Naam Krimpenerwaard
Code 1931
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 55644

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Opgave natuur None None 3000000.0
Grondexploitatie Exploitatierisico's None None 879660.0
BUIG De uitkeringskosten ingevolge de Participatiewet kunnen niet opgevangen worden binnen het door het rijk beschikbare budget None None 400000.0
GR / Verbonden partijen Herstructurering WSW bedrijf Promen None None 225000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wijnheffing, mogelijke claim ivm Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) None None 195000.0
Sociaal domein Niet tijdige signalering ondersteuningsbehoefte inwoners None None 180000.0
Sociaal domein Toename van de taakstelling huisvesting statushouders None None 180000.0
Sociaal domein Hogere uitgaven voor jeugdhulp door wijzigingen in uitgangspunten woonplaatsbeginsel None None 153000.0
Sociaal domein De uitstroom van klanten uit de uitkering wordt overtroffen door de instroom None None 140000.0
Sociaal domein Minder marktwerking door faillissementen van zorgaanbieders waardoor onvoldoende aanbod van specifieke vorm van zorg None None 135000.0
Overig Overige risico's None None 2067891.0

0 1 2
0 Top 10 Risico's
1 1 Gebiedsovk01 - Opgave natuur € 3.000.000,00
2 2 GREX03 - Exploitatierisico's € 879.660,00
3 3 SZ01 - De uitkeringskosten ingevolge de Participatiewet kunnen niet opgevangen worden binnen het door het rijk beschikbare budget € 400.000,00
4 4 SZ07 - Herstructurering WSW bedrijf Promen € 225.000,00
5 5 P&O-04 Wijnheffing, mogelijke claim ivm Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) € 195.000,00
6 6 SD01 - Niet tijdige signalering ondersteuningsbehoefte inwoners € 180.000,00
7 7 SZ08 - Toename van de taakstelling huisvesting statushouders € 180.000,00
8 8 SD14 - Hogere uitgaven voor jeugdhulp door wijzigingen in uitgangspunten woonplaatsbeginsel € 153.000,00
9 9 SZ02 - De uitstroom van klanten uit de uitkering wordt overtroffen door de instroom € 140.000,00
10 10 SD13 - Minder marktwerking door faillisementen van zorgaanbieders waardoor onvoldoende aanbod van specifieke vorm van zorg € 135.000,00
11 Overige risico's € 2.067.891,00


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening Begroting
1 Kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 39% 31% 37% 6,0% 11% 113% 55% 48% 34% -2,0% 10% 113% 52% 45% 32% 0,1% 5% 111% 46% 39% 33% -0,4% 0% 111% 41% 34% 35% 0,3% -2% 111% 35% 28% 36% 0,3% -2% 111%
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Opgave natuur None None 3000000.0
Grondexploitatie Exploitatierisico's None None 664511.0
Sociaal domein De uitkeringskosten ingevolge de Participatiewet kunnen niet opgevangen worden binnen het door het rijk beschikbare budget None None 325000.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende weerstandsvermogen bij verbonden partijen None None 243403.0
Sociaal domein Niet tijdige signalering ondersteuningsbehoefte inwoners None None 180000.0
Sociaal domein Verplichtingen tav Culturele instellingen vanuit het verleden zijn niet volledig in beeld None None 150000.0
Sociaal domein Verlaging eigen bijdrage binnen Wmo heeft een aanzuigende werking op de maatwerkvoorzieningen None None 150000.0
Sociaal domein Minder marktwerking door faillissementen van zorgaanbieders waardoor onvoldoende aanbod van specifieke vorm van zorg None None 135000.0
Sociaal domein Budgetoverschrijding omdat gespecialiseerde vormen van ondersteuning afgebouwd worden None None 122500.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan privacywetgeving (vanaf 25 mei 2018 AVG) None None 105000.0
Overig Overige risico's None None 1667291.0

0 1 2
0 Top 10 Risico's
1 1 Gebiedsovk01 - Opgave natuur € 3.000.000,00
2 2 GREX01 - Exploitatierisico's € 664.511,00
3 3 SZ01 - De uitkeringskosten ingevolge de Participatiewet kunnen niet opgevangen worden binnen het door het rijk beschikbare budget € 325.000,00
4 4 ALG03 - Onvoldoende weerstandsvermogen bij verbonden partijen € 243.403,00
5 5 SD01 - Niet tijdige signalering ondersteuningsbehoefte inwoners € 180.000,00
6 6 SD14 - Verplichtingen tav Culturele instellingen vanuit het verleden zijn niet volledig in beeld € 150.000,00
7 7 SD17 - Verlaging eigen bijdrage binnen Wmo heeft een aanzuigende werking op de maatwerkvoorzieningen € 150.000,00
8 8 SD12 - Minder marktwerking door faillisementen van zorgaanbieders waardoor onvoldoende aanbod van specifieke vorm van zorg € 135.000,00
9 9 SD08 - Budgetoverschrijding omdat gespecialiseerde vormen van ondersteuning afgebouwd worden € 122.500,00
10 10 ALG01 - Niet voldoen aan privacywetgeving (vanaf 25 mei 2018 AVG) € 105.000,00
11 Overige risico's € 1.667.291,00


0
0 Netto schuldquote
1 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen
2 Solvabiliteitsratio
3 Structurele exploitatieruimte
4 Grondexploitatie
5 Belastingcapaciteit


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekeni ng Begroting
1 Kengetalle n 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquote 40% 52%45%35%5%8%111% 112% 112% 112% 112% 112% 44%39%32%0%1% 45%39%31%1%-1% 51%45%31%1%-1% 44%39%32%1%0%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 36%
4 Solvabiliteitsratio 34%
5 Structurele exploitatieruimte 5%
6 Grondexploitatie 11%
7 Belastingcapaciteit


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Opgave natuur None None 3000000.0
Projecten Risico als gevolg van uitvoeren projecten gebiedsontwikkeling en vastgoed None None 500000.0
Grondexploitatie Exploitatierisico's None None 458483.0
Sociaal domein Verlaging eigen bijdrage binnen WMO heeft een aanzuigende werking op de maatwerkvoorzieningen None None 360000.0
BUIG De uitkeringskosten ingevolge de Participatiewet kunnen niet opgevangen worden binnen het door het rijk beschikbare budget None None 325000.0
GR / Verbonden partijen Financiële verplichtingen ten aanzien van sport en maatschappelijke voorzieningen kunnen leiden tot financiële risico's None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Afwaardering en beheeroverdracht Steinsedijk in Haastrecht None None 112000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming None None 105000.0
Sociaal domein Niet tijdige signalering ondersteuningsbehoefte inwoners None None 105000.0
Sociaal domein Beheer Openbare Ruimte: Aansprakelijkheid als gevolg van niet voldoen aan zorgplicht None None 100000.0
Overig Overige risico's None None 1143304.0

0 1
0 Berekening van kostendekkendheid van de Havengelden
1 Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen netto kosten taakveld(en) Toe te rekenen kosten Overhead incl. (omslag)rente BTW 152.356 -11.739 140.617 - 87.341 -
2 Totale kosten 227.957
3 Opbrengst heffingen 81.035
4 Dekkingspercentage 35,55%


0 1 2
0 Eigenaar woning 2020 2019
1 WOZ-waarde € 282.000 € 265.500
2 OZB € 317,25 € 312,21
3 Afvalstoffenheffing € 271,00 € 222,00
4 Rioolheffing € 248,00 € 281,55
5 € 836,25 € 815,76


0 1 2 3
0 Klasse Norm Risico%
1 1 2 3 4 5 Minder of 1 x per 10 jaar 1 x per 5 - 10 jaar 1 x per 2 - 5 jaar 1 x per 1- 2 jaar 1 x per jaar of vaker 10% 30% 50% 70% 90%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Rekening Begroting
1 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Netto schuldquote 29% 44% 29% 41% 43% 40%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 25% 39% 25% 36% 38% 35%
4 Solvabiliteitsratio 36% 32% 32% 29% 27% 28%
5 Structurele exploitatieruimte 1,7% 1,0% 0,2% -0,2% -1,4% -1,8%
6 Grondexploitatie 5% 1% 0% 0% 0% 0%
7 Belastingcapaciteit 108% 112% 113% 113% 113% 113%
8