Naam Arnhem
Code 202
Provincie Gelderland
Inwonertal 157223

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen De Connectie 70.0 3700000.0 2590000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 70.0 1000000.0 700000.0
BUIG BUIG 70.0 1000000.0 700000.0
Grondexploitatie Gronddepot Oude Veerweg 70.0 600000.0 420000.0
GR / Verbonden partijen Taakstelling verzelfstandigingen 50.0 5000000.0 2500000.0
GR / Verbonden partijen Scalabor 50.0 3500000.0 1750000.0
Grondexploitatie Locatie K7' Arnhem Centraal 50.0 1480000.0 740000.0
Sociaal domein Verdeelmodel beschermd wonen 50.0 2000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Niet vergoede indexering 90.0 320000.0 288000.0
Sociaal domein Beschermingsbewind 90.0 400000.0 360000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Labeling vrije ruimte accres 30.0 5000000.0 1500000.0
Grondexploitatie Locatie K7' Arnhem Centraal 50.0 1480000.0 740000.0
Grondexploitatie Kosten bouwtaken ODRA 90.0 630000.0 567000.0
Omgevingswet Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 50.0 900000.0 450000.0
Grondexploitatie Gronddepot Oude Veerweg 70.0 600000.0 420000.0
GR / Verbonden partijen Scalabor 50.0 3500000.0 1750000.0
BUIG BUIG (eigen risico) 90.0 1300000.0 1170000.0
BUIG BUIG (rechtmatige verstrekkingen) 70.0 1000000.0 700000.0
Overig Bedrijfsvoering 50.0 5000000.0 2500000.0
GR / Verbonden partijen De Connectie 70.0 3300000.0 2310000.0
Overig Overhead-dekking 70.0 2000000.0 1400000.0
Personeel Reorganisatie wachtgeld 30.0 6000000.0 1800000.0
GR / Verbonden partijen Leningen aan gelieerde instellingen 10.0 11000000.0 1100000.0
Grondexploitatie Grondexploitatieprojecten None None 4436000.0
Grondexploitatie Grondexploitatieprojecten in voorbereiding None None 1570000.0
Projecten Grote projecten niet zijnde grondexploitatie None None 685000.0
Sociaal domein Versnelde uitputting BR Noodfonds 70.0 8000000.0 5600000.0
Sociaal domein Beschermingsbewind 90.0 400000.0 360000.0
Overig Taakstelling Rijnstad 90.0 250000.0 225000.0

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

MJPB 2019-2022

90%

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit

28.048

Beschikbare weerstandscapaciteit

45.082

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

17.034

Verschil (> factor 1,4)

5.815

Weerstandsfactor

1,61Risicogebeurtenis

Kans

Geld

Geld (Max)

Risico score

Invloed (%)

Gewijzigd t.o.v. JV 2017

Externe risico's

Labeling vrije ruimte accres

Als nadere uitwerking van het Regeerakkoord is op 14 februari het Interbestuurlijk Programma (IBP) verschenen. Daarin zijn doelen en resultaten opgenomen die het Rijk in samenwerking met lokale overheden wil realiseren. Het risico bestaat dat de vrije ruimte (het accres gemeentefonds) van gemeenten hier grotendeels voor wordt moet worden ingezet. Dit kan leiden tot knelpunten als de gemeente dit accres ook voor andere doeleinden wil inzetten.

2

5

€ 5.000.000

10

4,8%

Ongewijzigd

Risico's fysieke pijler

Locatie K7' Arnhem Centraal

Het ontwikkelen van deze locatie is zeer complex en omgeven met risico’s rond verwerving van benodigde gronden, omvang uitgeefbaar terrein, parkeervoorzieningen en afzet van gronden met kantoorbestemming. Het risico bestaat dat de kantoorontwikkeling op deze locatie niet wordt gerealiseerd.

3

5

€ 1.480.000

15

3,2%

Ongewijzigd

Kosten bouwtaken ODRA

De kosten voor vergunningverlening zijn in de jaarrekening 2017 hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak is een hoger aantal vergunningaanvragen voor met name kleinere bouwvergunningen en bijbehorend bouwtoezicht. Het risico bestaat dat ook in 2018 en verder de begrote kosten onvoldoende zijn om het toegenomen volume aan aanvragen op te vangen.

5

4

€ 630.000

20

2,7%

Gewijzigd (+)

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten bijdragen aan de structurele uitvoeringskosten van het digitaal stelsel omgevingwet (DSO) Over de hoogte van de kosten en de wijze van verrekening moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden, maximum zal geschat tussen de € 40 miljoen structureel (geschat aandeel Arnhem € 0,9 mln) en € 18 miljoen structureel (geschat aandeel Arnhem € 0,4 mln) liggen.

3

4

€ 900.000

12

2,1%

Ongewijzigd

Gronddepot Oude Veerweg

Mogelijk kan de gemeente Arnhem niet voldoen aan een resterende afnameplicht van 80.000 m3 grond uit het gronddepot aan de Oude Veerweg. Gemeente is met de grondbank de verplichting aangegaan 100.000 m3 grond af te nemen voor project Westervoortsedijk Dijktrace. Uiteindelijk is 20.000 m3 binnen het project toegepast. De bestemming van gronddepot vervalt eind 2018 en bebouwing zal plaatsvinden. Afhankelijk van het kunnen vinden van geschikte toepassingsmogelijkheden voor de grond zal er sprake zijn van kosten van afvoer.

4

4

€ 600.000

16

1,4%

Ongewijzigd

Risico's pijler enonomie en werk

Scalabor

Afwaarderingsrisico
Het risico bestaat dat de gemeente de deelneming Scalabor als gevolg van een toekomstig negatief resultaat zal moeten afwaarderen. Mogelijke oorzaken:
•onvoldoende verandervermogen binnen het werkbedrijf leidt tot onvoldoende resultaten op het punt van arbeidsontwikkeling, doorstroming naar werk en financiële resultaten;
•onvoldoende benutting SW-werkplekken en onvoldoende rendabel maken van een SW-werkplek;
•onvoldoende inkoop P-wet trajecten (inwoners met een bijstandsuitkering) door gemeente Arnhem. Het bedrijfsplan Scalabor biedt arbeidsontwikkeldiensten aan voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet;
•onvoldoende aanbod van werk, oorzaken: 1. gemeente koopt groen en schoonmaak liever elders in, 2. mogelijke beperkingen in het aanbestedingsrecht;
• overige gemeenten kiezen ervoor om na 3,5 jaar geen nieuwe DVO af te sluiten met Scalabor.

3

5

€ 3.500.000

15

5,6%

Ongewijzigd

BUIG (eigen risico)

De BUIG kent een vangnetregeling welke ervoor zorgt dat het maximale eigen risico op de BUIG voor de gemeente wordt beperkt tot maximaal 10% van het BUIG budget. Over de eerste 7,5% (5% in 2018) is sprake van 100% eigen risico, tussen de 7,5% en 12,5% is sprake van 50% eigen risico. Het maximaal eigen risico is berekend op basis van de raming van het BUIG budget 2019 minus het tekort dat in 2019 wordt voorzien en in de meerjarenbegroting is opgenomen. Nb. Het financieel eigen risico neemt toe indien sprake is van een verhoging van het BUIG budget. Hieraan is geen bedrag gekoppeld.

5

5

€ 1.300.000

25

3,8%

Gewijzigd (+)

Buig (rechtmatige verstrekkingen)

Bij de vaststelling van het vangnet moet rekening gehouden worden met de niet-rechtmatige verstrekkingen die in mindering moeten worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat de niet-rechtmatige verstrekkingen voor het eigen risico van de gemeente komen. Met de niet-rechtmatige verstrekkingen is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting. In 2015 en 2016 is een foutpercentage van 0% vastgesteld door de accountant. Momenteel wordt gestuurd op een foutmarge van maximaal 1%. In verband met de ontwikkeling naar maatwerk voor Arnhemmers waarbij "doen wat nodig is", meer centraal komt te staan blijft dit risico actueel.

4

4

€ 1.000.000

16

2,2%

Ongewijzigd

Overige gemeentelijke risico's

Bedrijfsvoering

Voor het opvangen van resultaten in de Bedrijfsvoering is de BR Bedrijfsvoering ingericht. Met deze BR moeten resultaten op De Connectie, frictiekosten als gevolg van afbouw formatie overheadafdelingen en andere incidentele afwijkingen op personeel worden opgevangen. Het risico bestaat dat de BR op termijn niet voldoende is c.q. wordt gevoed vanuit te verwachten voordelen van De Connectie.

3

5

€ 5.000.000

15

12,0%

Ongewijzigd

De Connectie

De begroting van de BVO De Connectie kent een aantal onzekerheden dat een risico vormt:
•ICT: Het niet realiseren van de taakstelling ICT door De Connectie. (maximaal financieel gevolg € 3.100.000,-)
•BTW: Het risico op kostprijsverhogende BTW als gevolg van de verzelfstandiging van De Connectie. (maximaal financieel gevolg €170.000)
•Frictie: risico op frictiekosten als gevolg van: boventalligheid; wegvallen dienstverlening aan De Connectie; afbouw formatie door harmonisering. (ongekwantificeerd)
•Desintegratie Huisvesting: risico als gevolg van leegstaande panden doordat De Connectie een andere vestigingsplaats kiest. (ongekwantificeerd)
•Outputfinanciering: risico dat de invoering van outputfinanciering een hogere bijdrage voor Arnhem tot gevolg heeft. (ongekwantificeerd)

4

5

€ 3.300.000

20

9,5%

Ongewijzigd

Overhead-dekking

Minder overhead-dekking als gevolg van marktconforme tarieven voor verzelfstandigde onderdelen en derden.

4

5

€ 2.000.000

20

4,5%

Ongewijzigd

Reorganisatie wachtgeld

Het sociaal plan van de reorganisatie is afgelopen op 31 december 2016. Dit betekent voor een aantal medewerkers ontslag. Er is een voorziening gevormd voor het verwachte wachtgeld dat moet worden betaald, echter de opgebouwde rechten van deze medewerkers zijn hoger, dekking zou uit de BR BV kunnen plaatsvinden, dit is echter onzeker. Derhalve is voor het verschil een risico opgenomen.

2

5

€ 6.000.000

10

3,4%

Gewijzigd (-)

Leningen aan gelieerde instellingen

De gemeente Arnhem verstrekt leningen aan gelieerde instellingen ten behoeve van het realiseren van activiteiten die nauw grenzen aan het gemeentelijke beleid.

1

5

€ 11.000.000

5

2,3%

Ongewijzigd

Risico's grondexploitatie

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000,-

Grondexploitatieprojecten

€ 4.436

Grondexploitatieprojecten in voorbereiding

€ 1.570

Totaal

€ 6.006

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

€ 685

totaal benodigde weerstandscapaciteit grondexploitatie

€ 6.691

Risico's sociale pijler

Versnelde uitputting BR Noodfonds

De BR Noodfonds is bedoeld om het zorgniveau met betrekking tot de Jeugd en Wmo te handhaven. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg (continuiteit) van klanttrajecten. Sinds 2015 worden tekorten en overschotten binnen het sociaal domein ten gunste of ten laste van de BR Noodfonds gebracht. De kostenontwikkeling in het sociaal domein staat onder druk mede door de afhankelijkheid van externe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ambulantisering binnen de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en de zorgtoewijzingen door gecertificeerde derden ( o.a. huisartsen en rechtbanken). Er is er sprake van een groeiende zorgvraag en de transformatieopgave staat nog aan het begin. Genoemde ontwikkelingen leiden tot een versnelde uitputting van de BR Noodfonds, waarbij mogelijk de BR Noodfonds ultimo 2019 uitgeput zal zijn. Op basis van Turap2-2018 wordt een structureel tekort van € 6 mln per jaar (ten opzichte van de gemeentelijke begroting sociaal domein verwacht).

4

5

€ 8.000.000

20

29,3%

Gewijzigd (+)

Beschermingsbewind

In de MJPB 2018-2021 zijn de aannames van de businesscase Beschermingsbewind/BooM herijkt op basis van ervaring die is opgedaan, het aanbestedingstraject BooM en de Arnhemse trend (afnemende toename) van aantal inwoners in beschermingsbewind. Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is een openeinderegeling. Het risico blijft bestaan dat de aantallen inwoners in beschermingsbewind voor wie bijzondere bijstand wordt verstrekt, hoger zijn dan verwacht. Voor het maximaal risico is met 10% van het budget Beschermingsbewind/BooM gerekend.

5

3

€ 400.000

15

0,8%

Ongewijzigd

Taakstelling Rijnstad

In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 0,5 miljoen op de efficiency/bedrijfsvoering Rijnstad. Rijnstad heeft deze taakstelling op de efficiency/bedrijfsvoering voor ca. de helft structureel kunnen invullen. Vanuit Rijnstad komt het signaal dat de verdere invulling van deze specifieke taakstelling niet mogelijk lijkt, daarmee wordt ook de realisatie van de taakstelling onzeker.

5

3

€ 250.000

15

0,7%

NieuwBenodigde weerstandscapaciteit

Jaarverslag 2017

MJPB 2019-2022

90%

90%

Gemeentebrede risico's

16.172

21.356

Grondexploitatie projecten

4.436

4.436

Grondexploitatieprojecten in voorbereiding

1.570

1.570

Risico's grondexploitatie

6.007

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

685

685

Benodigde weerstandscapaciteit

22.864

28.048Beschikbare Weerstandscapaciteit

JV 2017

MJPB 2019-2022

Algemene reserve per 1-1-2018

43.695

58.240

Begrote toevoegingen Algemene reserve in 2018

8.762

4.381

Begrote onttrekkingen Algemene reserve in 2018

-11.834

-40.389

Algemene reserve per 31-12-18

40.623

22.232

Begroot resultaat 2018 (turap 2)

17.617

20.401

Totaal verwachte besluitvorming

-14.699

BR Voorstudies

53

53

BR Strategische posities

1.500

1.500

BR Grondexploitatie *)

7.360

7.360

Toekomstige winstpotentie Grondbedrijf

0

0

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf per 31-12

8.913

8.913

Totaal begrote mutaties 2019 in de Algemene Reserve

-6.094

-7.503

Strikt onvermijdbaar 2019

767

767

Onvoorzien 2019

272

272

Begroting

-5.055

-6.464

Beschikbare weerstandscapaciteit

47.399

45.082Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

Jaarverslag 2017

MJPB 2019-2022

90%

90%

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Gemeentebrede risico's

16.172

21.356

Risico's grondexploitatie

6.007

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

685

685

Totaal

22.864

28.048

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve

58.240

22.232

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

8.913

8.913

Begroting (begrote mutaties in de AR, post onvoorzien en strikt onvermijdbaar)

-5.055

-6.464

Begroot resultaat 2018

20.401

Verwachte besluitvorming

-14.699

Totaal

47.399

45.082

Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering

24.535

17.034

Verschil (> factor 1,4)

17.676

5.815

Weerstandsfactor

2,07

1,61Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

MJPB 2019-2022

90%

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit

28.048

Beschikbare weerstandscapaciteit

45.082

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

17.034

Verschil (> factor 1,4)

5.815

Weerstandsfactor

1,61Risicogebeurtenis

Kans

Geld

Geld (Max)

Risico score

Invloed (%)

Gewijzigd t.o.v. JV 2017

Externe risico's

Labeling vrije ruimte accres

Als nadere uitwerking van het Regeerakkoord is op 14 februari het Interbestuurlijk Programma (IBP) verschenen. Daarin zijn doelen en resultaten opgenomen die het Rijk in samenwerking met lokale overheden wil realiseren. Het risico bestaat dat de vrije ruimte (het accres gemeentefonds) van gemeenten hier grotendeels voor wordt moet worden ingezet. Dit kan leiden tot knelpunten als de gemeente dit accres ook voor andere doeleinden wil inzetten.

2

5

€ 5.000.000

10

4,8%

Ongewijzigd

Risico's fysieke pijler

Locatie K7' Arnhem Centraal

Het ontwikkelen van deze locatie is zeer complex en omgeven met risico’s rond verwerving van benodigde gronden, omvang uitgeefbaar terrein, parkeervoorzieningen en afzet van gronden met kantoorbestemming. Het risico bestaat dat de kantoorontwikkeling op deze locatie niet wordt gerealiseerd.

3

5

€ 1.480.000

15

3,2%

Ongewijzigd

Kosten bouwtaken ODRA

De kosten voor vergunningverlening zijn in de jaarrekening 2017 hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak is een hoger aantal vergunningaanvragen voor met name kleinere bouwvergunningen en bijbehorend bouwtoezicht. Het risico bestaat dat ook in 2018 en verder de begrote kosten onvoldoende zijn om het toegenomen volume aan aanvragen op te vangen.

5

4

€ 630.000

20

2,7%

Gewijzigd (+)

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten bijdragen aan de structurele uitvoeringskosten van het digitaal stelsel omgevingwet (DSO) Over de hoogte van de kosten en de wijze van verrekening moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden, maximum zal geschat tussen de € 40 miljoen structureel (geschat aandeel Arnhem € 0,9 mln) en € 18 miljoen structureel (geschat aandeel Arnhem € 0,4 mln) liggen.

3

4

€ 900.000

12

2,1%

Ongewijzigd

Gronddepot Oude Veerweg

Mogelijk kan de gemeente Arnhem niet voldoen aan een resterende afnameplicht van 80.000 m3 grond uit het gronddepot aan de Oude Veerweg. Gemeente is met de grondbank de verplichting aangegaan 100.000 m3 grond af te nemen voor project Westervoortsedijk Dijktrace. Uiteindelijk is 20.000 m3 binnen het project toegepast. De bestemming van gronddepot vervalt eind 2018 en bebouwing zal plaatsvinden. Afhankelijk van het kunnen vinden van geschikte toepassingsmogelijkheden voor de grond zal er sprake zijn van kosten van afvoer.

4

4

€ 600.000

16

1,4%

Ongewijzigd

Risico's pijler enonomie en werk

Scalabor

Afwaarderingsrisico
Het risico bestaat dat de gemeente de deelneming Scalabor als gevolg van een toekomstig negatief resultaat zal moeten afwaarderen. Mogelijke oorzaken:
•onvoldoende verandervermogen binnen het werkbedrijf leidt tot onvoldoende resultaten op het punt van arbeidsontwikkeling, doorstroming naar werk en financiële resultaten;
•onvoldoende benutting SW-werkplekken en onvoldoende rendabel maken van een SW-werkplek;
•onvoldoende inkoop P-wet trajecten (inwoners met een bijstandsuitkering) door gemeente Arnhem. Het bedrijfsplan Scalabor biedt arbeidsontwikkeldiensten aan voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet;
•onvoldoende aanbod van werk, oorzaken: 1. gemeente koopt groen en schoonmaak liever elders in, 2. mogelijke beperkingen in het aanbestedingsrecht;
• overige gemeenten kiezen ervoor om na 3,5 jaar geen nieuwe DVO af te sluiten met Scalabor.

3

5

€ 3.500.000

15

5,6%

Ongewijzigd

BUIG (eigen risico)

De BUIG kent een vangnetregeling welke ervoor zorgt dat het maximale eigen risico op de BUIG voor de gemeente wordt beperkt tot maximaal 10% van het BUIG budget. Over de eerste 7,5% (5% in 2018) is sprake van 100% eigen risico, tussen de 7,5% en 12,5% is sprake van 50% eigen risico. Het maximaal eigen risico is berekend op basis van de raming van het BUIG budget 2019 minus het tekort dat in 2019 wordt voorzien en in de meerjarenbegroting is opgenomen. Nb. Het financieel eigen risico neemt toe indien sprake is van een verhoging van het BUIG budget. Hieraan is geen bedrag gekoppeld.

5

5

€ 1.300.000

25

3,8%

Gewijzigd (+)

Buig (rechtmatige verstrekkingen)

Bij de vaststelling van het vangnet moet rekening gehouden worden met de niet-rechtmatige verstrekkingen die in mindering moeten worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat de niet-rechtmatige verstrekkingen voor het eigen risico van de gemeente komen. Met de niet-rechtmatige verstrekkingen is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting. In 2015 en 2016 is een foutpercentage van 0% vastgesteld door de accountant. Momenteel wordt gestuurd op een foutmarge van maximaal 1%. In verband met de ontwikkeling naar maatwerk voor Arnhemmers waarbij "doen wat nodig is", meer centraal komt te staan blijft dit risico actueel.

4

4

€ 1.000.000

16

2,2%

Ongewijzigd

Overige gemeentelijke risico's

Bedrijfsvoering

Voor het opvangen van resultaten in de Bedrijfsvoering is de BR Bedrijfsvoering ingericht. Met deze BR moeten resultaten op De Connectie, frictiekosten als gevolg van afbouw formatie overheadafdelingen en andere incidentele afwijkingen op personeel worden opgevangen. Het risico bestaat dat de BR op termijn niet voldoende is c.q. wordt gevoed vanuit te verwachten voordelen van De Connectie.

3

5

€ 5.000.000

15

12,0%

Ongewijzigd

De Connectie

De begroting van de BVO De Connectie kent een aantal onzekerheden dat een risico vormt:
•ICT: Het niet realiseren van de taakstelling ICT door De Connectie. (maximaal financieel gevolg € 3.100.000,-)
•BTW: Het risico op kostprijsverhogende BTW als gevolg van de verzelfstandiging van De Connectie. (maximaal financieel gevolg €170.000)
•Frictie: risico op frictiekosten als gevolg van: boventalligheid; wegvallen dienstverlening aan De Connectie; afbouw formatie door harmonisering. (ongekwantificeerd)
•Desintegratie Huisvesting: risico als gevolg van leegstaande panden doordat De Connectie een andere vestigingsplaats kiest. (ongekwantificeerd)
•Outputfinanciering: risico dat de invoering van outputfinanciering een hogere bijdrage voor Arnhem tot gevolg heeft. (ongekwantificeerd)

4

5

€ 3.300.000

20

9,5%

Ongewijzigd

Overhead-dekking

Minder overhead-dekking als gevolg van marktconforme tarieven voor verzelfstandigde onderdelen en derden.

4

5

€ 2.000.000

20

4,5%

Ongewijzigd

Reorganisatie wachtgeld

Het sociaal plan van de reorganisatie is afgelopen op 31 december 2016. Dit betekent voor een aantal medewerkers ontslag. Er is een voorziening gevormd voor het verwachte wachtgeld dat moet worden betaald, echter de opgebouwde rechten van deze medewerkers zijn hoger, dekking zou uit de BR BV kunnen plaatsvinden, dit is echter onzeker. Derhalve is voor het verschil een risico opgenomen.

2

5

€ 6.000.000

10

3,4%

Gewijzigd (-)

Leningen aan gelieerde instellingen

De gemeente Arnhem verstrekt leningen aan gelieerde instellingen ten behoeve van het realiseren van activiteiten die nauw grenzen aan het gemeentelijke beleid.

1

5

€ 11.000.000

5

2,3%

Ongewijzigd

Risico's grondexploitatie

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000,-

Grondexploitatieprojecten

€ 4.436

Grondexploitatieprojecten in voorbereiding

€ 1.570

Totaal

€ 6.006

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

€ 685

totaal benodigde weerstandscapaciteit grondexploitatie

€ 6.691

Risico's sociale pijler

Versnelde uitputting BR Noodfonds

De BR Noodfonds is bedoeld om het zorgniveau met betrekking tot de Jeugd en Wmo te handhaven. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg (continuiteit) van klanttrajecten. Sinds 2015 worden tekorten en overschotten binnen het sociaal domein ten gunste of ten laste van de BR Noodfonds gebracht. De kostenontwikkeling in het sociaal domein staat onder druk mede door de afhankelijkheid van externe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ambulantisering binnen de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en de zorgtoewijzingen door gecertificeerde derden ( o.a. huisartsen en rechtbanken). Er is er sprake van een groeiende zorgvraag en de transformatieopgave staat nog aan het begin. Genoemde ontwikkelingen leiden tot een versnelde uitputting van de BR Noodfonds, waarbij mogelijk de BR Noodfonds ultimo 2019 uitgeput zal zijn. Op basis van Turap2-2018 wordt een structureel tekort van € 6 mln per jaar (ten opzichte van de gemeentelijke begroting sociaal domein verwacht).

4

5

€ 8.000.000

20

29,3%

Gewijzigd (+)

Beschermingsbewind

In de MJPB 2018-2021 zijn de aannames van de businesscase Beschermingsbewind/BooM herijkt op basis van ervaring die is opgedaan, het aanbestedingstraject BooM en de Arnhemse trend (afnemende toename) van aantal inwoners in beschermingsbewind. Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is een openeinderegeling. Het risico blijft bestaan dat de aantallen inwoners in beschermingsbewind voor wie bijzondere bijstand wordt verstrekt, hoger zijn dan verwacht. Voor het maximaal risico is met 10% van het budget Beschermingsbewind/BooM gerekend.

5

3

€ 400.000

15

0,8%

Ongewijzigd

Taakstelling Rijnstad

In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 0,5 miljoen op de efficiency/bedrijfsvoering Rijnstad. Rijnstad heeft deze taakstelling op de efficiency/bedrijfsvoering voor ca. de helft structureel kunnen invullen. Vanuit Rijnstad komt het signaal dat de verdere invulling van deze specifieke taakstelling niet mogelijk lijkt, daarmee wordt ook de realisatie van de taakstelling onzeker.

5

3

€ 250.000

15

0,7%

NieuwBenodigde weerstandscapaciteit

Jaarverslag 2017

MJPB 2019-2022

90%

90%

Gemeentebrede risico's

16.172

21.356

Grondexploitatie projecten

4.436

4.436

Grondexploitatieprojecten in voorbereiding

1.570

1.570

Risico's grondexploitatie

6.007

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

685

685

Benodigde weerstandscapaciteit

22.864

28.048Beschikbare Weerstandscapaciteit

JV 2017

MJPB 2019-2022

Algemene reserve per 1-1-2018

43.695

58.240

Begrote toevoegingen Algemene reserve in 2018

8.762

4.381

Begrote onttrekkingen Algemene reserve in 2018

-11.834

-40.389

Algemene reserve per 31-12-18

40.623

22.232

Begroot resultaat 2018 (turap 2)

17.617

20.401

Totaal verwachte besluitvorming

-14.699

BR Voorstudies

53

53

BR Strategische posities

1.500

1.500

BR Grondexploitatie *)

7.360

7.360

Toekomstige winstpotentie Grondbedrijf

0

0

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf per 31-12

8.913

8.913

Totaal begrote mutaties 2019 in de Algemene Reserve

-6.094

-7.503

Strikt onvermijdbaar 2019

767

767

Onvoorzien 2019

272

272

Begroting

-5.055

-6.464

Beschikbare weerstandscapaciteit

47.399

45.082Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

Jaarverslag 2017

MJPB 2019-2022

90%

90%

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Gemeentebrede risico's

16.172

21.356

Risico's grondexploitatie

6.007

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

685

685

Totaal

22.864

28.048

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve

58.240

22.232

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

8.913

8.913

Begroting (begrote mutaties in de AR, post onvoorzien en strikt onvermijdbaar)

-5.055

-6.464

Begroot resultaat 2018

20.401

Verwachte besluitvorming

-14.699

Totaal

47.399

45.082

Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering

24.535

17.034

Verschil (> factor 1,4)

17.676

5.815

Weerstandsfactor

2,07

1,612020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Verdeelmodel Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang / Begeleiding / Jeugd 50.0 5000000.0 2500000.0
Grondexploitatie Conflicterende functies Nieuwe Haven 90.0 2500000.0 2250000.0
Grondexploitatie Gronddepot Oude Veerweg 70.0 600000.0 420000.0
Overig Kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen 90.0 280000.0 252000.0
Overig Organisatieontwikkeling Werk & Inkomen 50.0 7500000.0 3750000.0
GR / Verbonden partijen Scalabor Afwaarderingsrisico 50.0 3500000.0 1750000.0
BUIG BUIG Ontwikkeling uitkeringslasten 70.0 2300000.0 1610000.0
Overig Dekking Organisatieontwikkeling W&I 90.0 900000.0 810000.0
BUIG BUIG Budgetbijstelling door het Rijk 90.0 1000000.0 900000.0
Overig Bedrijfsvoering 50.0 5000000.0 2500000.0
GR / Verbonden partijen De Connectie 70.0 2500000.0 1750000.0
Overig Overhead-dekking 70.0 2000000.0 1400000.0
Sociaal domein Sociaal domein - Maatregelen 30.0 7500000.0 2250000.0
Sociaal domein Volumegroei zorgdomein 2019 90.0 1600000.0 1440000.0
Sociaal domein Jeugdzorg en kosten WRV 30.0 3100000.0 930000.0
Sociaal domein Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet 50.0 1700000.0 850000.0
Overig Beschermingsbewind 90.0 370000.0 333000.0