Naam Midden-Groningen
Code 1952
Provincie Groningen
Inwonertal 60953

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grex / IJsbaan 25.0 4100000.0 1025000.0
Grondexploitatie Grex / Stadscentrum Hoogezand 25.0 2700000.0 675000.0
Grondexploitatie SOK Noordelijk deel Stadscentrum Hoogezand 50.0 501000.0 250500.0
Grondexploitatie Grex De Molenstreek verkoop 50.0 1100000.0 550000.0
Grondexploitatie Grex De Molenstreek herijking 30.0 1300000.0 390000.0
Grondexploitatie MVA De Vosholen deelplan 25.0 1855136.0 463784.0
Grondexploitatie Grex Rengers 10.0 3700000.0 370000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (jeugdzorg) 50.0 1295000.0 647500.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 50.0 1800000.0 900000.0

0 1 2
0 O mschrijving Tijd Effect
1 Risico Niet kwantificeerbaar Kwantificeerbaar
2 Onzekerheid Kwantificeerbaar Niet kwantificeerbar
3 Zekerheid Kwantificeerbaar Kwantificeerbaar
4 Aandachtspunt Niet kwantificeerbaar Niet kwantificeerbaar


0 1 2
0 Capaciteit Bedrag
1 A. Algemene reserve € 8.016.524
2 B. Onbenutte belastingcapaciteit € 0
3 C. Onvoorzien € 0
4 D. Totaal (A+B+C) € 8.016.524


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Maximaal risico Structureel /Incidenteel Effect Kans Risicobedrag
1 1 Grex / IJsbaan € 4.100.000 Incidenteel € 4.100.000 25% € 1.025.000
2 2 Grex/ Stadscentrum Hoogezand € 2.700.000 Incidenteel € 2.700.000 25% € 424.500
3 3 SOK Noordelijk deel Stadscentrum Hoogezand € 501.000 Incidenteel € 501.000 50% € 250.500
4 4 Grex De Molenstreek verkoop € 1.100.000 Incidenteel € 1.100.000 50% € 550.000
5 5 Grex De Molenstreek herijking € 1.300.000 Incidenteel € 1.300.000 30% € 390.000
6 6 MVA De Vosholen deelplan € 1.885.136 Incidenteel € 1.885.136 25% € 471.284
7 7 Grex Rengers € 3.700.000 Incidenteel € 3.700.000 10% € 370.000
8 8 Sociaal Domein (jeugdzorg) € 1.295.000 Structureel € 2.590.000 50% € 1.295.000
9 8 Gewaarborgde geldleningen € 1.800.000 Incidenteel € 1.800.000 50% € 900.000
10 Totaal € 5.676.284


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grex IJsbaan 50.0 170000.0 85000.0
Grondexploitatie Grex Stadscentrum Hoogezand 25.0 150000.0 37500.0
Grondexploitatie Grex deel Noord Stadscentrum Hoogezand 50.0 501000.0 250500.0
Grondexploitatie Grex Julianapark 30.0 50000.0 15000.0
Grondexploitatie Grex Tolweg 70.0 665000.0 465500.0
Grondexploitatie Grex Burg. Venemastraat 50.0 50000.0 25000.0
Grondexploitatie Grex Verl. Veenlaan/Molenstreek verkoop 30.0 1100000.0 330000.0
Grondexploitatie Grex Verl. Veenlaan/Molenstreek herijking 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Grex Korenmolenweg 30.0 180000.0 54000.0
Grondexploitatie Grex Bedrijvenpark Rengers verkoop 30.0 1730000.0 519000.0
Grondexploitatie Grex Bedrijvenpark Rengers markt 50.0 896000.0 448000.0
Overig MVA De Volsholen deelplan II 25.0 1885000.0 471250.0
Overig MVA Gouden Driehoek 25.0 200000.0 50000.0
Overig MVA Beneden Veensloot 25.0 165120.0 41280.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 10.0 1800000.0 180000.0
Dividend/Rente Renterisico 10.0 640000.0 64000.0
Belasting BTW 25.0 1020000.0 255000.0
Belasting BTW 25.0 680000.0 170000.0
Belasting BTW Compensatiefonds 25.0 1862000.0 465500.0
Overig Reserves en voorzieningen 25.0 212000.0 53000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingen 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingen 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WOZ bezwaren + beroepen (o.a. NAM) 50.0 670000.0 335000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Beroepszaak onderwijs 25.0 2175000.0 543750.0
Grondexploitatie Effecten gasbesluit 2030 None None None

0 1 2
0 Omschrijving Tijd Effect
1 Risico Niet kwantificeerbaar Kwantificeerbaar
2 Onzekerheid Kwantificeerbaar Niet kwantificeerbar
3 Zekerheid Kwantificeerbaar Kwantificeerbaar
4 Aandachtspunt Niet kwantificeerbaar Niet kwantificeerbaar


0 1 2
0 Capaciteit Bedrag
1 A. Algemene reserve 1-1-2019 € 14.157.032
2 B. Onbenutte belastingcapaciteit € 0
3 C. Onvoorzien € 0
4 D. Totaal (A+B+C) € 14.157.032


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Maximaal risico S/I Effect Kans Risicobedrag
1 1 Grex IJsbaan € 170.000 I € 170.000 50% € 85.000
2 2 Grex Stadscentrum Hoogezand € 150.000 I € 150.000 25% € 37.500
3 3 Grex deel Noord Stadscentr Hoogezand € 501.000 I € 501.000 50% € 250.500
4 4 Grex Julianapark € 50.000 I € 50.000 30% € 15.000
5 5 Grex Tolweg € 665.000 I € 665.000 70% € 465.500
6 6 Grex Burg. Venemastraat € 50.000 I € 50.000 50% € 25.000
7 7 Grex Verl.Veenlaan/Molenstreek verkoop € 1.100.000 I € 1.100.000 30% € 330.000
8 8 Grex Verl.Veenlaan/Molenstreek herijking € 1.000.000 I € 1.000.000 30% € 300.000
9 9 Grex Korenmolenweg € 180.000 I € 180.000 30% € 54.000
10 10 Grex Bedrijvenpark Rengers verkoop € 1.730.000 I € 1.730.000 30% € 519.000
11 11 Grex Bedrijvenpark Rengers markt € 896.000 I € 896.000 50% € 448.000
12 12 MVA De Vosholen deelplan II € 1.885.000 I € 1.885.000 25% € 471.250
13 13 MVA Gouden Driehoek € 200.000 I € 200.000 25% € 50.000
14 14 MVA Beneden Veensloot € 165.120 I € 165.120 25% € 41.280
15 15 Sociaal Domein PM S PM 25% € 0
16 16 Gewaarborgde geldleningen € 1.800.000 I € 1.800.000 10% € 180.000
17 17 Renterisico € 320.000 S € 640.000 10% € 64.000
18 18 BTW € 1.020.000 I € 1.020.000 25% € 255.000
19 19 BTW € 340.000 S € 680.000 25% € 170.000
20 20 BTW Compensatiefonds € 931.000 s € 1.862.000 25% € 465.500
21 21 Reserves en voorzieningen € 106.000 S € 212.000 25% € 53.000
22 22 Aardbevingen € 1.000.000 I € 1.000.000 10% € 100.000
23 23 Aardbevingen € 250.000 S € 500.000 10% € 50.000
24 24 WOZ bezwaren + beroepen (oa NAM) € 670.000 I € 670.000 50% € 335.000
25 25 Beroepzaak onderwijs € 2.175.000 I € 2.175.000 25% € 543.750
26 26 Effecten gasbesluit 2030 pm S pm 50% pm
27 Totaal € 5.308.280


0 1 2 3 4
0 Financiele kengetallen begroting 2019
1
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 Deze ratio geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.avaste schuld101.305.115b netto vlottende schuld17.211.345coverlopende passiva13.003.514d financiële (vaste) activa8.574.411e uitzettingen5.800.000fliquide middelen300.000goverlopende activa9.000.000h totale baten208.217.601( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%51,79%Hoe lager hoe beter Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.avaste schuld101.305.115b netto vlottende schuld17.211.345coverlopende passiva (excl. verstrekte leningen)7.379.155d financiële (vaste) activa8.574.411e uitzettingen5.800.000fliquide middelen300.000goverlopende activa9.000.000h totale baten208.217.601( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%49,09%Hoe lager hoe beter
4
5 Solvabiliteitsratio Grondexploitatie
6 De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.29.213.056a Eigen Vermogen191.964.251b Balanstotaal (a/b)*100%15,22%Hoe hoger hoe beter Heeft de gemeente grond en loopt zij daardoor risico? a Niet in expl. gen.gronden0b Bouwgrond in exploitatie14.188.000cTotaal baten (excl. Mutaties reserves)208.217.601(a+b)/c x 100%6,81%Hoe lager hoe beter. Boven 10% is kwetsbaar
7
8 Structurele begrotingsruimte Belastingcapaciteit
9 Deze ratio helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.aStructurele lasten198.820.722b Structurele baten 198.680.459cStructurele toevoegingen reservesin ad Structurele aanwending reservesin be Totaal baten208.217.601((b-a)+(d-c))/e)x 100%-0,07%Hoe hoger hoe beter De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt t.o.v. het landelijk gemiddelde. a Ozb voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde274b Rioolheffing per gemiddeld gezin190c Afvalstoffenheffing per gemiddeld gezin234d Eventuele heffingskorting0e Woonlasten gezin (A+B+C-D)698f Woonlasten gezin (land.gem) 2018721(e/f)x100%96,81%Hoe lager hoe beter
10


0 1 2 3 4
0 Financiele kengetallen begroting 2020
1
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 Deze ratio geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.avaste schuld103.617.196b netto vlottende schuld15.714.969coverlopende passiva13.236.728d financiële (vaste) activa8.574.411e uitzettingen5.500.000fliquide middelen275.000goverlopende activa8.750.000h totale baten206.102.497( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%53,11%Hoe lager hoe beter Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.avaste schuld103.617.196b netto vlottende schuld15.714.969coverlopende passiva (excl. verstrekte leningen)7.612.369d financiële (vaste) activa8.574.411e uitzettingen5.500.000fliquide middelen275.000goverlopende activa8.750.000h totale baten206.102.497( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%50,39%Hoe lager hoe beter
4
5 Solvabiliteitsratio Grondexploitatie
6 De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.28.926.102a Eigen Vermogen193.297.558b Balanstotaal (a/b)*100%14,96%Hoe hoger hoe beter Heeft de gemeente grond en loopt zij daardoor risico? a Niet in expl. gen.gronden0b Bouwgrond in exploitatie12.502.000cTotaal baten (excl. Mutaties reserves)206.102.497(a+b)/c x 100%6,07%Hoe lager hoe beter. Boven 10% is kwetsbaar
7
8 Structurele begrotingsruimte Belastingcapaciteit
9 Deze ratio helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.aStructurele lasten 201.157.076b Structurele baten 201.600.689cStructurele toevoegingen reservesin ad Structurele aanwending reservesin be Totaal baten206.102.497((b-a)+(d-c))/e)x 100%0,22%Hoe hoger hoe beter De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt t.o.v. het landelijk gemiddelde. a Ozb voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde274b Rioolheffing per gemiddeld gezin190c Afvalstoffenheffing per gemiddeld gezin234d Eventuele heffingskorting0e Woonlasten gezin (A+B+C-D)698f Woonlasten gezin (land.gem) vorig jaar721(e/f)x100%96,81%Hoe lager hoe beter
10


0 1 2 3 4
0 Financiele kengetallen begroting 2021
1
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 Deze ratio geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.avaste schuld115.429.277b netto vlottende schuld14.800.812coverlopende passiva6.987.393d financiële (vaste) activa8.574.411e uitzettingen5.250.000fliquide middelen250.000goverlopende activa8.500.000h totale baten208.785.574( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%54,91%Hoe lager hoe beter Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.avaste schuld115.429.277b netto vlottende schuld14.800.812coverlopende passiva (excl. verstrekte leningen)1.363.034d financiële (vaste) activa8.574.411e uitzettingen5.250.000fliquide middelen250.000goverlopende activa8.500.000h totale baten208.785.574( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%52,22%Hoe lager hoe beter
4
5 Solvabiliteitsratio Grondexploitatie
6 De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.30.223.562a Eigen Vermogen199.860.860b Balanstotaal (a/b)*100%15,12%Hoe hoger hoe beter Heeft de gemeente grond en loopt zij daardoor risico? a Niet in expl. gen.gronden0b Bouwgrond in exploitatie11.563.000cTotaal baten (excl. Mutaties reserves)208.785.574(a+b)/c x 100%5,54%Hoe lager hoe beter. Boven 10% is kwetsbaar
7
8 Structurele begrotingsruimte Belastingcapaciteit
9 Deze ratio helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.aStructurele lasten 204.575.816b Structurele baten205.164.307cStructurele toevoegingen reservesin ad Structurele aanwending reservesin be Totaal baten208.785.574((b-a)+(d-c))/e)x 100%0,28%Hoe hoger hoe beter De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt t.o.v. het landelijk gemiddelde. a Ozb voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde274b Rioolheffing per gemiddeld gezin190c Afvalstoffenheffing per gemiddeld gezin234d Eventuele heffingskorting0e Woonlasten gezin (A+B+C-D)698f Woonlasten gezin (land.gem) vorig jaar721(e/f)x100%96,81%Hoe lager hoe beter
10


0 1 2 3 4
0 Financiele kengetallen begroting 2022
1
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 Deze ratio geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.avaste schuld126.354.803b netto vlottende schuld12.123.726coverlopende passiva8.200.000d financiële (vaste) activa6.487.392e uitzettingen5.000.000fliquide middelen225.000goverlopende activa8.250.000h totale baten208.055.114( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%60,91%Hoe lager hoe beter Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.avaste schuld126.354.803b netto vlottende schuld12.123.726coverlopende passiva (excl. verstrekte leningen)2.575.641d financiële (vaste) activa6.487.392e uitzettingen5.000.000fliquide middelen225.000goverlopende activa8.250.000h totale baten208.055.114( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%58,20%Hoe lager hoe beter
4
5 Solvabiliteitsratio Grondexploitatie
6 De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.30.221.023a Eigen Vermogen208.195.032b Balanstotaal (a/b)*100%14,52%Hoe hoger hoe beter Heeft de gemeente grond en loopt zij daardoor risico? a Niet in expl. gen.gronden0b Bouwgrond in exploitatie11.158.000cTotaal baten (excl. Mutaties reserves)208.055.114(a+b)/c x 100%5,36%Hoe lager hoe beter. Boven 10% is kwetsbaar
7
8 Structurele begrotingsruimte Belastingcapaciteit
9 Deze ratio helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen.aStructurele lasten206.682.696b Structurele baten 207.077.820cStructurele toevoegingen reservesin ad Structurele aanwending reservesin be Totaal baten208.055.114((b-a)+(d-c))/e)x 100%0,19%Hoe hoger hoe beter De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt t.o.v. het landelijk gemiddelde. a Ozb voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde274b Rioolheffing per gemiddeld gezin190c Afvalstoffenheffing per gemiddeld gezin234d Eventuele heffingskorting0e Woonlasten gezin (A+B+C-D)698f Woonlasten gezin (land.gem) vorig jaar721(e/f)x100%96,81%Hoe lager hoe beter
10


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grex IJsbaan 50.0 150000.0 75000.0
Grondexploitatie Grex deel Noord Statscentr. Hoogezand 50.0 501000.0 250500.0
Grondexploitatie Grex Julianapark 25.0 145000.0 36250.0
Grondexploitatie Grex Tolweg 25.0 860000.0 215000.0
Grondexploitatie Grex Burg. Venemastraat 35.0 345000.0 120750.0
Grondexploitatie Grex Verl. Veenlaan/Molenstreek verkoop 10.0 440000.0 44000.0
Grondexploitatie Grex Korenmolenweg 35.0 297000.0 103950.0
Grondexploitatie Grex Bedrijvenpark Rengers verkoop 30.0 4019000.0 1205700.0
Grondexploitatie Grex Bedrijvenpark Rengers markt 50.0 1159000.0 579500.0
GR / Verbonden partijen MVA De Vosholen deelplan II 25.0 1885000.0 471250.0
GR / Verbonden partijen MVA Gouden Driehoek 25.0 220000.0 55000.0
GR / Verbonden partijen MVA Beneden Veensloot 25.0 190000.0 47500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades None None None
Sociaal domein Sociaal Domein : Jeugd 50.0 2500000.0 1250000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 10.0 1800000.0 180000.0
Dividend/Rente Renterisico 10.0 640000.0 64000.0
Belasting BTW (incidenteel) 25.0 1020000.0 255000.0
Belasting BTW (structureel) 25.0 680000.0 170000.0
Belasting BTW Compensatiefonds 25.0 1862000.0 465500.0
Gemeentefonds Reserves en voorzieningen 25.0 212000.0 53000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingen (incidenteel) 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingen (structureel) 10.0 500000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WOZ bezwaren 50.0 170000.0 85000.0
Onderwijs Beroepszaak onderwijs 25.0 2175000.0 543750.0
Overig Effecten gasbesluit 2030 None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 1000000.0 250000.0
BUIG BUIG-budget 50.0 600000.0 300000.0

0 1 2
0 Omschrijving Tijd Effect
1 Ri s i co Onzekerhei d Zekerhei d Aandachts punt Ni et kwanti fi ceerbaar Kwanti fi ceerbaar Kwanti fi ceerbaar Ni et kwanti fi ceerbaar Kwanti fi ceerbaar Ni et kwanti fi ceerbaar Kwanti fi ceerbaar Ni et kwanti fi ceerbaar


0 1 2
0 Capaciteit Bedrag
1 A B C Al gemene res erve 1-1-2020 Onbenutte bel a s ti ngca pa ci tei t Onvoorzi en € 6.506.196 € € -
2 D Beschikbare weerstandscapaciteit € 6.506.196


0 1 2 3 4
0 Weerstandsratio 31-12 2020 2021 2022 2023
1 Weerstandsvermogen Risico's € 5.733.196 € 4.934.200 € 6.492.196 € 4.934.200 € 6.735.196 € 4.934.200 € 8.775.646 € 4.934.200
2 Ratio in cijfers 1,16 1,32 1,37 1,78


0
0 Risico Maximaal risico S/I Effect Kans Risicobedrag
1 1 Grex IJsbaan € 150.000 I € 150.000 50% € 75.000
2 2 Grex deel Noord Stadscentr Hoogezand € 501.000 I € 501.000 50% € 250.500
3 3 Grex Julianapark € 145.000 I € 145.000 25% € 0
4 4 Grex Tolweg € 860.000 I € 860.000 25% € 0
5 5 Grex Burg. Venemastraat € 345.000 I € 345.000 35% € 120.750
6 6 Grex Verl.Veenlaan/M olenstreek verkoop € 440.000 I € 440.000 10% € 44.000
7 7 Grex Korenmolenweg € 297.000 I € 297.000 35% € 103.950
8 8 Grex Bedrijvenpark Rengers verkoop € 4.019.000 I € 4.019.000 30% € 0
9 9 Grex Bedrijvenpark Rengers markt € 1.159.000 I € 1.159.000 50% € 0
10 10 M VA De Vosholen deelplan II € 1.885.000 I € 1.885.000 25% € 471.250
11 11 M VA Gouden Driehoek € 220.000 I € 220.000 25% € 55.000
12 12 M VA Beneden Veensloot € 190.000 I € 190.000 25% € 47.500
13 13 Planschades € 0 1 € 0 50% € 0
14 14 Sociaal Domein : Jeugd € 1.250.000 S € 2.500.000 50% € 1.250.000
15 15 Gewaarborgde geldleningen € 1.800.000 I € 1.800.000 10% € 180.000
16 16 Renterisico € 320.000 S € 640.000 10% € 64.000
17 17 BTW € 1.020.000 I € 1.020.000 25% € 255.000
18 18 BTW € 340.000 S € 680.000 25% € 170.000
19 19 BTW Compensatiefonds € 931.000 s € 1.862.000 25% € 465.500
20 20 Reserves en voorzieningen € 106.000 S € 212.000 25% € 53.000
21 21 Aardbevingen € 1.000.000 I € 1.000.000 10% € 100.000
22 22 Aardbevingen € 250.000 S € 500.000 10% € 50.000
23 23 WOZ bezwaren € 170.000 I € 170.000 50% € 85.000
24 24 Beroepzaak onderwijs € 2.175.000 I € 2.175.000 25% € 543.750
25 25 Effecten gasbesluit 2030 PM S PM 50% PM
26 26 Algemene uitkering € 500.000 S € 1.000.000 25% € 250.000
27 27 Buigbudget € 300.000 S € 600.000 50% € 300.000
28 Totaal € 4.934.200


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2020 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Verslag 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 mjr 2021 mjr 2022 mjr 2023
2 Netto schuldquote 58,1% 51,8% 79,5% 73,2% 67,1% 60,2%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 54,0% 49,1% 75,1% 68,8% 62,8% 55,9%
4 Solvabiliteitsratio 14,7% 15,2% 10,9% 12,3% 13,3% 15,3%
5 Structurele exploitatieruimte 0,4% -0,1% 0,1% 0,2% -0,3% -0,4%
6 Grondexploitatie 5,0% 6,8% 7,1% 6,3% 5,8% 5,6%
7 Belastingcapaciteit 96,3% 96,8% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3%