Naam Elburg
Code 230
Provincie Gelderland
Inwonertal 23107

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Uitvoering Participatiewet None None None
Omgevingswet Invoering Omgevingswet None None None
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen woningen particulieren 5.0 1532000.0 76600.0
GR / Verbonden partijen Garanties WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) 2.5 145000000.0 3625000.0
GR / Verbonden partijen Garanties WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) 0.0 27200000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen met publiek belang 5.0 784000.0 39200.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen met publiek belang 5.0 1602000.0 80100.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling realiseren linksaf-vak op de Flevoweg naar Nieuwstadspad 50.0 120000.0 60000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen None None None
Overig Algemene risico’s 5.0 47284000.0 2364200.0
Sociaal domein Uitvoering Jeugdwet None None None
Belasting Leges vergunningen 50.0 50000.0 25000.0
Grondexploitatie Gronden in exploitatie 4.25420168067227 9520000.0 405000.0

0 1 2 3 4
0 Incidenteel weerstandsvermogen algemene dienst weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst
1 incidenteel 10.742.000 6.245.000 1,72
2 incidenteel 757.000 405.000 1,87
3 11.499.000 6.650.000 1,73
4
5 structureel 175.000 25.000 7,00


0 1 2 3 4
0 1.532.000 5% 77.000 Er komen geen nieuwe garanties bij zodat het risico jaarlijks afneemt.
1 145.000.000 2,5% 3.625.000 Het risicoprofiel van de WEW is voorzichtigheidshalve ingeschat op 2,5%.
2 27.200.000 0% 0 Het risicoprofiel van de WSW is ingeschat op nihil, omdat bij ingebrekestelling leningen worden gevraagd.
3 784.000 5% 39.000 Dit betreft garanties aan overige stichtingen/ bedrijven.
4 1.602.000 5% 80.000 Aan verenigingen en stichtingen zijn geldleningen verstrekt voor het realiseren van nieuw- en verbouw van (sport-) accommodaties.
5 120.000 50% 60.000 Wegens goedkeuring bestemmingsplan door Provincie is deze garantstelling afgegeven.
6 Onbekend 0 Er is een redelijk beeld van de (potentieel) verontreinigde locaties in de gemeente. Financiële risico’s zijn niet te kwantificeren.
7 47.284.000 5% 2.364.000 5% van de ‘omzet’ op begrotingsbasis
8 223.522.000 6.245.000
9 9.520.000 div. 405.000 Dit is het risicobedrag obv risicokaarten per complex.
10 9.520.000 405.000


0 1 2 3 4
0 onbekend De kosten voor jeugdhulp vertonen in 2017 een stijging. Vooralsnog wordt hiervoor de reserve sociaal domein ingezet. Bij uitputting van de reserve zullen extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
1 onbekend De inkomsten voor de werkvoorziening nemen jaarlijks af. Hierdoor zullen er in de toekomst tekorten ontstaan. Dekking is als bij jeugdhulp. Met de reserve sociaal domein op de achterhand zullen op termijn extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
2 onbekend Het is onduidelijk in welke mate voor deze taak in de toekomst structurele middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
3 50.000 50% 25.000 Door minder aanvragen (meldingen) staat de opbrengst onder druk.
4 50.000 25.000


0 1
0
1 50.000
2 50.000
3
4 262.000
5 312.000


0 1 2
0 algemene reserve algemene weerstandsreserve incidentele ruimte in de begroting structurele ruimte in de begroting onbenutte belastingcapaciteit (OZB) onbenutte belastingcapaciteit (begraafrechten) 424.000
1 10.006.000
2 312.000
3 10.742.000 Incidenteel
4 79.000
5 0
6 96.000
7 175.000 Structureel


0 1 2 3 4 5 6
0 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd 2. Solvabiliteitsratio 3. Grondexploitatie 4. Structurele exploitatieruimte begroting 5a. Belastingcapaciteit 5b. Woonlasten, Coelo rangnummer 6a. Weerstandsratio - incidenteel 6b. Weerstandsratio - structureel 7. Liquiditeit 8. Netto schuld per inwoner 34% 57% 57% 55% 52% 49%
1 25% 48% 48% 46% 44% 41%
2 57% 51% 47% 49% 50% 51%
3 12% 12% 0% 0% 0% 0%
4 2,5% 0,3% 0,8% 0,7% 0,5% 0,1%
5 88% 87% 89% 89% 89% 89%
6 93 91 64 64 64 64
7 1,72 2,28 1,73 1,77 1,80 1,83
8 1,99 10,7 7,00 7,00 7,00 7,00
9 3,24 1,20 0,65 0,65 0,65 0,65
10 774 1.213 1.191 1.145 1.104 1.037


0 1 2
0 <90% 90-130% >130%
1 <90% 90-130% >130%
2 >50% 20-50% <20%
3 <20% 20-35% >35%
4 > 0% = 0% < 0%
5 <95% 95-105% >105%
6 <100 100-300 >300
7 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
8 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
9 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
10 < €1.500 €1.500€2.500 > €2.000


0 1
0 De totale schulden afgezet tegen de totale baten
1 Netto schuldquote gecorrigeerd Structurele exploitatieruimte Woonlasten, Coelo rangnummer Weerstandsratio - incidenteel Weerstandsratio - structureel De totale schulden exclusief doorgeleende gelden afgezet tegen de totale baten
2 Het eigen vermogen (reserves) afgezet tegen het totale vermogen
3 De waarde van de grond ten opzichte van de totale baten
4 Het structurele exploitatiesaldo vergeleken met de totale baten
5 De hoogte van de belastingopbrengst ten opzichte van het landelijke gemiddelde
6 Rangnummer woonlasten voor huishoudens (OZB, riool, afval)
7 Het vermogen om incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen
8 Het vermogen om structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen
9 Verhouding korte schulden ten opzichte van de aanwezige liquide middelen
10 De totale netto schuld gedeeld door het aantal inwoners


0
0 Netto schuldquote
1 Netto schuldquote gecorrigeerd
2 Solvabiliteitsratio
3 Grondexploitatie
4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit
6 Woonlasten, Coelo rangnummer
7 Weerstandsratio - incidenteel
8 Weerstandsratio - structureel
9 Liquiditeit
10 Netto schuld per inwoner


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Garantie geldleningen woningen particulieren 5.0 1264000.0 63200.0
Overig Garanties WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) 2.5 145500000.0 3637500.0
Overig Garanties WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) 0.0 20635000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen met publiek belang 5.0 679000.0 33950.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen met publiek belang 5.0 1470000.0 73500.0
Overig Garantstelling realiseren linksaf-vak op de Flevoweg naar Nieuwstadspad 50.0 120000.0 60000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen None None None
Overig Algemene risico’s 5.0 51107000.0 2555350.0
Sociaal domein Uitvoering Jeugdwet 50.0 365000.0 182500.0

0 1 2 3 4
0 Incidenteel weerstandsvermogen algemene dienst weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst
1 incidenteel 10.268.000 6.425.000 1,60
2 incidenteel 3.345.000 1.917.000 1,74
3 13.613.000 8.342.000 1,63
4
5 structureel 159.000 182.500 0,87


0 1 2 3 4
0 1.264.000 5% 63.000 Er komen geen nieuwe garanties bij zodat het risico jaarlijks afneemt.
1 145.500.000 2,5% 3.638.000 Het risicoprofiel van de WEW is voorzichtigheidshalve ingeschat op 2,5%.
2 20.635.000 0% 0 Het risicoprofiel van de WSW is ingeschat op nihil, omdat bij ingebrekestelling leningen worden gevraagd.
3 697.000 5% 35.000 Dit betreft garanties aan overige stichtingen/ bedrijven.
4 1.470.000 5% 74.000 Aan verenigingen en stichtingen zijn geldleningen verstrekt voor het realiseren van nieuw- en verbouw van (sport-) accommodaties.
5 120.000 50% 60.000 Wegens goedkeuring bestemmingsplan door Provincie is deze garantstelling afgegeven.
6 Onbekend 0 Er is een redelijk beeld van de (potentieel) verontreinigde locaties in de gemeente. Financiële risico’s zijn niet te kwantificeren.
7 51.107.000 5% 2.555.000 5% van de ‘omzet’ op begrotingsbasis
8 220.793.000 6.425.000
9 3.834.000 50% 1.917.000 50% van de boekwaarde.
10 3.834.000 1.917.000


0 1 2 3 4
0 365.000 50% 182.500 De kosten voor jeugdhulp vertonen in 2018 opnieuw een stijging. Vooralsnog wordt hiervoor de reserve sociaal domein ingezet. Bij uitputting van de reserve zullen extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
1 onbekend De inkomsten voor de werkvoorziening nemen jaarlijks af. Hierdoor zullen er in de toekomst tekorten ontstaan. Dekking is als bij jeugdhulp. Met de reserve sociaal domein op de achterhand zullen op termijn extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
2 onbekend Het is onduidelijk in welke mate voor deze taak in de toekomst structurele middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
3 365.000 182.500


0 1
0
1 50.000
2 50.000
3
4 26.000
5 76.000


0 1 2
0 algemene reserve algemene weerstandsreserve incidentele ruimte in de begroting structurele ruimte in de begroting onbenutte belastingcapaciteit (OZB) onbenutte belastingcapaciteit (begraafrechten) 124.000
1 10.068.000
2 76.000
3 10.268.000 Incidenteel
4 45.000
5 0
6 114.000
7 159.000 Structureel


0 1 2 3 4 5 6
0 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd 2. Solvabiliteitsratio 3. Grondexploitatie 4. Structurele exploitatieruimte 5a. Belastingcapaciteit 5b. Woonlasten, Coelo rangnummer 6a. Weerstandsratio - incidenteel 6b. Weerstandsratio - structureel 7. Liquiditeit 8. Netto schuld per inwoner 32% 29% 34% 31% 27% 18%
1 23% 19% 25% 23% 19% 18%
2 61% 61% 60% 61% 62% 63%
3 14% 0% 0% 0% 0% 0%
4 3% 1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0%
5 89% 92% 92% 92% 92% 92%
6 64 64 82 82 82 82
7 2,16 1,73 1,63 1,67 1,70 1,70
8 0,88 7,00 0,87 0,87 0,87 0,87
9 2,99 1,67 0,80 0,79 0,85 0,78
10 726 597 716 662 586 549


0 1 2
0 <90% 90-130% >130%
1 <90% 90-130% >130%
2 >50% 20-50% <20%
3 <20% 20-35% >35%
4 > 0% 0% < 0%
5 <95% 95-105% >105%
6 <95 95-285 >285
7 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
8 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
9 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
10 < €1.500 €1.500-€2.500 > €2.000


0 1
0 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Woonlasten, Coelo rangnummer Weerstandsratio - incidenteel Weerstandsratio - structureel Liquiditeit Netto schuld per inwoner De totale schulden afgezet tegen de totale baten
1 De totale schulden exclusief doorgeleende gelden afgezet tegen de totale baten
2 Het eigen vermogen (reserves) afgezet tegen het totale vermogen
3 De waarde van de grond ten opzichte van de totale baten
4 Het structurele exploitatiesaldo vergeleken met de totale baten
5 De hoogte van de belastingopbrengst ten opzichte van het landelijke gemiddelde
6 Rangnummer woonlasten voor huishoudens (OZB, riool, afval)
7 Het vermogen om incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen
8 Het vermogen om structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen
9 Verhouding korte schulden ten opzichte van de aanwezige liquide middelen
10 De totale netto schuld gedeeld door het aantal inwoners


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Garantie geldleningen woningen particulieren 5.0 1033000.0 51650.0
Overig Garanties WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) 2.5 155500000.0 3887500.0
Overig Garanties WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) 0.0 24035000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen met publiek belang 5.0 716000.0 35800.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen met publiek belang 5.0 1569000.0 78450.0
Kapitaalgoederen Garantstelling realiseren linksaf-vak op de Flevoweg naar Nieuwstadspad 50.0 120000.0 60000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen 0.0 0.0 0.0
Overig Algemene risico's 5.0 53446000.0 2672300.0
Grondexploitatie Grondexploitatie complexen 20.01 4106000.0 821610.6
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 2500000.0 625000.0
Sociaal domein Uitvoering Jeugdwet - 1 50.0 875000.0 437500.0
BUIG Uitvoering Participatiewet None None None
Omgevingswet Invoering Omgevingswet None None None
Sociaal domein Uitvoering jeugdwet - 2 50.0 393000.0 196500.0

0 1 2 3 4
0 Incidenteel weerstandsvermogen algemene dienst weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst
1 incidenteel 8.043.000 6.786.000 1,19
2 incidenteel 4.135.000 1.447.000 2,86
3 12.178.000 8.233.000 1,48
4
5 structureel 158.000 437.500 0,36


0 1
0 >= 2,0 Uitstekend
1 1,4 < 2,0 Ruim voldoende
2 1,0 < 1,4 Voldoende
3 0,8 < 1,0 Matig
4 0,6 < 0,8 Onvoldoende
5 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 1.033.000 5% 52.000 Er komen geen nieuwe garanties bij zodat het risico jaarlijks afneemt.
1 155.500.000 2,5% 3.888.000 Het risicoprofiel van de WEW is voorzichtigheidshalve ingeschat op 2,5%.
2 24.035.000 0% 0 Het risicoprofiel van de WSW is ingeschat op nihil, omdat bij ingebrekestelling leningen worden gevraagd.
3 716.000 5% 36.000 Dit betreft garanties aan overige stichtingen/ bedrijven.
4 1.569.000 5% 78.000 Aan verenigingen en stichtingen zijn geldleningen verstrekt voor het realiseren van nieuw- en verbouw van (sport-) accommodaties.
5 120.000 50% 60.000 Wegens goedkeuring bestemmingsplan door Provincie is deze garantstelling afgegeven.
6 Onbekend 0 Er is een redelijk beeld van de (potentieel) verontreinigde locaties in de gemeente. Financiële risico’s zijn niet te kwantificeren.
7 53.446.000 5% 2.672.000 5% van de ‘omzet’ op begrotingsbasis
8 236.419.000 6.786.000
9 4.106.000 div. 822.000 Dit is het risicobedrag o.b.v. risicokaarten per complex en de mogelijke gevolgen van de marktwaardetoets.
10 2.500.000 25% 625.000 O.b.v. winstverwachting in de toekomst
11 6.606.000 1.447.000


0 1 2 3 4
0 875.000 393.000 50% 437.500 196.500 De kosten voor jeugdhulp vertonen in 2020 opnieuw een stijging. Vooralsnog wordt hiervoor de reserve sociaal domein ingezet. Bij uitputting van de reserve zullen extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden. In programma 6 is in afwachting van het verdiepend onderzoek jeugdzorg in 2022 een bezuinigingsstelpost opgenomen.
1 onbekend De inkomsten voor de werkvoorziening nemen jaarlijks af. Hierdoor zullen er in de toekomst tekorten ontstaan. Met de reserve sociaal domein op de achterhand zullen op termijn naar verwachting extra structurele middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
2 onbekend Het is onduidelijk in welke mate voor deze taak in de toekomst structurele middelen beschikbaar gesteld moeten worden.
3 1.268.000 634.000


0 1
0
1 50.000
2 50.000
3
4 26.000
5 76.000


0 1 2
0 algemene reserve algemene weerstandsreserve incidentele ruimte in de begroting structurele ruimte in de begroting onbenutte belastingcapaciteit (OZB) onbenutte belastingcapaciteit (begraafrechten) 95.000
1 7.872.000
2 76.000
3 8.043.000 Incidenteel
4 41.000
5 0
6 117.000
7 158.000 Structureel


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Woonlasten, Coelo rangnummer Weerstandsratio - incidenteel Weerstandsratio - structureel Liquiditeit Netto schuld per inwoner 20% 34% 40% 39% 37% 48%
1 12% 25% 33% 32% 30% 41%
2 61% 60% 54% 55% 56% 45%
3 0% 0% 1% 1% 0% 0%
4 -1% 0% 2% 2% 2% 2%
5 90% 92% 91% 92% 92% 93%
6 79 82 77 77 77 77
7 1,60 1,63 1,48 1,47 1,45 1,47
8 0,42 0,87 0,36 0,36 0,25 0,25
9 1,93 0,80 0,72 0,76 0,69 0,67
10 501 716 991 922 858 1.118


0 1 2
0 <90% 90-130% >130%
1 <90% 90-130% >130%
2 >50% 20-50% <20%
3 <20% 20-35% >35%
4 > 0% 0% < 0%
5 <95% 95-105% >105%
6 <100 100-300 >300
7 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
8 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
9 > 1,5 1,0-1,5 < 1,0
10 < €1.500 €1.500€2.500 > €2.000


0 1
0 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Woonlasten, Coelo rangnummer Weerstandsratio - incidenteel Weerstandsratio - structureel Liquiditeit Netto schuld per inwoner De totale schulden afgezet tegen de totale baten
1 De totale schulden exclusief doorgeleende gelden afgezet tegen de totale baten
2 Het eigen vermogen (reserves) afgezet tegen het totale vermogen
3 De waarde van de grond ten opzichte van de totale baten
4 Het structurele exploitatiesaldo vergeleken met de totale baten
5 De hoogte van de belastingopbrengst ten opzichte van het landelijke gemiddelde
6 Rangnummer woonlasten voor huishoudens (OZB, riool, afval)
7 Het vermogen om incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen
8 Het vermogen om structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen
9 Verhouding korte schulden ten opzichte van de aanwezige liquide middelen
10 De totale netto schuld gedeeld door het aantal inwoners