Naam Nissewaard
Code 1930
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 84593

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Als gevolg van nieuwe BBV-regelgeving zijn de boekwaarden van Strategische Gronden overgeboekt naar de Materiele Vaste Activa, waar deze binnen 4 jaar tegen de huidige marktwaarde moet worden getaxeerd. De huidige bestemming wijkt in sommige gevallen af van de gewenste bestemming, waardoor er een aanzienlijk risico op afwaardering op korte termijn is. 40.0 44300000.0 17720000.0
Grondexploitatie Afhankelijk van de mogelijke invulling in verband met actuele marktvraag zal mogelijk een deel van de grondwaarde van Vlek 10 in De Haven moeten worden afgewaardeerd. 30.0 2550000.0 765000.0
Grondexploitatie Als gevolg van onderlinge concurrentie wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vier torens van de Dijkzone niet (binnen de planning) gehaald. 25.0 2802500.0 700625.0
Grondexploitatie In de grondexploitatie De Haven is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten. 30.0 2000000.0 600000.0
Grondexploitatie Het herstel van de woningmarkt lijkt door te zetten. Het herstel kan getemperd worden, waardoor de grondprijsstijging op lange termijn wellicht lager uit kan vallen dan nu wordt verwacht. 15.0 3900000.0 585000.0
Dividend/Rente Niet realiseren van begroot rendement (dividend) op langlopende beleggingen Eneco en Evides. 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR). De afspraak in de GR JR is dat als er een tekort ontstaat op het totale GR JR budget de deelnemende gemeenten, conform afgesproken verdeelsleutel, extra moeten bijdragen. De bijdrage aan de GR JR wordt per 2018 mede bepaald door de productie van 2017 e.v.. Het tekort is aan de hand van de huidige cijfers geprognosticeerd. 85.0 650000.0 552500.0
Belasting Constateren van fout tijdens steekproef belastingdienst in kader van claims BCF 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Als gevolg van marktomstandigheden wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende grote vrije sectorkavels in Heer en Meester over een langere periode uitgefaseerd of wordt het programma aangepast aan een goedkoper segment. 25.0 1350000.0 337500.0
Grondexploitatie Als gevolg van marktomstandigheden wordt een goedkoper woningbouwprogramma gerealiseerd dan waarmee in de grondexploitatie rekening is gehouden. 25.0 1050000.0 262500.0
Kapitaalgoederen Schade of extra beheerkosten door weersinvloeden 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Ziekteverzuim 50.0 400000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fouten en/of onzorgvuldigheden bij betalingstransacties 10.0 2000000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverplichtingen aan woningbouwcorporaties worden ingeroepen. 3.0 5600000.0 168000.0
Kapitaalgoederen Onvoldoende maatregelen voor verkeersveiligheid 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Afname legesinkomsten door vermindering aanvragen om bouwvergunningen. 30.0 400000.0 120000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verkeerde en/of negatieve berichtgeving in media 10.0 1000000.0 100000.0
Personeel Onzorgvuldige dossieropbouw medewerker 50.0 200000.0 100000.0
Aanbesteding Niet aanbesteden terwijl wettelijk drempelbedrag (voor EU-)aanbestedingen wordt overschreden 70.0 100000.0 70000.0
Belasting Cursussen en BCE projecten in Centrum voor de Kunsten leveren minder inkomsten dan begroot. 80.0 50000.0 40000.0
Bodemsanering Asbestvervuiling als gevolg van een brand. 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Agressie bij klantcontacten 70.0 50000.0 35000.0
Sociaal domein Vanaf 2017 geldt er een kostprijs per WSW-er dat wordt berekend aan de gemeenten. Afgesproken is dat een overschrijding tot 5% volledig voor rekening is voor Nissewaard en boven de 5% wordt het tekort gedeeld. Voor een onderschrijding geldt dezelfde systematiek. 30.0 150000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Publicatie van verordeningen en besluiten is te laat of bevat fouten. 5.0 1000000.0 50000.0
Personeel Inhuur vanwege kennisgebrek eigen personeel. 50.0 100000.0 50000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond Groenzone Zuid-Oost worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd. 95.0 12500000.0 11875000.0
Kapitaalgoederen Als gevolg van de vervangingsopgave buitenruimte bestaat het risico dat er teveel onderhoud tegelijk verricht moet worden. Hierdoor bestaat de kans op uitputting van de huidige stelpost beheer. 40.0 2500000.0 1000000.0
Grondexploitatie Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond Kantoren Metro worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd. 95.0 1500000.0 1425000.0
Belasting Door een uitspraak van de rechter bestaat de mogelijkheid dat de gemeente geen precariorecht kan heffen over de kabels en leidingen in de grond. 25.0 9900000.0 2475000.0
Grondexploitatie Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond De Dijk worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd. 20.0 8000000.0 1600000.0
Grondexploitatie Afhankelijk van de mogelijke invulling in verband met actuele marktvraag zal mogelijk een deel van de grondwaarde van Vlek 10 in De Haven moeten worden afgewaardeerd. 30.0 2550000.0 765000.0
Grondexploitatie Als gevolg van onderlinge concurrentie wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vier torens van de Dijkzone niet (binnen de planning) gehaald. 25.0 2802500.0 700625.0
Sociaal domein Fraude PGB of ZIN wordt niet of te laat gesignaleerd. 90.0 1000000.0 900000.0
Sociaal domein De eigen bijdrage in het kader van de Wmo wordt verlaagd tot max. € 17,50 euro per maand (= abonnementstarief). De eigen bijdrage voor collectief vervoer zit hier niet in. Het is nog niet bekend in welke mate we hiervoor gecompenseerd worden. Eveneens is nog niet bekend in welke mate het abonnementstarief een aanzuigende werking zal hebben op het gebruik van de Wmo. 70.0 1000000.0 700000.0
Grondexploitatie Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond de Groene Kruisweg worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd. 60.0 1500000.0 900000.0
Grondexploitatie De woningmarkt is hersteld, echter kan de grondprijsstijging op lange termijn lager uitvallen dan nu wordt verwacht wanneer de bouwkosten harder stijgen dan de V.O.N.-prijzen of wanneer de woningmarkt een nieuwe dip ingaat. 15.0 3900000.0 585000.0
ICT algemeen Als gevolg van tegenvallende exploitatie ten opzichte van de begroting bestaat het risico dat de besparingen en taakstelling, met name op het gebied van de rationalisatie, harmonisatie en de invoering van het zaaksysteem, voor Syntrophos als gevolg van synergie wordt niet gehaald. Hierdoor bestaat de kans dat de ICT-lasten voor de gemeente hoger zijn dan begroot. 50.0 1500000.0 750000.0
GR / Verbonden partijen Als gevolg van tegenvallende resultaten bij de deelnemingen in Eneco, Stedin en Evides bestaat de kans dat het gerealiseerde dividend lager is dan begroot, waardoor er een begrotingstekort ontstaat. 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen 50% max € 1.000.000 1.32% Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR). De afspraak in de GR JR is dat als er een tekort ontstaat op het totale GR JR budget de deelnemende gemeenten, conform afgesproken verdeelsleutel, extra moeten bijdragen. Het tekort is aan de hand van de huidige cijfers (realisatie 2017) geprognosticeerd. 80.0 800000.0 640000.0
Sociaal domein Als gevolg van reële kostprijsberekening Huishoudelijk hulp bestaat het risico dat de huidige uurtarieven lager zijn ingeschat. 80.0 500000.0 400000.0
Belasting Als gevolg van een belastingcontrole bestaat de kans dat er een fout in de steekproef wordt ontdekt. Deze fout wordt geëxtrapoleerd, zodat de impact van de fout veel groter kan zijn dan de werkelijke gevonden fout. 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de overige strategische gronden worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd. 5.0 9000000.0 450000.0
BUIG Als gevolg van de verandering van het BUIG-verdeelmodel bestaat de kans dat de gemeente een lagere bijdrage ontvangt bij een ongewijzigde situatie. Hierdoor moeten we reserves aanwenden voor deze uitkeringen. 80.0 500000.0 400000.0
Overig Als gevolg van een interpretatieverschil tussen de gemeente en de subsidieontvanger bestaat de kans dat de subsidieafspraken niet worden nagekomen zoals de gemeente dat bedoeld heeft. Het gevolg is dat de prestatie aanvullend moet worden ingekocht tegen meerkosten. Verder bestaat de kans dat als gevolg van de mogelijke omzetting van subsidies naar een inkooprelatie de financiële gevolgen verder strekken dat vooraf was voorzien. Hierdoor moeten alternatieve afspraken worden gemaakt. 80.0 500000.0 400000.0
Grondexploitatie In de grondexploitatie De Haven is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten. 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Als gevolg van marktomstandigheden wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende grote vrije sectorkavels in Heer en Meester over een langere periode uitgefaseerd of wordt het programma aangepast aan een goedkoper segment. 25.0 1100000.0 275000.0
Overig Als gevolg van reëele kostprijsberekening Begeleiding (alle vormen) bestaat het risico dat het huidige tarief te laag is bepaald. 50.0 400000.0 200000.0
Grondexploitatie Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond Heer en Meester worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd. 30.0 900000.0 270000.0
Sociaal domein Bij de bekostiging van de specialistische jeugdhulp (GR JR) wordt enerzijds gewerkt met een 'inleg in de GR JR' aan het begin van het jaar en anderzijds met de vlaktaksmethode. De vlaktaksmethode houdt in dat als de kosten van de specialistische jeugdhulp hoger zijn dan de inleg van dat jaar (T) dat dit dan over de jaren T + 2; T + 3 en T + 4 wordt verrekend. In alle drie de jaren wordt 1/3 deel verrekend. De vlaktaksmethode werkt ook visa versa als minder kosten op de specialistische jeugdhulp worden gerealiseerd dan de inleg. Over de jaren 2015 t/m 2017 heeft Nissewaard voor de specialistische jeugdhulp steeds meer kosten gerealiseerd dan de inleg. Bij dit item hebben we het over de realisatie 2018 van de GR JR en de daaruit evt. voortvloeiende kosten van de vlaktaksmethodiek. 70.0 300000.0 210000.0
Gemeentefonds Aanpassing van de huidige verdeelmodellen voor Jeugd, Wmo en Participatie. Reden is dat deze domeinen vanaf 2019 gedeeltelijk overgaan naar de algemene uitkering en, voor het deel dat overgaat naar de algemene uitkering, dan een ander verdeelmodel van toepassing is. 30.0 750000.0 225000.0

TOP 25 van risico's

Risico

Kans
percentage

Maximaal financieel
gevolg

Invloed

Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond Groenzone Zuid-Oost worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd.

95%

max € 12.500.000

45.22%

Als gevolg van de vervangingsopgave buitenruimte bestaat het risico dat er teveel onderhoud tegelijk verricht moet worden. Hierdoor bestaat de kans op uitputting van de huidige stelpost beheer.

40%

max € 2.500.000

5.77%

Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond Kantoren Metro worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd.

95%

max € 1.500.000

5.46%

Door een uitspraak van de rechter bestaat de mogelijkheid dat de gemeente geen precariorecht kan heffen over de kabels en leidingen in de grond.

25%

max € 9.900.000

5.00%

Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond De Dijk worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd.

20%

max € 8.000.000

2.63%

Afhankelijk van de mogelijke invulling in verband met actuele marktvraag zal mogelijk een deel van de grondwaarde van Vlek 10 in De Haven moeten worden afgewaardeerd.

30%

max € 2.550.000

2.02%

Als gevolg van onderlinge concurrentie wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vier torens van de Dijkzone niet (binnen de planning) gehaald.

25%

max € 2.802.500

1.83%

Fraude PGB of ZIN wordt niet of te laat gesignaleerd.

90%

max € 1.000.000

1.78%

De eigen bijdrage in het kader van de Wmo wordt verlaagd tot max. € 17,50 euro per maand (= abonnementstarief). De eigen bijdrage voor collectief vervoer zit hier niet in. Het is nog niet bekend in welke mate we hiervoor gecompenseerd worden. Eveneens is nog niet bekend in welke mate het abonnementstarief een aanzuigende werking zal hebben op het gebruik van de Wmo.

70%

max € 1.000.000

1.61%

Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond de Groene Kruisweg worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd.

60%

max € 1.500.000

1.58%

De woningmarkt is hersteld, echter kan de grondprijsstijging op lange termijn lager uitvallen dan nu wordt verwacht wanneer de bouwkosten harder stijgen dan de V.O.N.-prijzen of wanneer de woningmarkt een nieuwe dip ingaat.

15%

max € 3.900.000

1.54%

Als gevolg van tegenvallende exploitatie ten opzichte van de begroting bestaat het risico dat de besparingen en taakstelling, met name op het gebied van de rationalisatie, harmonisatie en de invoering van het zaaksysteem, voor Syntrophos als gevolg van synergie wordt niet gehaald. Hierdoor bestaat de kans dat de ICT-lasten voor de gemeente hoger zijn dan begroot.

50%

max € 1.500.000

1.51%

Als gevolg van tegenvallende resultaten bij de deelnemingen in Eneco, Stedin en Evides bestaat de kans dat het gerealiseerde dividend lager is dan begroot, waardoor er een begrotingstekort ontstaat.

50%

max € 1.000.000

1.32%

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR). De afspraak in de GR JR is dat als er een tekort ontstaat op het totale GR JR budget de deelnemende gemeenten, conform afgesproken verdeelsleutel, extra moeten bijdragen. Het tekort is aan de hand van de huidige cijfers (realisatie 2017) geprognosticeerd.

80%

max € 800.000

1.27%

Als gevolg van reële kostprijsberekening Huishoudelijk hulp bestaat het risico dat de huidige  uurtarieven lager zijn ingeschat.

80%

max € 500.000

1.22%

Als gevolg van een belastingcontrole bestaat de kans dat er een fout in de steekproef wordt ontdekt. Deze fout wordt geëxtrapoleerd, zodat de impact van de fout veel groter kan zijn dan de werkelijke gevonden fout.

50%

max € 1.000.000

0.99%

Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de overige strategische gronden worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd.

5%

max € 9.000.000

0.92%

Als gevolg van de verandering van het BUIG-verdeelmodel bestaat de kans dat de gemeente een lagere bijdrage ontvangt bij een ongewijzigde situatie. Hierdoor moeten we reserves aanwenden voor deze uitkeringen.

80%

max € 500.000

0.80%

Als gevolg van een interpretatieverschil tussen de gemeente en de subsidieontvanger bestaat de kans dat de subsidieafspraken niet worden nagekomen zoals de gemeente dat bedoeld heeft. Het gevolg is dat de prestatie aanvullend moet worden ingekocht tegen meerkosten. Verder bestaat de kans dat als gevolg van de mogelijke omzetting van subsidies naar een inkooprelatie de financiële gevolgen verder strekken dat vooraf was voorzien. Hierdoor moeten alternatieve afspraken worden gemaakt.

80%

max € 500.000

0.79%

In de grondexploitatie De Haven is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten.

30%

max € 1.000.000

0.79%

Als gevolg van marktomstandigheden wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende grote vrije sectorkavels  in Heer en Meester over een langere periode uitgefaseerd of wordt het programma aangepast aan een goedkoper segment.

25%

max € 1.100.000

0.72%

Als gevolg van reëele kostprijsberekening Begeleiding (alle vormen) bestaat het risico dat het huidige tarief te laag is bepaald.

50%

max € 400.000

0.56%

Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels moeten de strategische gronden rond Heer en Meester worden gewaardeerd als materiële vaste activa. Hierdoor moet de boekwaarde worden afgewaardeerd.

30%

max € 900.000

0.53%

Bij de bekostiging van de specialistische jeugdhulp (GR JR) wordt enerzijds gewerkt met een 'inleg in de GR JR' aan het begin van het jaar en anderzijds met de vlaktaksmethode. De vlaktaksmethode houdt in dat als de kosten van de specialistische jeugdhulp hoger zijn dan de inleg van dat jaar (T) dat dit dan over de jaren T + 2; T + 3 en T + 4 wordt verrekend. In alle drie de jaren wordt 1/3 deel verrekend. De vlaktaksmethode werkt ook visa versa als minder kosten op de specialistische jeugdhulp worden gerealiseerd dan de inleg. Over de jaren 2015 t/m 2017 heeft Nissewaard voor de specialistische jeugdhulp steeds meer kosten gerealiseerd dan de inleg. Bij dit item hebben we het over de realisatie 2018 van de GR JR en de daaruit evt. voortvloeiende kosten van de vlaktaksmethodiek.

70%

max € 300.000

0.46%

Aanpassing van de huidige verdeelmodellen voor Jeugd, Wmo en Participatie. Reden is dat deze domeinen vanaf 2019 gedeeltelijk overgaan naar de algemene uitkering en, voor het deel dat overgaat naar de algemene uitkering, dan een ander verdeelmodel van toepassing is.

30%

max € 750.000

0.46%Risico's:

Weerstandscapaciteit:

Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

Algemene reserve
Herstructurering de Akkers
Reserve Beheer

Reserve Sociaal Domein

WeerstandsvermogenRatio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

€ 47.990.000

 = 1,55

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 30.982.661Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoendeWeerstand

Startcapaciteit

Algemene reserve

€ 27.214.000

Herstructurering de Akkers

€ 696.000

Reserve Beheer

€ 4.916.000

Reserve sociaal domein

€ 15.164.000

Totale weerstandscapaciteit

€ 47.990.000Begroting 2019

Verloop van de kengetallen

Kengetallen

Jaarstukken 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Meerjaren raming 2020

Meerjaren raming 2021

Meerjaren raming 2022

Netto schuldquote

98,13%

88,98%

109,22%

108,15%

96,53%

102,90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

108,09%

98,74%

119,10%

117,49%

105,62%

111,95%

Solvabiliteitsratio

11,48%

10,93%

14,28%

13,19%

13,03%

12,96%

Structurele exploitatieruimte

0,85%

0,00%

0,56%

0,13%

0,03%

0,00%

Grondexploitatie

15,06%

19,08%

15,19%

14,48%

14,94%

15,19%

Belastingcapaciteit

96%

96%

96%

96%

96%

96%Percentage

Bedrag

5%

€ 18.640.142

10%

€ 20.388.236

15%

€ 21.160.099

20%

€ 21.740.584

25%

€ 22.230.908

30%

€ 22.687.679

35%

€ 23.124.150

40%

€ 23.558.588

45%

€ 24.011.678

50%

€ 24.478.027

55%

€ 24.963.138

60%

€ 25.487.654

65%

€ 26.077.151

70%

€ 26.748.936

75%

€ 27.519.280

80%

€ 28.438.159

85%

€ 29.573.464

90%

€ 30.982.661

95%

€ 33.036.3762020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de bouwkosten van de appartementencomplexen langs De Dijk en de daarmee samenhangende residuele grondwaardemethodiek bestaat er het risico dat de geraamde grondopbrengsten niet gehaald worden. 50.0 5000000.0 2500000.0
Grondexploitatie Afhankelijk van de mogelijke invulling in verband met actuele marktvraag zal mogelijk een deel van de grondwaarde van Vlek 10 in De Haven moeten worden afgewaardeerd. 50.0 2500000.0 1250000.0
Grondexploitatie Vanwege de regelgeving over het gasloos bouwen bestaat de kans dat de extra investeringen niet uit de stijgende VON-prijzen kunnen worden gedekt, waardoor deze ten laste van de geraamde grondprijs komen. 40.0 4000000.0 1600000.0
Grondexploitatie In de grondexploitaties wordt uitgegaan van een structurele stijging van de grondopbrengsten met 2%. Als gevolg van marktomstandigheden (bouwkosten, VON-prijzen, inflatie) kan deze toekomstige stijging lager uitvallen. 25.0 4600000.0 1150000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot 70.0 2500000.0 1750000.0
Dividend/Rente Als gevolg van tegenvallende resultaten bij de deelnemingen in Stedin en Evides bestaat de kans dat het gerealiseerde dividend lager is dan begroot, waardoor er een begrotingstekort ontstaat. 50.0 1000000.0 500000.0
Belasting Als gevolg van een belastingcontrole bestaat de kans dat er een fout in de steekproef wordt ontdekt. Deze fout wordt geëxtrapoleerd, zodat de impact van de fout veel groter kan zijn dan de werkelijke gevonden fout. 50.0 1000000.0 500000.0
Personeel Hoger ziekteverzuim dan het landelijk gemiddelde 70.0 400000.0 280000.0
Grondexploitatie Als gevolg van marktomstandigheden wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vrije sectorkavels in Heer en Meester niet behaald. 25.0 1100000.0 275000.0
ICT algemeen Als gevolg van tegenvallende exploitatie ten opzichte van de begroting bestaat het risico dat de besparingen en taakstelling, met name op het gebied van de rationalisatie, harmonisatie en de invoering van het zaaksysteem, voor Syntrophos als gevolg van synergie wordt niet gehaald. Hierdoor bestaat de kans dat de ICT-lasten voor de gemeente hoger zijn dan begroot. 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie In de grondexploitatie De Haven is beperkt rekening gehouden met onvoorziene kosten. 25.0 1000000.0 250000.0
BUIG Als gevolg van de verandering in het BUIG budget door de rijksoverheid, bestaat de kans dat de gemeente een lagere bijdrage ontvangt bij een ongewijzigde situatie. Hierdoor moeten we reserves aanwenden voor deze uitkeringen. 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Als gevolg van de vervangingsopgave buitenruimte bestaat het risico dat er teveel onderhoud tegelijk verricht moet worden. Hierdoor bestaat de kans op uitputting van de huidige stelpost beheer. 20.0 1000000.0 200000.0
Overig Als gevolg van het budgetplafond voor de nieuw ingevoerde specifieke uitkering sport bestaat de kans dat niet de volledige ingediende aanvraag wordt toegekend door het Ministerie van VWS. 50.0 400000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade of extra beheerkosten door weersinvloeden 50.0 400000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Door een uitspraak van de rechter bestaat de mogelijkheid dat de gemeente geen precariorecht kan heffen over de kabels en leidingen in de grond. 10.0 3300000.0 330000.0
Aanbesteding Door hoogconjunctuur zijn de aanbestedingskosten voor nieuwe projecten en onderhoudscontracten hoger. Bij een gelijkblijvend budget (geen indexering) kan er minder gedaan worden, dat kan leiden tot een lager onderhoudsniveau en uitstel van de vervangingsopgave. 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Door vergrijzing en hoogconjunctuur ontstaan er vacatures die niet opgevuld kunnen worden met voldoende gekwalificeerd personeel. 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Door de combinatie van bestaande capaciteit, een stijgend aantal cliënten op Wmo en Jeugd en een tranformatieopgave, bestaat de kans op wachttijden, dat de transformatieopgave onvoldoende wordt gehaald of de kwaliteit van hulp en ondersteuning vermindert. 40.0 500000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverplichtingen aan woningbouwcorporaties of verenigingen worden ingeroepen. 3.0 5600000.0 168000.0
Kapitaalgoederen Onvoldoende maatregelen voor verkeersveiligheid 50.0 250000.0 125000.0
ICT algemeen Als gevolg van het achterblijven van herontwerp van processen en digitalisering bestaat de kans dat de digitalisering achterblijft op de technische mogelijkheden. Hierdoor blijven de personeelskosten hoger dan nodig en worden de technische mogelijkheden niet benut. 50.0 250000.0 125000.0
Overig Als gevolg van onvoldoende focus pakken we teveel tegelijk op. Hierdoor bestaat de kans op onvoldoende doordachte oplossingen en onafgemaakte plannen. Het gevolg is dat de plannen niet, deels of later worden geïmplementeerd. 50.0 250000.0 125000.0
Personeel Door arbeidsmobiliteit kan kennisverlies in de organisatie ontstaan. 30.0 400000.0 120000.0
Belasting Afname legesinkomsten door vermindering aanvragen om bouwvergunningen. 30.0 400000.0 120000.0

0
0 Risico's: Weerstandscapaciteit:
1 Bedrijfsproces Algemene reserve Financieel Reserve Beheer Imago / politiek Reserve Sociaal domein Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product Weerstandsvermogen


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio A >2.0 Betekenis uitstekend
1 B 1.4-2.0 ruim voldoende
2 C 1.0-1.4 voldoende
3 D 0.8-1.0 matig
4 E 0.6-0.8 onvoldoende
5 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 TOP 25 van risico's
1 Risico Kans percentage Maximaal financieel gevolg Invloed
2 1. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de bouwkosten van de appartementencomplexen langs De Dijk en de daarmee samenhangende residuele grondwaardemethodiek bestaat er het risico dat de geraamde grondopbrengsten niet gehaald worden. 50% € 5.000.000 12,54%
3 2. Afhankelijk van de mogelijke invulling in verband met actuele marktvraag zal mogelijk een deel van de grondwaarde van Vlek 10 in De Haven moeten worden afgewaardeerd. 50% € 2.500.000 11,37%
4 3. Vanwege de regelgeving over het gasloos bouwen bestaat de kans dat de extra investeringen niet uit de stijgende VON-prijzen kunnen worden gedekt, waardoor deze ten laste van de geraamde grondprijs komen. 40% € 4.000.000 8,47%
5 4. In de grondexploitaties wordt uitgegaan van een structurele stijging van de grondopbrengsten met 2%. Als gevolg van marktomstandigheden (bouwkosten, VON-prijzen, inflatie) kan deze toekomstige stijging lager uitvallen. 25% € 4.600.000 7,99%
6 5. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot 70% € 2.500.000 7,17%
7 6. Als gevolg van tegenvallende resultaten bij de deelnemingen in Stedin en Evides bestaat de kans dat het gerealiseerde dividend lager is dan begroot, waardoor er een begrotingstekort ontstaat. 50% € 1.000.000 4,56%
8 7. Als gevolg van een belastingcontrole bestaat de kans dat er een fout in de steekproef wordt ontdekt. Deze fout wordt geëxtrapoleerd, zodat de impact van de fout veel groter kan zijn dan de werkelijke gevonden fout. 50% € 1.000.000 3,41%
9 8. Hoger ziekteverzuim dan het landelijk gemiddelde 70% € 400.000 2,09%
10 9. Als gevolg van marktomstandigheden wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vrije sectorkavels in Heer en Meester niet behaald. 25% € 1.100.000 1,83%
11 10. Als gevolg van tegenvallende exploitatie ten opzichte van de begroting bestaat het risico dat de besparingen en taakstelling, met name op het gebied van de rationalisatie, harmonisatie en de invoering van het zaaksysteem, voor Syntrophos als gevolg van synergie wordt niet gehaald. Hierdoor bestaat de kans dat de ICTlasten voor de gemeente hoger zijn dan begroot. 50% € 500.000 1,72%
12 11. In de grondexploitatie De Haven is beperkt rekening gehouden met onvoorziene kosten. 25% € 1.000.000 1,71%
13 12. Als gevolg van de verandering in het BUIG budget door de rijksoverheid, bestaat de kans dat de gemeente een lagere bijdrage ontvangt bij een ongewijzigde situatie. Hierdoor moeten we reserves aanwenden voor deze uitkeringen. 50% € 500.000 1,70%


0 1 2 3 4
0 13 Als gevolg van de vervangingsopgave buitenruimte bestaat het risico dat er teveel onderhoud tegelijk verricht moet worden. Hierdoor bestaat de kans op uitputting van de huidige stelpost beheer. 20% € 1.000.000 1,63%
1 14 Als gevolg van het budgetplafond voor de nieuw ingevoerde specifieke uitkering sport bestaat de kans dat niet de volledige ingediende aanvraag wordt toegekend door het Ministerie van VWS. 50% € 400.000 1,60%
2 15 Schade of extra beheerkosten door weersinvloeden 50% € 400.000 1,59%
3 16 Door een uitspraak van de rechter bestaat de mogelijkheid dat de gemeente geen precariorecht kan heffen over de kabels en leidingen in de grond. 10% € 3.300.000 1,53%
4 17 Door hoogconjunctuur zijn de aanbestedingskosten voor nieuwe projecten en onderhoudscontracten hoger. Bij een gelijkblijvend budget (geen indexering) kan er minder gedaan worden, dat kan leiden tot een lager onderhoudsniveau en uitstel van de vervangingsopgave. 50% € 400.000 1,38%
5 18 Door vergrijzing en hoogconjunctuur ontstaan er vacatures die niet opgevuld kunnen worden met voldoende gekwalificeerd personeel. 50% € 400.000 1,37%
6 19 Door de combinatie van bestaande capaciteit, een stijgend aantal cliënten op Wmo en Jeugd en een tranformatieopgave, bestaat de kans op wachttijden, dat de transformatieopgave onvoldoende wordt gehaald of de kwaliteit van hulp en ondersteuning vermindert. 40% € 500.000 1,29%
7 20 Garantieverplichtingen aan woningbouwcorporaties of verenigingen worden ingeroepen. 3% € 5.600.000 1,17%
8 21 Onvoldoende maatregelen voor verkeersveiligheid 50% € 250.000 0,86%
9 22 Als gevolg van het achterblijven van herontwerp van processen en digitalisering bestaat de kans dat de digitalisering achterblijft op de technische mogelijkheden. Hierdoor blijven de personeelskosten hoger dan nodig en worden de technische mogelijkheden niet benut. 50% € 250.000 0,86%
10 23 Als gevolg van onvoldoende focus pakken we teveel tegelijk op. Hierdoor bestaat de kans op onvoldoende doordachte oplossingen en onafgemaakte plannen. Het gevolg is dat de plannen niet, deels of later worden geïmplementeerd. 50% € 250.000 0,85%
11 24 Door arbeidsmobiliteit kan kennisverlies in de organisatie ontstaan. 30% € 400.000 0,83%
12 25 Afname legesinkomsten door vermindering aanvragen om bouwvergunningen. 30% € 400.000 0,82%


0 1
0 Percentage Bedrag
1 5% € 3.078.829
2 10% € 3.764.001
3 15% € 4.272.066
4 20% € 4.701.181
5 25% € 5.087.888
6 30% € 5.441.707
7 35% € 5.790.402
8 40% € 6.120.186
9 45% € 6.453.967
10 50% € 6.794.990
11 55% € 7.138.666
12 60% € 7.496.449
13 65% € 7.871.355
14 70% € 8.268.522
15 75% € 8.710.417
16 80% € 9.204.524
17 85% € 9.807.788
18 90% € 10.555.450
19 95% € 11.684.447


0 1
0 Weerstand Startcapaciteit
1 Algemene reserve 8.684.000
2 Reserve Beheer 5.060.000
3 Reserve sociaal domein 8.213.000
4 Totale weerstandscapaciteit 21.957.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2020 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen Jaarstukken 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjaren raming 2021 Meerjaren raming 2022 Meerjaren raming 2023
2 Netto schuldquote 100,06% 119,10% 114,13% 113,03% 112,08% 109,22%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 89,09% 109,22% 103,43% 103,08% 102,75% 100,69%
4 Solvabiliteitsratio 15,60% 14,28% 8,11% 8,19% 7,79% 7,61%
5 Structurele exploitatieruimte 3,81% 0,56% 1,72% 1,27% -0,15% 0,10%
6 Grondexploitatie 15,00% 15,19% 13,26% 13,31% 13,49% 13,37%
7 Belastingcapaciteit 96% 96% 96% 96% 96% 96%


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7