Naam Berg en Dal
Code 1945
Provincie Gelderland
Inwonertal 34748

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nalatigheid of onrechtmatig handelen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 50000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 20.0 2000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico schadegevallen 50.0 25000.0 12500.0
Kapitaalgoederen Schade door vandalisme/diefstal (in openb. ruimte) 50.0 40000.0 20000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Ruiming explosieven 10.0 50000.0 5000.0
Bodemsanering Bodemsanering 25.0 100000.0 25000.0
Bodemsanering Archeologie 25.0 25000.0 6250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bedrijfsongevallen 2.0 250000.0 5000.0

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit (= totaal risicoscore)Kans

Klasse

Referentiebeelden

Kwantitatief

1

Zeer klein (< of 1 keer per 10 jaar)
Zeer onwaarschijnlijk, komt niet voor in de branche, voor zover bekend

1-20%

2

Klein (1 keer per 5-10 jaar)
Niet waarschijnlijk maar mogelijk, is binnen andere gemeenten wel eens voorgekomen (in de afgelopen 5 jaar)

21-40%

3

Gemiddeld (1 keer per 2-5 jaar)
Komt zelden voor maar is wel al eens voorgekomen (in de afgelopen 5 jaar)

41-60%

4

Groot (1 keer per 1-2 jaar)
Is verscheidene malen voorgekomen (3 x of vaker in de afgelopen 5 jaar)

61-80%

5

Zeer groot (1 keer per jaar of >)
Komt met enige regelmaat voor (1 of meerdere keren per jaar)

81-100%- Aansprakelijkheidsrisico’s

- Risico’s op eigendommen

- Risico’s van de bedrijfsvoeringBedragen x € 1.000

Categorie

Risico

1. Aansprakelijkheid

410

2. Eigendommen

119

3. Bedrijfsvoering

243

4. Financieel

2.590

Totaal risico's

3.362Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Nalatigheid of onrechtmatig handelen

V

100

1

5%

5

Planschade

O/V

50

1

10%

5

Schadeclaims

A

2.000

1

20%

400

Totaal

2.150

410Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Eigen risico schadegevallen

V

25

3

50%

13

Schade door vandalisme/diefstal (in openb. ruimte)

V

40

3

50%

20

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen

A

100

3

50%

50

Ruiming explosieven

V

50

1

10%

5

Bodemsanering

V

100

2

25%

25

Archeologie

V

25

2

25%

6

Totaal

340

119Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Bedrijfsongevallen

V/A

250

1

2%

5

Fraude en diefstal

B

p.m.

1

1%

p.m.

Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins

V

618

2

25%

155

Vertrek personeel

V

100

1

10%

10

ICT

V

129

3

50%

65

Informatiebeveiliging

V

800

1

1%

8

Totaal

1.898

243Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Open-einde regelingen

Leerlingenvervoer

A

318

3

50%

159

Nieuwe Wmo en Jeugdwet

A

3.000

3

50%

1.500

Hulp bij het huishouden

A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Af-/toename aantal uitkeringen PW/IOAW/IOAZ

V/A

p.m.

2

25%

p.m.

Vangnetuitkering Participatiewet

A

p.m.

1

10%

p.m.

Toename aanvragen bijz.bijstand/armoedebestrijding

V

177

3

50%

89

Toename aanvragen schuldhulpverlening

V

15

3

50%

8

Toename aantal Bbz regeling (leningen)

A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toename aanvragen voorzieningen Wmo

V

350

2

25%

88

Vermindering legesopbrengsten bouwvergunningen

V

138

1

5%

7

Toename bezwaar/kwijtschelding

V

80

1

5%

4

Lagere opbrengsten OZB, AH en RH door leegstand

V/A

160

1

10%

16

Verbonden partijen

GGD

V/A

p.m.

3

50%

p.m.

MARN

V/A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ODRN

V/A

50

2

25%

13

VRGZ

V/A

98

1

10%

10

MGR Werkbedrijf en ICT

V/A

355

3

50%

178

Grondexploitatie

Toerekening apparaatskosten grex

V

236

1

5%

12

Economische risico's en vertraging

V/A

578

p.m.

p.m.

56

Grote projecten

Toerekenen apparaatskosten aan projecten

V

1.020

1

10%

102

Overige financiële risico's

BTW subsidies sport

A

662

1

20%

132

Opbrengst verpakkingsafval

A

121

4

80%

97

Loonontwikkelingen

A/V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ontwikkeling pensioen premie

A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Prijsontwikkelingen

V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Algemene uitkering

A/V

200

2

25%

50

Renterisico

A

25

2

30%

8

Beleggingen - dividend

A

100

1

15%

15

Decentralisatie Rijkstaken

A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Oninbare vorderingen

V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bezwaarschriften

V

5

4

80%

4

Garanties en borgstellingen

A

3.900

1

1%

39

Hypotheken personeel

V/B

100

1

3%

3

Wachtgeld/pensioenen bestuurders

V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

11.688

2.590Bedragen x € 1.000

Belasting c.q. recht

Bedrag

1.

OZB

3.387

2.

Afvalstoffenheffing

-

3.

Rioolheffing

-

4.

Leges

p.m.

Totaal

3.387Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Bedrag

Berekende waarde woningen*

3.367.205

Berekende waarde niet-woningen - eigenaren*

518.861

Berekende waarde niet-woningen - gebruikers*

485.322

Totaal waarde

4.371.388

Minimale opbrengst artikel 12-norm

8.533

Opbrengsten 2018

5.146

Onbenutte belastingcapaciteit

3.387

*: conform berekening algemene uitkering 2018-2021 o.b.v. meicirculaire 2017Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit

1.

onbenutte belastingcapaciteit

3.387

2.

post onvoorzien

25

3.

vrije begrotingsruimte

100

4.

structurele bezuinigingsmogelijkheden

-

Totaal structurele weerstandscapaciteit

3.512

Incidentele weerstandscapaciteit

1.

algemene reserve

29.307

2.

bestemmingsreserves

-

3.

stille reserves

390

4.

incidentele bezuinigingsmogelijkheden

-

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

29.697

Totaal weerstandscapaciteit per 31-12-2018

33.209Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

2018

2017

2016

2016

2015

2015

Ratio

33.209

=

9,88

8,31

10,61

4,47

3,85

2,50

weerstandsvermogen

3.362Tabel: Normering weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendeKengetal

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Normering
Categorie

1a. Netto schuldquote

30%

41%

41%

38%

42%

41%

A

1b. Netto schuldquote

met correctie alle verstrekte leningen

16%

24%

27%

24%

28%

27%

A

2. Solvabiliteitsratio

52%

45%

48%

47%

46%

45%

B

3. Grondexploitatie

4%

2%

6%

5%

4%

4%

A

4. Structurele exploitatieruimte

4%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

A

5. Belastingcapaciteit

89%

91%

96%

96%

96%

96%

AKengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

1. Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

b. met correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

2. Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

3. Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

4. Structurele exploitatieruimte

Begr én MJR >0%

Begr én MJR >0%

Begr én MJR <0%

5. Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nalatigheid of onrechtmatig handelen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 50000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 20.0 2000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico schadegevallen 50.0 25000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade door vandalisme/diefstal (in openb. ruimte) 50.0 40000.0 20000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Ruiming explosieven 10.0 50000.0 5000.0
Bodemsanering Bodemsanering 25.0 100000.0 25000.0
Bodemsanering Archeologie 25.0 25000.0 6250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bedrijfsongevallen 2.0 250000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude en diefstal None None None
Personeel Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins 25.0 628000.0 157000.0
Personeel Vertrek personeel 10.0 100000.0 10000.0
ICT algemeen ICT 50.0 129000.0 64500.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 1.0 800000.0 8000.0
Sociaal domein Doelgroepenvervoer (Wmo-cliënten en leerlingen) 50.0 104000.0 52000.0
Sociaal domein Nieuwe WMO en Jeugdwet 50.0 1384000.0 692000.0
Sociaal domein Hulp bij het huishouden 50.0 266000.0 133000.0
Sociaal domein Af-/toename aantal uitkeringen PW/IOAW/IOAZ None None None
Sociaal domein Vangtnetuitkering Participatiewet None None None
Sociaal domein Toename aanvragen bijz. bijstand / armoedebestrijding 10.0 180000.0 18000.0
Sociaal domein Toename aanvragen schuldhulpverlening 25.0 20000.0 5000.0
Sociaal domein Toename aantal Bbz regeling (leningen) 25.0 30000.0 7500.0
Sociaal domein Toename aanvragen voorzieningen WMO 50.0 65000.0 32500.0
Belasting Vermindering legesopbrengsten bouwvergunningen 5.0 138000.0 6900.0
GR / Verbonden partijen Toename bezwaar/kwijtschelding 5.0 80000.0 4000.0
Grondexploitatie Lagere opbrengsten OZB, AH en RH door leegstand 50.0 160000.0 80000.0
GR / Verbonden partijen GGD 50.0 110000.0 55000.0
GR / Verbonden partijen MARN None None None
GR / Verbonden partijen ODRN None None None
GR / Verbonden partijen VRGZ 10.0 123000.0 12300.0
GR / Verbonden partijen MGR Werkbedrijf en ICT 50.0 575000.0 287500.0
Grondexploitatie Toerekening apparaatskosten grex 5.0 236000.0 11800.0
Grondexploitatie Economische risico's en vertraging 10.0 435000.0 43500.0
Projecten Toerekenen apparaatskosten aan projecten 10.0 1020000.0 102000.0
Belasting BTW subsidies sport 20.0 930000.0 186000.0
Belasting Opbrengst verpakkingsafval 80.0 121000.0 96800.0
Personeel Loonontwikkelingen None None None
Personeel Ontwikkeling pensioenpremie None None None
Overig Prijsontwikkelingen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 200000.0 50000.0
Dividend/Rente Renterisico 30.0 25000.0 7500.0
Dividend/Rente Beleggingen - dividend 15.0 100000.0 15000.0
Sociaal domein Decentralisatie Rijkstaken None None None
GR / Verbonden partijen Oninbare vorderingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften 80.0 5000.0 4000.0
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen 1.0 3900000.0 39000.0
Personeel Hypotheken personeel 3.0 100000.0 3000.0
Personeel Wachtgeld / pensioenen bestuurders None None None
Grondexploitatie Eigendommenadministratie gemeentelijke gronden 2.0 25000.0 500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Ruiming explosieven 10.0 50000.0 5000.0
Bodemsanering Bodemsanering 25.0 100000.0 25000.0
Overig Archeologie 25.0 25000.0 6250.0
Overig Bedrijfsongevallen 2.0 250000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude en diefstal 1.0 None None
Personeel Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins 25.0 720000.0 180000.0
Personeel Vertrek personeel 10.0 100000.0 10000.0
ICT algemeen ICT 50.0 129000.0 64500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nalatigheid of onrechtmatig handelen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 5.0 50000.0 2500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 20.0 2000000.0 400000.0
Overig Eigen risico schadegevallen 50.0 25000.0 12500.0
Kapitaalgoederen Schade door vandalisme/diefstal (in openbare ruimte) 50.0 40000.0 20000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen 50.0 100000.0 50000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 1.0 800000.0 8000.0
Sociaal domein Doelgroepenvervoer (Wmo-cliënten en leerlingen) 10.0 1072000.0 107200.0
Sociaal domein Nieuwe Wmo en Jeugdwet 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Wvggz en beschermd wonen 50.0 None None
Sociaal domein Hulp bij het huishouden 10.0 3000000.0 300000.0
Sociaal domein Af-/toename aantal uitkeringen PW/IOAW/IOAZ 25.0 472000.0 118000.0
Sociaal domein Toename aanvragen bijzondere bijstand/armoedebestrijding 10.0 180000.0 18000.0
Sociaal domein Toename aanvragen schuldhulpverlening 10.0 20000.0 2000.0
Dividend/Rente Toename aantal Bbz regelingen (leningen) 10.0 43000.0 4300.0
Sociaal domein Toename aanvragen voorzieningen Wmo 10.0 800000.0 80000.0
Grondexploitatie Vermindering legesopbrengsten bouwvergunningen 25.0 138000.0 34500.0
Sociaal domein Toename bezwaar/kwijtschelding 5.0 80000.0 4000.0
Grondexploitatie Lagere opbrengsten OZB, AH en RH door leegstand 5.0 160000.0 8000.0
GR / Verbonden partijen GGD 50.0 300000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen MARN 5.0 None None
GR / Verbonden partijen ODRN 50.0 115000.0 57500.0
GR / Verbonden partijen VRGZ 10.0 123000.0 12300.0
GR / Verbonden partijen MGR Werkbedrijf en ICT 50.0 281000.0 140500.0
Grondexploitatie Toekenning apparaatskosten grex 5.0 170000.0 8500.0
Grondexploitatie Economische risico's en vertraging 10.0 398000.0 39800.0
Projecten Toekenning apparaatskosten aan projecten 10.0 510000.0 51000.0
Projecten Gemis subsidies a.g.v. uitloop projecten 10.0 200000.0 20000.0
Sociaal domein BTW subsidies sport 20.0 822000.0 164400.0
Omgevingswet Opbrengst verpakkingsafval 80.0 118000.0 94400.0
Personeel Loon ontwikkeling 0.0 0.0 0.0
Personeel Ontwikkeling pensioenpremie 0.0 0.0 0.0
Overig Prijsontwikkelingen 0.0 0.0 0.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 200000.0 50000.0
Dividend/Rente Renterisico 30.0 25000.0 7500.0
Dividend/Rente Beleggingen - dividend 15.0 100000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Decentralisatie Rijkstaken 0.0 0.0 0.0
Belasting Oninbare vorderingen 0.0 0.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften 80.0 5000.0 4000.0
Belasting Garanties en borgstellingen 1.0 3900000.0 39000.0
Personeel Hypotheken personeel 3.0 100000.0 3000.0
Overig Wachtgeld/pensioenen bestuurders 0.0 0.0 0.0
Kapitaalgoederen Eigendommen administratie gemeentelijke gronden 2.0 25000.0 500.0