Naam Apeldoorn
Code 200
Provincie Gelderland
Inwonertal 161156

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Financiering en renterisico's 25.0 1000000.0 250000.0
Overig Regionalisering 25.0 3000000.0 750000.0
Belasting Innen belastingen 25.0 500000.0 125000.0
Belasting BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering 50.0 3500000.0 1750000.0
Informatieveiligheid Datalek 50.0 1000000.0 500000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget Jeugdzorg 50.0 2500000.0 1250000.0
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget Bijstand 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang 40.0 1000000.0 400000.0
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget Wmo lokaal 40.0 2500000.0 1000000.0

0 1 2 3
0 nr Risico-onderdelen Brutobedrag Verwijzing naar MPG
1 1 Projectoverstijgende risico’s wonen € 4,0 miljoen § 8.2
2 2 Projectoverstijgende risico’s niet-wonen € 5,3 miljoen § 8.2
3 3 Risico’s projecten op basis van statistische methode € 3,7 miljoen § 8.3
4 4 Risico’s projecten op basis van IFLO-methode € 0,7 miljoen § 8.4
5 5 Kwalitatief woningbouwprogramma 2020-2030 € 7,4 miljoen § 8.5
6 Totaal € 21,1 miljoen


0 1 2 3
0
1
2


0
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 TOP-risico's Algemene dienst
1 Nr. Eenheid Risico Bedrag Kans I/S Netto financieel gevolg weerstandsvermogen Impact op de doelstelling Impact op het imago Totaal
2 Programma 1
3 264 Eenheid Financiën Financiering en rente risico's 1.000.000 25% S 500.000 2 1 3
4 601 Eenheid Financiën Regionalisering 3.000.000 25% I 750.000 1 1 2
5 568 Eenheid Financiën Innen belastingen 500.000 25% I 125.000 1 3 4
6 741 Eenheid Financiën BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering 3.500.000 50% S 3.500.000 2 2 4
7 861 Eenheid Informatie Datalek 1.000.000 50% I 500.000 3 3 6
8 Programma 5
9 561 Eenheid Jeugd, Zorg & Onderwijshuisvesting 500.000 25% S 250.000 2 1 3 Welzijn
10 641 Eenheid Jeugd, Zorg & Structureel onvoldoende 2.500.000 50% S 2.500.000 3 3 6 Welzijn budget Jeugdzorg
11 Programma 6
12 642 Werkplein Activerium Structureel onvoldoende 500.000 50% S 500.000 3 3 6 budget Bijstand
13 Programma 7
14 1041 Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn structureel onvoldoende budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang 1.000.000 40% S 800.000 3 1 4
15 761 Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn Structureel onvoldoende budget Wmo lokaal 2.500.000 40% S 2.000.000 3 3 6
16 Overige risicos 5.169.625
17 Totaal 16.594.625


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0
0
1
2
3
4
5
6
7


0
0 weerstandscapaciteit AD einde jaar (*€1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve 9.901 9.706 23.494 23.332 21.736 20.013 27.716 35.037 Reserve inlopen tekort grondexploitatie -36.308 -31.119 -17.443 -10.889 -5.352 97 0 0 Reserve Sociaal Domein 14.200 15.738 9.157 6.339 6.339 6.339 6.339 6.339 Egalisatiereserve bouwleges 0 0 0 0 0 0 0 0 Egalisatiereserve begraafplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 Buffervermogen -12.207 -5.675 15.208 18.782 22.723 26.449 34.055 41.376 Ruimte in de begroting 500 863 0 0 250 750 750 750 Weerstandscapaciteit AD -11.707 -4.812 15.208 18.782 22.973 27.199 34.805 42.126
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële Kengetallen: Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Norm
1 a b c d e f g Algemene reserve/ reserve tekort grondbedrijf in 2022 (in miljoenen) Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabilteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit € 27,9 105,10% 94,95% 5,15% 2,20% 14,04% 98,18% € 38,8 113,12% 101,84% 8,32% 0,58% 10,85% 96,13% € 39,4 89,92% 4,28% 0,50% 5,56% 96,13% € 35,0 99,44% 101,26% <100% 5,53% 96,08% > €20 91,70% < 90% Voldoende 8,98% > 20% 0,60% > 0,6% n.v.t. n.v.t. Goed Matig Onvol- doende Matig n.v.t. n.v.t.


0
0
1
2
3
4
5
6
7


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Projectoverstijgende risico's wonen None None 1700000.0
Projecten Projectoverstijgende risico's niet-wonen None None 2900000.0
Projecten Risico's projecten op basis van statistische methode None None 3700000.0
Projecten Risico's projecten op basis van IFLO-methode None None 1200000.0
Projecten Kwalitatieve woningbouwprogrammering None None 4400000.0
Projecten Risico kaderwijziging Zuidbroek (Noordkaap) None None 1700000.0
Projecten Risicovoorziening winstnames None None 13700000.0
Dividend/Rente Financiering en renterisico's 25.0 1000000.0 250000.0
Overig Regionalisering 25.0 3000000.0 750000.0
Informatieveiligheid Datalek 50.0 1000000.0 500000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 50.0 1500000.0 750000.0
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp 50.0 3000000.0 1500000.0
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget WMO 40.0 3500000.0 1400000.0
Belasting Innen belastingen None None None
Overig Focus None None None
Belasting BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering None None None
Informatieveiligheid Datalek None None None
Overig Huis van de Stad None None None
Kapitaalgoederen Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf None None None
Overig Ongeval door gladheid None None None
Kapitaalgoederen Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onveiligheid medewerkers en derden None None None
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp None None None
Sociaal domein Structureel onvoldoende budget Wmo None None None
Bodemsanering Asbest None None None
Belasting Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad None None None

0 1 2 3
0 nr Risico-onderdelen Brutobedrag Verwijzing naar MPG
1 1 Projectoverstijgende risico’s wonen € 1,7 miljoen § 7.2
2 2 Projectoverstijgende risico’s niet-wonen € 2,9 miljoen § 7.2
3 3 Risico’s projecten op basis van statistische methode € 3,7 miljoen § 7.3
4 4 Risico’s projecten op basis van IFLO-methode € 1,2 miljoen § 7.4
5 5 Kwalitatieve woningbouwprogrammering € 4,4 miljoen § 7.5
6 6 Risico kaderwijziging Zuidbroek (Noordkaap) € 1,7 miljoen § 7.5
7 7 Risicovoorziening winstnames € 13,7 miljoen § 7.5
8 Totaal € 29,3 miljoen


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 TOP-risico's Algemene dienst
1 Nr. Eenheid Risico Bedrag Kans I/S Netto financieel gevolg weerstands-vermogen Impact op de doelstelling Impact op het imago Totaal
2 Programma 1
3 264 F&C Financiering en rente 1.000.000 25% S 500.000 2 1 3 risico's
4 601 F&C Regionalisering 3.000.000 25% I 750.000 1 1 2
5 861 INF Datalek 1.000.000 50% I 500.000 3 3 6
6 Programma 5
7 561 JZW Onderwijshuisvesting 1.500.000 50% I 750.000 2 1 3
8 641 JZW Structureel onvoldoende 3.000.000 50% S 3.000.000 3 3 6 budget Jeugdhulp
9 Programma 7
10 761 JZW Structureel onvoldoende 3.500.000 40% S budget Wmo 2.800.000 3 3 6
11 Overige risicos 5.045.876
12 Totaal 13.345.876


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2 3 4 5 6
0 TOP-risico's Algemene dienst
1 Nr. Eenheid Risico Impact op het imago Totaal Kans Impact op de doelstelling
2 Programma 1
3 568 F&C Innen belastingen 25% Doelstelling is gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 4
4 503 S&R Focus 30% Doelstelling wordt niet gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 6
5 741 F&C BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering 35% Doelstelling wordt later gehaald Ernstige schade (regionale pers 4-6) 4
6 861 INF Datalek 50% Doelstelling wordt niet gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 6
7 1061 RL Huis van de Stad 30% Doelstelling wordt later gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 5
8 463 PVG Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf 50% Doelstelling wordt niet gehaald Schade (plaatselijke pers 0-3) 4
9 Programma 3
10 301 B&O Ongeval door gladheid 80% Doelstelling wordt niet gehaald Schade (plaatselijke pers 0-3) 4
11 303 B&O Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. 30% Doelstelling wordt niet gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 6
12 302 B&O Onveiligheid medewerkers en derden 40% Doelstelling is gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 4
13 Programma 5
14 641 JZW Structureel onvoldoende budget 50% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade 6 Jeugdhulp gehaald (land.pers>6)
15 Programma 7
16 761 JZW Structureel onvoldoende budget Wmo 40% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade 6 gehaald (land.pers>6)
17 Programma 9
18 504 RL Asbest 25% Doelstelling wordt niet Zeer ernstige schade 6 gehaald (land.pers>6)


0 1 2 3 4 5 6
0 525 RL Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad 50% Doelstelling wordt niet gehaald Zeer ernstige schade (land.pers>6) 6


0
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0
0 weerstandscapaciteit AD einde jaar (*€1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve 9.901 9.706 19.424 42.944 37.250 36.080 43.924 51.759 Reserve inlopen tekort grondexploitatie -36.308 -31.119 -17.443 -10.801 -5.197 286 0 0 Reserve Sociaal Domein 14.200 15.738 11.179 4.306 4.306 4.306 4.306 4.306 Buffervermogen -12.207 -5.675 13.160 36.449 36.359 40.672 48.230 56.065 Ruimte in de begroting 500 863 0 0 0 0 0 0 Weerstandscapaciteit AD -11.707 -4.812 13.160 36.449 36.359 40.672 48.230 56.065
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële Kengetallen einde jaar Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Norm
1 a Weerstandsvermogen b Algemene reserve/ reserve tekort c Netto schuldquote d Netto schuldquote gecorrigeerd voor e Solvabiliteitsratio f g Grondexploitatie h Belastingcapaciteit grondbedrijf eind 2022 (in miljoenen) alle verstrekte leningen Structurele exploitatieruimte -0,22 € 38,8 113,12% 101,84% 8,32% 0,58% 10,85% 96,13% 0,67 € 56,4 11,39% 3,84% 11,73% 1,14 € 34,8 89,67% 101,26% 90,73% <100% Voldoende 81,01% 91,70% 82,02% < 90% 0,60% 5,53% 96,08% 96,08% 98,31% < 95% 2,75 € 56,1 8,98% 11,12% > 20% >1 > €20 0,5% > 0,6% 5,97% < 20% Voldoende Goed Goed Matig Matig Goed Matig


0
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4
0 Solvabiliteit ≥ 20% 15% <>20% 10 %<>15% < 10%
1 Eigen vermogen >160 mln 120 <>160 mln 80 <> 120 mln < 80 mln
2 Kwalificatie Goed voldoende Matig Onvoldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023) 50.0 6000000.0 3000000.0
Onderwijs Extra afschrijving op onderwijsgebouwen 50.0 2000000.0 1000000.0
Sociaal domein Volumegroei aantal zorgplaatsen 50.0 3000000.0 1500000.0
Sociaal domein Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen 50.0 6000000.0 3000000.0
Sociaal domein Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkelingen Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen 70.0 14000000.0 9800000.0
Sociaal domein Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling WMO worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen 70.0 19600000.0 13720000.0
Overig Overige risico's None None 8329876.0
Informatieveiligheid Datalek None None None
Belasting BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering None None None
Overig Focus None None None
Kapitaalgoederen Tunnel Laan van Osseveld None None None
Kapitaalgoederen Eikenprocessierups en dennenprocessierups None None None
Kapitaalgoederen Groen: toename van invasieve soorten None None None
Kapitaalgoederen Gevolgen langdurige droogte None None None
Kapitaalgoederen Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. None None None
Personeel Onveiligheid medewerkers en derden None None None
Overig Ongeval door gladheid None None None
Sociaal domein Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd wonen None None None
Sociaal domein Financiële consequenties on MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling WMO worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen. None None None
Belasting Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad None None None
Projecten Projectoverstijgende risico's wonen None None 1700000.0
Projecten Projectoverstijgende risico's niet-wonen None None 1000000.0
Projecten Risico's projecten op basis van statistische methode None None 4000000.0
Projecten Risico's projecten op basis van IFLO-methode None None 400000.0
Grondexploitatie Kwalitatieve woningbouwprogrammering None None None
Grondexploitatie Risico kaderwijziging Zuidwest Poort None None 1600000.0
Grondexploitatie Risico kaderwijziging Zuidbroek (Noordkaap) None None 1700000.0
Grondexploitatie Risicovoorziening winstnames None None 12500000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Indicator / kengetal Peildatum / verwerkt in P&C document
1 31-12-2017 1-8-2018 31-12-2018 1-9-2019
2 Rekening 2017 Begroting 2019 Rekening 2018 Begroting 2020 Norm
3 a Weerstandsvermogen AD b Eigen Vermogen (* 1 miljoen) c Netto schuldquote d Netto schuldquote gecorrigeerd voor e Solvabiliteitsratio f Structurele exploitatieruimte g Grondexploitatie h Belastingcapaciteit alle verstrekte leningen 0,67 € 84,60 89,67% 81,01% 11,39% 3,84% 11,73% 96,08% 2,75 90,73% 82,02% 11,12% 0,50% 5,97% 96,08% 0,93 € 106,80 € 120,30 1,37 € 108,40 85,99% 94,44% <100% 77,34% 87,18% <90% 16,25% 14,08% >20% -0,73% 0,32% >0,6% 7,98% 2,38% <20% 98,31% 96,08% <95% >1 € 160