Naam Eijsden-Margraten
Code 1903
Provincie Limburg
Inwonertal 25566

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen 15 jarige geldlening van € 17.000.000 Woonpunt looptijd tot 2021 onder vestiging van hypothecaire lening 25.0 5100000.0 1275000.0
GR / Verbonden partijen Lening Woonpunt € 9.500.000 25.0 2850000.0 712500.0
GR / Verbonden partijen Risico's hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie ondergebracht bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). None 261945.0 0.0
GR / Verbonden partijen Obligatielening Oos Heim None 70000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Lening Dorpshuis Mheer None 59625.0 0.0
GR / Verbonden partijen Lening Cultureel Centrum Eijsden None 120000.0 0.0
GR / Verbonden partijen De algemene uitkering vormt momenteel een belangrijke risicofactor binnen onze meerjarenbegroting 100.0 344675.0 344675.0
Dividend/Rente Inconveniëntentoeslag Enexis + dividend BNG 100.0 197138.0 197138.0
Sociaal domein Participatiebudget 24.9991389108945 29033.0 7258.0
BUIG SZMH, meer aanvragen 10% eigen risisco gebundelde uitkering 100.0 328470.0 328470.0
Overig GGD (open eind financiering 10% totale budget) 25.0 47560.0 11890.0
Overig Brandweer-GHOR Zuid-Limburg (open eind financiering 10%) 100.0 131385.0 131385.0
Onderwijs Gem.regeling leerlingenvervoer (meer aanvragen dan begroot, 10%) 25.0 24500.0 6125.0
Sociaal domein MTB, niet begrote ontwikkeling aantal cliënten (10%) 100.0 228559.0 228559.0
Sociaal domein 2 D's 100.0 928534.0 928534.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 25.0 50000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen 25.0 50000.0 12500.0

0 1 2
0 Jaar Stand per 1 januari (* 1 mln) Stand per 31 december (* 1 mln)
1 2019 9,32 9,18
2 2020 9,18 9,41
3 2021 9,41 9,64
4 2022 9,64 9,87


0 1 2 3
0 Jaar stand per 1 januari (* 1 mln) Waarvan bruteringsreserve stand per 31 december (* 1 mln)
1 2019 13,85 11,30 12,12
2 2020 12,12 10,75 10,78
3 2021 10,78 10,24 10,22
4 2022 10,22 9,73 9,71


0 1
0 Jaar Onbenutte belastingcapaciteit
1 2019 723.872
2 2020 736.934
3 2021 751.775
4 2022 767.512


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financieel Bruto bedrag per Bedrag risico Risico’sKlasse kans % GevolgTolerantierisico per 1-1-1-1-2019per 1-1-20192019
1 Garantieverplichtingen, gemeente staat borg voor een door een stichting of vereniging aangegane geldlening
2 1 15 jarige geldlening van € 17.000.000 Woonpunt looptijd tot 2021 onder vestiging van hypothecaire lening € 17.000.000 € 5.100.000 1 5 5 € 1.275.000
3 2 Lening Woonpunt € 9.500.000 € 9.500.000 € 2.850.000 1 5 5 € 712.500
4 3 Risico's hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie ondergebracht bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). € 873.149 € 261.945 1 4 4 € -
5 4 Obligatielening Oos Heim € 233.333 € 70.000 1 3 3 € -
6 5 Lening Dorpshuis Mheer € 198.749 € 59.625 1 3 3 € -
7 6 lening Cultureel Centrum Eijsden € 400.000 € 120.000 1 3 3 € -


0 1 2 3 4 5 6 7
0 9 Participatiebudget € 290.334 € 29.033 3 3 9 € 7.258
1 10 SZMH, meer aanvragen 10% eigen risisco gebundelde uitkering € 3.284.702 € 328.470 3 5 15 € 328.470
2 11 GGD (open eind financiering 10% totale budget) € 475.596 € 47.560 3 3 9 € 11.890
3 12 Brandweer-GHOR Zuid-Limburg (open eind financiering 10%) € 1.313.846 € 131.385 3 5 15 € 131.385
4 13 Gem.regeling leerlingenvervoer (meer aanvragen dan begroot, 10%) € 245.000 € 24.500 3 3 9 € 6.125
5 14 MTB, niet begrote ontwikkeling aantal cliënten (10%) € 2.285.589 € 228.559 3 5 15 € 228.559
6 15 2 D's € 9.285.337 € 928.534 3 5 15 € 928.534
7 Risico’s die samenhangen met de eigen gemeentelijke organisatie
8 16Planschade € 50.000 € 50.000 326 € 12.500
9 17Aansprakelijkheidsstellingen € 50.000 € 50.000 326 € 12.500
10 Totaal € 4.048.680


0 1 2 3 4 5 6
0 S
1 core Ratio weerstandvermogen Oordeel
2 A > 2,0 Uitstekend
3 B 1,4 < X < 2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0 < X < 1,4 Voldoende
5 D 0,8 < X < 1,0 Matig
6 E 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende
7 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Kansmatrix
1 Klasse Referentiebeelden Kans
2 1 Onwaarschijnlijk (eens in de dertig jaar) 3%
3 2 Zelden (eens in de tien jaar) 10%
4 3 Mogelijk (eens in de vijf jaar) 20%
5 4 Zo goed als zeker (eens per jaar) 90%
6 5 Zeker (vaker dan eens per jaar) 100%


0 1
0 Gevolgmatrix
1 Klasse Bandbreedte in €
2 1 < 50.000
3 2 50.000 - 200.000
4 3 200.000 - 500.000
5 4 500.000 - 1.000.000
6 5 > 1.000.000


0 1 2 3 4 5
0 Toleratiematrix
1 Kans
2 Gevolg 1 2 3 4 5
3 2 4 6 8 10
4 3 6 9 12 15
5 4 8 12 16 20
6 5 10 15 20 25


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Jaarstukken 2017 Programma-begroting 2018 Programma-begroting 2019 Programma-begroting 2020 Programma-begroting 2021 Programma-begroting 2022 Benchmark categorie
1 1. Netto schuldquote2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen3. Solvabiliteitsratio4. Structurele exploitatieruimte5. Grondexploitatie6. Belastingcapaciteit 107%98%24%1%2%117% 131%118%24%0%1%111% 130%122%23%3%0%118% 124%116%22%3%0%119% 122%114%23%2%0%121% 115%107%24%2%0%122% B BBAAC


0 1 2 3 4 5 6
0 Activa (Bedragen x1.000)2017 jaarrekening 2018 primitief2019202020212022
1 Vaste activaImmaterieelMaterieelMaatschappelijk nutEconomisch nutFinancieelVlottende activaVoorradenOverige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa 6.88311.10560.4186.4261.11515.555 6.81115.04562.7056.748160 6.59916.17963.5726.4381.124 6.28615.66661.2546.4181.124 5.98715.15658.9886.3991.124 5.70914.64656.7376.3801.124
2 101.502 91.469 93.911 90.748 87.654 84.595
3
4 Passiva (bedragen x 1.000)2017 jaarrekening 2018 primitief2019202020212022
5 Eigen vermogenAlgemene reservesBestemmingsreservesBegrotingssaldo / rekeningsaldoVreemd vermogen langVoorzieningenLanglopende schuldenLL lening tbv financieringstekortVreemd vermogen kortOverige schulden en overlopende passiva 8.92315.4771774.89954.421017.605 8.05514.072882.98052.2819.5454.448 9.18412.121244.39050.14511.8256.222 9.41410.781203.93048.00712.0286.567 9.64410.221293.48645.86912.0936.312 9.8749.7126413.06843.72911.8855.686
6 101.50291.46993.91190.74887.65484.595


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen 15-Jarige geldlening € 17.000.000 Woonpunt looptijd tot 2021, onder vesting van hypothecaire lening. 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Lening Woonpunt € 9.500.000 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Garanstelling obligatielening Stichting gemeenschapshuis Oos Heim tbv nieuwbouw. 0.0 41667.0 0.0
GR / Verbonden partijen Lening Cultureel Centrum Eijsden 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Lening zaal KOH Eijsden 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Lening Dorpshuis Mheer 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Risico's hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie ondergebracht bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ultimo 2015 0.0 0.0 0.0
Gemeentefonds Algemene uitkering, de algemene uitkering vormt momenteel een belangrijke risicofactor binnen onze meerjarenbegroting. 100.0 498700.0 498700.0
Dividend/Rente Inconvenientenvergoeding 25.0 66000.0 16500.0
Dividend/Rente Enexis 25.0 375368.0 93842.0
GR / Verbonden partijen BNG 25.0 149488.0 37372.0
Gemeentefonds SZMH, meer aanvragen, 15% eigen risico gebundelde uitkering 100.0 492705.0 492705.0
BUIG Participatiebudget 25.0 49686.0 12421.5
Sociaal domein GGD (open eind financiering 15% totale budget) 25.0 81177.0 20294.25
Overig Brandweer-GHOR Zuid Limburg (open eind financiering, 15% budget) 100.0 244650.0 244650.0
GR / Verbonden partijen Gem. regeling Leerlingenvervoer (meer aanvragen dan begroot, 15%) 0.0 36750.0 0.0
Sociaal domein Jeugdzorg 100.0 841766.0 841766.0
Sociaal domein WMO 100.0 567911.0 567911.0
Overig MTB, niet begrote ontwikkeling aantal clienten (15%) 100.0 319912.0 319912.0
Overig Omnibuzz (15% van budget) 25.0 65353.0 16338.25
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 25.0 50000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen 25.0 50000.0 12500.0
Personeel Ziekteverzuim 100.0 615000.0 615000.0
Overig Implementatie Bestuurlijke Boete 25.0 119000.0 29750.0

0 1 2
0 Jaar Stand per 1 januari (* 1 mln) Stand per 31 december (* 1 mln)
1 2020 8,68 8,63
2 2021 8,63 8,63
3 2022 8,63 8,62
4 2023 8,62 8,85


0 1 2 3
0 Jaar stand per 1 januari (* 1 mln) Waarvan bruteringsreserve stand per 31 december (* 1 mln)
1 2020 11,82 10,76 10,52
2 2021 10,52 9,78 9,78
3 2022 9,78 9,17 9,31
4 2023 9,31 8,69 8,60


0 1
0 Jaar Onbenutte belastingcapaciteit
1 2020 1.092.263
2 2021 1.017.263
3 2022 941.812
4 2023 866.812


0 1 2 3 4 5 6
0
1 Score Ratio weerstandvermogen Oordeel
2 A > 2,0 Uitstekend
3 B 1,4 < X < 2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0 < X < 1,4 Voldoende
5 D 0,8 < X < 1,0 Matig
6 E 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende
7 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Kansmatrix
1 Klasse Referentiebeelden Kans
2 1 Onwaarschijnlijk (eens in de dertig jaar) 3%
3 2 Zelden (eens in de tien jaar) 10%
4 3 Mogelijk (eens in de vijf jaar) 20%
5 4 Zo goed als zeker (eens per jaar) 90%
6 5 Zeker (vaker dan eens per jaar) 100%


0 1
0 Gevolgmatrix
1 Klasse Bandbreedte in €
2 1 < 50.000
3 2 50.000 200.000
4 3 200.000 500.000
5 4 500.000 1.000.000
6 5 > 1.000.000


0 1 2 3 4 5
0 Toleratiematrix
1 Kans
2 Gevolg 1 2 3 4 5
3 2 4 6 8 10
4 3 6 9 12 15
5 4 8 12 16 20
6 5 10 15 20 25


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Jaarstukken 2018 Programmabegroting 2019 Programmabegroting 2020 Programmabegroting 2021 Programmabegroting 2022 Programmabegroting 2023 Benchmark categorie
1 1. Netto schuldquote 2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 3. Solvabiliteitsratio 4. Structurele exploitatieruimte 5. Grondexploitatie 6. Belastingcapaciteit 115% 115% 23% 1% 1% 110% 130% 122% 23% 3% 0% 118% 133% 124% 20% 2% 1% 122% 130% 122% 19% 2% 1% 124% 125% 116% 20% 2% 1% 126% 118% 110% 20% 2% 0% 127% C B B A A C


0
0 Begrotingsjaar T 2020 T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3
1 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 Activa (bedragen x 1.000)
2 (im) Materiële vaste activa 80.491 94.252 90.885 87.587 84.325 81.113 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.841 1.891 1.891 1.891 1.891 1.891 Financiële vaste activa: Leningen 4.841 4.829 4.816 4.804 4.791 4.779 Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 0 0 0 0 0 0 + 87.173 100.972 97.592 94.282 91.007 87.783 Totaal Vaste Activa Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en 274 -36 348 375 380 166 hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & 0 0 0 0 0 0 vooruitbetalingen Uitzettingen <1 jaar 6.123 Liquide middelen 741 Overlopende activa + 3.990 11.128 -36 348 375 380 166 Totaal Vlottende Activa
3
4
5 98.301 100.936 97.940 94.657 91.387 87.949 Totaal Activa
6
7 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 Passiva (bedragen x 1.000)
8 Eigen vermogen 23.102 20.499 19.153 18.852 18.661 18.399 Voorzieningen 5.232 4.977 4.304 3.697 3.279 2.861 Vaste schuld 52.285 71.145 67.657 64.169 60.679 57.021 + 80.619 96.621 91.114 86.718 82.619 78.281 Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld 13.908 Overlopende passiva 3.774 4.315 6.826 7.939 8.768 9.668 + 17.682 4.315 6.826 7.939 8.768 9.668 Totaal Vlottende Passiva
9
10
11 98.301 100.936 97.940 94.657 91.387 87.949 Totaal Passiva