Naam Hoeksche Waard
Code 1963
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 86115

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt lager uit. 70.0 2500000.0 1750000.0
Sociaal domein Hoger aantal uitkeringsgerechtigden en/of prijs per uitkering dan in verdeelmodel SZW. 70.0 1125000.0 787500.0
Kapitaalgoederen De rivieroevers moeten worden hersteld of onderhouden. 70.0 1000000.0 700000.0
Sociaal domein Hogere kosten per WSW-plek dan beschikbare en gegenereerdemiddelen bij elkaar. 70.0 550000.0 385000.0
Omgevingswet Minder aanvragen omgevingsvergunningen. 70.0 500000.0 350000.0
Dividend/Rente Lagere dividenduitkering (BNG, Evides, Stedin en Eneco). 10.0 3213000.0 321300.0
GR / Verbonden partijen Leningen, garant- , of borgstellingen kunnen niet worden terugbetaald aan de gemeente 10.0 3000000.0 300000.0
Informatieveiligheid Verlies van privacygevoelige gegevens. 30.0 932500.0 279750.0
Kapitaalgoederen Door essentaksterfte en iepenziekte moeten bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden geplant. 70.0 360000.0 252000.0
Overig Tijdens een werk blijken er veel archeologische vondsten gedaan te worden in de proefsleuven of niet veel vondsten maar wel van hoge archeologische waarden. 10.0 2500000.0 250000.0
Sociaal domein Het niet naleven van arbovoorschriften en -richtlijnen of langdurige ziekte. 50.0 437000.0 218500.0
Sociaal domein Toename van het aantal aanvragen, gebruikers van de Wmo. 50.0 400000.0 200000.0
Dividend/Rente De hoogte van de verzekerde bedragen kunnen als gevolg van tegenvallende rendementen of door de effecten van de rekenrente onvoldoende zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom bestaat het risico dat er jaarlijks moet worden bijgestort. 50.0 325000.0 162500.0
Sociaal domein Hogere toeloop op inkomensondersteuningsregelingen dan verwacht. 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Probleem in de continuïteit van het leerwerkbedrijf. 50.0 200000.0 100000.0
Overig Het risico dat subsidies niet aan wet- en regelgeving voldoen en er geen tijdige of onterechte uitbetalingen plaatsvinden. 10.0 900000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De Hoger Raad stelt de gemeente in het ongelijk en de Belastingdienst mag een naheffing opleggen aangaande de verrekende BTW op de bouw van de Brede School (De Meerwaarde). 10.0 808000.0 80800.0
Bodemsanering Er zal bij een aantal gebieden verkennend bodemonderzoek worden ingesteld naar de kans op bodemvervuiling. 30.0 175000.0 52500.0
Sociaal domein Hogere realisatie aantal werkplekken beschut nieuw. 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Probleem in de continuïteit van het leerwerkbedrijf. 50.0 100000.0 50000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel Nr.Invloed Risico oorzaakRisico gebeurtenisGevolgKansMaximum
1 R17 25.87% Ec onomisc he c risis (financ iële c risis), wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het Rijk (samen trap op, samen trap af) die invloed hebben op de basisgegevens van de algemene uitkering. De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt lager uit. Minder inkomsten vanuit het Rijk 70% € 2.500.000
2 R35 11.68% Ontoereikend mac robudget SZW, verdeelproblematiek gebundelde uitkering en een eigen risic o drempel van 7,5%. Hoger aantal uitkeringsgerec htigden en/of prijs per uitkering dan in verdeelmodel SZW. Tekort op gebundelde uitkering. 70% € 1.125.000
3 R28 10.38% Rivieroevers - . Aan de noordrand van de Hoeksc he Waard liggen Het Spui en de Oude Maas. Een gedeelte van de oeverbesc hermingen en oevervoorzieningen vallen onder het beheer en onderhoud van de gemeente. De rivieroevers moeten worden hersteld of onderhouden. Onvoorziene kosten voor het onderhouden en monitoren van de besc herming van de oevers 70% € 1.000.000
4 R39 5.71% Effic ienc ytaakstelling (korting) Rijk op WSW middelen van totaal € 3.000 per WSW- plek. Hogere kosten per WSW- plek dan besc hikbare en gegenereerde middelen bij elkaar. Tekort op IUSD - WSW zittend 70% € 550.000
5 R32 5.17% Invoering Omgevingswet in 2021 waardoor er meer vergunningsvrij gebouwd of verbouwd mag worden. Minder aanvragen omgevingsvergunningen. Minder inkomsten wabo leges 70% € 500.000
6 R16 4.68% Organisatie waarvan de aandelen in bezit zijn maakt minder winst. Lagere dividenduitkering (BNG, Evides, Stedin en Enec o). Minder te ontvangen dividend. 10% € 3.213.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel Nr.Invloed Risico oorzaakRisico gebeurtenisGevolgKansMaximum
1 R15 4.62% Onvoldoende onderzoek naar solvabiliteit van geldnemer; faillissement. Leningen, garant- , of borgstellingen kunnen niet worden terugbetaald aan de gemeente Financ ieel verlies. 10% € 3.000.000
2 R6 4.13% Onbevoegd verstrekken van gegevens, verkeerd gebruik van wac htwoorden of hac ken van systemen door gebrekkige naleving proc edures Algemene verordening gegevensbesc herming (AVG) Verlies van privac ygevoelige gegevens. Claims bij openbaar worden gegevens. Negatieve publiciteit 30% € 932.500
3 R27 3.73% Toename boomziekten (essentaksterfte en iepenziekte). Door essentaksterfte en iepenziekte moeten bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden geplant. De kosten voor boombeheer zullen mogelijk de komende jaren fors toenemen vanwege de vervanging van gekapte bomen. 70% € 360.000
4 R24 3.65% Niet kunnen weten welke oudheden vlak onder de grond aanwezig zijn. Tijdens een werk blijken er veel arc heologisc he vondsten gedaan te worden in de proefsleuven of niet veel vondsten maar wel van hoge arc heologisc he waarden. Het werk zal gestagneerd worden en komt later af. Er zullen aanvullende kosten gemaakt worden om de vondsten uit te zoeken, sc hoon te maken, te c onserveren en aan de provinc ie te overhandigen. 10% € 2.500.000
5 R9 3.21% Onvoldoende aandac ht voor arbo-omstandigheden. Het niet naleven van arbovoorsc hriften en - richtlijnen of langdurige ziekte. Boete van arbeidsinspec tie, extra kosten voor inhuur, werk staat stil, verlies van kennis. 50% € 437.500
6 R29 2.95% Meer burgers hebben rec ht op vergoedingen vanuit de Wmo / Soc iaal Domein. (openeinde regelingen). Toename van het aantal aanvragen, gebruikers van de Wmo. De hogere kosten leidt tot budgetoversc hrijdingen. 50% € 400.000
7 R11 2.39% Tegenvallende rendementen, aanpassen rekenrente en verhoogde levensverwac hting. De hoogte van de verzekerde bedragen kunnen als gevolg van tegenvallende rendementen of door de effec ten van de rekenrente onvoldoende zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom bestaat het risico dat er jaarlijks moet worden bijgestort. Te betalen bijstorting op de verzekeringspolis Wethouderspensioen (voorziening) 50% € 325.000
8 R37 1.49% Open- einde regelingen in c ombinatie met een lastige insc hatting van omvang doelgroepen per regeling. Hogere toeloop op inkomensondersteuningsregelingen dan verwac ht. Tekort op middelen inkomensondersteuning/ armoedebeleid. 50% € 200.000
9 R40 1.49% Krimp van het aantal WSW-dienstverbanden door afsluiting toegang WSW. Probleem in de c ontinuïteit van het leerwerkbedrijf. Dalende omzet en toegevoegde waarde. 50% € 200.000
10 R33 1.32% Nog geen geharmoniseerd beleid en gestandaardiseerd proc es voor subsidies. Het risico dat subsidies niet aan wet- en regelgeving voldoen en er geen tijdige of onterec hte uitbetalingen plaatsvinden. Vereningingen en stichtingen leiden financ iële nadelen waardoor de gemeente extra moet bijdragen. 10% € 900.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel Nr.Invloed Risico oorzaakRisico gebeurtenisGevolgKansMaximum
1 R12 1.20% Tijdens de bouw van de Brede Sc hool (De Meerwaarde) heeft de voormalige gemeente Strijen de BTW op de bouw verrekend in de aangifte. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd waartegen wij bezwaar hebben aangetekend. De Hoger Raad stelt de gemeente in het ongelijk en de Belastingdienst mag een naheffing opleggen aangaande de verrekende BTW op de bouw van de Brede Sc hool (De Meerwaarde). De gemeente loopt het risic o dat een naheffing moet worden betaald. 10% € 808.000
2 R31 0.79% Vervuiling van de bodem uit het verleden. Er zal bij een aantal gebieden verkennend bodemonderzoek worden ingesteld naar de kans op bodemvervuiling. De eventuele extra kosten zijn voor rekening van de gemeente. 30% € 175.000
3 R38 0.75% Grotere toeloop op de voorziening werkplekken besc hut dan de opgelegde taakstelling. Hogere realisatie aantal werkplekken besc hut nieuw. Tekort op gebundelde uitkering en re-integratiemiddelen. 50% € 100.000
4 R41 0.74% Wegvallen van WSW- medewerkers die werkzaamheden verric hten op ambtelijke taken. Probleem in de c ontinuïteit van het leerwerkbedrijf. Uitbreiding ambtelijke formatie. 50% € 100.000
5 Totaal grote risico's€ 19.326.000
6 Overige risico's€ 8.967.500
7 Totaal alle risico's € 28.293.500
8


0 1 2 3 4
0 Begroting 2019BegrotingBegrotingBegrotingBegrotingKengetallen:2019202020212022
1 Netto Schuldquote 67% 64% 59% 55%
2 Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 61% 58% 53% 50%
3 Solvabiliteitsratio 38% 39% 41% 43%
4 Structurele Exploitatieruimte -1% 0% 0% 1%
5 Grondexploitatie 3% 0% 0% 0%
6 Belastingcapaciteit 90% 90% 90% 94%
7


0 1 2 3 4
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroting 2019Normen VNGBegr.Begr.Begr.Begr.Kengetallen:voldoendematigonvoldoende2019202020212022
1 Netto Sc huldquote <100% 100- 130% >130% 67% 64% 59% 55%
2 Netto Sc huldquote gec orrigeerd voor alle verstrekte leningen <100% 100- 130% >130% 61% 58% 53% 50%
3 Solvabiliteitsratio >50% 30 - 50% <30% 38% 39% 41% 43%
4 Struc turele Exploitatieruimte >0,6% 0- 0,6% <0% - 1% 0% 0% 1%
5 Grondexploitatie <50% 50- 100% >100% 3% 0% 0% 0%
6 Belastingc apac iteit <100% 100- 120% >120% 90% 90% 90% 94%
7


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroting 2019Signaleringswaarden ProvincieBegr.Begr.Begr.Begr.Kengetallen:minst risiconeutraalmeest risico2019202020212022
1 Netto Sc huldquote <90% 90- 130% >130% 67% 64% 59% 55%
2 Netto Sc huldquote gec orrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90- 130% >130% 61% 58% 53% 50%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20 - 50% <20% 38% 39% 41% 43%
4 Struc turele Exploitatieruimte >0% = 0% <0% - 1% 0% 0% 1%
5 Grondexploitatie <20% 20- 35% >35% 3% 0% 0% 0%
6 Belastingc apac iteit <95% 95- 105% >105% 90% 90% 90% 94%
7


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Door onvoldoende personele capaciteit bij contractbeheer en in de vak teams is er geen inzicht in de lopende contracten. Contracten worden onterecht verlengd, er lopen dubbele contracten. Rechtmatigheid in geding vanwege niet op tijd aanbesteden. 90.0 950000.0 855000.0
Gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt lager uit. 70.0 2500000.0 1750000.0
Bodemsanering Bij de reconstructie van wegen en riolering van Croonenburghwijk fase 2 is grond afgegraven die vervuild is. De afzetmogelijkheden voor deze vervuilde grond zijn klein en geeft hogere kosten. 70.0 600000.0 420000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bij de reconstructie van wegen en riolering van Croonenburghwijk fase 2 is er schade ontstaan bij de bouw van 2 pompputten Dit is schade aan o.a. opstallen van inwoners. Op dit moment probeert de gemeente deze schade te verhalen via de aannemer en de CAR-verzekering. 70.0 594000.0 415800.0
Kapitaalgoederen De rivieroevers moeten worden hersteld of onderhouden. 70.0 1000000.0 700000.0
Sociaal domein Hogere kosten per WSW-plek dan beschikbare en gegenereerde middelen bij elkaar. 70.0 550000.0 385000.0
Sociaal domein Hoger aantal uitkeringsgerechtigden en/of prijs per uitkering dan in verdeelmodel SZW. 70.0 1125000.0 787500.0
Sociaal domein De begrote daling van zorgkosten jeugdhulp (begroting SOJ ZHZ, doelstellingen Omdenknotitie jeugdhulp) doet zich niet voor. 70.0 700000.0 490000.0
Sociaal domein Invoering Wet GGZ/Wet Zorg en Dwang. 90.0 400000.0 360000.0
Sociaal domein Beëindiging contract Wmo hulpmiddelen 90.0 150000.0 135000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Programma Risicogebeurtenis Risico oorzaak Financieel Imago Maatregelen Kans Financieel Maximum
1 0. Bestuur en Ondersteuning Door onvoldoende personele capaciteit bij contractbeheer en in de vak teams is er geen inzicht in de lopende contracten. Contracten worden onterecht verlengd, er lopen dubbele contracten. Rechtmatigheid in geding vanwege niet op tijd aanbesteden. Niet op orde zijn van het contractbeheer. Onnodige hogere kosten. Negatieve publiciteit - 90% € 950.000
2 0. Bestuur en Ondersteuning De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt lager uit. Economische crisis (financiële crisis), wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het Rijk (samen trap op, samen trap af) die invloed hebben op de basisgegevens van de algemene uitkering. Minder inkomsten vanuit het Rijk. - - 70% € 2.500.000
3 2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Bij de reconstructie van wegen en riolering van Croonenburghwijk fase 2 is grond afgegraven die vervuild is. De afzetmogelijkheden voor deze vervuilde grond zijn klein en geeft hogere kosten. De grond heeft een hogere vervuilingswaarde waarde dan in eerste instantie gemeten. Daarnaast speelt nu ook de PFOA/PFOS een rol. Meerkosten voor het afvoeren van vervuilde grond zijn voor rekening van de gemeente. - - 70% € 600.000
4 2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Bij de reconstructie van wegen en riolering van Croonenburghwijk fase 2 is er schade ontstaan bij de bouw van 2 pompputten Dit is schade aan o.a. opstallen van inwoners. Op dit moment probeert de gemeente deze schade te verhalen via de aannemer en de CAR-verzekering. Bij graafwerkzaamheden is een waterwell omhooggekomen die niet was voorzien. Als de verzekering niet uitkeert zijn de kosten voor herstelwerkzaamheden voor rekening van de gemeente. - - 70% € 594.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Programma Risicogebeurtenis Risico oorzaak Financieel Imago Maatregelen Kans Financieel Maximum
1 2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte De rivieroevers moeten worden hersteld of onderhouden. Aan de noordrand van de Hoeksche Waard liggen Het Spui en de Oude Maas. Een gedeelte van de oeverbeschermingen en oevervoorzieningen vallen onder het beheer en onderhoud van de gemeente. Onvoorziene kosten voor het onderhouden en monitoren van de bescherming van de oevers. - - 70% € 1.000.000
2 6. Sociaal Domein Hogere kosten per WSW-plek dan beschikbare en gegenereerde middelen bij elkaar. Efficiencytaakstelling (korting) Rijk op WSW middelen van totaal €3.000 per WSW-plek. Tekort op IUSD - WSW zittend. - Berekende blijfkans realiseren. 70% € 550.000
3 6. Sociaal Domein Hoger aantal uitkeringsgerechtigden en/of prijs per uitkering dan in verdeelmodel SZW. Ontoereikend macrobudget SZW, verdeelproblematiek gebundelde uitkering en een eigen risico drempel van 7,5%. Tekort op gebundelde uitkering. - - 70% € 1.125.000
4 6. Sociaal Domein De begrote daling van zorgkosten jeugdhulp (begroting SOJ ZHZ, doelstellingen Omdenknotitie jeugdhulp) doet zich niet voor. Al jarenlang stijgt de zorgvraag en de kosten in de specialistische jeugdhulp. Dit ombuigen en juist een verlaging van de kosten is ambitieus. In de Omdenknotitie worden de maatregelen uiteengezet die noodzakelijk zijn voor deze verlaging. Het later of niet effectueren van ombuigingsmaatregelen heeft nadelige gevolgen voor het financiële kader. Als de Provincie niet akkoord gaat de meerjarenbegrot ing op basisi van de Omdenknotitie, kunnen wij onder - 70% € 700.000
5 6. Sociaal Domein Invoering Wet GGZ/Wet zorg en Dwang. Per 2020 nieuwe taken naar de gemeente, in samenwerking met de regio Zuid-Holland- Zuid. Elke gemeente krijgt per 2020 financiele middelen tbv de implementie en op basis van de verdeelsleutel Wmo2015. Deze verdeelsleutel sluit niet aan op de reëel te verwachten kosten., noch op de feitelijke impact van de taken als de specialistische aanbieders van gedwongen zorg in de gemeente gehuisvest zijn. In de HW is dit Antes. De impact in de HW is naar verwachting ook groter door de aanwezigheid van meerdere beschermd wonen aanbieders; Parnassia in Tiengemeten, Pameijer en Cavent. Het implementatiebudget Wvggz kent net als de Wmo een open eind financiering. De hogere kosten leiden tot a. budgetoverschrijdingen bij de Wmo b. per 2020 mogelijk tot een toename in het aantal aanvragen voor een zorgmachtiging (nieuwe taak Wet veplichte GGZ) c. hogere uitvoeringskosten Wvggz lokaal en op ZHZ niveau. preventief Meer onrust in de wijk door een toename aan ernstig verward gedrag in combinatie met ernstig nadeel en veiligheidsissues. Efficient organiseren van de nieuwe taken lokaal en in samenwerking met de regio ZHZ. Gebruik maken van projectsubsidies via ZonMW, gericht op versterking van de kennis en vaardigheden van professionals. Verstevingen van het lokale fundament in de wijkteams op expertise GGZ, VG en psychogeriatrie. DIt draagt bij aan de vroegtijdige aanpak, die kostenefficienter is op 90% korte en lange termijn. € 400.000
6 6. Sociaal Domein Beëindiging contract Wmo hulpmiddelen. De gecontracteerde leverancier HMC komt al sinds geruime tijd de gecontracteerde afspraken niet na (klachten cliënten) waardoor wij steeds weer een boete op moeten leggen. Bij opzegging van het contract neemt een andere leverancier de leveringen/verplichtingen over. Deze leverancier levert tegen wel tegen een Te late leveringen en klachten van clënten. Opzegging contract komt in Een andere leverancier neemt het contract over en zet de leveranties tot aan de oorspronkelijke contractsvervaldatum. 90% € 150.000
7 € 8.569.000
8 Overig € 23.379.000


0
0 Minimaal benodigde weerstandscapaciteit 2020 2021 2022 2023
1 Benodigde weerstandscapaciteit 7.100 7.100 7.100 7.100
2 Ratio minimaal benodigd * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0
3 Minimaal benodigde weerstandscapaciteit 7.100 7.100 7.100 7.100


0 1 2 3 4 5
0 Begroting 2020 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Kengetallen: 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto Sc huldquote 74% 44% 62% 65% 63%
2 Netto Sc huldquote gec orrigeerd voor alle verstrekte leningen 67% 40% 56% 60% 58%
3 Solvabiliteitsratio 36% 50% 47% 46% 46%
4 Struc turele Exploitatieruimte - 1% 0% - 2% 0% 1%
5 Grondexploitatie 1% 0% 1% 0% 0%
6 Belastingc apac iteit 90% 88% 88% 91% 91%
7


0 1 2 3 4
0
1
2