Naam Het Hogeland
Code 1966
Provincie Groningen
Inwonertal 48019

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten De posten onvoorzien in de lopende projecten zijn mogelijk niet toereikend om nieuwe of gewijzigde risico’s op te vangen* None 1500000.0 None
Sociaal domein Niet realiseren taakstelling jeugdzorg 90.0 1250000.0 1125000.0
Personeel Geraamde formatie is waarschijnlijk niet toereikend om alle taken uit te voeren 75.0 1250000.0 937500.0
Kapitaalgoederen Tegenvallers bij onderhoud van kapitaalgoederen welke niet binnen de daarvoor beschikbare reserves op te vangen zijn 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie OZB opbrengsten grote objecten Eemshaven wijken af van raming 50.0 375000.0 187500.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene extra bijdragen/verminderde inkomsten verbonden partijen/gesubsidieerde instellingen 50.0 125000.0 62500.0
Sociaal domein Invoering vaste eigen bijdrage voor WMO voorzieningen leidt mogelijk tot toename van de vraag 30.0 200000.0 60000.0
Calamiteiten, rampen Meer kosten voor onderhoud dan voorzien door extreme weersomstandigheden 70.0 50000.0 35000.0
Informatieveiligheid Boete door niet voldoen aan de privacy wetgeving 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Stijging van de rente waarin de begroting geen rekening is gehouden 50.0 50000.0 25000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein NIet realiseren taakstelling jeugdzorg 90.0 1250000.0 1125000.0
Grondexploitatie (Hogere) tekorten grondexploitaties 50.0 2000000.0 1000000.0
Personeel Niet realiseren van de taakstelling op het terugdringen van de personeelskosten 75.0 1600000.0 1200000.0
Sociaal domein Extra kosten door keuze omtrent toekomst schuldhulpverlening (als gevolg van de herindeling) 50.0 1500000.0 750000.0
Kapitaalgoederen Tegenvallers bij onderhoud van kapitaalgoederen welke niet binnen de daarvoor beschikbare reserves op te vangen zijn. 40.0 1500000.0 600000.0
Sociaal domein Extra rijksvergoeding jeugd wordt niet structureel uitgekeerd 50.0 1025000.0 512500.0
Overig OZB opbrengsten grote objecten Eemshaven wijken af van raming. 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Rijksfinanciering 'voormalig' WSW en de middelen voor de nieuwe doelgroep (Wajong en begeleiding) sluit niet meer aan op transitie werkplein Ability naar leer/werkbedrijf. 50.0 300000.0 150000.0
Overig Niet volledig en/of tijdig realiseren van de taakstelling(en). 25.0 500000.0 125000.0
Informatieveiligheid Boete door niet voldoen aan de privacywetgeving. 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2
0 Zekerheidspercentage Overschrijdingskans Bedrag in € mln.
1 10% 90% 2,75
2 25% 75% 3,56
3 50% 50% 4,68
4 75% 25% 5,76
5 80% 20% 6,01
6 90% 10% 6,61
7 95% 5% 7,08
8 99% 1% 7,92


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3
0 Risicogebeurtenis Kans op optreden Maximaal financieel gevolg Invloed
1 Niet realiseren taakstelling jeugdzorg 90% € 1.250.000 24,10%
2 (Hogere) tekorten grondexploitaties 50% € 2.000.000 21,44%
3 Niet realiseren van de taakstelling op het terugdringen van de personeelskosten 75% € 1.600.000 20,91%
4 Extra kosten door keuze omtrent toekomst schuldhulpverlening (a.g.v. de herindeling) 50% € 1.500.000 10,71%
5 Tegenvallers bij onderhoud van kapitaalgoederen welke niet binnen de daarvoor beschikbare reserves op te vangen zijn 40% € 1.500.000 6,37%
6 Extra rijksvergoeding jeugd wordt niet structureel uitgekeerd 50% € 1.025.000 5,47%
7 OZB opbrengsten grote objecten Eemshaven wijken af van raming 50% € 750.000 4,04%
8 Rijksfinanciering 'voormalig' WSW en de middelen voor de nieuwe doelgroep (Wajong en begeleiding) sluit niet meer aan op transitie werkplein Ability naar leer/werkbedrijf. 50% € 300.000 1,61%
9 Niet volledig en/of tijdig realiseren van de taakstelling(en) 25% € 500.000 1,34%
10 Boete door niet voldoen aan de privacy wetgeving 50% € 250.000 1,33%