Naam Doetinchem
Code 222
Provincie Gelderland
Inwonertal 57382

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties (incl. A18 Bedrijvenpark) None 10200000.0 None
Grondexploitatie Herijking woningbouwstrategie None None None
Sociaal domein Sociaal domein incl. BUIG vangnetregeling None 4000000.0 None
GR / Verbonden partijen Garanties en geldleningen None 1000000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 650000.0 None
GR / Verbonden partijen Subsidies van derden; GSO None 500000.0 None
Personeel Personele lasten / overhead None 1500000.0 None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None 600000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende procedures None 200000.0 None
Sociaal domein Omvorming instellingen naar Cultuurbedrijf None None None
Overig Algemene basis AR onvoorzienbare risico's None 2000000.0 None

0 1
0 1 Doelen vaststellen: welke concrete resultaten willen we bereiken op welke termijn?
1 2 Risico analyse: breng de risico’s en kansen met invloed op de doelen in kaart.
2 3 Risico perceptie en tolerantie: schat de grootte van de risico’s in. Maak afspraken over de (verschillende) waardering van risico’s en kansen.
3 4 Omgaan met risico’s: maatregelen treffen? Ja: dan maatregelen selecteren en uitvoeren. Of nee: dan risico’s aanvaarden of doelen bijstellen.
4 5 Maatregelen evalueren: maatregelen effectief? Bijsturen? Van maatregelen? Of van doelen?
5 6 Informeren: dossier vormen, monitoring, rapportage in bijv. de P&C documenten.


0 1
0 Kwaliteit Het risico is van invloed op de beoogde kwaliteit van je doel
1 Veiligheid Het risico is van invloed op de veiligheid van de burgers of medewerkers
2 Reputatie Het risico is van invloed op de reputatie van het bestuur of de gemeente
3 Tijd Het risico is van invloed op de tijd waarbinnen je het doel realiseert
4 Geld Het risico is van invloed op de kosten of opbrengsten van je activiteiten


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve per ultimo Spaarrisicoreserve herijking woningbouw Stelpost incidentele onvoorziene uitgaven 21.440 5.400 BN 80 22.443 80 24.154 BN 80 27.759 80 30.237 80
2 Totale beschikbare weerstandscapaciteit 26.920 22.523 24.234 27.839 30.317


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto schuldquote 104% 113% 107% 100% 90% 82%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte leningen 91% 94% 93% 86% 77% 69%
3 Solvabiliteitsratio 18% 15% 17% 19% 21% 23%
4 Kengetal grondexploitatie 30% 30% 28% 25% 23% 17%
5 Structurele exploitatieruimte 2,6% 0,7% 0,5% 0,6% 1,3% 0,7%
6 Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde 97% 97% 96% 96% 96% 96%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Ontwikkellocaties (grexen en gebiedsontwikkelingen) None 6600000.0 None
Sociaal domein Sociaal domein incl. BUIG vangnetregeling None 4500000.0 None
GR / Verbonden partijen Garanties en geldleningen None 1000000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 1300000.0 None
GR / Verbonden partijen Subsidies van derden; GSO None 250000.0 None
Personeel Personele lasten / overhead None 1500000.0 None
Kapitaalgoederen Kapitaallasten None 100000.0 None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende procedures None 500000.0 None
Overig Omvorming instellingen naar Cultuurbedrijf None 1000000.0 None
Gemeentefonds Algemene basis AR onvoorzienbare risico's None 2000000.0 None

0 1
0 1 Doelen vaststellen: welke concrete resultaten willen we bereiken op welke termijn?
1 2 Risico analyse: breng de risico’s en kansen met invloed op de doelen in kaart.
2 3 Risico perceptie en tolerantie: schat de grootte van de risico’s in. Maak afspraken over de (verschillende) waardering van risico’s en kansen.
3 4 Omgaan met risico’s: maatregelen treffen? Ja: dan maatregelen selecteren en uitvoeren. Of nee: dan risico’s aanvaarden of doelen bijstellen.
4 5 Maatregelen evalueren: maatregelen effectief? Bijsturen? Van maatregelen? Of van doelen?
5 6 Informeren: dossier vormen, monitoring, rapportage in bijv. de P&C documenten.


0 1
0 Kwaliteit Het risico is van invloed op de beoogde kwaliteit van je doel
1 Veiligheid Het risico is van invloed op de veiligheid van de burgers of medewerkers
2 Reputatie Het risico is van invloed op de reputatie van het bestuur of de gemeente
3 Tijd Het risico is van invloed op de tijd waarbinnen je het doel realiseert
4 Geld Het risico is van invloed op de kosten of opbrengsten van je activiteiten


0 1 2 3 4 5
0 nrRisico's2019202020212022
1 Totaal gekwantificeerde risico's18.75018.45018.45018.450
2
3 Weerstandscapaciteit 2019 2020 2021 2022
4 Algemene reserve per ultimoStelpost incidentele onvoorziene uitgaven 18.32380 22.17080 25.39180 27.42380
5 Totale beschikbare weerstandscapaciteit 18.403 22.250 25.471 27.503
6
7 Ratio weerstandsvermogen0,981,211,381,49


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Netto schuldquote 84% 104% 101% 93% 85% 82%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte leningen 77% 90% 88% 81% 72% 70%
3 Solvabiliteitsratio 18% 17% 14% 16% 18% 19%
4 Kengetal grondexploitatie 19% 27% 20% 18% 16% 16%
5 Structurele exploitatieruimte 3% 1% 1% 1% 1% 1%
6 Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde 97% 97% 97% 97% 97% 97%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Risico voor overcapaciteit en transitievergoeding ambtelijk personeel 25.0 1578249.0 394562.25
Personeel Risico voor mismatch ambtelijk personeel 25.0 222500.0 55625.0
GR / Verbonden partijen Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken 50.0 469600.0 234800.0
Overig Verlaging SW-budget gedurende het jaar 50.0 523841.0 261920.5
Personeel De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht 25.0 268854.0 67213.5
Personeel Sleutelfunctionarissen vertrekken en functies kunnen moeilijk worden ingevuld 25.0 150000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Faillissement debiteuren 50.0 220250.0 110125.0
GR / Verbonden partijen Twee van de vijf grote detacheringsklanten vallen weg 50.0 466800.0 233400.0
GR / Verbonden partijen Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden 25.0 50000.0 12500.0
Grondexploitatie Leegstand in bedrijfspanden door verlies aan capaciteit wegens detachering of wegvallen huurder 50.0 75000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Marges interne productie-activiteiten Laborijn staat onder druk 50.0 45000.0 22500.0
Sociaal domein Ziekteverzuim SW loopt op met 5% 25.0 340852.0 85213.0
Personeel Ziekteverzuim ambtelijk personeel loopt op met 5% 10.0 545374.0 54537.4
ICT algemeen Beheers- en apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot 50.0 588161.0 294080.5
Overig Verslechtering productiviteit SW-bestand 50.0 45000.0 22500.0

0 1 2 3 4
0 Risico omschrijving Kans Financieel gevolg Risicobuffer in €
1
2 1 Risico voor overcapaciteit en transitievergoedingen ambtelijk personeel 25% € 1.578.249 € 394.562
3 2 Risico voor mismatch ambtelijk personeel 25% € 222.500 € 55.625
4 3 Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken 50% € 469.600 € 234.800
5 4 Verlaging SW-budget gedurende het jaar 50% € 523.841 € 261.921
6 5 De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht 25% € 268.854 € 67.214
7 6 Sleutelfunctionarissen vertrekken en functies kunnen moeilijk worden ingevuld 25% € 150.000 € 37.500
8 7 Faillissement debiteuren 50% € 220.250 € 110.125
9 8 Twee van de vijf grote detacheringsklanten vallen weg 50% € 466.800 € 233.400
10 9 Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden 25% € 50.000 € 12.500
11 10 Leegstand in bedrijfspanden door verlies aan capaciteit wegens detachering of wegvallen huurder 50% € 75.000 € 37.500
12 11 Marges interne productie activiteiten Laborijn staat onder druk. 50% € 45.000 € 22.500
13 12 Ziekteverzuim SW loopt op met 5% 25% € 340.852 € 85.213
14 13 Ziekteverzuim ambtelijk personeel loopt op met 5% 10% € 545.374 € 54.537
15 14 Beheers- en apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot 50% € 588.161 € 294.081
16 15 Verslechtering productiviteit SW-bestand 50% € 45.000 € 22.500
17 TOTAAL 34,4% € 5.589.482 € 1.923.977