Naam Dantumadiel
Code 1891
Provincie Friesland
Inwonertal 18904

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 20.0 1750000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Leningen 5.0 760000.0 38000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud bruggen 70.0 700000.0 490000.0
Onderwijs KIK / Transferium / Brede School Damwâld 20.0 1000000.0 200000.0
Sociaal domein Algemene en bijzondere bijstand 40.0 200000.0 80000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Jeugdzorg 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Sociaal Domein WMO/AWBZ 50.0 800000.0 400000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 40000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 500000.0 50000.0

0
0 Risicotabel gemeente Dantumadiel Geschatte Kans Beheersing Financieel risico op te omvang vangen via mogelijke weerstandscapaciteit financiële tegenvaller
1 Financieringen
2 Garantstellingen 1.750.000 20% Accepteren 350.000
3 Leningen 760.000 5% Accepteren 38.000
4 Kapitaalgoederen
5 Onderhoud bruggen 700.000 70% Monitoren en beheersen 490.000
6 Projecten
7 KIK / Transferium / Brede School Damwâld 1.000.000 20% Monitoren en beheersen 200.000
8 Open einde regelingen
9 Algemene en bijzondere bijstand 200.000 40% Accepteren 80.000
10 Sociaal Domein Jeugdzorg 1.000.000 50% Accepteren 500.000
11 Sociaal Domein WMO/AWBZ 800.000 50% Accepteren 400.000
12 Leerlingenvervoer 40.000 50% Accepteren 20.000
13 Overig
14 Verbonden partijen 500.000 10% Monitoren en beheersen 50.000
15 Totaal benodigde weerstandscapiciteit 2.128.000


0 1
0 Ratiowaarde Waardering
1 > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Risico's verbonden partijen 5.0 2847000.0 142350.0
Personeel Tijdelijk personeel None None None
Personeel Ziekteverzuim 100.0 226100.0 226100.0
ICT algemeen Zaaksysteem None None None
ICT algemeen ICT migratie 25.0 27000.0 6750.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 20.0 1680000.0 336000.0
GR / Verbonden partijen Leningen 5.0 1057000.0 52850.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen met WSW achtervang 2.0 21109000.0 423000.0
Belasting BCF 50.0 500000.0 250000.0
Belasting BTW verruiming sportvrijstelling None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud bruggen walbeschoeiing 50.0 700000.0 350000.0
Kapitaalgoederen Wegbeheer 50.0 30000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Plantenziekten 80.0 100000.0 80000.0
Projecten Project Kansen in Kernen/Transferium Feanwâlden 50.0 680000.0 341500.0
Onderwijs Brede School Damwâld 10.0 12000000.0 1200000.0
Sociaal domein WMO 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Jeugdwet 30.0 500000.0 150000.0
Overig Overige niet geïdentificeerde risico's None None 366355.0

0 1 2 3 4
0 Risicotabel gemeente DantumadielGeschatte omvang Kans BeheersingFinancieel risico op mogelijke financiële te vangen via tegenvallerweerstandscapaciteit
1 Bedrijfsvoering
2 Tijdelijk personeel pm pm Monitoren en beheersen pm
3 Ziekteverzuim 226.100 100% Monitoren en beheersen 226.100
4 Zaaksysteem pm pm Monitoren en beheersen pm
5 ICT migratie 27.000 25% Monitoren en beheersen 6.750
6 Garantstellingen 1.680.000 20% Accepteren 336.000
7 Leningen 1.057.000 5% Accepteren 52.850
8 Borgstellingen met WSW achtervang 21.109.000 2% Accepteren 423.000
9 BCF 500.000 50% Accepteren 250.000
10 BTW verruiming sportvrijstelling pm pm Monitoren en beheersen pm
11 Verbonden partijen
12 Risico's verbonden partijen2.847.0005% Monitoren en beheersen142.350
13 Kapitaalgoederen
14 Onderhoud bruggen walbeschoeiing700.00050% Monitoren en beheersen350.000
15 Wegbeheer30.00050% Monitoren en beheersen15.000
16 Plantenziekten100.00080% Accepteren80.000
17 Projecten
18 Project Kansen in Kernen/Transferium 680.00050% Monitoren en beheersen341.500Feanwâlden
19 Brede School Damwâld12.000.00010% Monitoren en beheersen1.200.000
20 Sociaal
21 WMO300.00030% Monitoren en beheersen90.000
22 Jeugdwet500.00030% Monitoren en beheersen150.000
23 Stelpost
24 Overige niet geïdentificeerde risico's 366.355
25 Totaal benodigde weerstandscapaciteit4.029.905


0 1
0 Ratiowaarde Waardering
1 > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende


0
0 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote (excl. doorgeleende gelden) 36% 56% 52% 47% 42% 36%
2 Netto schuldquote 38% 59% 54% 49% 44% 38%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Het budgethouderschap en de sturing en control op de bewaking van budgetten is niet optimaal. 70.0 175000.0 122500.0
Kapitaalgoederen De verkoop van vrijkomende schoollocaties in Damwâld 70.0 250000.0 175000.0
Aanbesteding Vanwege onderhoudssituatie afsluiten van- of onderhoud uitvoeren aan bruggen 70.0 350000.0 245000.0
Sociaal domein groei aantal klanten WMO mede als gevolg van vergrijzing en overheidsbeleid 70.0 210000.0 147000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie: kosten vallen hoger uit dan begroot 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Toename van het aantal jeugdvoorzieningen door meer aanvragen dan verwacht. 50.0 300000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen de exploitatie van de sportstichting Damwâld is te krap om te kunnen reserveren voor vervanging 50.0 350000.0 175000.0
Projecten de plannen ten aanzien van het project "KIK Feanwâlden" worden aangepast 50.0 350000.0 175000.0
Sociaal domein Er is minder uitstroom uit de participatiewet dan de beoogde 10% 70.0 225000.0 157500.0
Grondexploitatie Grondexploitatie: grondverkopen vallen tegen, verkopen vinden later plaats dan aangenomen 50.0 175000.0 87500.0
Personeel Vertrek van gemeentelijke medewerkers 90.0 150000.0 135000.0
Sociaal domein Indicaties voor jeugdzorg worden niet conform contractafspraken en administratieprotocol uitgevoerd door de zorgaanbieders. 90.0 100000.0 90000.0
Overig Er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor de re-integratietrajecten in 2020 e.v. 20.0 450000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims het verliezen van de rechtzaak van SSC Leeuwarden tegen Splitvision m.b.t. het PDW 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen project "Kansen in Kernen Feanwâlden", de aannemen houdt zich niet aan het contract. 10.0 750000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen financiële tekorten bij verbonden partijen waarvoor geldt dat de gemeente mede risicodragend is. (gemeenschappelijke regelingen). 50.0 150000.0 75000.0
Belasting Onjuiste opgave van de Werkkostenregeling in het kader van de aangifte loonbelasting 5.0 1500000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Businesscasussen uit de versnellingsagenda van de regiodeal vereisen medewerking van diverse partners. Bijdragen in brede zin (facilitair, personeel, middelen etc) van partners zijn nog niet definitief. 10.0 750000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Zorgaanbieder gaat failliet 70.0 104000.0 72800.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld door dubieuze zorgaanbieders (fraude). 30.0 225000.0 67500.0

0 1 2 3 4 5
0 Risic onum mer Risico Gevolgen Kans Financieel gevolgInvloed
1 R148 De verkoop van vrijkomende schoollocaties in Damwâld Financieel - Verkoop onder de boekwaarde leidt tot afboeking. 70% max.€ 250.000 7.59%
2 R166 Vanwege onderhoudssituatie afsluiten van- of onderhoud uitvoeren aan bruggen Financieel - restaureren en vervangen van bruggen 70% max.€ 350.000 6.64%
3 R81 groei aantal klanten WMO mede als gevolg van vergrijzing en overheidsbeleid Financieel - de kosten voor de WMO stijgen 70% max.€ 210.000 6.29%
4 R133 Grondexploitatie: kosten vallen hoger uit dan begroot Financieel - Lopende grondexploitaties worden verliesgevend, dan wel minder winstgevend. 50% max.€ 250.000 6.06%
5 R25 Toename van het aantal jeugdvoorzieningen door meer aanvragen dan verwacht Financieel - Er komt een overschrijding op de begrote budgetten. Deze overschrijding is afhankelijk van de zorgvraag en varieert per zwaarte van de zorgindicatie. 50% max.€ 300.000 5.47%


0 1 2 3 4 5
0 R42 de exploitatie van de sportstichting Damwâld is te krap om te kunnen reserveren voor vervanging Financieel - gemeente moet extra bijdragen aan de noodzakelijke vervanging van velden 50% max.€ 350.000 4.73%
1 R92 de plannen ten aanzien van het project "KIK Feanwâlden" worden aangepast Financieel - 50% max.€ 350.000 4.72%
2 R51 Er is minder extra uitstroom uit de participatiewet dan de beoogde 10% Financieel - Kosten voor de uitvoering van de participatiewet dalen niet terwijl daar wel rekening mee wordt gehouden. 70% max.€ 225.000 4.28%
3 R144 Grondexploitatie: grondverkopen vallen tegen. Verkopen vinden later plaats dan aangenomen. Financieel - Grondexploitaties worden verliesgevend, dan wel minder winstgevend. 50% max.€ 175.000 4.06%
4 R178 vertrek van gemeentelijke medewerkers Financieel - extra kosten voor de duurdere inhuur van personeel van derden, extra werkdruk op organisatie, 90% max.€ 150.000 3.66%
5 R213 het budgethouderschap en de sturing en control op de bewaking van budgetten is niet optimaal Financieel - overschrijding van budgetten 70% max.€ 175.000 3.32%
6 R23 Indicaties voor jeugdzorg worden niet conform contractafspraken en administratieprotocol uitgevoerd door de zorgaanbieders. Financieel - Dit leidt tot hogere zorgkosten. 90% max.€ 100.000 2.45%
7 R187 Er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor de re-integratietrajecten in 2020 e.v. Financieel - Afbouw door werkleerbedrijf NEF van 400 trajecten jaarlijks naar 200. Ervaring (afgelopen 5 jaar) is 50% succes op re-integratietrajecten. Er stromen 100 personen per jaar minder uit de uitkering x€ 15.000 = schadelast jaarlijks van 1,5 miljoen in de BUIG. 20% max.€ 450.000 2.43%
8 R156 het verliezen van de rechtszaak van SSC Leeuwarden tegen Splitvision m.b.t. het PDW Financieel - Wegens wanprestatie is tot dusverre 40% van de rekeningen betaald. 50% max.€ 175.000 2.15%
9 R89 project "Kansen in Kernen Feanwâlden", de aannemer houdt zich niet aan het contract Financieel - €1.500.000 10% max.€ 750.000 2.07%
10 R150 financiële tekorten bij verbonden partijen waarvoor geldt dat de gemeente mede risicodragend is Financieel - tekorten moeten worden gedekt uit de algemene reserve van de 50% max.€ 150.000 2.03%


0 1 2 3 4 5
0 (gemeenschappelijke regelingen) verbonden partij of door bijdrages van de deelnemende gemeenten
1 R119 Onjuiste opgave van de Werkkostenregeling in het kader van de aangifte loonbelasting Financieel - de belastingdienst kan een naheffingsaanslag en een boete opleggen 5% max.€ 1.500.000 2.02%
2 R59 Businesscasussen uit de versnellingsagenda van de regiodeal vereisen medewerking van diverse partners. Bijdragen in brede zin (facilitair, personeel, middelen etc) van partners zijn nog niet definitief. Financieel - Geen beoogd effect van voorgenomen beleid en frictie in samenwerking tussen het geheel van partners. Mogelijke dekkingstekorten. 10% max.€ 750.000 1.97%
3 R54 Zorgaanbieder gaat failliet Financieel - Mogelijk betaalde voorschotten (jeugd) worden niet meer ingezet voor zorg. Er zal opnieuw zorg ingekocht en betaald moeten worden. 70% max.€ 104.000 1.97%
4 R83 Oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld door dubieuze zorgaanbieders (fraude) Financieel - Gemeente betaalt voor zorg die niet volgens afspraak wordt geleverd 30% max.€ 225.000 1.83%


0 1 2
0
1
2
3


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 1.142.613
3 10% € 1.273.413
4 15% € 1.367.768
5 20% € 1.442.310
6 25% € 1.508.227
7 30% € 1.569.152
8 35% € 1.627.777
9 40% € 1.684.246
10 45% € 1.740.557
11 50% € 1.796.996
12 55% € 1.854.808
13 60% € 1.915.452
14 65% € 1.980.001
15 70% € 2.049.791
16 75% € 2.127.458
17 80% € 2.217.615
18 85% € 2.328.232
19 90% € 2.482.313
20 95% € 2.729.071


0
0 Weerstandscapaciteit : Algemene reserve (vrij besteedbaar)
1


0
0 Risico's: Automatisering Financieel Informatievoorziening Juridisch Kwaliteit Materieel Milieu Organisatie Personeel Veiligheid
1


0 1 2
0 Tabel 4: Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote (excl. doorgeleende gelden) 31% 52% 76% 78% 83% 85%
2 Netto schuldquote 43% 54% 78% 81% 86% 87%