Naam Stichtse Vecht
Code 1904
Provincie Utrecht
Inwonertal 64513

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal (excl. verbonden partijen) None None 4550000.0
Personeel Gemeentebrede risico’s/Bedrijfsvoeringsrisico’s None None 4500000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 2800000.0
Overig Overige risico's None None 8800000.0

0
0 rootste risicogebieden Financieel gevolg
1 1. Sociaal (excl. verbonden partijen) 4.550.000 2. Gemeentebrede risico’s/Bedrijfsvoeringsrisico’s 4.500.000 3. Verbonden partijen 2.800.000
2 Totaal top 3 risicogebieden 11.850.000
3 Overige risico's € 8.800.000
4 G Totaal alle risico’s 20.650.000


0
0 B eschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2018
1 Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal per 1-1-2017)2 9.618.800 Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering 951.000 Stelpost Onvoorzien 100.000
2 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 10.670.800


0
0 K engetallen 2018 Rekening Begroting Begroting Categorie A Categorie B Categorie C 2016 2017 2018 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol
1 Netto schuldquote 65% 71% 83% < 90% 90%-130% > 130% Netto schuldquote gecorrigeerd 60% 66% 79% < 90% 90%-130% > 130% voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio 26% 26% 23% > 50% 20%-50% < 20% Grondexploitatie 0,07% 0,00% -0,14% < 20% 20%-35% > 35% Structurele exploitatieruimte 1,24% 0,97% 0,15% > 0% = 0% < 0% Belastingcapaciteit 113,62% 113,63 n.n.b. < 95% 95%-105% > 105%


0
0 R isico Kans Financieel gevolg Invloed
1
2 Programma 1 Bestuur
3 Beleidsmatige risico's Budgettaire consequenties van ongeplande verkiezingen 50% max. 250.000 1,67% Signalen en initiatieven van bewoners worden onvoldoende opgepakt 90% max. 50.000 0,50% Gemeentebrede/bedrijfsvoerings risico's Het overtreden van de nieuwe (strengere) privacywetgeving (Algemene Verordening 90% max. 2.000.000 19,88% Gegevensbescherming, AVG) Gijzeling van informatie of systemen 50% max. 1.000.000 5,55% Het niet toepassen van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels 30% max. 1.000.000 3,35% Beveiliging en uitval ICT in de organisatie 50% max. 500.000 2,74% Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen Fraude financiële transacties 10% max. 500.000 0,55% Inroepen hypotheekrecht verstrekte geldleningen personeel 10% max. 250.000 0,28% Gemeentelijke garantstellingen aan maatschappelijke instellingen 10% max. 250.000 0,28% Te laat of onjuist opgelegde belastingaanslagen 10% max. 50.000 0,05% Totaal programma 1 Bestuur max. 5.850.000 34,85%
4 Programma 2 Veiligheid
5 max. 1.000.000 1,67% VP: het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU) 10%
6 Programma 3 Fysiek
7 VP: Aanvullende kosten voor het oplossen van de problematiek in het Plassengebied 50% max. 500.000 2,77% Verlies van gemeentelijke eigendommen door verjaring 90% max. 250.000 2,48% Bestuurlijke schade als gevolg van niet of niet adequaat optreden tegen 70% max. 250.000 1,94% (bouw)overtredingen KWP: Bodemverontreiniging 30% max. 500.000 1,66% Aansprakelijkheidstelling gevolgschade calamiteiten nutsleidingen 30% max. 500.000 1,64% Onvoldoende dekking kosten vergunningen door teruglopende legesinkomsten 50% max. 250.000 1,41% Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW) 10% max. 1.000.000 1,12% KWP: Versnelde zetting in het openbaar gebied 10% max. 1.000.000 1,10% KWP: Dikker asfaltpakket dan voorzien 30% max. 250.000 0,83% Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering 30% max. 250.000 0,83% Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en 30% max. 250.000 0,82% sneeuwval Wateroverlast vanwege heftige regenval 50% max. 50.000 0,28% KWP: Extra kosten particuliere aansluitingen 50% max. 50.000 0,28% Verontreiniging van oppervlaktewater 10% max. 250.000 0,28% KWP: vervanging kabels en leidingen 10% max. 250.000 0,27% Leegstand van gemeentelijk vastgoed (bijv. overgedragen schoolgebouwen) 10% max. 50.000 0,05% Totaal programma 3 Fysiek max. 5.650.000 17,76%


0
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1
2 Programma 4 Sociaal
3 VP: Herstructurering Pauw bedrijven 90% max. 1.000.000 9,95% Macrobudget BUIG valt hoger/lager uit dan geraamd 50% max. 1.000.000 5,51% Conjuncturele gevolgen ontwikkeling bijstandsaantallen 70% max. 500.000 3,87% Oneigenlijk gebruik van PGB's. 70% max. 500.000 3,86% Strenge privacy-regels beperken effectieve en integrale aanpak 50% max. 500.000 2,78% Bestuurlijke en/of ambtelijke verkokering bemoeilijkt een integrale aanpak 90% max. 250.000 2,50% Onduidelijkheden/overlap in de wetgeving (bijv. Wlz, Zvw) in relatie tot Wmo en 90% max. 250.000 2,49% bijbehorende budgetten Te snel 'afschrijven' van de groep < 50% loonwaarde / te lage loonwaardebepaling door 90% max. 250.000 2,49% SW-bedrijven Druk op gemeentelijke WMO voorzieningen. 70% max. 250.000 1,93% Onjuiste beoordelingen door onvoldoende deskundigheid 50% max. 250.000 1,39% Toename beroep op minimaregelingen etc. 50% max. 250.000 1,38% Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers 30% max. 250.000 0,84% Onvoldoende of niet snel genoeg herkennen GGZ-problematiek 90% max. 50.000 0,50% Doorverwijzing buiten het zicht van de gemeente om 90% max. 50.000 0,50% Onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door matrixstructuur 70% max. 50.000 0,39% Door politieke druk (rijksoverheid) is er teveel aandacht voor incidenten (Sociaal domein) 50% max. 50.000 0,28% VP: Concurrentie vanuit andere vergelijkbare bedrijven (PAUW) 50% max. 50.000 0,28% Geen grip op kosten door gebreken in het facturatieproces (Sociaal domein) 50% max. 50.000 0,28% VP: Er breekt een groot gevaarlijk virus uit (GGD) 10% max. 250.000 0,27% Niet realiseren doelstelling garantiebanen. 10% max. 50.000 0,06% Totaal programma 4 Sociaal max. 5.850.000 41,55%
4 Programma 5 Samenleving
5 Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs 50% max. 250.000 1,37% Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken 30% max. 250.000 0,82% Voortijdig stoppen met commerciele exploitatie binnensport Maarssen 10% max. 500.000 0,56% Stopzetten cultuurfonds Stichtse Vecht 10% max. 250.000 0,28% Financiële problemen schoolbesturen bijzonder onderwijs 10% max. 250.000 0,28% Ongelukken in zwemaccommodaties 10% max. 250.000 0,28% Onveilige schoolgebouwen 10% max. 250.000 0,28% Ongelukken in sportaccommodaties. 10% max. 250.000 0,27% Mogelijke gezondheidsrisico's bij langdurig of veelvuldig kortdurend sporten op 10% max. 50.000 0,06% kunstgrasveld met granulaatkorrels Totaal programma 5 Samenleving max. 2.300.000 4,20%
6 Totaal geïnventariseerde risico's max. € 20.650.000 100,00%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Signalen en intiatieven van bewoners worden onvoldoende opgepakt. 90.0 50000.0 45000.0
Informatieveiligheid Het overtreden van de nieuwe (strengere) privacywetgeving AVG. 70.0 2000000.0 1400000.0
ICT algemeen Gijzeling van informatie of systemen. 50.0 1000000.0 500000.0
Aanbesteding Door onvoldoende kennis van inkoop- en aanbestedingsregels mbt Europees aanbesteden worden deze regels verkeerd toegepast 30.0 1000000.0 300000.0
ICT algemeen Beveiliging en uitval ICT in de organisatie 50.0 500000.0 250000.0

0
0 rootste risicogebieden Financieel gevolg (inschatting o.b.v. risico-inventarisatie)
1 1. Fysiek domein (excl. verbonden partijen) € 6.400.000 2. Gemeentebrede risico’s/Bedrijfsvoeringsrisico’s € 4.800.000 3. Sociaal domein (excl. verbonden partijen) € 2.750.000
2 Totaal top 3 risicogebieden €13.950.000
3 Overige risico’s € 8.900.000 (waarvan verbonden partijen: € 2.550.000)
4 Totaal alle risico’s € 22.850.000


0
0 Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2018
1 Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal per 1-1-2018) € 9.676.950 post Achteruitgang Algemene uitkering € 951.000 Stelpost Onvoorzien € 100.000
2 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit € 10.727.950


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85 48