Naam Súdwest-Fryslân
Code 1900
Provincie Friesland
Inwonertal 89594

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie In de berekeningen voor de grondexploitaties zijn aannames gedaan over prijzen per m2/per kavel. 50.0 2760000.0 1380000.0
Sociaal domein Hogere zorgvraag door externe factoren 70.0 1940000.0 1358000.0
GR / Verbonden partijen Risico's uit gemeente Littenseradiel. 100.0 600000.0 600000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak 40.0 2500000.0 1000000.0
Belasting Belasting vervalt (bijv. door juridische uitspraak) 20.0 2800000.0 560000.0
Sociaal domein Vangnetuitkering wordt niet (volledig) toegekend 20.0 2800000.0 560000.0
Calamiteiten, rampen Dorpshuizen krijgen te maken met een calamiteit 10.0 5300000.0 530000.0
Sociaal domein Toename van het aantal burgers dat een beroep doet op de bijzondere bijstand 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Extra schade door weersomstandigheden 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Wsw en Beschut werken drukken zwaarder op het Participatiebudget dan verwacht. 25.0 1000000.0 250000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximaal Financieel gevolg Invloed
1 1. Grondexploitatie In de berekeningen voor de grondexploitaties zijn aannames gedaan over prijzen per m2/per kavel. Het risico is een lagere opbrengst verkoop bouwgrond, dat een tekort in de grondexploitatie veroorzaakt, welke niet in de huidige berekening is meegenomen. Verbeteren afzet van bouwrijpe grond verdere uitbouw van proactieve verkoopstrategie, die niet alleen meer op de eigen gemeente is gericht. Ontwikkelen van moderne, op de klant gerichte verkoopstrategie. Klantgerichtheid en dienstbaarheid staan hierbij centraal. Ook is een breed scala van maatregelen benoemd, waarmee we de verkoop een boost willen geven. 50% € 2.760.000 15,41%
2 2. Sociaal domein Hogere zorgvraag door externe factoren Hogere zorgvraag betekent hogere kosten. Door in te zetten op de eigen kracht van burgers wordt geprobeerd de tendens te keren. Gebiedsteams werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en zorginstellingen. Bij de inkoop zijn afspraken gemaakt over kostenontwikkeling. 70% € 1.940.000 12,74%
3 3. Herindeling Risico's uit gemeente Littenseradiel. Op dit moment zijn eventuele financiële gevolgen nog niet inzichtelijk De omvang van het risico is gebaseerd op de grootte van de risicoreserve van de gemeente Littenseradiel. Er is nog geen inzicht in de daadwerkelijke risico's, in de loop van 2018 zal dit duidelijk moeten worden. 100% € 600.000 10,04%
4 4. Juridisch Rechtszaak De gemeente wordt verplicht tot het betalen van een schadevergoeding. Deze zaak heeft de speciale aandacht van het team, de advocaat en de verzekering. 40% € 2.500.000 8,44%
5 5. Precariobelasting Belasting vervalt (bijv. door juridische uitspraak) De gemeente moet de tot nu toe ontvangen belasting terug betalen. Ontwikkelingen volgen. 20% € 2.800.000 6,28%
6 6. Sociaal domein Vangnetuitkering wordt niet (volledig) toegekend Gemeente wordt minder gecompenseerd voor het verstrekken van inkomensvoorziening en aan inwoners Door aan de voorwaarden te voldoen wordt de kans op (volledige) toekenning vergroot. 20% € 2.800.000 6,25%
7 7. Culturele instellingen Dorpshuizen krijgen te maken met een calamiteit Dorpshuizen doen een beroep op het calamiteitenfonds van de gemeente. Er zijn voorwaarden gesteld over wanneer een beroep op dit fonds kan worden gedaan. 10% € 5.300.000 4,42%
8 8. Sociaal domein Toename van het aantal burgers dat een beroep doet op de bijzondere bijstand Budgetoverschrijding en/of hogere uitgaven door een open einde financiering Door extra inzet op het terugdringen van de bewindvoeringskosten wordt geprobeerd de kosten te verlagen. 50% € 1.000.000 4,26%
9 9. Openbare ruimte Extra schade door weersomstandigheden Extra kosten en hogere kans op schade aan het wegdek Herstelmaatregelen worden snel uitgevoerd zodat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 50% € 500.000 3,20%
10 10. Sociaal domein Wsw en Beschut werken drukken zwaarder op het Participatiebudget dan verwacht. Overschrijding van het Participatiebudget. Ieder kwartaal wordt er een financieel overzicht gemaakt. 25% € 1.000.000 2,11%
11 Totaal (10 grootste risico's) € 21.200.000


0 1 2 3
0 Percentage Bedrag € milj. Percentage Bedrag € milj.
1 5% € 2,7 55% € 6,0
2 10% € 3,3 60% € 6,3
3 15% € 3,7 65% € 6,6
4 20% € 4,0 70% € 7,0
5 25% € 4,4 75% € 7,3
6 30% € 4,7 80% € 7,8
7 35% € 4,9 85% € 8,3
8 40% € 5,2 90% € 8,9
9 45% € 5,5 95% € 10,0
10 50% € 5,8


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 Uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 Voldoende
4 D 0.8-1.0 Matig
5 E 0.6-0.8 Onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1
0
1
2
3
4
5
6


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Ontwikkelingen Jeugd/Wmo. 70.0 3000000.0 2100000.0
Grondexploitatie Grondprijzen hangen af van de woningprijzen en de bouwkosten. Door ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen de woningprijzen dalen. Actueel zijn bouwkostenstijgingen door 1) goede woningmarkt 2) energiezuiniger woningen en gasloos bouwen. 50.0 2760000.0 1380000.0
GR / Verbonden partijen Risico's uit gemeente Littenseradiel. 90.0 600000.0 540000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak. 40.0 2500000.0 1000000.0
Belasting Belasting vervalt (bijv. door juridische uitspraak). 20.0 3300000.0 660000.0
Calamiteiten, rampen Dorpshuizen krijgen te maken met een calamiteit. 10.0 6100000.0 610000.0
Sociaal domein Herstructurering Sociale werkvoorziening 50.0 750000.0 375000.0
Kapitaalgoederen Extra schade door weersomstandigheden. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Vangnetuitkering wordt niet (volledig) toegekend. 20.0 1100000.0 220000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vernielen van een object door vandalisme. 90.0 200000.0 180000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximaal Financieel gevolg Invloed
1 1. Sociaal domein Ontwikkelingen Jeugd/Wmo. Hogere zorgvraag en/of zorgzwaarte betekent hogere kosten. Gemeenten hebben een zorgplicht voor hun inwoners. Door in te zetten op de eigen kracht van burgers wordt geprobeerd de tendens te keren. Gebiedsteams werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en zorginstellingen. Bij de inkoop zijn afspraken gemaakt over kostenontwikkeling. 70% € 3.000.000 23,95%
2 2. Grondexploitatie Grondprijzen hangen af van de woningprijzen en de bouwkosten. Door ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen de woningprijzen dalen. Actueel zijn bouwkostenstijgingen door 1) goede woningmarkt 2) energiezuiniger woningen en gasloos bouwen. Lagere verkoopopbrengsten dan begroot. Dit leidt tot aanvullend nadelig saldo in een aantal grondexploitatie die al een nadelig saldo hadden. Voor dit aanvullende nadelige saldo moet dan financiële dekking worden gevonden. 1) Het monitoren van de markt voor woningen en voor bedrijfsgrond, zodat vroegtijdig kan worden geacteerd op prijsdalingen. 2) Toegenomen bouwkosten voor energiezuiniger en gasloze nieuwbouw neerleggen bij degene die hiervan de financiële vruchten plukt: de eindgebruiker / woningkoper / woninghuurder. Niet de grondprijzen verlagen. 50% € 2.760.000 15,80%
3 3. Herindeling Risico's uit gemeente Littenseradiel. Op dit moment zijn eventuele financiële gevolgen nog niet inzichtelijk. De omvang van het risico is gebaseerd op de grootte van de risicoreserve van de gemeente Littenseradiel. Er is nog geen inzicht in de daadwerkelijke risico's, in de jaarrekening van 2018 zal dit duidelijk moeten worden. 90% € 600.000 9,26%
4 4. Juridisch Rechtszaak. De gemeente wordt verplicht tot het betalen van een schadevergoeding. Deze zaak heeft de speciale aandacht van de afdeling, de advocaat en de verzekering. Is in afwachting van juridisch vervolg. 40% € 2.500.000 8,47%
5 5. Precariobelasting Belasting vervalt (bijv. door juridische uitspraak). De gemeente moet de tot nu toe ontvangen belasting terug betalen. Ontwikkelingen volgen. 20% € 3.300.000 7,40%
6 6. Culturele instellingen Dorpshuizen krijgen te maken met een calamiteit. Dorpshuizen doen een beroep op calamiteitenfonds van de gemeente. Er zijn voorwaarden gesteld over wanneer een beroep op dit fonds kan worden gedaan. 10% € 6.100.000 5,20%
7 7. Sociaal domein De herstructurering In 2018 is een proces plan 50% € 750.000 4,26%


0 1 2 3 4 5 6
0 Herstructurering Sociale werkvoorziening kan tot gevolg hebben dat de huidige taken die belegd zijn bij de GR/NV meer gaan kosten. gemaakt om in 2019 richtinggevende besluitvorming te doen plaatsvinden voor de herstructurering. Pas na de richting zal inzichtelijk worden welke kosten daadwerkelijk gemoeid zijn met de herstructurering.
1 8. Openbare ruimte Extra schade door weersomstandigheden. Extra kosten en hogere kans op schade aan het wegdek, opruimen rioolslib e.d. Herstelmaatregelen worden snel uitgevoerd zodat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 50% € 500.000 3,29%
2 9. Sociaal domein Vangnetuitkering wordt niet (volledig) toegekend. Gemeente wordt minder ge-compenseerd voor het verstrekken van inkomensvoorzieningen aan inwoners Door aan de voorwaarden te voldoen wordt de kans op (volledige) toekenning vergroot. 20% € 1.100.000 2,52%
3 10. Openbare ruimte Vernielen van een object door vandalisme. Kosten herstel. Verzekeren. 90% € 200.000 1,80%
4 Totaal (10 grootste risico's) € 20.810.000


0 1 2 3
0 Percentage Bedrag x miljoen € Percentage Bedrag x miljoen €
1 5% 2,3 55% 5,9
2 10% 3,0 60% 6,2
3 15% 3,5 65% 6,5
4 20% 3,9 70% 6,9
5 25% 4,2 75% 7,2
6 30% 4,5 80% 7,6
7 35% 4,8 85% 8,2
8 40% 5,1 90% 8,9
9 45% 5,3 95% 10,0
10 50% 5,6


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 Verplichte kengetallen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 a1 Netto Schuldquote 72,03% 66,91% 75,26% 75,51% 75,42% 76,76% a2 Netto Schuldquote gecorrigeerd 56,48% 54,16% 63,64% 64,70% 65,40% 67,47% voor alle verstrekte leningen b Solvabiliteitsratio 17,54% 9,85% 12,38% 11,45% 11,58% 11,58% c Structurele exploitatieruimte -3,71% 0,23% 0,49% 0,07% 0,22% 0,05% d Grondexploitatie 7,39% 5,46% 5,24% 4,38% 3,82% 3,85% e Belastingcapaciteit 92,13% 94,17% 94,17% 94,17% 94,17% 94,17%


0 1
0 150%130%110%90%70%50% netto schuldquotenetto schuldpositie na aftrekverstrekte leningenongezonde balanspositieaandacht geboden2013201420152016201720182019202020212022
1
2
3
4
5


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Ontwikkelingen Jeugd/Wmo. 70.0 3000000.0 2100000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering daalt. 70.0 3000000.0 2100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak. 40.0 2500000.0 1000000.0
Overig Ombuigingen worden niet (volledig) gerealiseerd. 10.0 10000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Grondprijzen hangen af van de woningprijzen en de bouwkosten. Door ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen de woningprijzen dalen. Actueel zijn bouwkostenstijgingen door: 1) goede woningmarkt 2) energiezuiniger woningen en gasloos bouwen. 50.0 2330000.0 1165000.0
Calamiteiten, rampen Dorpshuizen krijgen te maken met een calamiteit. 10.0 6100000.0 610000.0
Kapitaalgoederen Extra schade door weersomstandigheden. 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Belasting vervalt (bijv. door juridische uitspraak). 20.0 1030000.0 206000.0
Sociaal domein Vangnetuitkering wordt niet (volledig) toegekend. 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Aantasting openbaar groen door ziektes of plaagdieren. 50.0 200000.0 100000.0