Naam Culemborg
Code 216
Provincie Gelderland
Inwonertal 28195

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Niet tijdig en/of onjuist publiceren van (voorgenomen) bestuursbesluiten 25.0 200000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gerechtelijke procedure: aanspraak derden A 20.0 100000.0 20000.0
Bodemsanering Verontreinigde grond 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare ruimte 33.0 300000.0 99000.0
Bodemsanering Het dumpen van XTC-afval 50.0 50700.0 25350.0
GR / Verbonden partijen Weerstandsvermogen GR AVRI 50.0 186000.0 93000.0
Sociaal domein Decentralisatie WMO (AWBZ) 50.0 775000.0 387500.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugd 50.0 730000.0 365000.0
Sociaal domein Afbouw bezuinigingen subs. 2015 20.0 400000.0 80000.0
BUIG Eigen risico rijksbijdrage bijstandsuitkeringen 90.0 390000.0 351000.0
BUIG Participatiewet 50.0 375000.0 187500.0
GR / Verbonden partijen Weerstandsvermogen GR GGD 50.0 77000.0 38500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalismeschade 90.0 100000.0 90000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en (sociale) calamiteiten van een buitengewone impact 1.0 2000000.0 20000.0
Belasting Vpb-plicht overheidsondernemingen 30.0 None None
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gerechtelijke procedure: aanspraak derden B 40.0 500000.0 200000.0
Personeel Regelgeving gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 50.0 100000.0 50000.0
Aanbesteding Onvoorziene kosten bij voorgenomen investeringen 20.0 500000.0 100000.0
Aanbesteding Inkoop- en aanbesteding 10.0 500000.0 50000.0
Belasting Niet voorziene effecten fiscaliteiten 25.0 500000.0 125000.0
Overig Wet Markt en Overheid 4.0 1187500.0 47500.0
Belasting Precariobelasting Gas 25.0 724000.0 181000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldlening CV Parijsch None 21000000.0 None
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen aan derden 2.0 13722000.0 274440.0
GR / Verbonden partijen Svn Duurzaamheidsleningen 2.0 1000000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 5.0 10394000.0 519700.0

0 1 2 3
0 Incidentele weerstandscapaciteit (x 1.000) Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Algemene reserve 5.474 5.667 4.829
2 Bestemmingsreserves (vrij besteedbare deel) 817 277 393
3 Stille reserves 0 0 0
4 Jaarrekeningresultaat 2016 0 0 0
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit 6.291 5.944 5.222


0 1 2 3
0 Structurele weerstandscapaciteit (x 1.000) Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Begrotingssaldo (voordelig) 0 77 579
2 Onbenutte belastingcapaciteit 0 709 918
3 Onvoorzien 0 81 83
4 Totale structurele weerstandscapaciteit 0 867 1.580


0 1 2 3
0 T otale weerstandscapaciteit (x 1.000) Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Incidentele weerstandscapaciteit 6.291 5.944 5.222
2 Structurele weerstandscapaciteit 0 867 1.580
3 Totale weerstandscapaciteit 6.291 6.811 6.802


0
0 Geschatte omvang risico Score (maximum en minimum)
1 € 1 < € 250.000 1
2 € 250.000 < € 500.000 2
3 € 500.000 < € 1.000.000 3
4 € 1.000.000 € 2.500.000 4
5 > € 2.500.000 5


0
0 Waarschijnlijkheid/ kans Score
1 Zeer klein (1%-24%) 1
2 Klein (25% < 50%) 2
3 Niet klein/niet groot (50% < 70%) 3
4 Groot (70% < 90%) 4
5 Zeer groot (90% -100%) 5


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0 Beoordeling weerstandsvermogen
1 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
2 > 2,0 Uitstekend
3 1,4 < - < 2,0 Ruim voldoende
4 1,0 < - < 1,4 Voldoende
5 0,8 < - < 1,0 Matig
6 0,6 < - < 0,8 Onvoldoende
7 < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Kengetallen Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 125% 142% 136% 114% 95% 81%
2 Netto schuldquote 65% 67% 79% 70% 62% 54% gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 Solvabiliteitsratio 23% 19% 20% 21% 23% 24%
4 Structurele 1,91% 0,66% 0,15% 0,92% 0,80% 0,25% exploitatieruimte
5 Grondexploitatie 5% 0% 6% 2% -1% -5%
6 Belastingcapaciteit 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Eigen risico rijksbijdrage bijstandsuitkeringen 90.0 490000.0 441000.0
Sociaal domein Participatiewet 25.0 375000.0 93750.0
Sociaal domein Decentralisatie WMO (AWBZ) 25.0 775000.0 193750.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugd 25.0 730000.0 182500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalismeschade 90.0 100000.0 90000.0
Belasting Verruiming BTW-vrijstelling Sport 50.0 152000.0 76000.0
GR / Verbonden partijen GR GGD Weerstandsvermogen 50.0 77000.0 38500.0
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare ruimte 33.0 300000.0 99000.0
GR / Verbonden partijen Weerstandsvermogen GR AVRI 50.0 226000.0 113000.0
Bodemsanering Verontreinigde grond 25.0 500000.0 125000.0
Bodemsanering Het dumpen van XTC-afval 50.0 50700.0 25350.0
Overig Niet tijdig en/of onjuist publiceren van (voorgenomen) bestuursbesluiten. 25.0 200000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en (sociale) calamiteiten van een buitengewone impact 1.0 2000000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gerechtelijke procedure: aanspraak derden A 20.0 100000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gerechtelijke procedure: aanspraak derden B 40.0 500000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vpb-plicht overheidsondernemingen 30.0 None None
Sociaal domein Regelgeving gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 50.0 100000.0 50000.0
Aanbesteding Onvoorziene kosten bij voorgenomen investeringen 20.0 500000.0 100000.0
Aanbesteding Inkoop- en aanbesteding 10.0 500000.0 50000.0
Belasting Niet-voorziene effecten fiscaliteiten 25.0 500000.0 125000.0
Overig Wet Markt en Overheid 4.0 1187500.0 47500.0
Belasting Precariobelasting Gas 25.0 724000.0 181000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldlening CV Parijsch None 21000000.0 None
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen aan derden 2.0 12399000.0 247980.0
GR / Verbonden partijen Svn Duurzaamheidsleningen 2.0 1000000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 5.0 9458000.0 472900.0

0
0


0
0


0 1 2 3
0 Incidentele weerstandscapaciteit (x 1.000) Jaarrekening 2017 Begroting  2018 Begroting 2019
1 Algemene reserve 4.972 4.829 5.175
2 Bestemmingsreserves (vrij besteedbare deel) 393 393 199
3 Stille reserves 0 0 0
4 Jaarrekeningresultaat 2017 Af: bestemmingsvoorstellen/vrijval reserves 8.847‐/‐ 8.847 0 0
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit 5.328 5.222 5.374


0 1 2 3
0 Structurele weerstandscapaciteit  (x 1.000) Jaarrekening 2017 Begroting  2018 Begroting 2019
1 Begrotingssaldo (voordelig) 0 579 46
2 Onbenutte belastingcapaciteit 0 918 772
3 Onvoorzien 0 83 0
4 Totale structurele weerstandscapaciteit 0 1.580 818


0 1 2 3
0 otale weerstandscapaciteit  (x 1.000) Jaarrekening 2017 Begroting  2018 Begroting 2019
1 Incidentele weerstandscapaciteit 5.328 5.222 5.374
2 Structurele weerstandscapaciteit 0 1.580 818
3 Totale weerstandscapaciteit 5.328 6.802 T6.192


0
0 Geschatte omvang risico Score (maximum en minimum)
1 € 1 < € 250.000 1
2 € 250.000 < € 500.000 2
3 € 500.000 < € 1.000.000 3
4 € 1.000.000 € 2.500.000 4
5 > € 2.500.000 5


0
0 Waarschijnlijkheid/ kans Score
1 Zeer klein (1%‐24%) 1
2 Klein (25% < 50%) 2
3 Niet klein/niet groot (50% < 70%)3
4 Groot (70% < 90%) 4
5 Zeer groot (90% ‐100%) 5


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4