Naam Ede
Code 228
Provincie Gelderland
Inwonertal 114682

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord. 75.0 4700000.0 3525000.0
Grondexploitatie Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode. 50.0 6000000.0 3000000.0
Grondexploitatie Vertragingen in de bestemmingsplanprocedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus. 50.0 4500000.0 2250000.0
Grondexploitatie Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen. 50.0 4000000.0 2000000.0
Sociaal domein De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld. 25.0 7500000.0 1875000.0
BUIG De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. 70.0 2500000.0 1750000.0
Grondexploitatie De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West. 50.0 2685000.0 1342500.0
Projecten De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. 50.0 2625000.0 1312500.0
Bodemsanering Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp. 50.0 2456000.0 1228000.0
Grondexploitatie Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode. 25.0 -4500000.0 -1125000.0

Omschrijving

Integraal

Algemene dienst

Grondexploitaties

Totaal risicobedrag

121.905

59.151

62.753

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)

26.158

13.006

16.150Omschrijving

Gevolgen

Kans

Financieel
gevolg

Invloed

1

Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord.

Afboeking grondwaarde Kernhem Noord naar huidige agrarische waarde. De BBV verplicht gemeenten om niet actieve ontwikkelingen op te nemen onder materiële vaste activa en naar huidige waarde af te boeken.

75%

max. 4.700

7%

2

Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 6.000

6%

3

Vertragingen in de bestemmingsplan-procedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus.

De omvang/het volume van het WFC is later haalbaar, met mogelijk druk op de prijzen en vertraagde uitgifte.

50%

max. 4.500

4%

4

Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen.

Toekomstige opbrengsten lopen terug.

50%

max. 4.000

4%

5

De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld.

Een overschrijding van het budget.

25%

max. 7.500 (s)

4%

6

De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

70%

max. 2.500 (s)

3%

7

De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West.

Verdere verfijning naar begroting zorgt voor afwijkingen en hogere kosten.

50%

max. 2.685

3%

8

De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien.

Een overschrijding van het krediet.

50%

max. 2.625

3%

9

Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp.

Extra saneringskosten.

50%

max. 2.456

2%

10

Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode.

Een verbetering van het financieel resultaat.

25%

max. -4.500

2% Omschrijving

Programmarekening
2016

Programmabegroting
2018-2021

Onvoorzien

100

100

Algemene reserve

35.381

23.713

Overige algemene reserves

16.357

16.277

Bedrijfsmiddelen en P-reserves

13.025

12.401

Stille reserves

p.m.

p.m.

Bedrijfsreserve grondzaken *

0

-907

Totale weerstandscapaciteit

64.863

51.584Omschrijving

Verloop van de kengetallen

PR 2016

PB 2017

PB 2018

MJB 2019

MJB 2020

MJB 2021

Netto schuldquote

84%

98%

91%

92%

78%

81%

Gecorrigeerde netto schuldquote

57%

71%

68%

70%

56%

58%

Solvabiliteitsratio

27%

25%

24%

24%

27%

25%

Structurele exploitatieruimte

-1%

1%

0%

2%

2%

3%

Grondexploitatie

64%

56%

50%

46%

44%

45%

Belastingcapaciteit*

96%

93%

89%

92%

92%

92%Omschrijving

Gevolgen

Kans

Financieel
gevolg

Invloed

1

Uitstel van de planologische uitwerking en ontwikkeling van Kernhem Noord.

Afboeking grondwaarde Kernhem Noord naar huidige agrarische waarde. De BBV verplicht gemeenten om niet actieve ontwikkelingen op te nemen onder materiële vaste activa en naar huidige waarde af te boeken.

75%

max. 4.700

7%

2

Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC stijgt tijdens erfpachtperiode.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

50%

max. 6.000

6%

3

Vertragingen in de bestemmingsplan-procedures en het realiseren van de ontsluiting van de WFC campus.

De omvang/het volume van het WFC is later haalbaar, met mogelijk druk op de prijzen en vertraagde uitgifte.

50%

max. 4.500

4%

4

Lange looptijd maakt grondexploitatie WFC vatbaar voor conjunctuurveranderingen.

Toekomstige opbrengsten lopen terug.

50%

max. 4.000

4%

5

De rijkskorting op nieuwe taken Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiewet wordt onvoldoende ingevuld.

Een overschrijding van het budget.

25%

max. 7.500 (s)

4%

6

De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend.

Een verslechtering van het financieel resultaat.

70%

max. 2.500 (s)

3%

7

De kosten bouw- en woonrijp maken zijn momenteel nog normatief opgenomen in de grondexploitatie Kernhem B West.

Verdere verfijning naar begroting zorgt voor afwijkingen en hogere kosten.

50%

max. 2.685

3%

8

De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de Spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien.

Een overschrijding van het krediet.

50%

max. 2.625

3%

9

Meer saneringsmaatregelen nodig dan nu voorzien op bedrijventerrein de Klomp.

Extra saneringskosten.

50%

max. 2.456

2%

10

Toe te rekenen rente aan de grondexploitatie WFC daalt tijdens erfpachtperiode.

Een verbetering van het financieel resultaat.

25%

max. -4.500

2%Omschrijving

Integraal

Algemene dienst

Grondexploitaties

Totaal risicobedrag

121.905

59.151

62.753

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)

26.158

13.006

16.150 Omschrijving

Programmarekening
2016

Programmabegroting
2018-2021

Onvoorzien

100

100

Algemene reserve

35.381

23.713

Overige algemene reserves

16.357

16.277

Bedrijfsmiddelen en P-reserves

13.025

12.401

Stille reserves

p.m.

p.m.

Bedrijfsreserve grondzaken *

0

-907

Totale weerstandscapaciteit

64.863

51.584Omschrijving

Verloop van de kengetallen

PR 2016

PB 2017

PB 2018

MJB 2019

MJB 2020

MJB 2021

Netto schuldquote

84%

98%

91%

92%

78%

81%

Gecorrigeerde netto schuldquote

57%

71%

68%

70%

56%

58%

Solvabiliteitsratio

27%

25%

24%

24%

27%

25%

Structurele exploitatieruimte

-1%

1%

0%

2%

2%

3%

Grondexploitatie

64%

56%

50%

46%

44%

45%

Belastingcapaciteit*

96%

93%

89%

92%

92%

92%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget 50.0 26250000.0 13125000.0
Overig Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). 61.0 6300000.0 3843000.0
Grondexploitatie Nieuwe uitgangspunten grondexploitatie WFC blijken markttechnisch niet haalbaar. 75.0 4640000.0 3480000.0
Overig De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. 75.0 2175000.0 1631250.0
Grondexploitatie Verdichting van het programma in de grondexploitatie Maurits Zuid - WFC is niet haalbaar. 50.0 2850000.0 1425000.0
Projecten De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. 50.0 2625000.0 1312500.0
Grondexploitatie De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. 25.0 4829000.0 1207250.0
Grondexploitatie De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. 25.0 4254000.0 1063500.0
BUIG De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. 40.0 2500000.0 1000000.0
Projecten In de periode tussen uitvoeringsbesluit en daadwerkelijke oplevering zijn nieuwe ontwikkelingen die aanpassingen in vastgestelde ontwerp ofwel scopewijzigingen noodzakelijk maken (Spoorzone). 50.0 2000000.0 1000000.0

0 1 2
0 Omschrijving Programmarekening Programmabegroting 2017 2019-2022
1 Onvoorzien Algemene reserve Overige algemene reserves Bedrijfsmiddelen (inclusief P) reserve Stille reserves Bedrijfsreserve grondzaken* Totale weerstandscapaciteit 100 24.476 16.277 12.712 p.m. 2.700 56.265 100 10.666 16.277 10.717 p.m. 1.989 39.749


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving Verloop van de kengetallen PR 2017 PB 2018 PB 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
1 Netto schuldquote Gecorrigeerde netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 63% 42% 27% -1% 49% 93% 91% 68% 25% 0% 50% 89% 83% 62% 21% 3% 36% 93% 82% 63% 21% 3% 30% 93% 78% 58% 25% 4% 31% 93% 65% 48% 26% 3% 25% 93%


0 1 2 3 4
0 plannen blijft achter op de geplande stijging.
1 9 De rijksuitkering voor de Participatiewet (inkomen) is ontoereikend. Een verslechtering van het financieel resultaat. 40% max. 2.500 (s) 2%
2 10 In de periode tussen uitvoeringsbesluit en daadwerkelijke oplevering zijn nieuwe ontwikkelingen die aanpassingen in vastgestelde ontwerp ofwel scopewijzigingen noodzakelijk maken (Spoorzone). Aanpassingen leiden tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. 50% max. 2.000 2%


0
0 Omschrijving Integraal Ratio Algemene dienst Ratio Grondexploitaties Ratio
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 39.749 37.760 1.989 = 1,1 = 1,4 = 0,1 Benodigde weerstandscapaciteit 37.250 27.810 13.977 Score waardering Voldoende Voldoende Ruim onvoldoende


0
0 Omschrijving Programmabegroting Programmarekening Programmabegroting 2018-2021 2017 2019-2022
1 Integraal 2 2 1,1 4 Algemene dienst 2,9 1,4 Grondexploitaties 0 0,2 0,1


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Gevolgen Kans Financieel Invloed gevolg
1 1 Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. Overschrijding van het budget. 50% max. 26.250 (s) 23%
2 2 Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen. 61% max. 6.300 7%
3 3 Nieuwe uitgangspunten grondexploitatie WFC blijken markttechnisch niet haalbaar. Geraamde grondopbrengsten worden niet gerealiseerd. 75% max. 4.640 6%
4 4 De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. 75% max. 2.175 3%
5 5 Verdichting van het programma in de grondexploitatie Maurits Zuid - WFC is niet haalbaar. Lagere grondopbrengsten. 50% max. 2.850 3%
6 6 De kostenontwikkeling van de bouwkosten van de spoorzone (OV-knoop) stijgt harder dan voorzien. Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. 50% max. 2.625 2%
7 7 De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. De opbrengststijging is lager dan geraamd. 25% max. 4.829 2%
8 8 De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende De opbrengststijging is lager dan geraamd. 25% max. 4.254 2%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). 69.0 15998000.0 11038620.0
Sociaal domein Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. 50.0 21900000.0 10950000.0
Kapitaalgoederen Gebiedsontwikkeling WFC: extra wensen (kwalitatief) aan parkeren 50.0 4063000.0 2031500.0
Overig Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. 50.0 4000000.0 2000000.0
Grondexploitatie De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. 50.0 3985000.0 1992500.0
Grondexploitatie De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. 50.0 3676000.0 1838000.0
Overig Gebiedsontwikkeling WFC: er worden voor woningbouw hogere prijzen gerealiseerd dan nu geraamd 20.0 -7200000.0 -1440000.0
Kapitaalgoederen De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. 75.0 2175000.0 1631250.0
Grondexploitatie Gebiedsontwikkeling WFC: lagere grondprijzen voor de commerciële functies. 50.0 3000000.0 1500000.0
Overig Gebiedsontwikkeling WFC: afzetvertraging commerciële functies. 50.0 3000000.0 1500000.0

0
0 Omschrijving Integraal Ratio Algemene dienst Ratio Grondexploitaties Ratio
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 44.787 44.054 733 = 1,8 = 0 = 1,2 Benodigde weerstandscapaciteit 37.631 24.058 20.960 Score waardering Voldoende Ruim voldoende Onvoldoende


0
0 Omschrijving Programmabegroting Programmarekening Programmabegroting 2019-2022 2018 2020-2023
1 Integraal 1,1 2,1 1,2 Algemene dienst 1,4 2,9 1,8 Grondexploitaties 0,1 0,6 0


0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving Gevolgen Kans Financieel Invloed gevolg
1 1 Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen. 69% max. 15.988 18%
2 2 Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. Overschrijden budget. 50% max. 21.900 18%
3 3 Gebiedsontwikkeling WFC: extra wensen (kwalitatief) aan parkeren Duurdere oplossing en mogelijk bijdrage aan onrendabele top parkeren nodig. 50% max. 4.063 3%
4 4 Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. Extra kosten proces. 50% max. 4.000 3%
5 5 De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. De opbrengststijging is lager dan geraamd. 50% max. 3.985 3%
6 6 De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. De opbrengststijging is lager dan geraamd. 50% max. 3.676 3%
7 7 Gebiedsontwikkeling WFC: er worden voor woningbouw hogere prijzen gerealiseerd dan nu geraamd. Hogere grondwaarden woningbouw. 25% max. -7.200 3%


0 1 2 3 4 5
0 8 De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. 75% max. 2.175 3%
1 9 Gebiedsontwikkeling WFC: lagere grondprijzen voor de commerciële functies. Minder opbrengsten. 50% max. 3.000 2%
2 10 Gebiedsontwikkeling WFC: afzetvertraging commerciële functies. Langere looptijd project en hogere rente- en plankosten. 50% max. 3.000 2%


0 1 2
0 Omschrijving Programmarekening Programmabegroting 2018 2020-2023
1 Onvoorzien Algemene reserve Overige algemene reserves Bedrijfsmiddelen (inclusief P) reserve Stille reserves Bedrijfsreserve grondzaken* Totale weerstandscapaciteit 100 16.514 16.277 12.716 p.m. 7.611 53.218 100 17.147 16.277 10.530 p.m. 733 44.787