Naam Doesburg
Code 221
Provincie Gelderland
Inwonertal 11328

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Inkomensdeel WWB (BUIG) 25.0 365964.0 91491.0
GR / Verbonden partijen Presikhaaf bedrijven 50.0 200000.0 100000.0
Gemeentefonds Fluctuaties gemeentefonds 2.0 18887000.0 377740.0
Belasting Inzet opbrengst precariobelasting kabels en leidingen 50.0 178000.0 89000.0
GR / Verbonden partijen Vitens N.V. None 90034.0 None
GR / Verbonden partijen Zorggroep Attent None 811883.0 None
GR / Verbonden partijen Woonservice IJsselland None 1568385.0 None
GR / Verbonden partijen Zwembad Den Helder None 1149208.0 None
GR / Verbonden partijen Vitens None 268440.0 None
Grondexploitatie Algemene risico's bouwgrondexploitatie None 1686000.0 None

0 1
0 Onderdeel Bedrag
1 Structurele weerstandscapaciteit
2 Onbenutte belastingcapaciteit 785.378
3 Totaal structurele weerstandscapaciteit 785.378
4
5 Incidentele weerstandscapaciteit
6 Algemene reserve 9.342.902
7 Bestemmingsreserve decentralisaties 500.000
8 Stille reserves materiële bezittingen 0
9 Stille reserves financiële bezittingen 0
10 Onvoorzien 15.000
11 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 9.857.902


0 1 2 3 4
0 1275 Parkeerplaats de Bleek Burg. Flugi van Aspermontlaan 0.000 528.000 528.000
1 2126 Sporthal/sportzaal Armgardstraat 2a 0.000 225.000 225.000
2 2800 Sportterrein Sportclub Doesburg Oranjesingel 22 0.000 291.000 291.000
3 3929 Sportterrein (incl. kantine/kleedkamers) Sportclub Doesburg Looiersweg 46.934 196.000 149.066
4 4227 Sportzaal Wilgenstraat 2 en peuterspeelzaal 0.000 227.000 227.000
5 4490 Sporthal Beumerskamp Breedestraat 39 120.159 1.001.000 880.841
6 5023 Sportterrein/tennisvelden Leigraafseweg 37, veld 457.300 766.000 308.700
7 5832 Clubhuis speeltuinvereniging Kindervreugd Marijkelaan 1 0.000 262.000 262.000
8 Totaal 649.883 3.647.000 2.997.117


0 1 2 3
0 Omschrijving Boekwaarde Opbrengstwaarde Saldo
1 Aandelen BNG 69.030 1.376.000 1.306.970
2 Aandelen Alliander 8.168 4.652.700 4.644.532
3 Aandelen Vitens 1.997 1.051.200 1.049.203
4 Aandelen Circulus-Berkel B.V. 22.235 111.180 88.945
5 Totaal 101.430 7.191.080 7.089.650


0 1 2 3
0 Aandelen BNG 1.306.970 855.000 451.970
1 Aandelen Alliander 4.644.532 2.341.250 2.303.282
2 Aandelen Vitens 1.049.203 641.250 407.953
3 Aandelen Circulus-Berkel B.V. 88.945 450.000 0
4 Totaal 7.089.650 4.287.500 3.163.205


0 1 2 3
0 Woonservice IJsselland 1.568.385 Laag 0
1 Zwembad Den Helder* 1.149.208 Middel 0
2 Vitens 268.440 Laag 0
3 Totaal 2.986.033 0


0 1 2 3
0 Inkomensdeel WWB 25% 365.963 91.491
1 Presikhaaf bedrijven 50% 200.000 100.000
2 Fluctuaties gemeentefonds 2% 18.887.000 377.740
3 Opbrengst Precariobelasting kabels en leidingen 50% 178.000 89.000
4 Totaal 19.630.963 658.231


0 1 2 3
0 Verleende gemeentegaranties en geldleningen 50% 811.883 162.377
1 Verbonden partijen 10% 450.000 45.000
2 Algemene risico’s bouwgrondexploitatie 25% 1.686.800 421.700
3 Totaal 2.948.683 629.077


0 1
0 Dynamisch weerstandsvermogen: Bedrag
1 Structurele weerstandscapaciteit: 785.378
2 Structurele risico’s: 658.231
3 Saldo (overschot): 127.147


0 1
0 Statisch weerstandsvermogen: Bedrag
1 Incidentele weerstandscapaciteit: 9.857.902
2 Incidentele risico’s: 629.077
3 Saldo (overschot): 9.228.825


0 1
0 Maximale incidentele risico’s t.o.v. de incidentele weerstandscapaciteit Bedrag
1 Incidentele weerstandscapaciteit: 9.857.902
2 Incidentele risico’s: 2.948.683
3 Saldo (overschot): 6.909.219


0 1 2 3
0 B egroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: R2016 B2017 B2018
2 netto schuldquote -29,77% -42,37% -31,29%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -39,04% -52,84% -41,53%
4 solvabiliteitsratio 72,93% 78,01% 78,53%
5 structurele exploitatieruimte 4,13% 0,40% 0,63%
6 grondexploitatie 3,56% 5,08% 4,64%
7 belastingcapaciteit 92,77% 94,25% 102,85%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Inkomensdeel WWB 25.0 382277.0 95569.25
GR / Verbonden partijen Presikhaaf Bedrijven 50.0 89917.0 44958.5
Gemeentefonds Fluctuaties gemeentefonds 2.0 19623446.0 392468.92
Belasting Opbrengst Precariobelasting kabels en leidingen 50.0 178000.0 89000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering/BTW Compensatiefonds 25.0 333500.0 83375.0
GR / Verbonden partijen Verleende geldleningen 10.0 3808788.0 380878.8
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 450000.0 45000.0
Grondexploitatie Algemene risico's bouwgrondexploitatie 25.0 2355000.0 588750.0

Incidentele risico’s

Kans

Gevolg

Risico

Verleende geldleningen

10%

3.808.788

380.879

Verbonden partijen

10%

450.000

45.000

Algemene risico’s bouwgrondexploitatie

25%

2.355.000

588.750

Totaal

 

6.613.788

1.014.629Berekening weerstandsvermogenInventarisatie van de weerstandscapaciteitDynamisch weerstandsvermogen:

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit:

902.421

Structurele risico’s:

705.371

Saldo (overschot):

197.050Statisch weerstandsvermogen:

Bedrag

Incidentele weerstandscapaciteit:

9.669.228

Incidentele risico’s:

1.014.629

Saldo (overschot):

8.654.599Onderdeel

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit

 

Onbenutte belastingcapaciteit

902.421

Totaal structurele weerstandscapaciteit

902.421

 

 

Incidentele weerstandscapaciteit

 

Algemene reserve

9.154.228

Bestemmingsreserve decentralisaties

500.000

Stille reserves materiële bezittingen (tellen niet mee)

0

Stille reserves financiële bezittingen (tellen niet mee)

0

Onvoorzien

15.000

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

9.669.228Objectnr.

Omschrijving

Boekwaarde

Actuele waarde

Saldo

1128

Clubhuis harmonie Burgemeester Nahuyssingel 2

25.490

152.000

126.510

1275

Parkeerplaats de Bleek Burg. Flugi van Aspermontlaan

0

537.000

537.000

1746

Wijk-/buurtcentrum Unie van Vrijwillegers Ooipoortstraat 9 (verkocht)

0

0

0

2126

Sporthal/sportzaal Armgardstraat 2a

0

218.000

218.000

2800

Sportterrein Sportclub Doesburg Oranjesingel 22

0

291.000

291.000

3517

Sportpark Den Helder Magnolialaan 17

0

157.000

157.000

3929

Sportterrein (incl. kantine/kleedkamers) Sportclub Doesburg Looiersweg

44.463

186.000

141.537

4227

Sportzaal Wilgenstraat 2 en peuterspeelzaal

0

216.000

216.000

4490

Sporthal Beumerskamp Breedestraat 39

90.119

963.000

872.881

5023

Sportterrein/tennisvelden Leigraafseweg 37, veld

457.300

773.000

315.700

5832

Clubhuis speeltuinvereniging Kindervreugd Marijkelaan 1

0

261.000

261.000

8675

Oranjesingel 22 grond

0

39.000

39.000

8676

Oranjesingel 22 grond 2

0

223.000

223.000

Totaal

617.372

3.725.000

3.107.628Omschrijving

Boekwaarde

Opbrengstwaarde

Saldo

Aandelen BNG

69.030

1.376.000

1.306.970

Aandelen Alliander

8.168

4.652.700

4.644.532

Aandelen Vitens

1.997

1.051.200

1.049.203

Aandelen Circulus-Berkel B.V.

22.235

111.180

88.945

Totaal

101.430

7.191.080

7.089.650Omschrijving

Saldo boek-  en opbrengstwaarde

CW dividend

Saldo
(mits positief)

Aandelen BNG

1.306.970

855.000

451.970

Aandelen Alliander

4.644.532

2.341.250

2.303.282

Aandelen Vitens

1.049.203

641.250

407.953

Aandelen Circulus-Berkel B.V.

88.945

450.000

0

Totaal

7.089.650

4.287.500

3.163.205Inventarisatie van de risico’sGeldnemer

Restantbedrag

 31-12-2017

Risicoprofiel

Kwalificatie

Vitens N.V.

68.312

Laag

0

Zorggroep Attent

671.576

Laag

0

Totaal

739.888

 

0Geldnemer

Restantbedrag

 31-12-2017

Risicoprofiel

Kwalificatie

Woonservice IJsselland

1.434.639

Laag

0

Zwembad Den Helder*

998.705

Middel

0

Vitens

190.960

Laag

0

Totaal

2.624.304

 

0 

Bedrag

Totale restantschuld per 31 december 2017

998.705

Executiewaarde zwembad (80% van de WOZ waarde)

1.564.800

Maximaal risico

0Structurele risico’s

Kans

Gevolg

Risico

Inkomensdeel WWB

25%

382.277

95.569

Presikhaaf Bedrijven

50%

89.917

44.958

Fluctuaties gemeentefonds

2%

19.623.446

392.469

Opbrengst Precariobelasting kabels en leidingen

50%

178.000

89.000

Algemene uitkering/BTW Compensatiefonds

25%

333.500

83.375

Totaal

 

20.273.640

705.371Maximale incidentele risico’s t.o.v. de incidentele weerstandscapaciteit

Bedrag

Incidentele weerstandscapaciteit:

9.669.228

Incidentele gevolgen (maximale incidentele risico's):

6.613.788

Saldo (overschot):

3.055.440KengetallenKengetallen:

R2017

B2018

B2019

netto schuldquote

-29,77%

-31,29%

        -25,15%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-39,04%

-41,53%

-36,97%

solvabiliteitsratio

72,93%

78,53%

         74,61%

structurele exploitatieruimte

4,13%

0,63%

4,34%

grondexploitatie

3,56%

4,64%

0,39%

belastingcapaciteit

92,77%

102,85%

103,26%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Inkomensdeel WWB 25.0 310000.0 77500.0
GR / Verbonden partijen Presikhaaf Bedrijven None None None
Gemeentefonds Fluctuaties gemeentefonds 3.0 19900000.0 597000.0
Belasting Opbrengst precariobelasting kabels en leidingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verleende gemeentegaranties 10.0 3086400.0 308640.0
Overig Verleende geldleningen 5.0 2825800.0 141290.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Algemene risico's bouwgrondexploitatie 20.0 2243000.0 448600.0
Belasting Opbrengst precariobelasting kabels en leidingen None None None

0 1
0 Structurele weerstandscapaciteit
1 Onbenutte belastingcapaciteit 702.000
2 Totaal structurele weerstandscapaciteit 702.000
3
4 Incidentele weerstandscapaciteit
5 Algemene reserve 8.359.000
6 Bestemmingsreserve decentralisaties 509.000


0 1
0 Stille reserves materiële bezittingen (tellen niet mee) 0
1 Stille reserves financiële bezittingen (tellen niet mee) 0
2 Onvoorzien 15.000
3 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 8.883.000


0 1 2 3 4 5
0 1128 144 Clubhuis harmonie Burgemeester, Nahuyssingel 2 25.490 101.000 75.510
1 1275 - Parkeerplaats de Bleek, Burg. Flugi van Aspermontlaan 0.000 543.000 543.000
2 2126 98 Sporthal / sportzaal, Armgardstraat 2a 0.000 233.000 233.000
3 3929 417 Sportterrein Sportclub Doesburg, Looiersweg (incl. kantine / kleedkamers) 41.991 210.000 168.009
4 4227 / 4489 - Sportzaal en peuterspeelzaal, Wilgenstraat 2 0.000 321.000 321.000
5 4490 249 Sporthal Beumerskamp, Breedestraat 39 60.079 1.030.000 969.921
6 5832 Clubhuis speeltuinvereniging Kindervreugd, Marijkelaan 1 0.000 251.000 251.000
7 8675 Grond, Oranjesingel 22 0.000 39.000 39.000
8 8676 418 Grond 2, Oranjesingel 22 0.000 223.000 223.000
9 Totaal 127.560 2.951.000 2.823.440


0 1 2 3
0 Omschrijving Boekwaarde Opbrengstwaarde Saldo
1 Aandelen BNG 69.030 2.476.500 2.407.970
2 Aandelen Alliander 8.168 4.791.800 4.783.632
3 Aandelen Vitens 1.997 1.281.600 1.279.603
4 Aandelen Circulus-Berkel B.V. 22.235 181.000 158.765
5 Totaal 101.430 8.730.900 8.629.470


0 1 2 3
0 Aandelen BNG 2.407.470 1.700.000 707.470
1 Aandelen Alliander 4.783.632 2.917.500 1.866.132
2 Aandelen Vitens 1.279.603 745.000 534.603
3 Aandelen Circulus-Berkel B.V. 158.765 0 158.765
4 Totaal 8.629.470 5.362.500 3.266.970


0 1 2 3
0 Vitens N.V. 62.400 Laag
1 Zorggroep Attent 594.000 Middel
2 Gestichten van Weldadigheid 2.430.000 Laag
3 Totaal 3.086.400 10% 308.600


0 1 2 3
0 Woonservice IJsselland 1.365.400 Laag
1 Zwembad Den Helder *) 917.200 Middel
2 Tennisvereniging **) 400.000 Middel
3 Vitens 143.200 Laag
4 Totaal 2.825.800 5% 141.300


0 1
0 Totale restantschuld per 31 december 2018 917.200
1 Executiewaarde zwembad (80% van de WOZ waarde, per peildatum 1-1-2018, t.b.v. belastingheffing 2019) 1.424.000
2 Maximaal risico 0


0 1 2 3
0 Inkomensdeel WWB 25% 310.000 77.500
1 Presikhaaf Bedrijven vervallen vervallen vervallen
2 Fluctuaties gemeentefonds 3% 19.900.000 597.000
3 Opbrengst precariobelasting kabels en leidingen vervallen vervallen vervallen
4 Totaal 20.210.000 674.500


0 1 2 3
0 Verleende gemeentegaranties 10% 3.086.400 308.600
1 Verleende geldleningen 5% 2.825.800 141.300
2 Verbonden partijen 10% 500.000 50.000
3 Algemene risico’s bouwgrondexploitatie 20% 2.243.000 448.600
4 Opbrengst precariobelasting kabels en leidingen vervallen vervallen vervallen
5 Totaal 8.655.200 948.500


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit: 8.359.000
1 Af: Incidentele risico’s: 948.500
2 Saldo (overschot): 7.410.500


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit: 8.359.000
1 Af: Incidentele gevolgen (maximale incidentele risico's): 8.655.200
2 Saldo (tekort): -/- 296.200