Naam Zwolle
Code 193
Provincie Overijssel
Inwonertal 126116

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen bijstand None None 6000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen als economische deelnemingen None None None
Dividend/Rente Renteramingen None None 1000000.0
Personeel Loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant van de begroting None None 2000000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (Vpb) None None 500000.0
Gemeentefonds Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds, exclusief sociaal domein None None 2100000.0
Belasting BTW risico’s BTW Compensatie Fonds None None 100000.0
Belasting Volumerisico´s opbrengstramingen None None 1200000.0
Dividend/Rente Dividenduitkeringen None None None
Belasting Minderopbrengst OZB verzorgingstehuizen None None 350000.0
Sociaal domein Medebewind None None 4000000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None 200000.0
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Kwijtschelding None None None
Sociaal domein Transformatieopbrengsten None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims None None None
GR / Verbonden partijen Sociale Werkvoorziening / WEZO None None None
GR / Verbonden partijen Overige deelnemingen in aandelenkapitaal None None None
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen woningcorporaties None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen zorginstellingen None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen lokale organisaties None None None
GR / Verbonden partijen Leningen via stimuleringsfonds volkshuisvesting None None None
GR / Verbonden partijen Garantie leningen aan woningcorporaties None None None
GR / Verbonden partijen Overige garanties hypothecaire leningen woningen None None 400000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegarantie dierenasiel None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegarantie stichting Kringloop (inclusief huurcontract) None None None
GR / Verbonden partijen Garanties sportsector (exclusief PEC Zwolle) None None None
GR / Verbonden partijen Garantie PEC Zwolle None None None
GR / Verbonden partijen Garantie SWZ ten behoeve van verbouw voormalig Jenapleinschool None None None
GR / Verbonden partijen Garantie ten behoeve van Stadkamer, in verband met de inrichting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringsrisico's None None None
Onderwijs Onderverzekering inventaris scholen (verzekeringsrisico) None None None
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None None
Sociaal domein Risico's Sociaal Domein None None None
Kapitaalgoederen Boomziektes en –plagen None None None

Weerstandscapaciteit exploitatie

Structureel beschikbaar
eind 2017

Structureel begroot voor 2017

Incidenteel  beschikbaar
Eind 2017

Incidenteel
begroot
voor 2018

Onbenutte OZB ruimte

pm

pm                                                      

Onbenutte ruimte leges / heffingen

1.028

1.183                   

Post onvoorzien

500

500               

Weerstandsreserveringen :

- Algemene concernreserve (algemeen deel)

10.000

16.900

- Algemene concernreserve (vastgoed)

10.000

10.000

- Risicoreserve Sociaal Domein

6,700

0

Totalen

1.028

1.183             

27.200

27.400Onbenutte capaciteit

Leges omgevingsvergunningen

€    278

Leges burgerzaken

€    135

Leges juridische zaken/veiligheid

€     240

Begraafplaatsrechten

€   226

Havengelden

€      182

Marktgelden

€    122

Totaal

€ 1.183Peilingsmaand

Risico Bedrag

Dekkingspercentage gerealiseerd  met beschikbare weerstandscapaciteit

Procentuele aandelen posten met:

Hoog risico

Midden risico

Laag risico

augustus 2007

16,6 mln.

60%

45%

36%

19%

augustus 2008

16,9 mln.

59%

36%

49%

25%

augustus 2009

15,3 mln.

65%

36%

45%

19%

augustus 2010

27,6 mln.

50%

50%

29%

21%

augustus 2011

21,8 mln.

50%

36%

40%

24%

augustus 2012

55,2 mln.

56%

44%

41%

15%

augustus 2013

45,6 mln.

55%

48%

38%

14%

augustus 2014

42,1 mln.

59%

44%

37%

19%

augustus 2015

50,8 mln.

65%

50%

37%

13%

augustus 2016

39,7 mln.

82%

48%

38%

14%

Maart 2017

31,6 mln.

89%

41%

41%

18%

Augustus 2017

28,8 mln.

96%

42%

40%

18%2016
rekening

2017
begroting

2018
begroting

2019 begroting

2020 begroting

2021 begroting

1a. Netto schuldquote

74%

66%

69%

65%

65%

63%

1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

67%

60%

62%

59%

60%

58%

2. Solvabiliteitsratio

26%

21%

18%

18%

17%

18%

3. Kengetal grondexploitatie

13%

12%

10%

9%

7%

5%

4. Structurele exploitatieruimte

4%

0%

1%

1%

1%

1%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens

89%

89%

89%

91%

92%

94%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Algemene en specifieke uitgaafrisico's 50.0 4580000.0 2290000.0
Overig Algemene en specifieke opbrengstrisico's 50.0 8088000.0 4044000.0
Sociaal domein Open eind risico's 50.0 5135000.0 2567500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico's bezwaarschriften en schadeclaims 50.0 None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen, verstrekte leningen, deelnemingen 50.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringsrisico's 50.0 None None
Overig Risico's vergunningen 50.0 None None
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties 50.0 12490000.0 6245000.0
Projecten Risico's kredietprojecten 50.0 6438000.0 3219000.0
Overig Overige risico's 50.0 None None

Onderverdeling

Kans hoog

Kans midden

Kans Laag

1. Algemene en specifieke uitgaafrisico´s

30.000

4.580.000

6.971.000

2. Algemene en specifieke opbrengstrisico´s

500.000

8.088.000

350.000

3. Open eind risico´s

7.956.000

5.135.000

2.329.000

4. Risico´s bezwaarschriften en  Schadeclaims

pm

5. Garantstellingen, verstrekte leningen, deelnemingen

0

0

12.725.000

6. Verzekeringsrisico´s

pm

7. Risico´s vergunningen

pm

8. Risico´s grondexploitaties

2.036.000

12.490.000

3.020.000

9. Risico's kredietprojecten

535.000

6.438.000

1.737.000

10. Overige risico's

1.500.000

0

0

12.557.000

36.731.000

27.131.000

Kans op optreden

0,75

0,50

0,25

Totalen

9.418.000

18.365.000

6.783.000

34.566.000

Verhouding hoog / midden / laag

27%

53%

20%Beschikbaar per 31.12.2018

Begroot voor 2019

Post onvoorzien

500.000

500.000

Algemene concernreserve

39.100.000

27.500.000

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

39.600.000

28.000.000Beschikbaar per 31.12.2018

Begroot voor 2019

Onbenutte ruimte OZB

p.m.

p.m.

Onbenutte ruimte leges en heffingen

1.183.000

1.054.000

Heroverweging bestaand beleid

p.m.

p.m.

Totaal structurele weerstandscapaciteit

1.183.000

1.054.000

+p.m.

+p.m.

De opbouw van de structurele weerstandscapaciteit is als volgt:

Leges omgevingsvergunningen

278.000

408.000

Leges burgerzaken

135.000

74.000

Leges juridische zaken en veiligheid

240.000

251.000

Begraafplaatsrechten

226.000

147.000

Havengelden

182.000

50.000

Marktgelden

122.000

124.000Financiële kengetallen

2017
Rekening

2018
begroting

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

1a. Netto schuldquote

64%

65%

71%

70%

69%

68%

1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

58%

60%

66%

65%

64%

63%

2. Solvabiliteitsratio

29%

21%

18%

18%

18%

18%

3. Kengetal grondexploitatie

11%

10%

9%

7%

5%

3%

4. Structurele exploitatieruimte

4%

1%

0%

0%

0%

0%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens

89%

90%

92%

92%

92%

92%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Algemene en specifieke uitgaafrisico's None None 6953250.0
Overig Algemene en specifieke opbrengstrisico's None None 5005750.0
Sociaal domein Open eind risico's None None 9414500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico's bezwaarschriften en schadeclaims None None None
Grondexploitatie Garantstellingen, verstrekte leningen, deelnemingen None None 2651250.0
Overig Verzekeringsrisico's None None 135000.0
GR / Verbonden partijen Risico's vergunningen None None None
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 7763750.0
Projecten Risico's kredietprojecten None None 1788250.0
Overig Overige risico's None None 1125000.0