Naam Noardeast-Fryslân
Code 1970
Provincie Friesland
Inwonertal 45287

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Onderhoud en beheer 5.0 100000.0 5000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 6.0 10500000.0 630000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen met WSW-achtervang 2.0 34000000.0 680000.0
Gemeentefonds BCF 100.0 828750.0 828750.0
Belasting BTW-verruiming sportvrijstelling None None None
Personeel Ziekteverzuim 100.0 623900.0 623900.0
Personeel Tijdelijk personeel None None None
Overig Zaaksysteem None None None
Overig Bestuurlijke fusie None None None
Overig Bovenformativiteit 50.0 328000.0 164000.0
ICT algemeen ICT-migratie 100.0 100000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar en andere procedures 20.0 50000.0 10000.0
Aanbesteding Uitbesteding van werken 5.0 100000.0 5000.0
Overig Elfstedentocht 5.0 600000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Risico's verbonden partijen 5.0 7430000.0 371500.0
Bodemsanering Archeologie 10.0 300000.0 30000.0
Bodemsanering Milieusaneringen 20.0 500000.0 100000.0
Bodemsanering Munitiestortplaats 5.0 5000000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Uitvoering van projecten, kapitaalwerken en onderhoudswerken 20.0 50000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Afstoten schoolgebouw 90.0 200000.0 180000.0
Kapitaalgoederen Riolering 10.0 250000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Onderwijshuisvesting 80.0 100000.0 80000.0
Kapitaalgoederen Wegbeheer 75.0 50000.0 37500.0
Overig Klimaatverandering 7.0 267500.0 18725.0
Kapitaalgoederen Plantenziekten 80.0 110000.0 88000.0
Projecten Programma Sud Ie en Wetterfront 5.0 250000.0 12500.0
Sociaal domein WMO 30.0 720000.0 216000.0
Sociaal domein Jeugdwet 30.0 1190000.0 357000.0
BUIG BUIG 20.0 500000.0 100000.0
Grondexploitatie MFC Burdaard 15.0 1265000.0 189750.0
Overig Overige niet-geïdentificeerde risico's 10.0 5143500.0 514350.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Gebouwen: verkoop vrijkomende schoollocaties Holwert en Reitsum 70.0 600000.0 420000.0
Personeel interne personeels- en overheadkosten worden niet aan projecten toegerekend 90.0 350000.0 315000.0
Sociaal domein groei aantal clienten en voorzieningen waardoor meer gebruik wordt gemaakt van de WMO 70.0 500000.0 350000.0
Personeel vertrek gemeentelijke medewerkers 90.0 450000.0 405000.0
BUIG Er is minder extra uitstroom uit de participatiewet dan de beoogde 10% 70.0 525000.0 367500.0
Overig het budgethouderschap en de sturing en control op de bewaking van budgetten is niet optimaal 70.0 500000.0 350000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie: kosten vallen hoger uit dan begroot 50.0 350000.0 175000.0
Kapitaalgoederen Vertraging van de bouw van het Kindcentrum in Kollum 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie: grondverkopen vallen tegen. Verkopen vinden later plaats dan aangenomen. 50.0 300000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims het verliezen van de rechtszaak van SSC Leeuwarden tegen Splitvision m.b.t. het PDW 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen financiële tekorten bij verbonden partijen waarvoor geldt dat de gemeente mede risicodragend is (gemeenschappelijke regelingen) 50.0 440000.0 220000.0
Overig Er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor de re-integratietrajecten in 2020 e.v. 20.0 1050000.0 210000.0
Sociaal domein Indicaties voor jeugdzorg worden niet conform contractafspraken en administratieprotocol uitgevoerd door de zorgaanbieders. 90.0 220000.0 198000.0
Personeel Als gevolg van de leeftijdsopbouw van de organisatie stromen er meer mensen uit met generatiepact, personele regelingen en pensioen 90.0 129500.0 116550.0
Kapitaalgoederen vervangingen van wegen niet inzichtelijk in de beheerssystemen en niet in de begroting opgenomen 70.0 259000.0 181300.0
Bodemsanering De munitiestortplaats op de Engelsmanplaat moet worden gesaneerd en het Rijk houdt de gemeente daarvoor verantwoordelijk 3.0 5000000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen faillissement van het MFC Birdaard 10.0 2500000.0 250000.0
Personeel Extreem hoog ziekteverzuim van het gemeentelijke personeel 50.0 251600.0 125800.0
GR / Verbonden partijen Oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld door dubieuze zorgaanbieders (fraude) 30.0 525000.0 157500.0
Belasting Naheffing en/of boete van belastingdienst, UWV, ABP of een andere instantie 20.0 269000.0 53800.0

0 1 2 3 4 5
0 R isic onum mer Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed
1 R149 Gebouwen: verkoop vrijkomende schoollocaties Holwert en Reitsum Verkoop onder de boekwaarde leidt tot afboeking. 70% max.€ 600.000 9.27%
2 R212 interne personeels- en overheadkosten worden niet aan projecten toegerekend Onvoldoende dekking voor personeels- en overheadkosten 90% max.€ 350.000 7.92%
3 R169 groei aantal clienten en voorzieningen waardoor meer gebruik wordt gemaakt van de WMO meer kosten uitvoering WMO 70% max.€ 500.000 7.23%
4 R177 vertrek gemeentelijke medewerkers extra kosten inhuur van personeel van derden en extra werkdruk op de organisatie 90% max.€ 450.000 5.37%
5 R182 Er is minder extra uitstroom uit de participatiewet dan de beoogde 10% Kosten voor de uitvoering van de participatiewet dalen niet terwijl daar wel rekening mee wordt gehouden. 70% max.€ 525.000 4.83%
6 R214 het budgethouderschap en de sturing en control op de bewaking van budgetten is niet optimaal overschrijding van budgetten 70% max.€ 500.000 4.64%
7 R141 Grondexploitatie: kosten vallen hoger uit dan begroot Lopende grondexploitaties worden verliesgevend, dan wel 50% max.€ 350.000 3.70%


0 1 2 3 4 5
0 minder winstgevend.
1 R56 Vertraging van de bouw van het Kindcentrum in Kollum meerkosten voor aannemer en begeleiding, kosten voor het langer opvangen van tijdelijke huisvesting basisonderwijs in Lauwerscollege 50% max.€ 500.000 3.33%
2 R145 Grondexploitatie: grondverkopen vallen tegen. Verkopen vinden later plaats dan aangenomen. Grondexploitaties worden verliesgevend, dan wel minder winstgevend. 50% max.€ 300.000 3.32%
3 R143 het verliezen van de rechtszaak van SSC Leeuwarden tegen Splitvision m.b.t. het PDW Wegens wanprestatie is tot heden 40% van de rekening betaald. 50% max.€ 500.000 3.03%
4 R165 financiële tekorten bij verbonden partijen waarvoor geldt dat de gemeente mede risicodragend is (gemeenschappelijke regelingen) tekorten moeten worden gedekt uit de algemene reserve van de verbonden partij of door bijdrages van de deelnemende gemeenten 50% max.€ 440.000 2.90%
5 R45 Er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor de re-integratietrajecten in 2020 e.v. Afbouw door werkleerbedrijf NEF van 400 trajecten jaarlijks naar 200. Ervaring (afgelopen 5 jaar) is 50% succes op reintegratietrajecten. Er stromen 100 personen per jaar minder uit de uitkering x€ 15.000 = schadelast jaarlijks van 1,5 miljoen in de BUIG. 20% max.€ 1.050.000 2.81%
6 R188 Indicaties voor jeugdzorg worden niet conform contractafspraken en administratieprotocol uitgevoerd door de zorgaanbieders. Dit leidt tot hogere zorgkosten. 90% max.€ 220.000 2.62%
7 R179 Als gevolg van de leeftijdsopbouw van de organisatie stromen er meer mensen uit met generatiepact, personele regelingen en pensioen Meer en versnippert inhuren van personeel, verlies van kennis en / of werk niet uit kunnen voeren. 90% max.€ 129.500 2.44%
8 R190 vervangingen van wegen niet inzichtelijk in de beheerssystemen en niet in de begroting opgenomen met planmatig onderhoud kan het areaal niet op orde worden gehouden en er is meer geld nodig voor groot onderhoud 70% max.€ 259.000 2.40%
9 R155 De munitiestortplaats op de Engelsmanplaat moet worden gesaneerd en het Rijk houdt de gemeente daarvoor verantwoordelijk saneringskosten munitiestortplaats Engelsmanplaat 3% max.€ 5.000.000 2.37%
10 R32 faillissement van het MFC garantstelling 1,2 10% max.€ 2.500.000 2.34%


0 1 2 3 4 5
0 Birdaard miljoen, afboeken boekwaarde op maatschappelijk vastgoed, treffen alternatieve voorzieningen
1 R107 Extreem hoog ziekteverzuim van het gemeentelijke personeel Er moet meer personeel van derden worden ingehuurd 50% max.€ 251.600 2.16%
2 R189 Oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld door dubieuze zorgaanbieders (fraude) Gemeente betaalt voor zorg die niet volgens afspraak wordt geleverd 30% max.€ 525.000 2.09%
3 R106 Naheffing en/of boete van belastingdienst, UWV, ABP of een andere instantie Naheffing en/of boete 20% max.€ 629.000 1.67%


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 2.432.925
3 10% € 2.679.626
4 15% € 2.851.804
5 20% € 2.993.748
6 25% € 3.118.622
7 30% € 3.234.353
8 35% € 3.344.202
9 40% € 3.449.960
10 45% € 3.553.115
11 50% € 3.656.685
12 55% € 3.762.029
13 60% € 3.872.865
14 65% € 3.991.468
15 70% € 4.122.846
16 75% € 4.270.762
17 80% € 4.441.937
18 85% € 4.658.723
19 90% € 4.961.460
20 95% € 5.506.341


0 1 2
0
1 Weerstandscapaciteit : Algemene reserve


0 1 2
0
1 Risico's: Automatisering Financieel Informatievoorziening Juridisch Kwaliteit Materieel Milieu Organisatie Personeel Veiligheid


0 1 2
0 Tabel 4: Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote (excl. doorgeleende gelden) n.v.t. 70% 66% 57% 57% 55%
2 Netto schuldquote n.v.t. 74% 69% 61% 60% 58%