Naam Ermelo
Code 233
Provincie Gelderland
Inwonertal 26793

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Transitie Jeugd - De door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen voor de uitvoering van de jeugdzorg zijn onvoldoende om de te maken kosten te dekken. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Te weinig statushouders gehuisvest ten opzichte van de taakstelling. 90.0 410000.0 369000.0
GR / Verbonden partijen Een instelling kan haar betalingsverplichting tot rente en aflossing voor een door de gemeente Ermelo volledig gewaarborgde geldlening niet nakomen. 10.0 927000.0 92700.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De gemeente wordt aangesproken als schadegemeente om een renteloze lening aan het WEW te verstrekken 10.0 1350000.0 135000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De rechter honoreert het beroep van de Streekmuziekschool op de garantstelling n.a.v. het in 2013 uitgesproken faillissement. 10.0 844000.0 84400.0
Sociaal domein Participatiewet: De terugloop van de populatie van het aantal WSW'ers met oude rechten houdt geen gelijke tred met de korting op het rijksbudget. 30.0 260000.0 78000.0
GR / Verbonden partijen Bij een van de regionale samenwerkingsverbanden treedt een of meerdere van de door het samenwerkingsverband geraamde risico's op 30.0 300000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Liander maakt met succes bezwaar tegen de aanslag precariobelasting betreffende het elektriciteitsnetwerk in Ermelo. 10.0 950000.0 95000.0
Grondexploitatie De anterieure overeenkomsten tot realisatie van een bedrijventerrein in het gebied tussen Eendenparkweg en Harderwijkerweg worden ontbonden. 50.0 120000.0 60000.0
Personeel Voortijdige functiebeëindiging van een wethouder (óf wachtgelder). 10.0 600000.0 60000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Mogelijke saneringskosten de Zanderij op basis van minimale variant 90.0 1000000.0 900000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 10.0 3600000.0 360000.0
Sociaal domein Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief in de WMO 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Participatiewet: De terugloop van de populatie van het aantal WSW'ers met oude rechten houdt geen gelijke tred met de korting op het rijksbudget. 30.0 440000.0 132000.0
Sociaal domein De huidige taakstellingen voor het sociaal domein worden niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd 10.0 1128000.0 112800.0
Grondexploitatie De anterieure overeenkomsten tot realisatie van een bedrijventerrein in het gebied tussen Eendenparkweg en Harderwijkerweg worden ontbonden. 90.0 120000.0 108000.0
GR / Verbonden partijen Een instelling kan haar betalingsverplichting tot rente en aflossing voor een door de gemeente Ermelo volledig gewaarborgde geldlening niet nakomen 10.0 875000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen De rechter honoreert het beroep van de Streekmuziekschool op de garantstelling n.a.v. het in 2013 uitgesproken faillissement. 10.0 844000.0 84400.0
Gemeentefonds Diverse ontwikkelingen binnen de algemene uitkering (herverdelingen, taakmutaties, accres gemeentefonds e.d.) pakken negatief uit voor de gemeente. Hieronder worden ook gevat de eventuele afwijkingen door WOZ-hertaxaties en de mogelijke continuering van de opschalingskorting van het Rijk na 2021. 30.0 250000.0 75000.0
Dividend/Rente De gemeente wordt aangesproken als schadegemeente om een renteloze lening aan het WEW te verstrekken. 10.0 1125000.0 112500.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 KJaarstukkenBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingengetallen201720182019202020212022
1 Netto schuldquote -38% 0,5% 39,8% A 61% A 71% A 74% A
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alleverstrekte leningen -38% 0,5% 39,8% A 61% A 61% A 74% A
3 Solvabiliteitsratio 66% 64% 51% A 44% A 40% A 39% A
4 Grondexploitatie 0% 2% -1% A -2% A -1% A -1% A
5 Structurele exploitatieruimte 0% 4% 4% A 3% A 3% A 2% A
6 Belastingcapaciteit 93% 93% 93% A 93% A 93% A 93% A


0 1 2
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5
0 RisicoFinancieelRisicoGevolgenKansInvloednummergevolg
1 R222 Mogelijke saneringskosten de Zanderijop basis van minimale variant Geld - Er ontstaat een nadeel in debegroting. 90% max.€1.000.000 33.11%
2 R209 Niet voldoen aan de bepalingen van deAlgemene VerordeningGegevensbescherming Geld - Een boete van de AutoriteitPersoonsgegevens (max. € 20 mio of4% van omzettotaal). 10% max.€3.600.000 13.23%
3 R210 Als gevolg van de invoering van hetabonnementstarief in de WMO Geld - De uitgaven door gemeentenaan Wmo-voorzieningen zullenhierdoor toenemen en de inkomstenuit de eigen bijdragen afnemen. 50% max.€300.000 5.52%
4 R183 Participatiewet: De terugloop van depopulatie van het aantal WSW'ers metoude rechten houdt geen gelijke tredmet de korting op het rijksbudget. Geld - met als gevolg dat er zich eennadeel voordoet in de begroting 30% max.€440.000 4.89%
5 R221 De huidige taakstellingen voor hetsociaal domein wordt niet of slechtsgedeeltelijk gerealiseerd Geld - De inkomstenstelposten worden niet gehaald wat leidt tot eentekort op de begroting 10% max.€1.128.000 4.11%
6 R203 De anterieure overeenkomsten totrealisatie van een bedrijventerrein inhet gebied tussen Eendenparkweg enHarderwijkerweg worden ontbonden. Geld - De eerder doorinitiatiefnemers betaalde anterieurebijdragen dienen door de gemeentete worden terugbetaald. 90% max.€120.000 3.96%
7 R139 Een instelling kan haarbetalingsverplichting tot rente enaflossing voor een door de gemeenteErmelo volledig gewaarborgdegeldlening niet nakomen Geld - Een beroep vangeldverstrekkers op de gemeenteErmelo om de betalingsverplichtingvan een instelling over te nemen tergrootte van het bedrag waar degemeente garant voor staat. 10% max.€875.000 3.29%


0 1 2 3 4 5
0 R163 De rechter honoreert het beroep vande Streekmuziekschool op degarantstelling n.a.v. het in 2013uitgesproken faillissement. Geld - De gemeente moet bijdragenin de financiële afwikkeling van hetfaillissement van de muziekschool. 10% max.€844.000 3.06%
1 R192 Diverse ontwikkelingen binnen dealgemene uitkering (herverdelingen,taakmutaties, accres gemeentefondse.d.) pakken negatief uit voor degemeente. Hieronder worden ookgevat de eventuele afwijkingen doorWOZ-hertaxaties en de mogelijkecontinuering van de opschalingskortingvan het Rijk na 2021. Geld - Er ontstaat een tekort in debegroting 30% max.€250.000 2.76%
2 R194 De gemeente wordt aangesproken alsschadegemeente om een rentelozelening aan het WEW te verstrekken. Geld - Derving rentekosten 10% max.€1.125.000 2.76%


0 1
0 BenodigdeZekerheidspercentageweerstandscapaciteit
1 70% € 1.527.000,00
2 75% € 1.638.000,00
3 80% € 1.755.000,00
4 85% € 1.966.000,00
5 90% € 2.271.000,00
6 95% € 3.058.000,00


0 1 2 3 4
0 Onderverdeling weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000,00)Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021Ultimo 2022
1
2 Weerstandscapaciteit exploitatie
3 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 0 0 0 0
4 Rioolheffing *0 0 0 0 0
5 Afvalstoffenheffing * 0 0 0 0
6 Onbenutte deel leges en andere heffingen p.m. p.m. p.m. p.m.
7 Onvoorzien (incl. volume-ontwikkelingen, stelpost nominaleontwikkelingen) 218 218 218 218
8 Begrotingsruimte
9 Kostenreductie mogelijkheden
10 Nadere ombuigingsmogelijkheden
11 Subtotaal Weerstandscapaciteit exploitatie (A) 218 218 218 218
12
13 Weerstandscapaciteit vermogen
14 Algemene reserve vrij besteedbaar 7.420 6.557 5.776 5.686
15 Algemene reserve weerstandscapaciteit 1.200 1.200 1.200 1.200
16 Vrij aanwendbare deel bestemmingsreserves 1.431 1.271 1.034 1.021
17 Subtotaal Weerstandscapaciteit vermogen- afgerond- (B) 10.050 9.027 8.009 7.906


0 1 2 3 4
0
1 Weerstandscapaciteit grondexploitatie (C) 1.751 1.742 1.733 1.724
2
3 Totaal Weerstandscapaciteit (A+B+C) 12.019 10.987 9.960 9.848
4
5 Benodigde weerstandscapaciteit 2.271 2.271 2.271 2.271
6
7 Ratio weerstandsvermogen 5,29 4,84 4,39 4,34


0 1 2
0 WaarderingsklasseRatioBetekenis
1 A > 2.0 Uitstekend
2 B 1.4 - 2.0 Ruim voldoende
3 C 1.0 - 1.4 Voldoende
4 D 0.8 - 1.0 Matig
5 E 0.6 - 0.8 Onvoldoende
6 F < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1
0 MRatiooment van berekeningweerstandsvermogen
1 Programmarekening 2014 15,52
2 Programmabegroting 2016-2019 11,48
3 Jaarstukken 2015 19,68
4 Programmabegroting 2017-2020 15,76
5 Jaarstukken 2016 16,65
6
7 Programmabegroting​ 2018-2021 schijf 2018 31,20
8 Jaarstukken 2017 27,97
9 Programmabegroting​ 2019-2022 schijf 2019 5,29


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Automatisering 30.0 100000.0 30000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteit bij bedrijf None None None
Overig Taakuitvoering 10.0 2500.0 250.0
Gemeentefonds Begrotingsrisico 30.0 50000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid None None None
Personeel Loon- en prijsontwikkelingen 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Ziekteverzuim 70.0 75000.0 52500.0
Personeel Eigen risico voor werknemersverzekeringen 30.0 50000.0 15000.0
Omgevingswet Informatievoorziening Omgevingswet 30.0 50000.0 15000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Nr. Naam risico Beschrijving Soor t Risico Gevolgen Beheersmaatregel Rest risic o Kwantificering risico Weerstands- component
1 In Euro’ s Kans Kans %
2 1 Automatisering Productieverlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen, uitwijkfaciliteit 1 In de gegeven beschikbaarhei dsgarantie zit geen garantie bij een calamiteit. Er is geen uitwijkfaciliteit, risico bij calamiteit ligt bij ODNV. Voor de beschikbaarheid van de service is een beschikbaarheid sgarantie afgegeven. Medewerkers kunnen bij uitval van gebouwvoorzieningen thuis inloggen of in Nunspeet een werkplek zoeken. Ja 100 Klein 30% € 30.000
3 2 Calamiteit bij bedrijf ODNV kan het verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld 2 Verlies van vertrouwen in ODNV, claims, negatieve publiciteit Communicatiepl an/protocol met met bevoegd gezag afstemmen, simulatie Nee € 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 oefenen.
1 3 Taakuitvoering Hieronder verstaan wij het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. 1 Betalen schadevergoeding Wij zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkhei d en tegen een aanspraak op vermogensschad e. Ja € 2,5 eige n risic o per geva l Zeer klein 10% € 250
2 4 Begrotingsrisico Er is sprake van een kleine post onvoorzien in de begroting. 1 Bij tegenvallers beroep doen op deelnemers Interne budgetbewaking , halfjaarrapportage richting deelnemers Ja € 50 Klein 30% € 15.000
3 5 Rechtmatigheid Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims 2 Imagoschade en verlies vertrouwen in ODNV Interne controle, controle accountant, bewaking van rechtmatigheid van besluitvorming Nee € 0
4 6 Loon- en prijsontwikkelinge n Periodiek wordt met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De begroting wordt zes maanden voor aanvang van het boekjaar opgesteld. Mogelijk worden 1 Indien in een nieuwe CAO hogere loonstijgingen worden afgesproken ontstaat een Hogere bijdragen van de deelnemers Ja € 100 Gemid deld 50% € 50.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 nadien afspraken gemaakt die tot extra loonstijgingen leiden. financieel tekort.
1 7 Ziekteverzuim Over 2018, 2017 en 2016 bedroeg het ziekteverzuim 5,33%, 6,71% en 6,24%. In de begroting is geen raming opgenomen voor vervanging als gevolg van langdurig ziekteverzuim. In de kentallen is rekening gehouden met een maximaal ziektepercentage van 5% 1 Niet halen van het met de deelnemers afgesproken programma Stelpost opnemen in de begroting of acceptatie lagere productie door de deelnemers Ja € 75 Groot 70% € 52.500
2 8 Eigen risico voor werknemersverze -keringen Eigen risico van ODNV voor ziektewet, WW en premiedifferentiatie voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten) 1 Betaling eigen risico Geen maatregel. Aanspraken worden gemeld in de jaarrekening. Ja € 50 Klein 30% € 15.000
3 9 Informatievoorziening Omgevinswet Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) er uit komt te zien en wat dit voor gevolgen heeft voor de eigen informatievoorziening van ODNV Interne informatievoorziening is niet tijdig gereed Ontwikkelingen nauwlettend volgen Nee € 50 Klein 30% € 15.000
4 Totaal € 152.750


0 1 2
0 Naam deelnemer ODNV Procentueel aandeel in de exploitatie 2020 (factor A) Door deelnemer op te nemen risico in de paragraaf Risicoinventarisatie en Weerstandsvermogen (A*(76.375-49.000))
1 Gemeente Elburg 9,6 % € 2.625
2 Gemeente Ermelo 17,5 % € 4.799
3 Gemeente Harderwijk 24,1 % € 6.608
4 Gemeente Hattem 3,4 % € 919
5 Gemeente Heerde 4,7 % € 1.288
6 Gemeente Nunspeet 11,2 % € 3.067
7 Gemeente Oldebroek 7,4 % € 2.035
8 Gemeente Putten 19,5 % € 5.346
9 Provincie Gelderland 2,5 % € 688


0 1 2
0 Financiële kengetallen ODNV per 1 januari 2020
1 Kengetal Uitkomst Oordeel
2 Structurele exploitatieruimte 1% Onvoldoende
3 Netto Schuldquote 0% Voldoende
4 Solvabiliteit 0% Voldoende
5 Lokale lasten n.v.t. n.v.t
6 Grondexploitatie n.v.t. n.v.t