Naam De Fryske Marren
Code 1940
Provincie Friesland
Inwonertal 51742

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Begraafplaatsen None 4200.0 None
GR / Verbonden partijen Hûs en hiem None 20000.0 None
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio None 72500.0 None
Kapitaalgoederen Vervanging oeverconstructies None 162500.0 None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None 195000.0 None
Sociaal domein Jeugd None 200000.0 None
GR / Verbonden partijen FUMO None 237500.0 None
ICT algemeen I&A None 245000.0 None
Dividend/Rente Renterisico's None 272500.0 None
Kapitaalgoederen Kunstwerken None 290500.0 None
Sociaal domein WMO/AWBZ None 310000.0 None
GR / Verbonden partijen Business Park Friesland None 169000.0 None
Grondexploitatie Centrum Lemmer None 401500.0 None
Sociaal domein Participatie None 645000.0 None
Projecten Projecten Balk None 730000.0 None
Kapitaalgoederen Vastgoed None 742500.0 None
Sociaal domein Algemene risico's SD None 1225000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integrale veiligheid None 1760000.0 None
GR / Verbonden partijen Garanties None 1984921.0 None
Grondexploitatie Broek-Zuid None 2260000.0 None
Grondexploitatie Bedrijventerreinen None 2525000.0 None

0 1 2 3
0 Samenvatting risicoprofielen gemeente De Fryske Marren
1 Risicoprofiel gemeente de Fryske Marren Omvang bruto risico € Risico Bruto risico Rest risico
2 < € 200.000 1. Begraafplaatsen € 4.200 € 1.800
3 2. Hus en Hiem € 20.000 € 20.000
4 3. Veiligheidsregio € 72.500 € 70.000
5 4. Vervanging oeverconstructies € 162.500 € 25.000
6 5. Leerlingenvervoer € 195.000 € 195.000
7 6. Jeugd € 200.000 € 200.000
8 > € 200.000 - < € 500.000 7. FUMO € 237.500 € 237.500
9 8. I&A € 245.000 € 50.000
10 9. Renterisico's € 272.500 € 272.500
11 10. Kunstwerken € 290.500 € 40.000
12 11. WMO/AWBZ € 310.000 € 310.000
13 12. Business Park Friesland € 169.000 € 169.000
14 13. Centrum Lemmer € 401.500 € 150.000
15 > € 500.000 - < € 1.000.000 14. Participatie € 645.000 € 645.000 15. Projecten Balk € 730.000 € 720.000 16. Vastgoed € 742.500 € 140.000
16 > € 1.000.000 17. Algemene risico's SD € 1.225.000 € 1.225.000
17 18. Integrale veiligheid € 1.760.000 € 1.720.000
18 19. Garanties € 1.984.921 € 40.000
19 20. Broek-Zuid € 2.260.000 € 1.480.000
20 21. Bedrijventerreinen € 2.525.000 € 2.525.000
21
22 Nog te verwachten risico's
23 Projecten € 1.100.000
24 Bouwgrondexploitatie € 800.000
25 Openeinde regelingen en aanmeldingen kadernota p.m.
26 Overige risico's bedrijfsvoering p.m.
27
28 € 12.135.800 Benodigde risicodekking
29 Factor (afgerond) 1,4
30 € 17.000.000 Weerstandsvermogen (afgerond)


0 1 2 3 4
0 Specificering kengetal naar categorie Categorie A Categorie B Categorie C
1 1a. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden < 90% van 90% t/m 130% > 130%
2 1b. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden < 90% van 90% t/m 130% > 130%
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% van 20% t/m 50% < 20%
4 3. Grondexploitatie < 20% van 20% t/m 35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0 < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% van 95% t/m 105% > 105%


0 1 2 3 4 5
0 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 55,81 59,45 58,60 57,14 53,79 43,99 47,45 46,60 45,18 41,77 32,99 29,07 26,23 26,61 27,27 15,53 15,76 15,76 15,72 15,79 0,25 0,45 0,41 0,51 0,51 87,83 87,99 87,73 87,47 87,20


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Business Park Friesland None None None
GR / Verbonden partijen Hûs en hiem None None 20000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio None None 72500.0
Sociaal domein Jeugd None None 125000.0
Dividend/Rente Renterisico's None None 157500.0
Kapitaalgoederen Vervanging oeverconstructies None None 162500.0
Onderwijs Leerlingenvervoer None None 202500.0
Kapitaalgoederen Kunstwerken None None 225500.0
Aanbesteding I&A None None 230000.0
GR / Verbonden partijen FUMO None None 237500.0
Sociaal domein WMO/AWBZ None None 250000.0
Grondexploitatie Centrum Lemmer None None 401500.0
Grondexploitatie Vastgoed None None 542500.0
Projecten Projecten Balk None None 605000.0
Sociaal domein Participatie None None 670000.0
Sociaal domein Algemene risico's SD None None 937500.0
Overig Integrale veiligheid None None 1760000.0
GR / Verbonden partijen Garanties None None 1951421.0
Projecten Broek-Zuid None None 2260000.0
Grondexploitatie Bedrijventerreinen None None 2525000.0

0 1 2 3
0 Risicoprofiel gemeente de Fryske Marren Omvang bruto risico €RisicoBruto risicoRest risico
1 < € 200.000 1. Business Park Friesland € - € -
2 2. Hûs en hiem € 20.000 € 20.000
3 3. Veiligheidsregio € 72.500 € 70.000
4 4. Jeugd € 125.000 € 125.000
5 5. Renterisico's € 157.500 € 157.500
6 6. Vervanging oeverconstructies € 162.500 € 25.000
7 > € 200.000 - < € 500.000 7. Leerlingenvervoer € 202.500 € 202.500
8 8. Kunstwerken € 225.500 € 40.000
9 9. I&A € 230.000 € 35.000
10 10. FUMO € 237.500 € 237.500
11 11. WMO/AWBZ € 250.000 € 250.000
12 12. Centrum Lemmer € 401.500 € 150.000
13 > € 500.000 - < € 1.000.000 13. Vastgoed € 542.500 € 140.000
14 14. Projecten Balk € 605.000 € 545.000
15 15. Participatie € 670.000 € 670.000
16 16. Algemene risico's SD € 937.500 € 937.500
17 > € 1.000.000 17. Integrale veiligheid € 1.760.000 € 1.720.000
18 18. Garanties € 1.951.421 € 6.500
19 19. Broek-Zuid € 2.260.000 € 1.480.000
20 20. Bedrijventerreinen € 2.525.000 € 2.525.000
21
22 Nog te verwachten risico's
23 Projecten € 1.000.000
24 Bouwgrondexploitatie € 800.000
25 Openeinde regelingen en aanmeldingen kadernota p.m.
26 Overige risico's bedrijfsvoering p.m.
27
28 Benodigde risicodekking€ 11.136.500
29 Faktor (afgerond)1,100
30 Weerstandsvermogen (afgerond)€ 12.000.000


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Begrotingultimo2018 Begrotingultimo2019 Begrotingultimo2020 Begrotingultimo2021 Begrotingultimo2022
1 1A Netto schuldquote 57,44 63,58 55,23 48,26 42,62
2 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 45,44 55,07 49,62 42,77 37,27
3 2 Solvabiliteitsratio 29,57 27,50 28,00 27,19 27,41
4 3 Kengetal grondexploitatie 15,76 18,68 18,21 17,84 17,39
5 4 Structurele exploitatieruimte 0,45 0,23 0,29 0,39 0,87
6 5 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 87,99 88,69 87,56 87,53 87,51


0 1 2 3 4
0 Specificering kengetal naar categorieCategorie ACategorie BCategorie C
1 1a. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden < 90% van 90% t/m 130% > 130%
2 1b. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden < 90% van 90% t/m 130% > 130%
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% van 20% t/m 50% < 20%
4 3. Grondexploitatie < 20% van 20% t/m 35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0 < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% van 95% t/m 105% > 105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Hûs en hiem None None 57500.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio None None 142500.0
Dividend/Rente Renterisico's None None 157500.0
Kapitaalgoederen Vervanging oeverconstructies None None 163000.0
Kapitaalgoederen Kunstwerken None None 225500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None 256000.0
GR / Verbonden partijen FUMO None None 260000.0
Sociaal domein Participatie None None 310000.0
Sociaal domein WMO/AWBZ None None 385000.0
ICT algemeen I&A None None 403000.0
Projecten Projecten Balk None None 395000.0
Sociaal domein Jeugd None None 500000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed None None 543000.0
Sociaal domein Algemene risico's SD None None 700000.0
Overig Integrale veiligheid None None 1758000.0
Grondexploitatie Broek-Zuid None None 1765000.0
Grondexploitatie Bedrijventerreinen None None 2325000.0

0 1
0 Risicoprofiel gemeente de Fryske Marren Omvang bruto risico € Risico Bruto risico Rest risico
1 < € 200.000 1. Hûs en hiem € 57.500 € 57.500 2. Veiligheidsregio € 142.500 € 140.000 3. Renterisico's € 157.500 € 157.500 4. Vervanging oeverconstructies € 163.000 € 25.000
2 > € 200.000 - < € 500.000 5. Kunstwerken € 225.500 € 40.000 6. Leerlingenvervoer € 256.000 € 256.000 7. FUMO € 260.000 € 260.000 8. Participatie € 310.000 € 310.000 9. WMO/AWBZ € 385.000 € 385.000 10. I&A € 403.000 € 207.500 11. Projecten Balk € 395.000 € 395.000 12. Jeugd € 500.000 € 500.000
3 > € 500.000 - < € 1.000.000 13. Vastgoed € 543.000 € 140.000 14. Algemene risico's SD € 700.000 € 700.000
4 > € 1.000.000 15. Integrale veiligheid € 1.758.000 € 1.717.500 16. Broek-Zuid € 1.765.000 € 1.765.000 17. Bedrijventerreinen € 2.325.000 € 2.325.000
5 Nog te verwachten risico's Projecten € 1.000.000 Bouwgrondexploitatie € 800.000 Openeinde regelingen en p.m. aanmeldingen kadernota Overige risico's bedrijfsvoering p.m.
6 Benodigde risicodekking € 11.181.000
7 Faktor (afgerond) 1,100
8 Weerstandsvermogen (afgerond) € 12.000.000


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 63,58 62,39 61,62 57,78 52,46
1 55,07 55,36 54,76 51,10 45,98
2 27,50 25,24 22,58 23,32 25,09
3 18,68 20,20 19,96 19,65 19,29
4 0,23 0,68 0,33 -0,07 0,87
5 88,69 94,05 93,58 93,29 93,02


0 1 2
0 Specificering kengetal naar categorie Categorie A Categorie B Categorie C > 130% > 130% < 20% > 35% < 0% > 105%
1 1a. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden 1b. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden 2. Solvabiliteitsratio 3. Grondexploitatie 4. Structurele exploitatieruimte 5. Belastingcapaciteit < 90% van 90% t/m 130% < 90% van 90% t/m 130% > 50% van 20% t/m 50% < 20% van 20% t/m 35% > 0% 0% < 95% van 95% t/m 105%