Naam Molenlanden
Code 1978
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 43846

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties 10.5683155080214 2992000.0 316204.0
Kapitaalgoederen Glasvezel 10.0 16300000.0 1630000.0
GR / Verbonden partijen Garanties (Fin. lasten 1% over hoofdsom) 10.0 140000000.0 14000000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 53284194.0 13321048.5
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 25.0 1000000.0 250000.0
Belasting BTW compensatiefonds, overschrijding plafond 50.0 4500000.0 2250000.0
Dividend/Rente Dividenden Eneco - Stedin - BNG 50.0 1124000.0 562000.0
Overig Bedrijfsvoering overhead 25.0 5924000.0 1481000.0
Personeel Bedrijfsvoering loonkosten 25.0 17498000.0 4374500.0
Dividend/Rente Stijging rentelasten ivm herfinanciering 10.0 50000000.0 5000000.0
Kapitaalgoederen Herverdeling wegbeheer 50.0 4500000.0 2250000.0
Belasting Leges bouwvergunningen 10.0 1204000.0 120400.0
Personeel Wachtgelden en pensioenen wethouders 75.0 500000.0 375000.0
Sociaal domein Minimabeleid 25.0 700000.0 175000.0
Sociaal domein Decentralisatie Participatie 25.0 1338000.0 334500.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg 50.0 7300000.0 3650000.0
Sociaal domein Openeinderegeling WMO 75.0 6207000.0 4655250.0
Sociaal domein Openeinderegeling Leerlingenvervoer 50.0 920000.0 460000.0
ICT algemeen Informatie en Communicatievoorzieningen 50.0 2000000.0 1000000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Investeringen 25.0 260000.0 65000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 13.0977483443709 27935000.0 3658856.0
GR / Verbonden partijen Garanties (fin lasten 1% over hoofdsom) 25.0 140000.0 35000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 549250.0 137312.5
GR / Verbonden partijen Verbonden Partij Avres 50.0 78000.0 39000.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg 50.0 900000.0 450000.0
Belasting BTW-compensatiefonds overschrijding plafond 25.0 200000.0 50000.0
Dividend/Rente Dividenden Eneco - Stedin - BNG 25.0 1330000.0 332500.0
GR / Verbonden partijen GiessenlandenNet (vervroegde aflossing geldlen.) 50.0 230000.0 115000.0
Personeel Bedrijfsvoering loonkosten en overhead 25.0 1999300.0 499825.0
Dividend/Rente Stijging rentelasten i.v.m herfinanciering 25.0 100000.0 25000.0
Belasting Leges bouwvergunningen 25.0 306250.0 76562.5
Sociaal domein Minimabeleid 50.0 72300.0 36150.0
BUIG Decentralisatie Participatie 25.0 133800.0 33450.0
Sociaal domein Openeinderegeling WMO (excl. loonkosten) 50.0 771000.0 385500.0
Sociaal domein Openeinderegeling Leerlingenvervoer 25.0 92000.0 23000.0
Informatieveiligheid Informatie- en Communicatievoorzieningen 50.0 500000.0 250000.0

0 1 2
0 Algemene Reserves 28.388.000 25.041.000
1 Risicoreserve grondexploitaties 2.011.000 3.356.000
2 Begrotingssaldo 0 115.000


0 1 2
0 Post Onvoorzien 100.000 100.000
1 Aandelen Eneco (90%) 28.000.000 28.000.000
2 Totale Weerstandcapaciteit 58.499.000 56.612.000


0 1 2 3 4
0 Btw-compensatiefonds overschrijding plafond 4.500.000 200.000 25% 50.000
1 Dividenden Eneco - Stedin - BNG 1.330.000 332.500 25% 166.250
2 GiessenlandenNet (vervroegde aflossing geldlen. 230.000 230.000 50% 115.000
3 Bedrijfsvoering loonkosten en overhead 19.993.000 1.999.300 25% 499.825
4 Stijging rentelasten i.v.m. herfinanciering 20.000.000 100.000 25% 25.000
5 Leges bouwvergunningen 1.225.000 306.250 25% 76.563
6 Minimabeleid 723.000 72.300 50% 36.150
7 Decentralisatie Participatie 1.338.000 133.800 25% 33.450
8 Openeinderegeling WMO (excl. loonkosten) 7.717.000 771.000 50% 385.500
9 Openeinderegeling Leerlingenver- voer 920.000 92.000 25% 23.000
10 Informatie en Communicatie Voorzieningen 2.000.000 500.000 50% 250.000
11 Totaal 6.045.907


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Totale omvang te lopen risico in € Omvang risicogedeelte in € Kans dat risico zich voordoet in % Geschat bedrag (risico x omvang)
1 Investeringen 260.000 260.000 25% 65.000
2 Grondexploitaties 27.935.000 27.935.000 - 3.658.856
3 Garanties (fin lasten 1% over hoofdsom) 140.000.000 140.000 25% 35.000
4 Gemeentefonds 54.925.000 549.250 25% 137.313
5 Verbonden Partij Avres 78.000 78.000 50% 39.000
6 Decentralisatie Jeugdzorg 9.000.000 900.000 50% 450.000


0 1 2 3 4
0 Netto Schuldenquote in % -17,67 -5,86 0,59 -1,59
1 Netto Schuldenquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in % -9,55 -4,40 -1,53 -2,93
2 Solvabiliteitsratio 38,15% 40,42% 40,26% 41,12%
3 Structurele exploitatieruimte 4,30% 1,02% -1,36% -1,04%
4 Grondexploitatie 9,71% 8,43% 6,27% 4,91%
5 Belastingcapaciteit 105% 108% 111% 111%