Naam Waadhoeke
Code 1949
Provincie Friesland
Inwonertal 46101

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Waddenglas 25.0 3000000.0 750000.0
Grondexploitatie Kie-1 25.0 1900000.0 475000.0
Grondexploitatie Project Alvestêdewyk 25.0 9300000.0 2325000.0
Grondexploitatie Nije Kamers 3e/4e fase 75.0 400000.0 300000.0
Kapitaalgoederen Beheerplannen doorgeschoven onderhoud kademuren Vliet en Zuiderkade 50.0 181500.0 90750.0
Kapitaalgoederen Ontbreken beheerplan baggeren 50.0 2000000.0 1000000.0
Kapitaalgoederen Alternatieven in beheerplannen 50.0 2000000.0 1000000.0
Kapitaalgoederen Seizoenschade gemeentelijke kapitaalgoederen 25.0 1000000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Misschatting in beheerplannen 25.0 1000000.0 250000.0
Bodemsanering Vervuilde bodemlocaties 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Vangnetuitkering WWB (Dienst SoZaWe) 25.0 464000.0 116000.0
Sociaal domein Kosten Sociaal Domein 50.0 2900000.0 1450000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen en garanties 5.0 55800000.0 2790000.0
Aanbesteding Inrichtingsplan Franekeradeel – Harlingen 5.0 4450000.0 222500.0
Aanbesteding Ontwikkelingsvisie Tzummarum 5.0 575000.0 28750.0
GR / Verbonden partijen Franeker Waddenpoort subsidiëring 5.0 4000000.0 200000.0
Onderwijs Openbaar Onderwijs 25.0 1000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Herstel dorpen/Bildtdijken None None None
GR / Verbonden partijen MFA Menaam - Terugbetaling lening door MFA 25.0 500000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen MFA Menaam - Subsidie 75.0 500000.0 375000.0
Bodemsanering Geluidwal Menaam None None None

0 1
0 Totaal WOZ-waarde woningen 2018 [1]
1 Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2018 [2]
2 Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2018 [3]
3 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2018 [4]
4 Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2018 [5]
5 Totaal onderdekking riolering 2018 [6]
6 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2018 [7=4-5-6]
7 Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2018 [8=(7/(1+2+3)*100]
8 Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2019 [9=8*1,20]


0 1
0 Artikel 12-norm onbenutte belastingcapaciteit p.m.
1 Onvoorziene uitgaven: structureel 660
2 Begrotingssaldo 1.301
3 Effecten beheerplannen tekort gemid. t/m 2022 p.m.
4 Kostendekkende rioolrechten 825
5 Kostendekkende afvalstoffenheffing 790
6 Vrije ruimte in belastingcapaciteit (OZB) p.m.
7 Totaal 3.576


0 1 2 3 4
0 Risico Toelichting risico Maximaal financieel risico Kans Financiële impact
1 Grondexploitatie
2 Waddenglas Belangrijkste risico is een stagnerende ontwikkeling van de glastuinbouwsector. 3.000.000 25% 750.000
3 Kie-1 Belangrijkste risico is de stagnerende verkoop. Er is een voorziening gevormd, deze is al in mindering gebracht op het financieel risico. 1.900.000 25% 475.000
4 Alvestedenwyk Franeker Zuid CV heeft appel aangetekend tegen de rechterlijke uitspraak. 9.300.000 25% 2.325.000
5 Nije Kamers Woonrijp maken 400.000 75% 300.000
6 Totaal risico grondexploitatie 14.600.000 3.550.000
7 Reserve grondexploitatie 1-1-2019 -3.278.000
8 Subtotaal financiële impact 272.000
9 Risico Toelichting risico Maximaal financieel risico Kans Financiële impact
10 Kapitaalgoederen
11 Beheerplannen: kademuren Vliet en Zuiderkade Risico eerdere vervanging dan gepland. 181.500 50% 91.000
12 Beheerplannen, ontbreken baggerplan Er is geen baggerplan vastgesteld aangezien de financiele middelen voor dekking ontbreken. 2.000.000 50% 1.000.000
13 Beheerplannen, alternatieven In de beheerplannen zijn ten aanzien van het groot onderhoud alternatieven doorgevoerd gericht op kostenbesparing. 2.000.000 50% 1.000.000
14 Beheerplannen, seizoenschade Het onderhoudsniveau is gesteld op sober doch doelmatig. Keerzijde hiervan is dat de kans op acuut op te pakken achterstallig onderhoud 1.000.000 25% 250.000
15 Beheerplannen, misschatting De kans is aanwezig dat extra onderhoud moet worden uitgevoerd. Dit brengt een risico met zich mee. 1.000.000 25% 250.000
16 Beheerplannen, vervuilde bodemlocaties Niet alle vervuilde bodemlocaties binnen de gemeente zijn in beeld gebracht. 500.000 25% 125.000
17 Totaal risico kapitaalgoederen 6.681.500 2.716.000
18 Risico Toelichting risico Maximaal financieel risico Kans Financiële impact
19 Overige financiële risico's met een incidenteel karakter
20 Vangnetuitkering WWB Risico op (gedeeltelijk) niet honoreren aanvraag 464.000 25% 116.000
21 Sociaal Domein Variabelen m.b.t. inkoop en het aanbieden van zorg zijn nog onzeker. 2.900.000 50% 1.450.000
22 Gewaarborgde leningen De gemeente staat borg voor leningen aan diverse organisaties en stichtingen 55.800.000 5% 2.790.000
23 Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen Aanbestedings- en uitvoeringsrisico's. Inclusief de maatschappelijke plus. 3.700.000 5% 185.000
24 Voorfinanciering grondaankopen 750.000 5% 37.500
25 Ontwikkelingsvisie Tzummarum Aanbestedings- en uitvoeringsrisico's. 575.000 5% 28.500
26 Franeker Waddenpoort Subsidiëring. Nog niet vastgesteld. 4.000.000 5% 200.000
27 Openbaar Onderwijs Verzelfstandigd openbaar onderwijs, gemeenten eindverantwoordelijk 1.000.000 25% 250.000
28 Herstel dorpen/Bildtdijken Risico's garantstelling hypotheken, aangekochte woningen, e.d. 0 0% 0
29 MFA Menaam Terugbetaling lening door MFA 500.000 25% 125.000
30 MFA Menaam Subsidie 500.000 75% 375.000
31 Geluidwal Menaam Sanering 0 0% 0
32 Totaal overige financiele risico's met een incidenteel karakter 70.189.000 5.557.000
33 Totaal benoemd risico 91.470.500
34 Totaal financiële impact 8.545.000


0 1 2 3 4 5
0 20171A Netto schuldquote 2018 2019 202020212022
1 ALanglopende schulden en vlottende passiva 59.421 39.848 38.478 37.678 36.850
2 BUitzettingen looptijd < 1 jaar en liquide middelen 8.610 5.000 5.000 5.000 5.000
3 Netto schuld (A-B) 50.811 34.848 33.478 32.678 31.850
4 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reser 122.625 120.046 120.923 121.685 120.317
5 41% 29% 28% 27% 26%


0 1 2 3 4 5 6
0 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 2017verstrekte leningen 2018 2019 202020212022
1 A Langlopende schulden en vlottende passiva 59.421 39.848 38.478 37.678 36.850
2 B Verstrekte leningen 1.926 2.095 2.095 2.095 2.095
3 C Uitzettingen looptijd < 1 jaar en liquide middelen 8.610 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A-B 48.885 32.753 31.383 30.583 29.755
5 D Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserv122.625 120.046 120.923 121.685 120.317
6 40% 27% 26% 25% 25%


0 1 2 3 4
0 2. Solvabiliteitsratio 2017 2018 2019 202020212022
1 AEigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 33.737 38.062 37.20137.47438.145
2 BBalanstotaal 112.550 97.648 95.90895.90895.908
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 30% 39% 39%39%40%


0 1 2 3 4 5 6
0 3. Kengetal grondexploitatie2017 2018 2019 202020212022
1 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) 0 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV) 11.000 5.000 3.260 3.260 3.260
3 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) 122.625 120.046 120.923 121.685 120.317
4 Grondexploitatie (A+B) / C x 100% 9% 4% 3% 3% 3%


0 1 2 3 4 5
0 4. Structurele exploitatieruimte2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 ATotale structurele lasten 118.701 119.605 118.323 118.431 118.238
2 BTotale structurele baten 122.625 120.046 120.923 121.685 120.317
3 CTotale structurele toevoegingen aan de reserves 3.863 174 174 174 174
4 DTotale structurele onttrekkingen aan de reserves 1.132 839 653 468 332
5 E 122.625 120.046 120.923 121.685 120.317
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/ ( E ) x 100% 1% 1% 3% 3% 2%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 287 287 287 287 287
2 B Rioolheffing voor gezin 237 237 237 237 237
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 238 238 238 238 238
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bj gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 762 762 762 762 762
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 725 721 721 721 721
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 105% 106% 106% 106% 106%


0 1 2 3 4 5 6
0 Totaal kengetallen 20192017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 41% 29% 26% 25% 25%
2 Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen 41% 27% 26% 25% 25%
3 Solvabiliteitsratio 30% 39% 39% 39% 40%
4 Grondexploitatie 9% 4% 3% 3% 3%
5 Structurele exploitatieruimte 1% 1% 3% 3% 2%
6 Belastingcapaciteit 105% 106% 106% 106% 106%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Waddenglas 50.0 2500000.0 1250000.0
Grondexploitatie Kie - 1 5.0 1800000.0 90000.0
Projecten Project Alvestêdewyk 37.5 10300000.0 3862500.0
Kapitaalgoederen Ontbreken beheerplan baggeren 50.0 2000000.0 1000000.0
Kapitaalgoederen Alternatieven in beheerplannen 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Seizoenschade gemeentelijke kapitaalgoederen 25.0 1000000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Misschatting in beheerplannen 25.0 500000.0 125000.0
Bodemsanering Vervuilde bodemlocaties 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Vangnetuitkering WWB (Dienst SoZaWe) 25.0 56000.0 14000.0
Sociaal domein kosten Sociaal Domein 50.0 3100000.0 1550000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen 5.0 28300000.0 1415000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte langlopende geldleningen 5.0 2050000.0 102500.0
Kapitaalgoederen Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen 5.0 3700000.0 185000.0
Kapitaalgoederen Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen (ruilverkaveling) 5.0 750000.0 37500.0
Onderwijs Verzelfstandigd Openbaar Onderwijs 25.0 1000000.0 250000.0
Projecten Project herstel dorpen en Bildtdijken 50.0 400000.0 200000.0
Projecten Project herstel dorpen en Bildtdijken (reserve) None None 200000.0
Bodemsanering Geluidwal Menaam None None None