Naam Meierijstad
Code 1948
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 80148

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Bouwgronden in exploitatie 20.0 158000000.0 31600000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen / verstrekte geldleningen 5.0 30450000.0 1522500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 6250000.0 625000.0
Informatieveiligheid Boete overtreding Algemene verordening gegevensbescherming 5.0 20000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage veiligheidsregio 50.0 800000.0 400000.0
Bodemsanering Sanering vervuilde grond 90.0 350000.0 315000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade gebouwen 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Inhuur a.g.v. ziekteverzuim 50.0 495000.0 247500.0
Belasting Huisvuil ophalen 90.0 200000.0 180000.0
Informatieveiligheid Wet datalekken 20.0 820000.0 164000.0
Personeel Wethouders wachtgeldregeling 10.0 1584000.0 158400.0
Personeel Werkloosheidswet 10.0 1485000.0 148500.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid wethouders 10.0 1408000.0 140800.0
Overig Interbestuurlijk toezicht 20.0 500000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Vastgoedbeheer 20.0 500000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 200000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Buitenkunstwerken 50.0 30000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Binnenkunstwerken 50.0 25000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet dwangsom i.r.t. WOB-verzoeken 90.0 12000.0 10800.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsverzekering 20.0 50000.0 10000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s Hertogenbosch None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Overig Overige risico’s None None 36602000.0

0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen 2018 2019 2020 2021
1
2 Beschikbare weerstandscapaciteit (*€1 miljoen) 43,05 43,55. 45,98 49,03
3 Benodigde weerstandscapaciteit 38,01 38,01 38,01 38,01
4 Ratio weerstandsvermogen 1,13 1,15 1,21 1,29


0 1 2
0 Klasse Ratio Waardering
1 A ≥ 2,0 uitstekend
2 B ≥ 1,4 en < 2,0 ruim voldoende
3 C ≥ 1,0 en < 1,4 voldoende
4 D ≥ 0.8 en < 1,0 matig
5 E ≥ 0.6 en < 0.8 onvoldoende
6 F < 0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018
2 Netto schuldquote 95,29% 109,53% 89,70%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 87,88% 100,33% 81,92%
4 Solvabiliteitsratio 26,62% 24,13% 24,13%
5 Grondexploitatie 73,76% 78,73% 57,03%
6 Structurele exploitatieruimte -5,11% -0,12% 0,85%
7 Belastingcapaciteit 103,96% 105,07% 101,80%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie De onderhoudskosten van instandhouding gebouwen zijn nog niet inzichtelijk. Daarmee is niet duidelijk of de budgetten zoals deze nu in de begroting zijn opgenomen toereikend zijn. 90.0 600000.0 540000.0
Gemeentefonds De structurele toevoeging van de financiële ruimte onder het BCF plafond als toevoeging aan de algemene uitkering komt mogelijk te vervallen. 75.0 1000000.0 750000.0
Kapitaalgoederen Het onderhoudsniveau van kunstwerken is niet voldoende en kan risico’s en/of beperkingen geven in het gebruik. 90.0 1000000.0 900000.0
Kapitaalgoederen Vroegtijdig uitval van openbare verlichting door onvoldoende onderhoud. 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen De constructies van de bruggen naderen hun einde-levensduur. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarin zij niet langer in staat zullen zijn het verkeer te dragen. 90.0 1000000.0 900000.0
Kapitaalgoederen Het onderhoudsniveau van het wegbeheer is niet voldoende en kan risico’s en/of beperkingen geven in het gebruik. 75.0 1000000.0 750000.0
Belasting Het krijgen van een naheffing vanwege niet goed toepassen van compensabele BTW op gepleegde investeringen. 90.0 630000.0 567000.0
Grondexploitatie Onzekerheid financiële resultaat bij bouwgronden in exploitatie 90.0 42000000.0 37800000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Ontwikkeling in de kosten van vastgoed 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Schade als gevolg van leegstand gebouwen 75.0 250000.0 187500.0
Personeel Extra personeelskosten als gevolg van wachtgeldverplichtingen en ziekteverzuim 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Niet voldoen aan de verplichtingen door instellingen waaraan garantie of lening is verstrekt. 10.0 20000000.0 2000000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan de verplichtingen Algemene Verordening Gegevensbescherming 10.0 20000000.0 2000000.0
GR / Verbonden partijen Onverwachte tegenvallers bij verbonden partijen 25.0 6000000.0 1500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende juridische geschillen 10.0 10000000.0 1000000.0
Dividend/Rente Wijziging in rekenrente doelvermogen Stadsgewest als gevolg van provinciale regelgeving. 90.0 3000000.0 2700000.0
Kapitaalgoederen Problemen in gebruik bij kunstwerken, openbaar vervoer, verlichting, bruggen en wegen. 50.0 4250000.0 2125000.0
Overig Vernielen van binnen- en buitenkunst. 75.0 250000.0 187500.0
Sociaal domein Niet realiseren inverdieneffecten op het Zorg-In-Natura-budget Jeugd 75.0 2000000.0 1500000.0
Aanbesteding Wijzigen van het inkoopproces zorg 75.0 200000.0 150000.0
Sociaal domein Ontwikkelingen in de financieringssystematiek en verdeelsleutels uitgaven SD 75.0 1500000.0 1125000.0
GR / Verbonden partijen Onduidelijkheid over financiële effect Brabant brede Verordening kwaliteit VTH 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 75.0 200000.0 150000.0
Omgevingswet Tegenvallende legesinkomsten op korte termijn en vertraging in projecten als gevolg onduidelijkheid in de calculatiemethode naar aanleiding van het beëindigen Programma Aanpak Stikstof (PAS) 50.0 2400000.0 1200000.0
Grondexploitatie Onzekerheid financiële resultaat bij bouwgronden in exploitatie 100.0 50700000.0 50700000.0

0
0 Onbenutte belastingcapaciteit 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
1 Post onvoorziene uitgaven 250 250 250 250 250
2 Totaal structurele weerstandscapaciteit 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650
3 Algemene risico reserve per 1-1 50.803 51.226 53.672 56.670 59.772
4 Algemene reserve risico's grondexploitatie *) 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700
5 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 67.503 67.926 70.372 73.370 76.472 Totale beschikbare weerstandscapaciteit 74.153 74.576 77.022 80.020 83.122