Naam Wierden
Code 189
Provincie Overijssel
Inwonertal 24258

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Rijksbudget bijstand 50.0 150000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen WSW 75.0 1687500.0 1265625.0
Dividend/Rente Dividend 25.0 261250.0 65312.5
Belasting Bouwleges 75.0 340350.0 255262.5
Overig Onderuitputting 25.0 102500.0 25625.0
Grondexploitatie Grondbedrijf None None None
Grondexploitatie Grondbedrijf. Het “ scenario terugtreden en hanteren dumpprijzen” 50.0 994000.0 497000.0
Grondexploitatie Bedrijventerreinen 50.0 642500.0 321250.0
Overig Groeigemeente 75.0 225000.0 168750.0
Sociaal domein Decentralisaties 50.0 250000.0 125000.0
Onderwijs De Passie 50.0 160000.0 80000.0
Dividend/Rente Rente 50.0 165000.0 82500.0
Overig Sportbesluit 75.0 48750.0 36562.5
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VpB) 75.0 75000.0 56250.0
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen (groen wegen en riolering) 50.0 442000.0 221000.0
Overig Overige risico‟s 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Activiteit Risico Impact Kans
1 Laag Midden Hoog
2 25% 50% 75%
3 1 Gemeentefonds Lagere accressen € 400.000 100.000 200.000 300.000
4 2 Rijksbudget bijstand Budgetoverschrijding 10% = € 300.000 (max. is 10%) 75.000 150.000 225.000
5 3 WSW Hogere lasten, lagere rijksbijdrage Inschatting frictiekosten € 2.250.000 562.500 1.125.000 1.687.500
6 4 Dividend Lagere uitkeringen Totaalopbrengst € 1.045.0000 261.250 522.500 783.750
7 5 Bouwleges Lagere opbrengst vanwege omgevingswet 75 % van geraamde opbrengst of afgerond € 453.800 113.450 226.900 340.350
8 6 Onderuitputting Lager resultaat door benutting begrotingsposten De geraamde onderuitputting van € 410.000 102.500 205.000 307.500
9 7 Grondbedrijf Risico‟s tot een bedrag van € 1.081.000 zijn afdekt . Verdere vertraging uitgifte afwaardering gronden en prijsverlaging. De risico-inschatting van voorjaar 2017 is in de begroting 2018 voldoende afgedekt - - -
10 8 Grondbedrijf. Het “ scenario terugtreden en hanteren dumpprijzen” De boekwaarde van alle in exploitatie genomen gronden is € 14,4 mln. Maximaal risico bedrag is € 2,25 mln. In punt 8 is voor € 262.000 rekening gehouden met kansberekening dumpprijzen, hier dus € 2 miljoen. 497.000 994.000 1.491.000
11 9 Bedrijventerreinen Minder uitgeefbare m2 Rekening houdende met de punten 8 en 9 resteert een risico van de dummprijs 321.250 642.500 963.750
12 10 Groei gemeente Organisatie ontwikkeling Toename loonsom 75.000 150.000 225.000
13 11 Decentralisaties Kortingen op de budgetten van overgehevelde taken Jeugd, WMO en Particpatie p.m. tot € 1.000.000 50% opnemen 125.000 250.000 375.000
14 12 De Passie De Passie heeft recht op permanente huisvesting. Risico bestaat dat leerlingaantallen dalen tot onder de opheffingsnorm. Via algemene uitkering ontvangen we jaarlijks ca. € 300.000 ter dekking van de kapitaallasten. 80.000 160.000 240.000


0 1 2 3 4 5 6
0 13 Rente Significante rentestijging stel 5% op externe financieringsbehoefte de komen 4 jaar Extra rentelasten 82.50 165.0 247.50
1 14 Sportbesluit Wanneer het sportbesluit zou komen te vervallen is dat een nadeel in de btw Investeringen in sport en beheer door Sawe worden duurder doordat btw als kosten moet worden genomen; risico € 65.000 16.25 32.5 48.75
2 15 Informatie- beveiliging Het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie (privacy en datalekken) Datalekken kunnen leiden tot (hoge) boetes maar ook tot herstelmaatregelen waarvoor extra personeel dan wel apparatuur/software nodig is. 125.00 250.0 375.00
3 16 Vennootschaps- belasting (VpB) Gemeenten zijn met ingang van 1-1-2016 VpB plichtig Risico in hoeveelheid werk en afdracht winst 25.00 50.0 75.00
4 17 Onderhoud kapitaalgoederen (groen wegen en riolering) Integrale projecten/ invalswegen Budget in begroting € 4.400.000; risico 20% of € 884.000 221.00 442.0 663.00
5 18 Overige risico‟s * organisatie gebonden * verbonden partijen * open-eind regelingen * regelgeving, processen, ziekteverzuim, automatisering. * deelnemingen en Gem. regelingen. * leerlingvervoer, Wmo, regelingen voor minima e.d. De overige risico‟s zijn niet uitputtend, maar benoemd zijn wel de belangrijkste. Het benoemen van een bedrag is arbitrair. Ingeschat wordt een bedrag van € 500.000 125.00 250.0 375.00


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 150000.0 37500.0
BUIG Rijksbudget bijstand 50.0 75000.0 37500.0
Sociaal domein WSW 75.0 1687500.0 1265625.0
Dividend/Rente Dividend 25.0 266750.0 66687.5
Belasting Bouwleges 75.0 367200.0 275400.0
Gemeentefonds Onderuitputting 102500.0 None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie: Het "scenario terugtreden en hanteren dumpprijzen" 25.0 508500.0 127125.0
Grondexploitatie Bedrijventerreinen in pacht uitgegeven 25.0 475000.0 118750.0
Personeel Groei gemeente 75.0 225000.0 168750.0
Sociaal domein Decentralisaties 75.0 750000.0 562500.0
Onderwijs De Passie 50.0 160000.0 80000.0
Dividend/Rente Rente 50.0 225000.0 112500.0
Belasting Sportbesluit 75.0 48750.0 36562.5
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VpB) 75.0 75000.0 56250.0
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen (groen, wegen, riolering) 50.0 450000.0 225000.0
Overig Overige risico's (organisatiegebonden, verbonden partijen, open-eind regelingen) 50.0 250000.0 125000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds 50.0 310000.0 155000.0
Sociaal domein Rijksbudget bijstand 50.0 80000.0 40000.0
Sociaal domein WSW 75.0 187500.0 140625.0
Dividend/Rente Dividend 25.0 274000.0 68500.0
Belasting Bouwleges 75.0 501000.0 375750.0
Overig Onderuitputting 25.0 102500.0 25625.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Grond-exploitatie. Het “scenario terugtreden en hanteren dumpprijzen” 25.0 348500.0 87125.0
Grondexploitatie Bedrijven-terreinen in pacht uitgegeven 25.0 475000.0 118750.0
Overig Groei gemeente 75.0 225000.0 168750.0
Sociaal domein Decentralisaties 75.0 1606500.0 1204875.0
GR / Verbonden partijen De Passie 50.0 1750000.0 875000.0
Dividend/Rente Rente 25.0 112500.0 28125.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VpB) 25.0 25000.0 6250.0
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen (groen, wegen en riolering) 50.0 450000.0 225000.0
Overig Overige risico's 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Activiteit Risico Impact Kans
1 Laag Midden Hoog
2 25% 50% 75%
3 1 Gemeentefonds Lagere accressen. Stel 2% afwijking € 600.000 155.000 310.000 465.000
4 2 Rijksbudget bijstand Budget-overschrijding 5% = € 300.000 (max. is 5%) 40.000 80.000 120.000
5 3 WSW Hogere lasten, lagere rijksbijdrage Inschatting frictiekosten 62.500 125.000 187.500
6 4 Dividend Lagere uitkeringen Totaalopbrengst € 1.096.0000 274.000 548.000 822.000
7 5 Bouwleges Lagere opbrengst vanwege omgevingswet Geraamde opbrengst leges € 668.000 167.000 334.000 501.000
8 6 Onderuitputting Lager resultaat door benutting begrotingsposten De geraamde onderuitputting van € 410.000 102.500 205.000 307.500
9 7 Grondexploitatie Risico’s tot een bedrag van € 157.000 zijn afgedekt. Verdere vertraging uitgifte afwaardering gronden en prijsverlaging. De risico-inschatting van voorjaar 2019 is in de begroting 2020 voldoende afgedekt - - -
10 8 Grondexploitatie. Het “scenario terugtreden en hanteren dumpprijzen” De boekwaarde van alle in exploitatie genomen gronden is € 5,5 miljoen. Na aftrek van het 50% aandeel van Rijssen in de Elsmoat resteert € 4,0 miljoen , Maximaal risico is het verkoop tegen dumpprijzen en de boekwaarden in gebieden waar de gemeente passieve grondpolitiek voert of € 1,55 miljoen In punt 7 is voor € 150.000 hiermee rekening gehouden, hier dus € 1,4 miljoen. 348.500 697.000 1.045.500
11 9 Bedrijventerreinen in pacht uitgegeven Geen afname na beëindiging pacht Verkoopwaarde € 1,9 miljoen 475.000 950.000 1.425.000
12 10 Groei gemeente Organisatie ontwikkeling Toename loonsom 75.000 150.000 225.000
13 11 Decentrali- saties Tekorten in Sociaal Domein. Daarnaast speelt het nieuwe inkoop model voor de Wmo en Jeugd en de ontwikkeling van de zorgvraag. De aannames in de begroting 2020 zijn naar huidige inzichten gedaan. Er is een interventieplan voor kostenreductie vastgesteld. Voorshans wordt een risicoaangehouden van € 2,1 miljoen, zijnde het niet gedekte tekort 2019. 535.500 1.071.000 1.606.500


0 1 2 3 4 5 6
0 12 De Passie De Passie heeft recht op permanente huisvesting. Risico bestaat dat leerlingaantallen dalen tot onder de opheffingsnorm. Via algemene uitkering ontvangen we jaarlijks ca. € 350.000 ter dekking van de kapitaallasten. Uitgaande van 10 jaar geen rijksbijdrage via de algemene uitkering is € 3,5 miljoen 875.0 1.750.000 2.625.000
1 13 Rente Significante rentestijging stel 5% op externe financieringsbehoefte de komen 4 jaar Extra rentelasten 112.5 225.000 337.500
2 14 Informatiebeveiliging Het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie (privacy en datalekken) Datalekken kunnen leiden tot (hoge) boetes maar ook tot herstelmaatregelen waarvoor extra personeel dan wel apparatuur/software nodig is. 125.0 250.000 375.000
3 15 Vennoot- schapsbelasting (VpB) Gemeenten zijn met ingang van 1-1-2016 VpB plichtig Risico in hoeveelheid werk en afdracht winst 25.0 50.000 75.000
4 16 Onderhoud kapitaalgoeder en (groen wegen en riolering) Integrale projecten/ invalswegen Budget in begroting € 4.500.000; risico 20% of € 900.000 225.0 450.000 675.000
5 17 Overige risico’s * organisatie gebonden * verbonden partijen * open-eind regelingen * regelgeving, processen, ziekteverzuim, automatisering. * deelnemingen en Gem. regelingen. * leerlingvervoer, Wmo, regelingen voor minima e.d. De overige risico’s zijn niet uitputtend, maar benoemd zijn wel de belangrijkste. Het benoemen van een bedrag is arbitrair. Ingeschat wordt een bedrag van € 500.000 125.0 250.000 375.000