Naam Aalten
Code 197
Provincie Gelderland
Inwonertal 26962

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Uitvoering van raadsbesluit medio 2015 inzake regionale (en lokale) woonagenda en kernenfoto's. None None None
ICT algemeen Virusaanvallen op ICT-gebied. None None None
Sociaal domein Sluiting AZC - Toezeggingen / contracten vroegtijdig beëindigen. None None None
Personeel Aanstellingstermijnen van raadsleden. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fouten in de vergunningverlening (procedureel of inhoudelijk). None None None
Belasting VPB – vrijstelling vervalt None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onduidelijke vergunningverlening en onjuiste handhaving. None None None
Sociaal domein WMO: ontwikkelingen financieringssystematiek None None None
Sociaal domein Jeugdzorg: ontwikkelingen financieringssystematiek None None None
Personeel Onjuist gebruik social media. Verkeerde uitlatingen medewerkers, raads- en collegeleden op social media. None None None

0
0 1 . Weerstandscapaciteit
1 Met weerstandscapaciteit worden al die elementen bedoeld waarmee tegenvallers eventueel kunnen worden opgevangen, zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, dient te worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandcapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee optredende risico’s kunnen worden opgevangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend.


0 1
0 epaling van de weerstandscapaciteit
1 Incidentele weerstandscapaciteit (bedragen in duizenden) Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het huidige niveau. Onvoorzien, rekeningresultaat Het begrote resultaat wordt niet meegenomen. Vrij aanwendbare algemene reserve De reserves, die kunnen worden ingezet bij calamiteiten, zijn de vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve, de risicobuffer in de algemene reserve en de reserves waar indien nodig een andere bestemming aan kan worden gegeven.
2 0 11.430


0 1
0 V ervolg bepaling van de weerstandscapaciteit
1 De algemene reserve is de reserve waaraan de raad geen specifieke bestemmingen heeft gegeven en die dus een financiële bufferfunctie heeft. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2018 ca. € 11,5 miljoen. Van de algemene reserve is op dat moment nog circa € 0,1 miljoen bestemd voor diverse geplande uitgaven. Bestemmingsreserves Deze reserves zijn beklemd. Op het moment dat hier ruimte in zit wordt het saldo overgeheveld naar de vrij aanwendbare algemene reserve. Stille reserves effecten Een aanmerkelijke stille reserve is de deelname in het aandelen kapitaal van Alliander, Vitens, Bank Nederlandse gemeenten (BNG) en afval inzamel- en verwijderingsorganisatie ROVA. Een nauwkeurige raming is door de onverhandelbaarheid van de aandelen niet mogelijk. Voor alle aandelen geldt dat de verhandelbaarheid relatief zeer beperkt is. De stille reserve in deze financiële vaste activa wordt daarom niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Stille reserves activa Deze stille reserve bestaat uit de bezittingen waarvan de waarde bij verkoop hoger is dan de boekwaarde. De totale stille reserve is circa € 3,2 miljoen. Het is gezien de huidige economie en ervaringen uit het verleden reëel om ongeveer een derde hiervoor in te zetten. Totaal incidentele weerstandcapaciteit 0 0 1.083 12.513


0 1
0 S tructurele weerstandscapaciteit (bedragen in duizenden) Permanente middelen om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.
1 Onbenutte belastingcapaciteit OZB Als onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB wordt gehanteerd het niveau dat volgens artikel 12 van de Financiële verhoudingswet als redelijk kan worden beschouwd. Het verschil tussen deze norm en het gemiddeld gehanteerde tarief vormt de onbenutte belastingcapaciteit. Riolering/afval De kosten van de riolering en de afvalstoffen worden voor 100% gedekt uit de opbrengsten. Dus geen onbenutte belastingcapaciteit. Leges en retributies mogen maximaal voor 100% kostendekkend zijn. De gemeente heeft dus altijd de mogelijkheid om de leges en de retributies te verhogen tot een kostendekkend tarief. 1.737


0 1
0 V ervolg structurele weerstandscapaciteit (bedragen in duizenden) Permanente middelen om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.
1 Rentebaten algemene reserve vrij De rente over de algemene reserve kan in prinbesteedbaar cipe aangewend worden ter dekking van de exploitatie. Er wordt geen rente meer toegevoegd aan de reserves. Daarom inzet hiervan niet mogelijk. Onvoorzien (structureel) In de meerjarenbegroting structureel opgenomen raming voor onvoorzien. Totaal structurele weerstandscapaciteit 0 100 1.837


0
0 2 . Risico’s
1 D Het hebben van risico’s is inherent aan het uitoefenen van een organisatie zoals een gemeente. Het uitoefenen van activiteiten en het hebben van verantwoordelijkheid leidt tot risico’s. Het is echter van belang deze risico’s te kennen en hier adequate maatregelen voor te treffen (verzekeren) dan wel risico’s te wegen bij het aangaan ervan of hier tijdig op inspelen. e risico’s zijn in beeld gebracht en per risico is een financieringsvorm bepaald. Aansluitend is een overzicht verkregen van de risico’s die binnen de gemeente Aalten voor het weerstandsvermogen meegenomen dienen te worden. De volgende risico categorieën worden hierbij aangehouden. - Organisatorisch - Middelen/materieel - Economisch/markt - Politiek/bestuurlijk - Personeel - Natuur - Proces/uitvoering - Juridisch - Politiek/maatschappelijk
2 Op basis van het risicoprofiel van onze gemeente is destijds met behulp van de zogenaamde Monte Carlo Simulatie de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De hoogte van de risico’s kwamen uit op € 5,1 miljoen. De simulatie wordt steeds geactualiseerd, overigens nu met onze eigen methodiek. De 25 belangrijkste risico’s worden dan opnieuw beschreven en gekwantificeerd. Er worden vervolgens nieuwe risicoscores berekend (kans maal impact). Deze risicoscores zijn op basis van percentages naast de bestaande scores gehouden. Aan de hand hiervan zijn de grootste/belangrijkste risico’s bepaald en intern besproken in de organisatie. De tien grootste worden afzonderlijk genoemd. De uitkomsten van de totale verwachte schadeomvang zijn gegeven bij verschillende zekerheidsniveaus. Uit de markt komt naar voren dat overheid gerelateerde of overheidsinstanties vaak kiezen voor een zekerheidspercentage van 99%. Bij een zekerheidsniveau van 99% is de aan te houden reserve voor de gemeente Aalten volgens de nieuwe berekening € 4,3 miljoen. Dit houdt in dat als de gemeente Aalten dit bedrag als reserve op haar balans aanhoudt, zij in 99 van de 100 jaar voldoende reserves heeft om de schades op te vangen, maar in één jaar is er niet genoeg. In de begroting van 2018 zijn de meest actuele risico’s opgenomen, dit is mede tot stand gekomen vanuit de organisatie.


0
0 3. Weerstandsvermogen
1 Het vermogen van een gemeente om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van deze gemeente in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de te lopen risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van onze gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Uitvoering van regionale en lokale woonagenda en kernenfoto's None None None
Informatieveiligheid Virusaanvallen op ICT-gebied None None None
Sociaal domein Jeugdzorg: ontwikkelingen in de financieringssystematiek; meer hulpvragen dan gepland; doorlopende dure contracten en/of hulpvragen. None None None
Sociaal domein WMO: ontwikkelingen in de financieringssystematiek; meer hulpvragen dan gepland; doorlopende durecontracten en/of hulpvragen. None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerking - Regionale afstemming in het sociale domein None None None
Grondexploitatie Samenwerking - Regionale afspraken mede door de Regio Achterhoek en in oprichting Achterhoek Raad, Achterhoek Board en Thematafels None None None
Personeel Aanstellingstermijnen van raadsleden None None None
GR / Verbonden partijen Vergunningverlening (WABO) Fouten in de vergunningverlening (procedureel of inhoudelijk) None None None
Sociaal domein Budget - Participatiewet Aanpassing rijksbeleid; aanpassing financieringssystematiek None None None
GR / Verbonden partijen Evenementen: onduidelijke vergunningverlening. Hierdoor verkeerde / andere interpretatie van de vergunning inclusief eisen door aanvrager en onjuiste uitvoering van de vergunning door aanvrager. None None None

0
0 1. Weerstandscapaciteit
1 Met weerstandscapaciteit worden al die elementen bedoeld waarmee tegenvallers eventueel kunnen worden opgevangen, zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, dient te worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. De weerstandscapaciteit kan worden onderver-deeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandcapaciteit. De structurele weer-standscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee optredende risico’s kunnen worden opgevangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend.


0 1
0 epaling van de weerstandscapaciteit
1 Incidentele weerstandscapaciteit (bedragen in duizenden) Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het huidige niveau. Onvoorzien, rekeningresultaat Het begrote resultaat wordt niet meegenomen. Vrij aanwendbare algemene reserve De reserves, die kunnen worden ingezet bij ca-lamiteiten, zijn de vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve, de risicobuffer in de algeme-ne reserve en de reserves waar indien nodig een andere bestemming aan kan worden gegeven.
2 0 11.430


0 1
0 Vervolg bepaling van de weerstandscapaciteit
1 De algemene reserve is de reserve waaraan de raad geen specifieke bestemmingen heeft gege-ven en die dus een financiële bufferfunctie heeft. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2018 ca. € 11,5 miljoen. Van de algemene reser-ve is op dat moment nog circa € 0,1 miljoen be-stemd voor diverse geplande uitgaven. Bestemmingsreserves Deze reserves zijn beklemd. Op het moment dat hier ruimte in zit wordt het saldo overgeheveld naar de vrij aanwendbare algemene reserve. Stille reserves effecten Een aanmerkelijke stille reserve is de deelname in het aandelen kapitaal van Alliander, Vitens, Bank Nederlandse gemeenten (BNG) en afval inzamel- en verwijderingsorganisatie ROVA. Een nauwkeurige raming is door de onverhandel-baarheid van de aandelen niet mogelijk. Voor alle aandelen geldt dat de verhandelbaarheid relatief zeer beperkt is. De stille reserve in deze financiële vaste activa wordt daarom niet mee-genomen in de berekening van de weerstands-capaciteit. Stille reserves activa Deze stille reserve bestaat uit de bezittingen waarvan de waarde bij verkoop hoger is dan de boekwaarde. De totale stille reserve is circa € 3,2 miljoen. Het is gezien de huidige economie en ervaringen uit het verleden reëel om ongeveer een derde hiervoor in te zetten. Totaal incidentele weerstandcapaciteit 0 0 1.083 12.513


0 1
0 Structurele weerstandscapaciteit (bedragen in duizenden) Permanente middelen om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.
1 Onbenutte belastingcapaciteit OZB Als onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB wordt gehanteerd het niveau dat volgens artikel 12 van de Financiële verhoudingswet als redelijk kan worden beschouwd. Het verschil tussen deze norm en het gemiddeld gehanteerde tarief vormt de onbenutte belastingcapaciteit. Riolering/afval De kosten van de riolering en de afvalstoffen worden voor 100% gedekt uit de opbrengsten. Dus geen onbenutte belastingcapaciteit. Leges en retributies mogen maximaal voor 100% kostendekkend zijn. De gemeente heeft dus altijd de mogelijkheid om de leges en de retributies te verhogen tot een kostendekkend tarief. 1.737


0 1
0 Vervolg structurele weerstandscapaciteit (bedragen in duizenden) Permanente middelen om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.
1 Rentebaten algemene reserve vrij De rente over de algemene reserve kan in prin-besteedbaar cipe aangewend worden ter dekking van de ex-ploitatie. Er wordt geen rente meer toegevoegd aan de reserves. Daarom inzet hiervan niet mo-gelijk. Onvoorzien (structureel) In de meerjarenbegroting structureel opgenomen raming voor onvoorzien. Totaal structurele weerstandscapaciteit 0 100 1.837


0
0 2. Risico’s
1 DHet hebben van risico’s is inherent aan het uitoefenen van een organisatie zoals een gemeente. Het uitoefenen van activiteiten en het hebben van verantwoordelijkheid leidt tot risico’s. Het is echter van belang deze risico’s te kennen en hier adequate maatregelen voor te treffen (verzekeren) dan wel risico’s te wegen bij het aangaan ervan of hier tijdig op inspelen. e risico’s zijn in beeld gebracht en per risico is een financieringsvorm bepaald. Aansluitend is een overzicht verkregen van de risico’s die binnen de gemeente Aalten voor het weerstandsvermogen meegenomen dienen te worden. De volgende risico categorieën worden hierbij aangehouden. - Organisatorisch - Middelen/materieel - Economisch/markt - Politiek/bestuurlijk - Personeel - Natuur - Proces/uitvoering - Juridisch - Politiek/maatschappelijk
2 Op basis van het risicoprofiel van onze gemeente is destijds met behulp van de zogenaamde Monte Carlo Simulatie de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De hoogte van de risico’s kwamen uit op € 5,1 miljoen. De simulatie wordt steeds geactualiseerd, overigens nu met onze eigen methodiek. De 25 belangrijk-ste risico’s worden dan opnieuw beschreven en gekwantificeerd. Er worden vervolgens nieuwe risi-coscores berekend (kans maal impact). Deze risicoscores zijn op basis van percentages naast de bestaande scores gehouden. Aan de hand hiervan zijn de grootste/belangrijkste risico’s bepaald en intern besproken in de organisatie. De tien grootste worden afzonderlijk genoemd. De uitkomsten van de totale verwachte schadeomvang zijn gegeven bij verschillende zekerheidsni-veaus. Uit de markt komt naar voren dat overheid gerelateerde of overheidsinstanties vaak kiezen voor een zekerheidspercentage van 99%. Bij een zekerheidsniveau van 99% is de aan te houden reserve voor de gemeente Aalten volgens de nieuwe berekening € 4,3 miljoen. Dit houdt in dat als de gemeente Aalten dit bedrag als reserve op haar balans aanhoudt, zij in 99 van de 100 jaar voldoende reserves heeft om de schades op te vangen, maar in één jaar is er niet genoeg. In de begroting van 2018 zijn de meest actuele risico’s opgenomen, dit is mede tot stand gekomen vanuit de organisatie.


0
0 3. Weerstandsvermogen
1 Het vermogen van een gemeente om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van deze gemeente in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de te lopen risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van onze gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Budgettaire tekorten bij partijen waar gemeentelijke taken zijn neergelegd None None None
Grondexploitatie Uitvoering van raadsbesluit inzake regionale (en lokale) woonagenda en kernenfoto's None None None
Kapitaalgoederen Essenziekte, droogte, eikenprocessierups eikenbomen (>50%)=> veel dode bomen None None None
Sociaal domein Budget- Participatiewet None None None
Sociaal domein Budget- Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Budget - Wmo None None None
ICT algemeen Virusaanvallen op ICT-gebied None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering - bezuiniging Rijk None None None
Sociaal domein Regionale afstemming in het sociale domein None None None
Personeel Aanstellingstermijnen van raadsleden None None None

0 1 2 3
0 orm provincie Gelderland Categorie A Categorie B Categorie C
1 1a. Netto schuldquote (NS) 1b. NS gecorrigeerd voor alle leningen 2. Solvabiliteitsratio 3. Structurele exploitatieruimte 4. Grondexploitatie 5. Belastingcapaciteit tot 90% tot 90% hoger dan 50% begroting en meerjaren hoger dan 0% tot 20% tot 95% tussen 90% tot 135% tussen 90% tot 135% tussen 20% tot 50% begroting of meerjaren hoger dan 0% tussen 20% tot 35% tussen 95% tot 105% N hoger dan 135% hoger dan 135% kleiner dan 20% begroting en meerjaren kleiner dan 0% hoger dan 35% hoger dan 105%


0
0 erplichte kengetallen Werkelijk Raming na Raming Raming Raming Raming 2018 wijziging 2020 2021 2022 2023 2019
1 V 1a. Netto schuldquote (NS) 39,5% 52,1% 51,2% 50,8% 50,4% 47,0% 1b. NS gecorrigeerd voor alle leningen 18,2% 33,0% 33,8% 35,2% 36,4% 34,7% 2. Solvabiliteitsratio 38,7% 32,2% 32,9% 33,0% 33,0% 34,0% 3. Structurele exploitatieruimte 0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 0,6% 0,6% 4. Grondexploitatie 3,3% 3,4% 2,8% 1,9% 2,1% 2,1% 5. Belastingcapaciteit 78,6% 72,6% 71,7% 71,7% 71,7% 71,7%
2
3