Naam Hollands Kroon
Code 1911
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 47681

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein, decentralisaties None None 300000.0
Projecten Uitvoering taakstelling Accommodatie Beleid None None 365000.0
Onderwijs Brede school Slootdorp / Hippolythushoef/Wieringerwerf None None None
Projecten Bedrijventerrein Robbenplaat None None None
Grondexploitatie Nieuwbouw De Elshof None None None
Grondexploitatie Agriport A7 None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims None None 49500.0
Bodemsanering Saneringskosten van vervuilde gronden. None None 112500.0
Aanbesteding Inkoop None None 11250.0
Kapitaalgoederen Wegen None None 11250.0

0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Nr. Omschrijving Toelichting Beslag op weerstandsvermogen
1 1 Sociaal domein, decentralisaties. Het betreft de decentralisaties WMO , Jeugdzorg en de participatiewet. Bij de invoering van de decentralisaties zijn er kortingen toegepast op de meegekomen budgeten. Het is de vraag of deze kortingen / besparingen kunnen worden waargemaakt door de gemeenten. 300.000
2 2 Uitvoering taakstelling Accommodatie Beleid Het betreft een omvangrijk project met meerdere maatschappelijke partijen. Daaraan resteert nog een bezuiniging van € 360.000. Wanneer er geen overeenstemming tussen de partijen gevonden kan worden, of sluiting van accommodaties niet kan worden gerealiseerd, is het risico aanwezig dat de bezuiniging niet gehaald wordt en uitvoering van het accommodatiebeleid meer budget vraagt. Dit risico vervalt wanneer de programmabegroting en de wensen en bezuinigingen overeenkomstig worden vastgesteld. 365.000
3 3 Brede school Slootdorp / Hippolythushoef/Wieringerwerf In 2016 heeft uw raad ten behoeve van het project onderwijshuisvesting 2017-2021 de contouren van het onderwijshuisvestingsprogramma 2017-2021 goedgekeurd en dekking aangegeven voor de kapitaallasten van de diverse projecten die vanaf 2018 op de begroting gaan drukken. De economie trekt aan en de onderwijshuisvestingsmarkt laat op dit moment al een ontwikkeling zien dat bij meer dan de helft van de aanbestedingen 20% meer financiering nodig dan vooraf is gebudgetteerd ervan uitgaande dat ontwikkeld wordt op basis het Bouwbesluit 2015 en Frisse Scholen klasse B. Vanaf 2020 wordt een nieuw bouwbesluit van kracht (BENG) en moeten alle nieuwe gebouwen energie neutraal worden, waardoor de bouwkosten per m2 zal stijgen .Beide ontwikkelingen houden risico’s in voor de nog te ontwikkelen projecten: Brede School Hippolytushoef, Brede School Slootdorp en ontwikkeling schoolcampus te Wieringerwerf – vervangende nieuwbouw Triangel, Don Bosco en Het Baken en revitalisering van De Zilvermeeuw. Wanneer de risico’s beter in te schatten zijn zullen wij hier zo spoedig mogelijk - zo mogelijk in de Kadernota 2019 – op terugkomen xxx
4 4 Bedrijventerrein Robbenplaat De basis van het project is het Masterplan Robbenplaat. De projectdoelstelling is om alle werkzaamheden voor bouw- en woonrijp af te ronden en alle grond te verkopen op Robbenplaat West. Robbenplaat Zuid maakt deel uit van het totaal maar is een private ontwikkeling waar de gemeente geen invloed op heeft. De overeenkomst met Agriport levert extra kansen op die ten gunsten komen van de grondexploitatie Hoornseweg en Robbenplaat. Het risico blijft bestaan van vertraging. xxx
5 5 Nieuwbouw De Elshof Afgesproken is om per fase af te rekenen, waarbij het risico aanwezig is van een stijgende rente / niet afnemen van de optie tot verkoop. xxx
6 6 Agriport A7 Het realiseren van grootschalige glastuinbouw, agribusiness en logistiek, kleinschalige kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid, recreatie en overige functies, waaronder openbare ruimte, groen, natuurontwikkeling, infrastructuur en woningen t.b.v. glastuinbouw (Agriport A7). Het risico zit voornamelijk in de voorfinanciering van een rotonde. xxx
7 7 Claims De toename van claims tegen de gemeente (o.a. planschade) 49.500
8 8 Saneringskosten van vervuilde gronden. De gemeente bezit een stuk grond in Van Ewijcksluis waar sprake is van verontreinigde grond. Sanering is verplicht. 112.500
9 9 Inkoop De gemeente is gehouden aan het eigen inkoopbeleid, Nationale en Europese aanbestedingsregelgeving. Het risico is aanwezig dat een bepaalde aanbesteding niet volgens de juiste procedure wordt gevoerd wat mogelijk kan leiden tot claims. 11.250
10 10 Wegen Eventuele extra onderhoudslasten aan de wegen als gevolg van ontstane schade door zware transportbewegingen. (windmolens) 11.250
11 Totaal top 10 risico’s openbaar 849.500
12 Totaal top 10 risico’s vertrouwelijk 922.500
13 Overige kleinere risico's (62) 1.480.000
14 Totaal beslag op weerstandsvermogen 3.252.000


0 1
0 Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen?
1 1. Inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties / sociaal domein. 2. Optimaliseren en inbedden van het risicomanagement. 1. Informatiestromen opzetten m.b.t. financiële gevolgen (financiële rapportage ontwikkelen & borgen binnen de planning en control cyclus). 2. Het continu geven van workshops binnen de organisatie en het ontwikkelen van handige formats om risico’s te beheersen.


0 1 2 3
0 De weerstandscapaciteit (€) in de exploitatie in het vermogen Totale weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve (vrije deel) 2.031.652
2 Reserve risico grondexploitaties 1.040.390
3 Vrije ruimte belastingcapaciteit 395.00
4 Stelpost onvoorziene uitgaven 510.000
5 Reserve vastgoed 251.753
6
7 Totaal 905.000 3.323.795 4.228.795


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Overig Aantrekkende economie None None None
GR / Verbonden partijen Risico op verbonden partijen None None None
Overig Claimcultuur / aantrekken van economie maar mondigheid van inwoners None None None

0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0\t<\tx\t<\t1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen?
1 1. Inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties / sociaal domein. 2. Optimaliseren en inbedden van het risicomanagement. 1. Informatiestromen opzetten m.b.t. financiële gevolgen (financiële rapportage ontwikkelen & borgen binnen de planning en control cyclus). In 2018 is gestart met het opzetten van een bestuurlijke monitor sociaal domein. Deze is beperkt operationeel maar is in de loop van 2018 operationeel om mee te kunnen lopen in de P&C cyclus 2019. 2. Het continu geven van workshops binnen de organisatie en het ontwikkelen van handige formats om risico’s te beheersen.


0 1 2
0 De weerstandscapaciteit (€) in de exploitatie in het vermogen
1 Algemene reserve (vrije deel) *) 1.866.437
2 Reserve risico grondexploitaties 3.031.623
3 Vrije ruimte belastingcapaciteit 395.000
4 Stelpost onvoorziene uitgaven 510.000
5 Reserve vastgoed 387.242
6
7 Totaal 905.000 5.285.301


0 1 2 3 4 5
0 Algemene Reserve 2018 2019 2020 2021 2022
1 Stand per 1 januari 5.556.453 2.945.225 2.945.225 1.866.437 1.866.437


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Personeel Aantrekkende economie None None None
GR / Verbonden partijen Risico's op verbonden partijen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claimcultuur / aantrekken van economie maar mondigheid van inwoners None None None
Gemeentefonds Autonome ontwikkeling None None None
GR / Verbonden partijen Onderuitputting bij het Rijk None None None
Projecten Projecten / overschrijdingen None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None

0 1 2
0 De weerstandscapaciteit (€) in de exploitatie in het vermogen
1 Algemene reserve (vrije deel) 5.741.934
2 Reserve risico grondexploitaties 3.850.229
3 Vrije ruimte belastingcapaciteit 395.000
4 Stelpost onvoorziene uitgaven 510.000
5 Reserve vastgoed 798.472
6
7 Subtotaal 905.000 10.390.635
8 Totaal 11.295.635


0 1 2 3 4 5 6
0 Algemene Reserve 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Stand per 1 januari 5.391.283 6.820.722 5.741.934 5.741.934 5.741.934 5.741.934


0 1
0 01234567 Ratio weerstands vermogen
1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Begroot Werkelijk


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen?
1 1. Inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties / sociaal domein. 1. Informatiestromen opzetten m.b.t. financiële gevolgen (financiële rapportage ontwikkelen & borgen binnen de planning en control cyclus). In 2018 is gestart met het opzetten van een bestuurlijke monitor sociaal domein. Deze is naar verwachting in de loop van 2020 operationeel om mee te kunnen lopen in de P&C cyclus 2020.


0 1
0 2. Optimaliseren en inbedden van het risicomanagement. 2. Het continu aandacht hebben innen de organisatie voor risico’s en risicomanagement. In voorstellen voor college en raad is hier ruimte voor. De onafhankelijke positie van de concerncontroller is de borging van “checks and balances” in het systeem