Naam Gooise Meren
Code 1942
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 57337

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Aanbestedingen van het werk / te realiseren voorziening onderwijshuisvesting vallen hoger uit. None None None
BUIG BUIG: Toename last door toegenomen bijstandsvolume, terwijl het Rijk pas later een deel daarvan compenseert. None None None
GR / Verbonden partijen Garantie en vaststellingsovereenkomsten Gooiberg: Eigenaren van woningen op Gooiberg doen bij verkoop van hun woning een beroep op deze overeenkomst met de gemeente. None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud: De begroting 2017 heeft onvoldoende middelen om het noodzakelijk groot onderhoud uit te voeren (openbare ruimte). None None None
Bodemsanering Grondwatervervuiling Chemicaterrein: De gemeente is probleemeigenaar van de verontreiniging en moet deze, voor de verkoop van de ontwikkellocatie, afkopen binnen de kaders van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi. None None None
GR / Verbonden partijen Crailo: De gemeenschappelijke aankoop gaat niet door. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade. None None None
Grondexploitatie Crailo: De huidige geurcirkel van de manage wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn. None None None
GR / Verbonden partijen Ontwikkeling Stationsgebied: Definitieve toekenning subsidie voor herontwikkeling fietsenstalling is nog onzeker. None None None
GR / Verbonden partijen De Krijgsman: In een uitvoerings overeenkomst d.d. eind december 2016 zijn afspraken vastgelegd tussen KNSF en gemeente over de onderdelen en discussiepunten die nog niet waren beslecht. Daarmee zijn de grootste risico’s tussen de gemeente en de KNSF/ Krijgsman als contractpartner gemitigeerd. De bestuurlijk besluitvorming over de verschillende dossiers vindt plaats in 2017. None None None

0
0 Wijziging Nr. Risico Financieel gevolg Invloed
1 1 Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Budget ontoereikend voor de realisatie 14.42% + Aanbestedingen van het werk / te van een kwalitatieve huisvestingsvoorrealiseren voorziening ziening die voldoet aan wettelijke onderwijshuisvesting vallen hoger uit. eisen.
2 2 BUIG: Toename last door toegenomen Er wordt bij ongewijzigd 6.89% + bijstandsvolume, terwijl het Rijk pas later bestandsvolume een financieel tekort een deel daarvan compenseert. verwacht.
3 3 Garantie- en vaststellingsovereenkomsten De gemeente dient per woning het 5.57% + Gooiberg: Eigenaren van woningen op verschil tussen de marktwaarde Gooiberg doen bij verkoop van hun woning (onvervuild) en de verkoopprijs bij te een beroep op deze overeenkomst met de passen incl. taxatie en veilingkosten. gemeente.
4 4 Onderhoud: De begroting 2017 heeft Budgetoverschrijding 5.54% + onvoldoende middelen om het noodzakelijk groot onderhoud uit te voeren (openbare ruimte).
5 5 Grondwatervervuiling Chemicaterrein: De Budgetoverschrijding 5.40% + gemeente is probleemeigenaar van de verontreiniging en moet deze, voor de verkoop van de ontwikkellocatie, afkopen binnen de kaders van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi.
6 6 Crailo: De gemeenschappelijke aankoop Budgetoverschrijding 4.14% N gaat niet door.
7 7 WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door Vertragingsschade 4.14% + de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade.
8 8 Crailo: De huidige geurcirkel van de Verminderde inkomsten 3.57% N manage wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn.
9 9 Ontwikkeling Stationsgebied: Definitieve Budgetoverschrijding 3.38% N toekenning subsidie voor herontwikkeling fietsenstalling is nog onzeker.
10 10 De Krijgsman: In een uitvoeringsFinanciële risico`s bij de definitieve 3.11% - overeenkomst d.d. eind december 2016 ontwerpen/ uitvoering van zijn afspraken vastgelegd tussen KNSF en verschillende dossiers rond De gemeente over de onderdelen en Krijgsman. discussiepunten die nog niet waren beslecht. Daarmee zijn de grootste risico’s tussen de gemeente en de KNSF/ Krijgsman als contractpartner gemitigeerd. De bestuurlijk besluitvorming over de verschillende dossiers vindt plaats in 2017.


0
0 Z ekerheidspercentage Bedrag
1 50% € 4.690.636
2 75% € 5.701.397
3 80% € 5.979.859
4 95% € 6.323.787
5 90% € 6.793.365
6 95% € 7.576.339


0
0 Weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve per 1 januari 2018 € 19.284.454
2 Onbenutte belastingcapaciteit 2018 PM
3 Stelpost onvoorzien € 50.000
4 Vrij besteedbare bestemmingsreserves € 19.848.184
5 Totale weerstandscapaciteit (vooralsnog excl. onbenutte belastingcapaciteit) € 39.182.638


0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 netto schuldquote 59,0% 100,9% 84,1% 88,3% 91,3% 92,4%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 58,8% 100,9% 84,1% 88,3% 91,3% 92,4%
3 solvabiliteitsratio 28,2% 21,3% 20,6% 20,4% 20,4% 20,9%
4 structurele exploitatieruimte 4,1% 1,1% 0,5% 0,4% 1,3% 1,6%
5 grondexploitatie 0,8% 1,9% 1,0% 1,1% 0,1% 0,0%
6 belastingcapaciteit 97,0% 104,5% 105,7% 105,7% 105,7% 105,7%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Aanbestedingen van het werk / te realiseren voorziening onderwijshuisvesting vallen hoger uit. None None None
BUIG BUIG: Toename last door toegenomen bijstandsvolume, terwijl het Rijk pas later een deel daarvan compenseert. None None None
GR / Verbonden partijen Garantie en vaststellingsovereenkomsten Gooiberg: Eigenaren van woningen op Gooiberg doen bij verkoop van hun woning een beroep op deze overeenkomst met de gemeente. None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud: De begroting 2017 heeft onvoldoende middelen om het noodzakelijk groot onderhoud uit te voeren (openbare ruimte). None None None
Bodemsanering Grondwatervervuiling Chemicaterrein: De gemeente is probleemeigenaar van de verontreiniging en moet deze, voor de verkoop van de ontwikkellocatie, afkopen binnen de kaders van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi. None None None
GR / Verbonden partijen Crailo: De gemeenschappelijke aankoop gaat niet door. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade. None None None
GR / Verbonden partijen Crailo: De huidige geurcirkel van de manege wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn. None None None
Projecten Ontwikkeling Stationsgebied: Definitieve toekenning subsidie voor herontwikkeling fietsenstalling is nog onzeker. None None None
GR / Verbonden partijen De Krijgsman: In een uitvoeringsovereenkomst d.d. eind december 2016 zijn afspraken vastgelegd tussen KNSF en gemeente over de onderdelen en discussiepunten die nog niet waren beslecht. Daarmee zijn de grootste risico’s tussen de gemeente en de KNSF/ Krijgsman als contractpartner gemitigeerd. De bestuurlijk besluitvorming over de verschillende dossiers vindt plaats in 2017. None None None

0
0 Wijziging Nr. Risico Financieel gevolg Invloed
1 1 Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Budget ontoereikend voor de realisatie 14.42% + Aanbestedingen van het werk / te van een kwalitatieve huisvestingsvoor-realiseren voorziening ziening die voldoet aan wettelijke onderwijshuisvesting vallen hoger uit. eisen.
2 2 BUIG: Toename last door toegenomen Er wordt bij ongewijzigd 6.89% + bijstandsvolume, terwijl het Rijk pas later bestandsvolume een financieel tekort een deel daarvan compenseert. verwacht.
3 3 Garantie- en vaststellingsovereenkomsten De gemeente dient per woning het 5.57% + Gooiberg: Eigenaren van woningen op verschil tussen de marktwaarde Gooiberg doen bij verkoop van hun woning (onvervuild) en de verkoopprijs bij te een beroep op deze overeenkomst met de passen incl. taxatie en veilingkosten. gemeente.
4 4 Onderhoud: De begroting 2017 heeft Budgetoverschrijding 5.54% + onvoldoende middelen om het noodzakelijk groot onderhoud uit te voeren (openbare ruimte).
5 5 Grondwatervervuiling Chemicaterrein: De Budgetoverschrijding 5.40% + gemeente is probleemeigenaar van de verontreiniging en moet deze, voor de verkoop van de ontwikkellocatie, afkopen binnen de kaders van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi.
6 6 Crailo: De gemeenschappelijke aankoop Budgetoverschrijding 4.14% N gaat niet door.
7 7 WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door Vertragingsschade 4.14% + de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade.
8 8 Crailo: De huidige geurcirkel van de Verminderde inkomsten 3.57% N manage wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn.
9 9 Ontwikkeling Stationsgebied: Definitieve Budgetoverschrijding 3.38% N toekenning subsidie voor herontwikkeling fietsenstalling is nog onzeker.
10 10 De Krijgsman: In een uitvoerings-Financiële risico`s bij de definitieve 3.11% - overeenkomst d.d. eind december 2016 ontwerpen/ uitvoering van zijn afspraken vastgelegd tussen KNSF en verschillende dossiers rond De gemeente over de onderdelen en Krijgsman. discussiepunten die nog niet waren beslecht. Daarmee zijn de grootste risico’s tussen de gemeente en de KNSF/ Krijgsman als contractpartner gemitigeerd. De bestuurlijk besluitvorming over de verschillende dossiers vindt plaats in 2017.


0
0 Zekerheidspercentage Bedrag
1 50% € 4.690.636
2 75% € 5.701.397
3 80% € 5.979.859
4 95% € 6.323.787
5 90% € 6.793.365
6 95% € 7.576.339


0
0 Weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve per 1 januari 2018 € 19.284.454
2 Onbenutte belastingcapaciteit 2018 PM
3 Stelpost onvoorzien € 50.000
4 Vrij besteedbare bestemmingsreserves € 19.848.184
5 Totale weerstandscapaciteit (vooralsnog excl. onbenutte belastingcapaciteit) € 39.182.638


0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 netto schuldquote 59,0% 100,9% 84,1% 88,3% 91,3% 92,4%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 58,8% 100,9% 84,1% 88,3% 91,3% 92,4%
3 solvabiliteitsratio 28,2% 21,3% 20,6% 20,4% 20,4% 20,9%
4 structurele exploitatieruimte 4,1% 1,1% 0,5% 0,4% 1,3% 1,6%
5 grondexploitatie 0,8% 1,9% 1,0% 1,1% 0,1% 0,0%
6 belastingcapaciteit 97,0% 104,5% 105,7% 105,7% 105,7% 105,7%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Aanbestedingen van het werk / te realiseren voorziening onderwijshuisvesting vallen hoger uit None None None
Kapitaalgoederen Krijgsman: Hoge kosten Toerit voor te realiseren bruggen over de Trekvaart None None None
GR / Verbonden partijen Crailo: De huidige geurcirkel van de manege wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures en behandelen WOB-verzoeken None None None
GR / Verbonden partijen GNR: Mogelijke uittreding Amsterdam en Provincie Noord-Holland None None None
GR / Verbonden partijen Garantie- en vaststellingsovereenkomsten Gooiberg: Eigenaren van woningen op Gooiberg doen bij verkoop van hun woning een beroep op deze overeenkomst met de gemeente None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade None None None
Sociaal domein Jeugd: De effecten van wijzigingen binnen de declaratiesystematiek, de invoering van een nieuw bekostigingsmodel voor Jeugd-GGZ en het nog ontbreken van gegevens over de daadwerkelijke verzilveringsgraad van toegewezen voorzieningen leidt tot onzekerheden None None None
Sociaal domein Wmo: Het kabinet heeft per 2019 één (gemaximeerd) lager abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd, waardoor de gemeenten minder eigen bijdragen ontvangen. Daarnaast is hierdoor een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen ontstaan None None None
Informatieveiligheid AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): Het niet voldoen aan de regels van deze wet None None None

Nr.

Risico

Financieel gevolg

Invloed

 

1

Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Aanbestedingen van het werk / te realiseren voorziening onderwijshuisvesting vallen hoger uit Budget ontoereikend voor de realisatie van een kwalitatieve huisvestingsvoorziening
die voldoet aan wettelijke eisen
11.77%

O

2

Krijgsman: Hoge kosten Toerit voor te realiseren bruggen over de Trekvaart  Budgetoverschrijding  9.97%

O

3

Crailo: De huidige geurcirkel van de manege wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn  Verminderde inkomsten  9.39%

O

4

Juridische procedures en behandelen WOB-verzoeken Extra beslag op ambtelijke organisatie en rechtzaakkosten  6.98%

O

5

GNR: Mogelijke uittreding Amsterdam en Provincie Noord-Holland Stijging van het financiële aandeel van Gooise Meren 4.82%

O

6

Garantie- en vaststellingsovereenkomsten Gooiberg: Eigenaren van woningen op Gooiberg doen bij verkoop van hun woning een beroep op deze overeenkomst met de gemeente De gemeente dient per woning het verschil tussen de marktwaarde (onvervuild) en de verkoopprijs bij te passen incl. taxatie- en veilingkosten  4.81%

O

7

WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade  Vertragingsschade  4.29%

O

8

Jeugd: De effecten van wijzigingen binnen de declaratiesystematiek, de invoering van een nieuw bekostigingsmodel voor Jeugd-GGZ en het nog ontbreken van gegevens over de daadwerkelijke verzilveringsgraad van toegewezen voorzieningen leidt tot onzekerheden  Budgetoverschrijding  2.65%

N

9

Wmo: Het kabinet heeft per 2019 één (gemaximeerd) lager abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd, waardoor de gemeenten minder eigen bijdragen ontvangen. Daarnaast is hierdoor een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen ontstaan Het kabinet stelt geen middelen beschikbaar om dit financieel te compenseren, wel is over een periode van 3 jaar een monitor ingesteld.  2.40%

N

10

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): Het niet voldoen aan de regels van deze wet Mogelijke boete van het AP (Autoriteit Persoonsgegevens)  1.58%

OBeschikbare weerstandscapaciteit 2020
Algemene reserve per 1 januari 2020 € 36.868.000
Onbenutte belastingcapaciteit 2020 PM
Stelpost onvoorzien € 50.000
Vrij besteedbare bestemmingsreserves € 8.288.000

Totale weerstandscapaciteit  (vooralsnog excl. onbenutte belastingcapaciteit)

€ 45.206.000


Verloop van de kengetallen Rekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
netto schuldquote 58,1% 69,0% 87,8% 106,2% 110,9% 120,6%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 58,0% 68,9% 87,8% 106,2% 110,9% 120,6%
solvabiliteitsratio 25,1% 26,2% 20,3% 17,4% 15,5% 14,4%
structurele exploitatieruimte 5,5% -0,7% 1,6% 1,6% 0,5% 0,5%
grondexploitatie 1,1% 1,1% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0%
belastingcapaciteit 111,0% 107,4% 107,7% 107,7% 107,7% 107,7%


Nr.

Risico

Financieel gevolg

Invloed

 

1

Bouwkosten Onderwijshuisvesting: Aanbestedingen van het werk / te realiseren voorziening onderwijshuisvesting vallen hoger uit Budget ontoereikend voor de realisatie van een kwalitatieve huisvestingsvoorziening
die voldoet aan wettelijke eisen
11.77%

O

2

Krijgsman: Hoge kosten Toerit voor te realiseren bruggen over de Trekvaart  Budgetoverschrijding  9.97%

O

3

Crailo: De huidige geurcirkel van de manege wordt gehandhaafd, waardoor er minder ontwikkelmogelijkheden zijn  Verminderde inkomsten  9.39%

O

4

Juridische procedures en behandelen WOB-verzoeken Extra beslag op ambtelijke organisatie en rechtzaakkosten  6.98%

O

5

GNR: Mogelijke uittreding Amsterdam en Provincie Noord-Holland Stijging van het financiële aandeel van Gooise Meren 4.82%

O

6

Garantie- en vaststellingsovereenkomsten Gooiberg: Eigenaren van woningen op Gooiberg doen bij verkoop van hun woning een beroep op deze overeenkomst met de gemeente De gemeente dient per woning het verschil tussen de marktwaarde (onvervuild) en de verkoopprijs bij te passen incl. taxatie- en veilingkosten  4.81%

O

7

WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeente is aansprakelijk voor vertragingsschade  Vertragingsschade  4.29%

O

8

Jeugd: De effecten van wijzigingen binnen de declaratiesystematiek, de invoering van een nieuw bekostigingsmodel voor Jeugd-GGZ en het nog ontbreken van gegevens over de daadwerkelijke verzilveringsgraad van toegewezen voorzieningen leidt tot onzekerheden  Budgetoverschrijding  2.65%

N

9

Wmo: Het kabinet heeft per 2019 één (gemaximeerd) lager abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd, waardoor de gemeenten minder eigen bijdragen ontvangen. Daarnaast is hierdoor een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen ontstaan Het kabinet stelt geen middelen beschikbaar om dit financieel te compenseren, wel is over een periode van 3 jaar een monitor ingesteld.  2.40%

N

10

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): Het niet voldoen aan de regels van deze wet Mogelijke boete van het AP (Autoriteit Persoonsgegevens)  1.58%

OBeschikbare weerstandscapaciteit 2020
Algemene reserve per 1 januari 2020 € 36.868.000
Onbenutte belastingcapaciteit 2020 PM
Stelpost onvoorzien € 50.000
Vrij besteedbare bestemmingsreserves € 8.288.000

Totale weerstandscapaciteit  (vooralsnog excl. onbenutte belastingcapaciteit)

€ 45.206.000


Verloop van de kengetallen Rekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
netto schuldquote 58,1% 69,0% 87,8% 106,2% 110,9% 120,6%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 58,0% 68,9% 87,8% 106,2% 110,9% 120,6%
solvabiliteitsratio 25,1% 26,2% 20,3% 17,4% 15,5% 14,4%
structurele exploitatieruimte 5,5% -0,7% 1,6% 1,6% 0,5% 0,5%
grondexploitatie 1,1% 1,1% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0%
belastingcapaciteit 111,0% 107,4% 107,7% 107,7% 107,7% 107,7%