Naam West Betuwe
Code 1960
Provincie Gelderland
Inwonertal 50349

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Extra gemeentelijke (niet verhaalbare) kosten bij de aanleg van windmolenpark/randwegen etc. 50.0 825000.0 412500.0
Grondexploitatie Tekorten op grondexploitatie ten opzichte van voorzieningen en berekeningen 12.0 2687620.0 322514.4
Kapitaalgoederen De essenziekte zet door (dus meer dan 50% wordt aangetast of herstelmaatregelen zijn duurder dan begroot 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Molenblok: niet afzetten van vijf kavels 12.0 1400000.0 168000.0
Grondexploitatie Molenblok: niet ontwikkelen van dijkwoningen 50.0 300000.0 150000.0
Projecten Extra gemeentelijke (niet verhaalbare) kosten i.v.m. spoortraject Tricht 50.0 320000.0 160000.0
Kapitaalgoederen Uitvoeren van extra (niet voorziene) vervangingsinvestering bomen (buitengebied) 75.0 100000.0 75000.0
Bodemsanering Hogere kosten als gevolg van bodemsaneringsprojecten en stortplaatsen 12.0 650000.0 78000.0
GR / Verbonden partijen Partijen waarvoor gemeente garant staat/borg staat/achtervang staat, doen een beroep op de gemeente 12.0 500000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Extra kosten voor (specialistische) inhuur juridische advisering 50.0 175000.0 87500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Hogere kosten door wijzigen verdeelsleutel BWB 50.0 550000.0 275000.0
Sociaal domein Hogere kosten als gevolg van sociaal plan None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Uitkomst beroepszaken None None None
Overig Kostenverhoging onkruidbestrijding verharding 75.0 71000.0 53250.0
Overig Kostenverhoging straatreiniging 75.0 56000.0 42000.0
Kapitaalgoederen Vervanging bomen 75.0 150000.0 112500.0
Overig Meerkosten harmonisatieplan groenbeleid 75.0 20000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Eigen bijdrage renovatie kunstgras VV Tricht 50.0 78000.0 39000.0
Sociaal domein Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang None None None
Sociaal domein Nieuwe Wet inburgering None None None
GR / Verbonden partijen Mogelijke uittreding Tiel uit Werkzaak None None None
Sociaal domein Wachtlijstprobleem sociaal domein None None None
Personeel Hogere kosten door invoering nieuwe wetgeving personeel None None None