Naam Zuidplas
Code 1892
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 41882

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verbonden Partijen None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Grondexploitatie Grondbank RZG Zuidplas None None None
Gemeentefonds Negatieve afwijking uitkering gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen None None None
Onderwijs Brede School Moerkapelle (achterblijvende locaties niet herontwikkeld) None None None
Personeel De frictiekosten in verband met de organisatieontwikkeling kunnen hoger uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden None None None
Personeel Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van inhuur ten opzichte van de begroting None None None
Sociaal domein Exploitatie dorpshuis Op Moer None None None

0
0 bedragen * € 1.000,-
1 Begroting Begroting Begroting Begroting Kengetal grondexploitatie 2018 2019 2020 2021
2 bouwgrond in exploitatie 22.031 17.495 12.611 12.818 Saldo van de baten (excl. reserves) 98.247 90.965 89.404 88.474 Grondexploitatie 22,4% 19,2% 14,1% 14,5%


0
0 bedragen * € 1.000,-
1 Begroting Begroting Begroting Begroting Structurele exploitatieruimte 2021 2018 2019 2020
2 Saldo structurele baten en lasten (baten - lasten) 1.351 749 894 724 Saldo structurele onttrekkingen en stortingen in reserves (onttrekkingen - toevoegingen) 578 576 543 488 1.929 1.325 1.437 1.212 Saldo van de baten (excl. reserves) 98.247 90.965 89.404 88.474 Structurele exploitatie ruimte 2,0% 1,5% 1,6% 1,4%
3


0
0 I bedragen x € 1.000 Weerstandscapaciteit Incidenteel Structureel Totaal Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit 3.640 3.640 Onvoorzien 100 100 Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserves 22.251 22.251 Vrij aanwendbare reserves Stille reserves -
1 Totale weerstandscapaciteit 22.251 3.740 25.991


0 1 2 3
0 Nr. Risico Maatregelen Invloed (%)
1 1 Verbonden Partijen De verbonden partijen worden periodiek doorgelicht. Van deze doorlichting maakt een risicoanalyse onderdeel uit. 44%
2 2 Sociaal domein De uitkering sociaal domein van het rijk is onvoldoende om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Hierdoor is sprake van een financieel risico. 15%
3 3 Grondbank RZG Zuidplas Verliesvoorziening van € 24 miljoen door de Grondbank, met een aandeel van 9% voor de gemeente. Dit komt neer op € 2,16 miljoen. 13%
4 4 Negatieve afwijking uitkering gemeentefonds Behoedzaam ramen van de algemene uitkering (€0,6 miljoen lagere raming dan bedrag in meicirculaire). Dit is met ingang van het jaar 2017 teruggedraaid. Er is geen sprake meer van een behoedzaamheidsbuffer. 8%
5 5 Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen 7%
6 6 Juridische geschillen 4%
7 7 Brede School Moerkapelle (achterblijvende locaties niet herontwikkeld) Ten behoeve van de Brede School Moerkapelle is een second opinion opgesteld. De kosten van nieuwbouw zijn opnieuw doorgerekend en er is een projectvoorstel neergelegd op basis waarvan tot besluitvorming kan worden gekomen. De meest recente leerlingenprognose is hierin meegenomen. 2%
8 8 De frictiekosten in verband met de organisatieontwikkeling kunnen hoger uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie steeds meer gestalte krijgt ontstaat er meer inzicht. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd waardoor het risico afneemt. Om deze reden is het risicopercentage bijgesteld naar 30%. 2%
9 9 Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van inhuur ten opzichte van de begroting Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie steeds meer gestalte krijgt ontstaat er meer inzicht. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd waardoor het risico afneemt. Om deze reden is het risicopercentage bijgesteld naar 30%. 2%
10 10 Exploitatie dorpshuis Op Moer 1%


0
0 Bedragen x € 1.000 Geprognosticeerde balans 31-12 van het betreffende boekjaar Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting ACTIVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Vaste activa Immateriële vaste activa 2.070 2.307 2.196 2.085 1.974 1.870 Materiële vaste activa 127.654 133.019 157.595 159.985 159.162 158.304 Financiële vaste activa 14.313 13.935 13.417 12.887 12.353 11.823 Totaal vaste activa 144.037 149.261 173.208 174.957 173.489 171.997 Vlottende activa Voorraden 40.522 28.473 22.031 17.495 12.611 12.818 - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie* 44.296 44.967 25.107 20.390 15.623 8.080 - Verliesvoorziening grondexploitatie -6.642 -19.467 -6.049 -5.868 -5.985 1.765 - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen 2.868 2.973 2.973 2.973 2.973 2.973 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.106 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Liquide middelen 744 Overlopende activa 2.856 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Totaal vlottende activa 54.228 41.973 33.031 28.495 23.611 23.818
2 Totaal generaal activa 198.265 191.234 206.239 203.452 197.100 195.815
3
4 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting PASSIVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5 Vaste passiva Eigen vermogen 43.696 36.559 41.934 42.810 45.005 45.242 Voorzieningen 20.491 21.170 20.589 20.809 20.560 20.464 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 110.281 106.537 102.807 99.371 95.930 94.059 Totaal vaste passiva 174.468 164.266 165.330 162.990 161.495 159.765 Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 15.226 18.968 32.909 32.462 27.605 28.050 Overlopende passiva 8.572 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Totaal vlottende passiva 23.798 26.968 40.909 40.462 35.605 36.050
6 Totaal generaal passiva 198.266 191.234 206.239 203.452 197.100 195.815


0 1 2 3 4
0
1
2


0
0 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Gem. ZH Kengetallen Zuidplas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017
1 142% 135% 135% 89% Netto schuldquote 106% 121% 135% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 94% 108% 122% 128% 122% 122% 77% Netto langlopende schulden per inwoner € 2.833 € 2.773 € 3.043 € 2.898 € 2.639 € 2.583 n.v.t. 23% 35% 21% 19% 20% 21% 23% Solvabiliteitsratio 19% 14% 14% 28% Grondexploitatie 31% 45% 22% Structurele exploitatieruimte 3,6% 0,9% 2% 1% 2% 1% 0,9% Onbenutte belastingcapaciteit OZB als percentage van de 3% 3% 4% 4% 4% 4% n.v.t. 113% 113% 105% 113% 113% 113% 113% Belastingcapaciteit


0
0 bedragen * € 1.000,-
1 Begroting Begroting Begroting Begroting Solvabiliteitsratio 2018 2019 2020 2021
2 eigen vermogen 41.934 42.810 45.005 45.242 balanstotaal 206.239 203.452 197.100 195.815 Solvabiliteitsratio 20,3% 21,0% 22,8% 23,1%


0
0 bedragen * € 1.000,-
1 Begroting Begroting Begroting Begroting Netto schuldquote 2018 2019 2020 2021
2 Schulden 143.716 139.833 131.535 130.109 langlopende geldleningen 102.807 99.371 95.930 94.059 kortlopende geldleningen 32.909 32.462 27.605 28.050 overlopende passiva 8.000 8.000 8.000 8.000 AF: uitgezette middelen 11.000 11.000 11.000 11.000 financiële vaste activa excl. kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen kortlopende vorderingen 8.500 8.500 8.500 8.500 liquide middelen overlopende activa 2.500 2.500 2.500 2.500 Saldo schulden 132.716 128.833 120.535 119.109 Saldo van de baten (excl. reserves) 98.247 90.965 89.404 88.474 Netto schuldquote 135,1% 141,6% 134,8% 134,6%
3


0
0 Begroting Begroting Begroting Begroting Belastingcapaciteit 2018 2019 2020 2021
1 OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 302 € 302 € 302 € 302 Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 247 € 247 € 247 € 247 Afvalstoffenheffing voor een gezin € 266 € 266 € 266 € 266 Eventuele heffingskorting € € € € Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 815 € 815 € 815 € 815 Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin € 723 € 723 € 723 € 723 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 112,7% 112,7% 112,7% 112,7%
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 128% 122% 122% 122% 121% 113% 106% 64% 31% 14% 14% 45% 15% 19% 22% 14% 13% 14% 13% Netto schuldquote Uitleenquote Voorraadquote grondexploitatie 14% 13%
1
2
3 Rekening Rekening 2015 2016 Raming Raming Raming Raming 2017 2018 2019 2020 Raming 2021


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verbonden Partijen None None None
Grondexploitatie Zuidplaspolder afwaarderen gronden None None None
Sociaal domein Sociaal domein, waarvoor de volgende risicogebeurtenissen zijn opgenomen: werkprocessen en procedures, rechtmatigheid gesubsidieerde en ingekochte partijen, verhoging kostprijs gecertificeerde instellingen en vangnetuitkering BUIG None None None
Gemeentefonds Ontwikkeling uitkering gemeentefonds t.o.v. de begroting None None None
GR / Verbonden partijen Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen None None None
Aanbesteding Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van inhuur t.o.v. de begroting None None None
Personeel De frictiekosten i.v.m. de organisatieontwikkelingen kunnen hoger uitvallen dan waarmee rekening is gehouden None None None
Dividend/Rente De rente is op dit moment erg laag, maar kan op langere termijn stijgen None None None
Personeel Wachtgeldverplichtingen politieke ambtsdragers None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Gemeentefonds Negatieve ontwikkeling uitkering gemeentefonds t.o.v. de begroting None None None
GR / Verbonden partijen Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Grondexploitatie Zuidplaspolder afwaarderen gronden None None None
GR / Verbonden partijen De frictiekosten i.v.m de organisatieontwikkelingen kunnen hoger uitvallen dan waarmee rekening is gehouden. None None None
Dividend/Rente De rente is op dit moment erg laag, maar kan op langere termijn stijgen None None None
Personeel Wachtgeldverplichtingen politieke ambtsdragers None None None
Overig Specifieke uitkering sport None None None
Aanbesteding Onjuist of onvolledig volgen van de aanbestedingsprocedure kan leiden tot extra tijdsbeslag en extra kosten. None None None

0
0 Geprognosticeerde balans 31-12 van het betreffende boekjaar Bedragen x € 1.000 ACTIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vaste activa Immateriële vaste activa 2.309 2.037 3.688 3.588 3.488 3.387 Materiële vaste activa 142.682 147.187 168.221 177.169 181.521 174.697 Financiële vaste activa 8.063 12.938 4.729 4.272 3.805 3.435 Totaal vaste activa 153.054 162.162 176.638 185.029 188.814 181.519 Vlottende activa Voorraden 26.561 13.669 10.346 3.576 704 3.604 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 25.769 15.068 11.400 11.400 11.400 11.400 Liquide middelen 57 744 744 744 744 Overlopende activa 6.241 2.500 4.552 4.552 4.552 4.552 Totaal vlottende activa 58.628 31.237 27.042 20.272 17.400 20.300 Totaal generaal activa 211.682 193.399 203.680 205.301 206.214 201.819
1
2 PASSIVA Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vaste passiva Eigen vermogen 47.820 42.810 51.761 50.835 48.630 48.606 Voorzieningen 23.462 21.387 22.324 22.275 22.640 22.729 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 115.125 100.302 103.257 105.853 108.606 104.146 Totaal vaste passiva 186.406 164.499 177.342 178.963 179.876 175.481 Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.241 20.400 18.338 18.338 18.338 18.338 Overlopende passiva 8.035 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 Totaal vlottende passiva 25.276 28.900 26.338 26.338 26.338 26.338 Totaal generaal passiva 211.682 193.399 203.680 205.301 206.214 201.819