Naam Westerkwartier
Code 1969
Provincie Groningen
Inwonertal 62844

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De technische begroting is gebaseerd op de meicirculaire van 2018. Onder invloed van macro-economische ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van het Rijk is het niet altijd duidelijk wat de financiële impact is voor de gemeente. None None 1050000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtskundige advisering De juridische en claimgedrag ontwikkeling in onze maatschappij en de complexiteit en veelomvattendheid van het recht maakt het regelmatig noodzakelijk om extern advies in te winnen. None None 100000.0
Sociaal domein Wmo en Jeugd De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. De financiële middelen voor deze taken ontvangen de gemeenten deels via het gemeentefonds en deels via de integratieuitkering sociaal domein. De gemeente heeft te maken met kortingen op de bijdragen en daarnaast te maken met stijgende uitgaven op het gebied van Wmo en Jeugd. None None 750000.0
BUIG Wet BUIG De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De kans is aanwezig dat de bijdrage vanuit het Rijk achterblijft bij de uitgaven die de gemeente moet maken op grond van het aantal bijstandscliënten. None None 750000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties Dit betreft een inschatting van de risico’s op basis van de aanwezige grondexploitaties door de voormalige gemeenten. Dit zal in de loop van 2019 worden geactualiseerd. None None 8550000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat (gedeeltelijk) garant voor het tijdige betaling van rente en aflossing van leningen. Dit zijn leningen die, door woningbouwcorporaties maar ook door andere maatschappelijke instellingen, zijn aangetrokken. Een deel van de leningen van de woningbouwcorporatie wordt in eerste instantie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) afgedekt. None None 600000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Het risico van gemeenschappelijke regelingen is dat de bijdrage hoger wordt om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Voor een overzicht van regelingen waarin de gemeente Westerkwartier participeert wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. None None 385000.0
Personeel Wachtgeldrisico huidige bestuurder Als een collegelid aftreedt, leidt dit tot wachtgeldverplichtingen. Wanneer een voormalig collegelid een nieuwe functie betreedt zal (een deel van) het wachtgeld komen te vervallen. None None 250000.0
Informatieveiligheid Algemene verordening gegevensbescherming Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Overtreedt de gemeente de Algemene verordening gegevensbescherming dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen die op kan lopen tot 20 miljoen. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft de meldplicht datalekken bestaan. None None 150000.0
Overig Overige Dit betreffen diverse kleinere risico’s. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld juridische claims, uitvoeringsrisico’s (verborgen gebreken voor rekening van gemeente) etc.. None None 270000.0

0 1
0 Omschrijving risico risico
1 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De technische begroting is gebaseerd op de meicirculaire van 2018. Onder invloed van macro-economische ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van het Rijk is het niet altijd duidelijk wat de financiële impact is voor de gemeente. 1.050
2 Rechtskundige advisering De juridische en claimgedrag ontwikkeling in onze maatschappij en de complexiteit en veelomvattendheid van het recht maakt het regelmatig noodzakelijk om extern advies in te winnen. 100
3 Wmo en Jeugd De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. De financiële middelen voor deze taken ontvangen de gemeenten deels via het gemeentefonds en deels via de integratieuitkering sociaal domein. De gemeente heeft te maken met kortingen op de bijdragen en daarnaast te maken met stijgende uitgaven op het gebied van Wmo en Jeugd. 750
4 Wet BUIG De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De kans is aanwezig dat de bijdrage vanuit het Rijk achterblijft bij de uitgaven die de gemeente moet maken op grond van het aantal bijstandscliënten. 750
5 Grondexploitaties Dit betreft een inschatting van de risico’s op basis van de aanwezige grondexploitaties door de voormalige gemeenten. Dit zal in de loop van 2019 worden geactualiseerd. 8.550
6 Gewaarborgde geldleningen 600


0 1
0 De gemeente staat (gedeeltelijk) garant voor het tijdige betaling van rente en aflossing van leningen. Dit zijn leningen die, door woningbouwcorporaties maar ook door andere maatschappelijke instellingen, zijn aangetrokken. Een deel van de leningen van de woningbouwcorporatie wordt in eerste instantie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) afgedekt.
1 Gemeenschappelijke regelingen Het risico van gemeenschappelijke regelingen is dat de bijdrage hoger wordt om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Voor een overzicht van regelingen waarin de gemeente Westerkwartier participeert wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. 385
2 Wachtgeldrisico huidige bestuurder Als een collegelid aftreedt, leidt dit tot wachtgeldverplichtingen. Wanneer een voormalig collegelid een nieuwe functie betreedt zal (een deel van) het wachtgeld komen te vervallen. 250
3 Algemene verordening gegevensbescherming Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Overtreedt de gemeente de Algemene verordening gegevensbescherming dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen die op kan lopen tot 20 miljoen. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft de meldplicht datalekken bestaan. 150
4 Overige Dit betreffen diverse kleinere risico’s. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld juridische claims, uitvoeringsrisico’s (verborgen gebreken voor rekening van gemeente) etc.. 270
5 TOTAAL 12.855


0 1 2 3 4
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Gemeente Indicatoren gemeenten (%)
1 Rek.2016 Begr2017 Begr2018 Begr2019 Begr2020 Begr2021
2 Netto schuldquote Grootegast 111,9% 102,0% 103,7% 104,7% 101,7% 98,3%
3 Marum 51,0% 51,0% 44,0% 37,0% 32,0% 33,0%
4 Leek 154% 172% 159% 162% 154% 153%
5 Zuidhorn 87,8% 97,1% 99,4% 91,0% 75,1% 69,6%
6 Netto schuldquote, gecorr.voor alle verstrekte leningen Grootegast 107,1% 102,0% 103,7% 104,7% 101,7% 98,3%
7 Marum 50,0% 50,0% 43,0% 37,0% 32,0% 32,0%
8 Leek 154% 171% 158% 161% 152% 151%
9 Zuidhorn 88,0% 97,4% 99,6% 91,3% 75,3% 69,9%
10 Solvabiliteitsratio Grootegast 10,1% 7,7% 9,4% 9,6% 9,9% 10,1%
11 Marum 27,0% 29,0% 33,0% 39,0% 42,0% 44,0%
12 Leek 8% 8% 7% 7% 8% 8%
13 Zuidhorn 28,5% 22,4% 21,3% 22,9% 25,2% 26,1%
14 Grondexploitatie Grootegast 18,9% 16,4% 15,1% 15,6% 15,5% 15,5%
15 Marum 15,0% 12,0% 1,0% 1,0% 3,0% 2,0%
16 Leek 47% 48% 39% 32% 24% 17%
17 Zuidhorn 28,6% 25,2% 15,4% 8,3% -1,8% -1,9%
18 Structurele exploitatieruimte Grootegast 7,1% -0,8% 0,8% 30,0% 50,0% 0,7%
19 Marum 2,0% -0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
20 Leek 1,00% 0,56% 0,76% 0,14% -0,33% 0,23%
21 Zuidhorn 2,2% 1,2% 0,7% 0,5% 0,9% 1,0%
22 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde Grootegast 109,2% 103,9% 106,1% 106,1% 106,1% 106,1%
23 Marum 111,0% 112,0% 111,0% 111,0% 111,0% 111,0%
24 Leek 118% 120% 121% 122% 123% 125%
25 Zuidhorn 101,5% 101,7% 101,7% 102,2% 102,8% 103,3%


0 1 2 3
0 Omschrijving Normen VNG (%)
1 Vol-doende Matig Onvol-doende
2 Netto schuldquote <90 90><130 >130
3 Netto schuldquote, gecorr. Voor alle verstrekte leningen <90 90><130 .>130
4 Solvabiliteitsratio >50 20><50 <20
5 Grondexploitatie <20 20-35 >35
6 Structurele exploitatieruimte >0 0 <0
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde <95 95><105 >105


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het Gemeentefonds None None 874000.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None 500000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 8500000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen None None 221000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None 199000.0
Personeel Wachtgelden / eigenrisicodrager personeel None None 350000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims None None 1100000.0
Overig Overige None None 250000.0

0 1
0 Omschrijving risico risico
1 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De begroting is gebaseerd op de septembercirculaire van 2019. Macro-economische ontwikkelingen en beleidsvoornemens van het Rijk zorgen telkens voor een wijziging van het te ontvangen bedrag. Tevens kan de actualisatie van de maatstaven ook leiden tot aanpassingen en van de algemene uitkering. Het risico bij de algemene uitkering is financieel van aard: de werkelijk ontvangen algemene uitkering is lager dan oorspronkelijk begroot. Het risico van de hoog geraamde inkomsten ramen we op 1% van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit percentage is gebaseerd op een analyse van de historische verschillen tussen raming en realisatie van de algemene uitkering. De algemene uitkering (exclusief decentralisatie-uitkeringen) bedraagt € 87.392.300. 874
2 Sociaal Domein M.b.t. Jeugd hebben we de laatste jaren te maken met toenemende uitgaven. Inmiddels is er wel een Taskforce gestart bij het RIGG. M.b.t. Wmo is er ook sprake van stijgende kosten. Naar verwachting zal de invoering van het abonnementstarief voor Wmo ook een aanzuigende werking hebben. 500


0 1 2 3
0 Gemeente Westerkwartier ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Indien er sprake is van een groot tekort op de BUIG-uitkering, kan er een beroep worden gedaan op de vangnetregeling. Er is een reserve Sociaal Domein. Dat houdt in dat indien zich een risico voordoet op het gebied van Wmo/Jeugd en/of Wet BUIG in eerste instantie deze bestemmings- reserve wordt aangesproken.
1 Grondexploitaties Uw raad heeft in juli 2019 de Meerjaren Prognose Grondexploitaties vastgesteld. Hierin zijn de risico’s per grondexploitatie opgenomen. Voor alle grondexploitaties is een gevoeligheidsanalyse opgesteld op basis van een aantal parameters. Wat gebeurt er als de rente met een 0,5% stijgt of daalt? Wat gebeurt er als kosten voor het woonrijp maken met 10% stijgen of dalen? De volgende parameters zijn doorgerekend: 8.500
2
3
4 De som van de nadelen worden beschouwd als de algemene economische risico’s, die samen met de projectspecifieke risico’s het totale risicoprofiel van het project vormen. Het totaal hiervan bedraagt € 9,7 miljoen. Hiervan kan € 2,0 miljoen worden gedekt uit winstverwachtingen van de financieel voordelige grondexploitaties. Het restant van het risicobedrag van € 7,7 miljoen dient afgedekt te worden in het weerstandsvermogen. Daarnaast blijft het risico van de strategische gronden € 0,8 miljoen.
5 Gewaarborgde geldleningen De (gedeeltelijke) garantstelling voor een tijdige betaling van rente en aflossing van leningen door woningbouwcorporaties wordt als nihil ingeschat, aangezien deze leningen zijn verstrekt onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarnaast is er een garantiestelling afgegeven t.b.v. Het Hooge Heem. De gemeente staat garant per 2020 voor een bedrag van € 10,9 miljoen voor deze nieuwbouw, waarbij ervan uitgegaan is dat het risico van aanspraak op de garantstelling gering is, omdat Het Hooge Heem de afgesloten geldlening lineair aflost. Verwacht wordt dat mede daarom de garantiestelling t.z.t. kan worden overgedragen aan het Waarborgfonds voor de Zorg. We ramen het risico op 2% van € 10,9 miljoen. Tenslotte staat de gemeente garant voor een 30jarige annuïtaire geldlening van € 0,15 miljoen aan stichting Visvliet Vitaal. Ook dit risico ramen we op 2% van de hoofdsom. 221
6 Gemeenschappelijke regelingen Het risico van gemeenschappelijke regelingen is dat er een hogere bijdrage wordt gevraagd voor de afgesproken werkzaamheden. Tekorten bij een gemeenschappelijke regeling worden verrekend bij de deelnemende partijen. De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen zijn de Veiligheidsregio, Publieke Gezondheid & Zorg en de Omgevingsdienst. De totale bijdrage aan deze drie regelingen is ruim € 6,6 miljoen: 199