Naam Altena
Code 1959
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 54766

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Openeinderegelingen / verbonden partijen 25.0 2500000.0 625000.0
Personeel Contractrisico's 25.0 1050000.0 262500.0
BUIG Gebundelde uitkering 50.0 322000.0 161000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Kwetsbaarheid bedrijfsvoering 25.0 1000000.0 250000.0
Overig Implementatie nieuwe regelgeving 25.0 500000.0 125000.0
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Veerdiensten 25.0 200000.0 50000.0
Grondexploitatie Beheer en exploitatie MFA's 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaren omwonenden / belanghebbenden 25.0 100000.0 25000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Overschrijding budgetten jeugdzorg 50.0 900000.0 450000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 1500000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Contractrisico's 50.0 1500000.0 750000.0
BUIG Overschrijding budgetten gebundelde uitkering 50.0 650000.0 325000.0
GR / Verbonden partijen Open einderegelingen / verbonden partijen 25.0 1000000.0 250000.0
Dividend/Rente Garantiestellingen 10.0 5000000.0 500000.0
Overig Nazorg gesloten stortplaatsen 50.0 800000.0 400000.0
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's / prijsontwikkelingen 25.0 2500000.0 625000.0
Overig Kwetsbaarheid bedrijfsvoering / formatiebudget ontoereikend 25.0 2500000.0 625000.0
Sociaal domein Overschrijding budgetten WMO 50.0 1250000.0 625000.0

0
0 (bedragen x € (cid:857).(cid:856)(cid:856)(cid:856)(cid:524) Begroting 2020
1 Vrij aanwendbaar deel algemene reserve (per 31-12-2020) 10.637 Nog te ontvangen frictiekostenvergoeding * 3.548 Stille reserves 0 Incidentele weerstandscapaciteit (A) 14.185 Onbenutte belastingcapaciteit 3.668 Onvoorzien 87 Structurele begrotingsruimte 0 Structurele weerstandscapaciteit (B) 3.775 Totale weerstandscapaciteit (A + B) 17.940
2
3


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving I / S Bedrag (cid:523)x € (cid:857).(cid:856)(cid:856)(cid:856)(cid:524) Kans I S
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aanbestedingsrisico's / prijsontwikkelingen Kwetsbaarheid bedrijfsvoering / formatiebudget ontoereikend Overschrijding budgetten WMO Overschrijding budgetten Jeugdzorg Algemene Uitkering Contractrisico's Overschrijding budgetten gebundelde uitkering Open einderegelingen / verbonden partijen Garantiestellingen Nazorg gesloten stortplaatsen Totaal incidentele en structurele risicowaarde Overige risico's Totaal risicowaarde S S S S S I S S I I - 2.500 2.500 1.250 900 1.500 1.500 650 1.000 5.000 800 25% 25% 50% 50% 25% 50% 50% 25% 10% 50% - - - - - 750 - - 500 400 1.250 1.250 1.250 900 750 - 650 500 - - 8.200 5.000 13.200


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A B C D E F > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 < 0,6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit * 83,2% 76,6% 26,3% 5,0% 13,6% - 102,5% 95,9% 25,2% 0,0% 10,8% 98,5%


0 1 2 3
0 Kengetal Minste risico Gemiddeld risico Meeste risico
1 Netto schuldquote < 90% 90% – 130% > 130%
2 Solvabiliteit > 50% 20% - 50% < 20%
3 Structurele begrotingsruimte > 0% 0% < 0%
4 Grondexploitatie < 20% 20% - 35% > 35%
5 Belastingcapaciteit < 95% 95% - 105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4