Naam Vijfheerenlanden
Code 1961
Provincie Utrecht
Inwonertal 55001

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein WMO 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 1000000.0 250000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 500000.0 125000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 1500000.0 375000.0
Dividend/Rente Renterisico (baten en lasten) 25.0 550000.0 137500.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 25.0 550000.0 137500.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders 100.0 600000.0 600000.0
Projecten Toerekening apparaatskosten aan andere dekkingsbronnen 25.0 1500000.0 375000.0
Dividend/Rente Dividend 25.0 1000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 25.0 1800000.0 450000.0
Grondexploitatie Prijsstijgingen bouwsector 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Hogere loonkostenstijging 100.0 200000.0 200000.0
Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is 100.0 None None
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 0.0 1250000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 100.0 650000.0 650000.0
Personeel Werkdruk 100.0 500000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 100.0 10000000.0 10000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Oninbaarheid vorderingen en leningen 50.0 200000.0 100000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 100.0 6600000.0 6600000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Frauderisico 25.0 1000000.0 250000.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid 25.0 600000.0 150000.0
Omgevingswet Omgevingswet 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed 100.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak Niemans Beton 50.0 None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB 5.0 400000.0 20000.0
Sociaal domein WMO 5.0 400000.0 20000.0
Sociaal domein Jeugdzorg - Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering 5.0 1000000.0 50000.0
Sociaal domein Jeugdzorg - Het risico dat er geen oplossing is voor 2022 voor de eventueel wegvallende, structurele bijdrage van één miljoen euro voor jeugdhulp 5.0 1000000.0 50000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 5.0 500000.0 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 20.0 1500000.0 300000.0
Dividend/Rente Renterisico (baten en lasten) 40.0 550000.0 220000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 40.0 550000.0 220000.0
Personeel Wachtgeldverplichting bestuurders 40.0 600000.0 240000.0
Projecten Toerekening apparaatskosten aan andere dekkingsbronnen 20.0 1000000.0 200000.0
Dividend/Rente Dividend 20.0 1000000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 20.0 1800000.0 360000.0
Grondexploitatie Prijsstijgingen bouwsector 60.0 400000.0 240000.0
Personeel Personeel - Hogere loonkostenstijging 40.0 200000.0 80000.0
Personeel Personeel - Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is None None None
Overig Huisvesting 20.0 1000000.0 200000.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 5.0 1250000.0 62500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 80.0 650000.0 520000.0
Personeel Werkdruk 80.0 500000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade 40.0 400000.0 160000.0
GR / Verbonden partijen Oninbaarheid vorderingen en leningen 40.0 200000.0 80000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 5.0 300000.0 15000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 20.0 6600000.0 1320000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 40.0 200000.0 80000.0
Overig Frauderisico 20.0 500000.0 100000.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid 60.0 500000.0 300000.0
Omgevingswet Omgevingswet 40.0 500000.0 200000.0
Overig Maatschappelijk vastgoed None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak Niemans beton None None None

0 1 2
0 < 10% (zeer onwaarschijnlijk) 1 < 0,1 mln. (klein/gering)
1 10-30% (onwaarschijnlijk) 2 € 0,1 - 0,25 mln (gematigd)
2 30-50% (mogelijk) 3 € 0,25 - € 0,5 mln (aanzienlijk)
3 50-70% (waarschijnlijk) 4 € 0,5 - € 0,75 mln (ernstig)
4 70-90% (zeer waarschijnlijk) 5 > € 0,75 mln (zeer ernstig tot rampzalig)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Risico Onderwerp Risico/oorzaak Beheersmaatregel Kans Gevolg Bedrag score % Meldingsniveau Bedrag (Nieuw) Toelichting
1 kans * bedrag * 2,5 of 1 afhankelijk van structureel of incidenteel
2 Open einde regelingen
3 WWB Meer aanvragen zonder compensatie via Buigbudget Geen, conjunctuurgevoelig 1 3 400.000 3 < 10% Directeur 100.000 Dekking uit structureel opgenomen bedrag uit coalitieakkoord
4 WMO Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering Geen, wel optie om beleid aan te passen 1 3 400.000 3 < 10% Directeur 100.000 Dekking uit structureel opgenomen bedrag uit coalitieakkoord
5 Jeugdzorg Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering Geen, wel optie om beleid (gedeeltelijk) aan te passen 1 5 1.000.000 5 < 10% Gemeentesecretaris 250.000 Dekking uit structureel opgenomen bedrag uit coalitieakkoord
6 Jeugdzorg Het risico dat er geen oplossing is voor 2022 voor de eventueel wegvallende, structurele bijdrage van één miljoen euro voor jeugdhulp Waarschijnlijk komt het Rijk zelf met een oplossing voor de structurele bijdrage 1 5 1.000.000 5 < 10% Gemeentesecretaris 250.000
7 Leerlingenvervoer Meer aanvragen Geen 1 4 500.000 4 < 10% Directeur 125.000
8
9 Overige risico's met structureel effect
10 Algemene uitkering Samen trap af Geen, meestal gaat trap af gepaard met lagere uitgaven bij de gemeenten 2 5 1.500.000 10 10-30% College 750.000
11 Renterisico (baten en lasten) Schommelingen op de geld- en kapitaalmarkt Hanteren van renterisiconorm 3 4 550.000 12 30-50% College 550.000
12 Kapitaalgoederen Onvoorzien en onverwacht onderhoud aan gebouwen of wegen Actuele beheerplannen en periodiek inspectie 3 4 550.000 12 30-50% College 550.000
13 Wachtgeldverplichtinge n bestuurders Bij mutaties in het college kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan Verzekeren dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 3 4 600.000 12 30-50% College 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 600.000 hierdoor op nul gesteld.
14 Toerekening apparaatskosten aan andere dekkingsbronnen Wanneer op projecten begrote uren niet worden geschreven ontstaat een dekkingsverlies op apparaatskosten Goede bewaking tijdregistratie door teams 2 5 1.000.000 10 10-30% College 500.000
15 Dividend Meer of minder dividend dan geraamd. Dit is afhankelijk van het dividendbeleid Geen directe invloed op de winst van de bedrijven en geringe invloed op het dividendbeleid. 2 5 1.000.000 10 10-30% College 500.000 Uitgaande van verkoop aandelen Eneco. Dividend- verlies dient dan uit opbrengst verkoop opgevangen te worden.
16 Gemeenschappelijke regelingen Het algemeen bestuur kan besluiten nemen met financiele consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is Feitelijk niet aanwezig 2 5 1.800.000 10 10-30% College 900.000
17 Prijsstijgingen bouwsector De laatste jaren zijn de voormalige gemeenten bij verschillende investeringen met bouwkostenstijgingen geconfronteerd. Bij 8 miljoen extra investering geeft dit 0,4 miljoen extra jaarlast. Keuzes maken voor versobering, gebruik andere materialen om kostenstijgingen te beperken 4 3 400.000 12 50-70% College 600.000
18 Personeel Hogere loonkostenstijging 3 2 200.000 6 30-50% Gemeentesecretaris 200.000 Vooralsnog even als risico meegenomen totdat cao bekend is.
19 Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is Aantrekkelijke werkgever blijven 5 1 5 70-90% Gemeentesecretaris 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 750.000 hierdoor op nul gesteld.
20 Huisvesting Kosten kapitaallasten voor nieuwe huisvesting en het afboeken boekwaarde van oude huisvesting Op tijd beginnen met een plan voor nieuwe huisvesting 2 5 1.000.000 10 10-30% College 500.000
21 subtotaal structureel 5.875.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Risico Onderwerp Risico/oorzaak Beheersmaatregel Kans Gevolg Bedrag score % Meldingsniveau Bedrag (Nieuw) Toelichting
1 kans * bedrag * 2,5 of 1 afhankelijk van structureel of incidenteel
2 Risico's met incidenteel effect
3
4 Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld het Rijk niet volledig gecompenseerd voor de kosten die gemaakt zijn Feitelijk niet aanwezig 1 5 1.250.000 5 < 10% Gemeentesecretaris 125.000
5 Rechtspositionele consequenties Binnen elk bedrijf kunnen situaties aan de orde zijn waarbij er kosten optreden voor besluiten met rechtspositionele consequnties. De gemeente is hiervoor eigen risicodrager Voorziening voor treffen dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 5 4 650.000 20 70-90% Raad 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 520.000 hierdoor op nul gesteld.
6 Werkdruk Tekort aan personeel vanwege combinatie bestaande taken en nieuwe taken en hogere kosten vanwege het tijdelijk invullen bestaande vacatures met externen 5 4 500.000 20 70-90% Raad 0 Via begroting 2019 is een voorziening van € 2.250.000 gevormd. Risico van € 400.000 hierdoor op nul gesteld.
7 Schade Schade door eigendommen van de gemeente (bijvoorbeeld bomen) In principe geldt hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, echter bestaat de kans op een ongedekte schade door bijvoorbeeld het ontbreken van actuele inspectie 3 3 400.000 9 30-50% College 160.000
8 Oninbaarheid vorderingen en leningen Oninbaarheid bovenop de voorziening, die normaal bestaat uit 5% Voorziening oninbaar volgens regels 3 2 200.000 6 30-50% Gemeentesecretaris 80.000
9 Planschade Niet binnen exploitatieovereenkomsten af te dekken planschaden 1 3 300.000 3 < 10% Directeur 30.000
10 Grondexploitatie Voor een integraal overzicht wordt het risicoprofiel uit de MPG voor 100% meegeteld. De huidige prognose laat voor alle complexen een positief resultaat zien. De huidige boekwaarde bedraagt € 17 miljoen, hiervan is 10% als risicobedrag opgenomen De Meerjarenprognose Grondbeleid wordt jarlijks geactualiseerd, op basis hiervan worden direct verliesvoorzieningen gevorm wanneer daaroe aanleiding is 2 5 6.600.000 10 10-30% Raad 1.320.000 In de 1e helft van 2019 wordt Grex Broekgraaf bijgesteld en is nieuw cijfer bekend.
11 Juridische procedures Aansprakelijkheidstelling die niet gedekt is onder de voorwaarden van de verzekering Correcte besluitvorming, maar kan lastig zijn bij belangentegenstellingen 3 2 200.000 6 30-50% Gemeentesecretaris 80.000
12 Frauderisico Er kan zowel intern als extern bijvoorbeeld gefraudeerd met facturen, kosten voor onderzoek en juridische kosten Fraudeisicoanalyse, functiescheiding, budgethoudersregeling, 4-ogen-principe. Ondanks deze maatregelen kan fraude nooit voor 100% worden uitgesloten 2 4 500.000 8 10-30% College 100.000
13 Informatieveiligheid Naast imagoschade kan de gemeente ook een schadeclaim worden opgelegd bij een datalek Zoveel mogelijk bewust zijn kweken bij medewerkers, daarnaast worden in 2018 speciale functionarissen aangesteld om toe te zien op de omgang met gegevens 2 4 500.000 8 10-30% College 100.000
14 Omgevingswet Zowel de invoering van de omgevingswet (onvoldoende compensatie) als het achterblijven van aanvragen omgevingsvergunning kan leiden tot een financieel nadeel Feitelijk niet of nauwelijks op te sturen 3 4 500.000 12 30-50% College 200.000
15 Maatschappelijk vastgoed Harmonisatie van het beleid op gebied van dorpshuizen en ander gemeentelijk vastgoed levert een opwaardse druk op. Prudent mee omgaan. 5 5 PM 25 70-90% Raad 0
16 Rechtszaak Niemans beton Tussen Niemans en de gemeente Vianen is in hoger beroep een schadestaatprocedure aanhangig bij het Gerechtshof in Den Haag. Dit is een procedure die nog niet is afgerond. 5 5 PM 25 70-90% Raad 0
17 subtotaal incidenteel 2.195.000
18
19 totaal 8.070.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Omschrijving reserves/voorzieningen 1-1-2019 +/- 2019 1-1-2020 +/- 2020 1-1-2021 +/- 2021 1-1-2022 +/- 2022 1-1-2023 +/- 2023 1-1-2024
1 Algemene reserve (vast deel) 14.936.000 0 14.936.000 0 14.936.000 0 14.936.000 0 14.936.000 0 14.936.000
2 Algemene reserve/alg. bedrijfsreserve (vrij deel) 14.923.000 -12.815.000 2.108.000 1.523.000 3.631.000 1.577.000 5.208.000 1.577.000 6.785.000 -81.000 6.704.000
3 - frictiekosten 2019 -Storting frictiekostenvergoeding alg. uitk. - investeringsagenda Vianen (restant) - storting grondverkoop de Kandelaar - Resultaat jaarrekeningen 2018 - dekking kosten coalitieakkoord uit verwacht resultaat jaarrek. - dekking incidentele uitgaven coalitieakkoord - Vorming voorziening organisatie voor 100% risico's - afboeken boekwaarde Ameide - diverse kleinere claims voormalige gemeenten Resultaat jaarrekeningen 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.126.000 -430.000 3.755.000 -5.112.000 0 -7.126.000 -850.000 -380.000 -2.250.000 -109.000 -313.000 7.126.000 0 0 1.658.000 0 PM 0 0 0 0 0 -135.000 0 0 0 1.658.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 0 0 1.658.000 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.000 0 0 0 0 PM 0 0 0 0 0 -691.000 0
4 Reserve overlopende posten 383.000 -383.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Algemene reserve gondexploitatie 14.484.000 -2.443.000 12.041.000 0 12.041.000 0 12.041.000 0 12.041.000 0 12.041.000
6 - vorming voorziening tekort voorzieningencluster Broekgraaf - claims uit 2017 voormalige gemeente Vianen Reserve industrieterrein (incl. rentetoevoeging) 8.721.000 -285.000 -2.158.000 0 8.721.000 0 8.721.000 0 8.721.000 0 8.721.000 0 8.721.000
7 Algemene reserves/weerstandsvermogen 46.321.000 -8.515.000 37.806.000 1.523.000 39.329.000 1.577.000 40.906.000 1.577.000 42.483.000 -81.000 42.402.000


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende
2 < 0,6 ruim onvoldoende


0 1
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit (zie paragraaf lokale heffingen) Onvoorzien (gemiddeld obv meerjarenbegroting) Begrotingsruimte (gemiddeld obv meerjarenbegr) 0 100.000 PM
2 subtotaal structureel 100.000 A
3 Incidenteel
4 Algemene reserves 2020 Totale weerstandscapaciteit 36.964.000 C 37.064.000 E


0 1 2 3
0 > 2,0 uitstekend
1 1,5 - 2,0 ruim voldoende
2 1,0 - 1,5 voldoende
3 0,8 - 1,0 matig
4 0,6 - 0,8 onvoldoende
5 < 0,6 ruim onvoldoende
6
7
8


0 1 2
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1
2 Structureel B 100.000 5.175.000 (*1)
3 Incidenteel D 36.964.000
4 Totaal F 37.064.000 7.370.000
5
6 Structureel (A/B) 0,02
7 Incidenteel (C/D) Totaal (E/F) 16,84 5,03


0 1 2 3
0
1 Structureel B 100.000 5.175.000 (*1)
2 Incidenteel D 36.964.000 2.195.000 '+ 2 x PM (*2)
3 Totaal F 37.064.000 7.370.000
4
5 Structureel (A/B) 0,02
6 Incidenteel (C/D) 16,84
7 Totaal (E/F) 5,03
8
9 (*1): € 0,7 miljoen aan risico's op het sociaal domein zijn niet meegeteld omdat onder de bestemmingsreserves een reserve
10 sociaal domein is opgenomen met een omvang begin 2020 van zo'n € 4,5 miljoen waaruit dergelijke risico's gedekt worden.
11 Tevens zijn incidentele risico's op hogere organisatiekosten en wachtgelden bestuurders i.v.m. de fusie op nihil gesteld omdat
12 in 2019 hiervoor een voorziening van € 2,25 miljoen is gevormd.
13 (*2): De in het risicoprofiel VHL opgenomen incidentele risico's inzake claim Niemans en investeringen zijn
14 PM meegenomen. Voor de claim Niemans is een voorziening van € 10 miljoen beschikbaar.
15 beschikbaar. De gemeente loopt dus risico voor het defintief toegekende bedrag minus € 10 miljoen.


0 1 2
0 SAMENGESTELDE BALANS VHL EN KENGETALLEN
1 Activa Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
2
3 Vaste activa
4 Immateriële vaste activa 1.227 1.204 1.181 1.158
5 Materiële vaste activa 194.245 189.418 183.564 177.710
6 Financiële vaste activa 26.699 26.136 25.573 25.010
7
8 Vlottende activa
9 Voorraden 22.195 17.482 12.665 11.869
10 Voorzieningen 0 0 0 0
11 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 16.357 16.357 16.357 16.357
12 Liquide middelen 1.418 1.418 1.418 1.418
13 Overlopende activa 3.977 3.977 3.977 3.977
14
15 Totaal Activa 266.118 255.992 244.735 237.499
16
17 Passiva Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
18
19 Vaste passiva
20 Eigen vermogen 57.595 58.479 59.420 58.703
21 Voorzieningen 26.802 26.924 27.054 27.184
22 Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar148.407 137.775 125.447 118.798
23
24 Vlottende passiva
25 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 20.573 20.073 20.073 20.073
26 Overlopende passiva 12.741 12.741 12.741 12.741
27
28 Totaal Passiva 266.118 255.992 244.735 237.499


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote incl. verstrekte leningen in % Schuldquote per inwoner in euro Netto schuldquote excl. verstrekte leningen in % Schuldquote per inwoner in euro Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte 112,7% € 2.710 99,8% € 2.401 21,6% 16,6% n.n.b. 103,0% € 2.520 90,4% € 2.211 22,8% 12,9% n.n.b. 96,5% € 2.308 83,6% € 1.999 24,3% 9,5% n.n.b. 93,3% € 2.198 80,2% € 1.889 24,7% 9,1% n.n.b.
2 (Onbenutte) belastingcapaciteit 115,5% 115,5% 115,5% 115,5%


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Categorie A Voldoende Categorie B matig Categorie C Onvoldoende
1 Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Netto schuldquote excl. verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte (Onbenutte) belastingcapaciteit < 90% < 90% > 30% < 20% Begr en Mrj >0% Begr of Mrj >0% <95% 90%-130% 90%-130% 20%-30% 20%-35% 95-105% >130% >130% < 20% >35% Begr en Mrj <0% >105%


0
0
1
2
3
4
5
6
7
8