Naam Loppersum
Code 24
Provincie Groningen
Inwonertal 9732

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 510000.0 255000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 70.0 1700000.0 1190000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (open einde regelingen) 50.0 1190000.0 595000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (openbare ruimte) 50.0 510000.0 255000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 90.0 1190000.0 1071000.0
Overig Bedrijfsvoering (inclusief projecten) 90.0 1190000.0 1071000.0
Overig Externe factoren (prijzen/rente/calamiteiten) 30.0 255000.0 76500.0
Overig Herindeling None None None
Belasting Gaswinning 30.0 1700000.0 510000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None

0 1 2 3 4
0 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 3.197 1.542 797.000
1 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 613.000 341.000 613.000
2 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 4.413 4.192 4.578
3 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 31.130 28.776 30.091
4 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 61.000 65.000 74.000


0 1 2
0 estanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Algemene Reserve X
2 Bestemmingsreserves X
3 Onvoorzien incidenteel X
4 Vrije ruimte meerjarenraming X
5 Stille reserves X
6 Onbenutte belastingcapaciteit B X


0 1 2
0 ategorie Kans dat risico zich voordoet Weging
1 1 1 keer per 10 jaar of minder vaak 10%
2 2 1 keer per 5 tot 10 jaar 30%
3 3 1 keer per 2 tot 5 jaar 50%
4 4 1 keer per 1 tot 2 jaar 70%
5 5 1 keer per jaar of vaker C 90%


0 1 2 3
0 Categorie Bandbreedte Bandbreedte (absoluut) Risicobedrag (bandbreedtemidden)
1 A Tussen 0% en 0,2% Tussen € 0 en € 58.000 € 29.000
2 B Tussen 0,2% en 0,5% Tussen € 58.000 en € 145.000 € 101.500
3 C Tussen 0,5% en 1,0% Tussen € 145.000 en € 290.000 € 217.500
4 D Tussen 1% en 2% Tussen € 290.000 en € 580.000 € 435.000
5 E Tussen 2% en 5% Tussen € 580.000 en € 1.450.000 € 1.015.000
6 F Groter dan 5% Groter dan € 1.450.000 € 1.450.000


0 1
0 atio weerstandsvermogen (norm) Niveau (beoordeling)
1 Groter dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 estanddeel Saldo begroting 2018 (bedragen x 1.000 euro)
1 Algemene Reserve € 3.849
2 Vrije bestemmingsreserves € 2.923
3 Onvoorzien incidenteel € 28
4 Stille reserves € 0
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit B € 6.800


0 1 2 3 4 5
0 isico Korte omschrijving van het risico Kans* Weging (tabel 2) Risicobedrag (tabel 3) Claim op weerstandscapaciteit (weging * risicobedrag)
1 Algemene Uitkering Een lager dan verwachte Algemene Uitkering 1 keer per 2 tot 5 jaar 50% € 510.000 € 255.000
2 Verbonden partijen Hoger dan verwachte bijdragen 1 keer per 1 tot 2 jaar 70% € 1.700.000 € 1.190.000
3 Sociaal Domein (open einde regelingen) Extra kosten door een groter dan verwacht gebruik van diverse regelingen 1 keer per 2 tot 5 jaar 50% € 1.190.000 € 595.000
4 Kapitaalgoederen (openbare ruimte) De kosten voor het onderhoud zijn hoger dan verwacht 1 keer per 2 tot 5 jaar 50% € 510.000 € 255.000
5 Grondexploitaties Tegenvallende kavelverkopen 1 keer per jaar of vaker 90% € 1.190.000 € 1.071.000
6 Bedrijfsvoering (inclusief projecten) Ziekte, langer dan verwachte doorlooptijden 1 keer per jaar of vaker 90% € 1.190.000 € 1.071.000
7 Externe factoren (prijzen/rente/calamiteiten) Hoger dan verwachte inflatie of rentekosten, rampen, Niet Gesprongen Explosieven 1 keer per 5 tot 10 jaar 30% € 255.000 € 76.500
8 Herindeling Toekomstige herindeling, is nog lastig in te schatten. Maar hier dient in de toekomst rekening mee te worden gehouden.
9 Gaswinning De versterkingsopgave heeft ook voor het gemeentelijk vastgoed grote gevolgen. Er is een risico op budgetoverschrijding. Verder kunnen door de NAM of NCG toegezegde middelen lager uitvallen of uitblijven 1 keer per 5 tot 10 jaar 30% € 1.700.000 R € 510.000


0 1 2 3 4 5
0 ennootschapsbelasting Sinds 2016 is de gemeente vennootschapsbelasting plichtig. Dit kan betekenen dat de gemeente in de toekomst belasting dient te betalen over ondernemersactiviteiten. Verwacht wordt dat dit de komende jaren zich niet voordoet n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1 Benodigde weerstandscapaciteit V € 5.023.500


0 1 2 3 4
0 Bij begroting ultimo jaar Rek 2016 2017.000 2018.000
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 25.099 23.605 25.099
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 2.851 3.261 3.908
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 1.730 1.151 1.874
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 2.602 3.236 2.602
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 3.197 1.542 797.000
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 613 341.000 613.000
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 4.413 4.192 4.578
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 31.130 28.776 30.091
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 61 65.000 74.000


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming ultimo jaar 2019.000 2020.000 2021.000
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 27.192 25.004 22.862
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 3.908 3.908 3.908
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 1.874 1.874 1.874
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 2.602 2.602 2.602
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 797.000 797.000 797.000
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 728.000 623.000 756.000
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 6.578 6.578 6.578
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 30.055 29.443 29.306
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 68.000 69.000 61.000


0 1 2 3 4
0 Bij begroting ultimo jaar Rek 2016 2017.000 2018.000
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 25.099 23.605 25.099
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 2.851 3.261 3.908
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 1.730 1.151 1.874
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f) 2.602 3.236 2.602


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming ultimo jaar 2019.000 2020.000 2021.000
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 27.192 25.004 22.862
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 3.908 3.908 3.908
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 1.874 1.874 1.874
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 2.602 2.602 2.602
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 797.000 797.000 797.000
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 728.000 623.000 756.000
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 6.578 6.578 6.578
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 30.055 29.443 29.306
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 68.000 69.000 61.000


0 1 2 3 4
0 Bij begroting ultimo jaar Rek 2016 2017.000 2018.000
1 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 13.288 11.360 11.389
2 B Balanstotaal 43.396 39.461 47.135
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 31 29.000 28.000


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming ultimo jaar 2019.000 2020.000 2021.000
1 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 11.236 11.099 10.947
2 B Balanstotaal 44.755 42.430 40.136
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 25.000 26.000 27.000


0 1 2 3 4
0 Bij begroting ultimo jaar Rek 2016 2017.000 2018.000
1 B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) 3.015 3.015 3.015
2 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 31.130 28.776 30.091
3 Grondexploitatie A/B x 100% 10 10.000 10.000


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming ultimo jaar 2019.000 2020.000 2021.000
1 B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) 3.015 3.015 3.015
2 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 30.055 29.443 29.306
3 Grondexploitatie A/B x 100% 10.000 10.000 10.000


0 1 2 3 4
0 Bij begroting Rek 2016 2017.000 2018
1 A Totale structurele lasten 31.144 29.158 29.585
2 B Totale structurele baten 30.901 29.162 29.691
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 224 224.000 431
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 388 388.000 377
5 E Totale baten 28.374 28.772 29.714
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 3,5 1.000 0,2


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming 2019 2020 2021
1 A Totale structurele lasten 30.351 30.048 29.949
2 B Totale structurele baten 30.032 29.420 29.283
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 392 373 372
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 362 367 389
5 E Totale baten 30.055 29.443 29.306
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% -1,2 -2,2 -2,2


0 1 2 3 4
0 Bij begroting Rek 2016 2017 2018
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 252 263 276
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 331 345 345
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 262 269 244
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 845 877 865
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 722 722
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 716 121 119


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming 2019 2020 2021
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 289 297 312
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 345 345 345
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 244 244 244
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 878 886 901
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 722 722 722
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 121 122 124


0 1 2
0 R isico Kans Maatregelen
1 De moderne ambtenaar bevindt zich in een situatie waarin de leidinggevende minder zicht heeft op de dagelijkse bezigheden van de ambtenaar en, als gevolg van toegenomen vrijheid en het nieuwe werken, op meer afstand staat. Klein Toetsen vooral op output  Afleggen ambtseed  Personeelsbeleid gericht op professionaliteit  Toepassen gedragscode  Stimuleren open organisatie, waarin we  elkaar aanspreken op gedrag
2 De baanmobiliteit, externe inhuur en het aantal tijdelijke contracten nemen sterk toe. Flexibilisering kan de verankering van normen, waarden en regelgeving binnen de organisatie belemmeren en de continuïteit van het integriteitsbeleid en kennisoverdracht bemoeilijken. Redelijk groot, omdat het verloop vanwege de decentralisaties, de gaswinning en bovengemiddeld ziekteverzuim momenteel erg groot is. Afleggen ambtseed  Bij aannemen van personeel worden de  geldende normen en waarden door de leidinggevende meegedeeld Personeelsbeleid gericht op professionaliteit  Stimuleren open organisatie, waarin we  elkaar aanspreken op gedrag Toepassen gedragscode 
3 Politici en bestuurders kunnen nevenfuncties aanhouden. Integriteitsrisico's kunnen ontstaan op het vlak van gebruik van informatie, positie en belangen. Klein. Zorgen voor concurrentie  Open en transparant communiceren dat een  nevenfunctie kruist met de uitvoering van gemeentelijk beleid Elkaar aanspreken 
4 Integritisme, oftewel de neiging om de betekenis van integriteit op te rekken, waardoor een angstcultuur ontstaat, omdat bestuurders en politici niet meer durven handelen uit angst voor integriteitsbeschuldigingen. Klein Stimuleren open organisatie, waarin we  elkaar aanspreken op gedrag Transparant debat voeren 
5 Commerciële en maatschappelijke organisaties werken steeds intensiever samen met gemeenten. Er ontstaan uitgebreide netwerken van wederkerigheid waardoor de integriteit van besluitvorming en beleid in het geding komen. Klein Zorgen voor concurrentie  Toepassen vastgesteld beleid, onder andere  inkoop- en aanbesteding Open en transparant communiceren over de  onderlinge relaties


0 1 2
0 Door bezuinigingen kan de aandacht voor integriteit onder druk komen te staan. Er is een heroriëntatie op kerntaken, waarbij de aandacht uitgaat naar het primaire proces. Klein Niet bezuinigen op integriteit of zaken die  hieraan raken
1 Verspreiden van informatie wordt steeds makkelijker als gevolg van de snelheid van innovaties Klein Afleggen ambtseed  Bij aannemen van personeel worden de  geldende normen en waarden door de leidinggevende meegedeeld Personeelsbeleid gericht op professionaliteit  Stimuleren open organisatie, waarin we  elkaar aanspreken op gedrag Toepassen gedragscode 
2 Gemeenteambtenaren staan meer en vaker in contact met burgers, wat kan leiden tot willekeur Klein Personeelsbeleid gericht op professionaliteit  Consequent toepassen beleid  Mandaat wordt daar neergelegd waar het  hoort
3 Het is moeilijk goed toezicht te houden op de besluitvorming en het beleid binnen interbestuurlijke samenwerkingen Klein Verslaglegging vergaderingen  Informeren en adviseren van bestuurders aan  de voorkant Open en transparant debat stimuleren 
4 De lokale pers heeft weinig capaciteit en beperkte ruimte voor politieke verslaglegging waardoor de communicatie over de lokale politiek afneemt en er minder mogelijkheden zijn tot diepgang Klein Persuurtje  Persberichten  Open communicatie via website en sociale  media
5 Zowel het sanctioneren als het bagatelliseren van integriteitskwesties kan risico's opleveren. Klein Toepassen vastgestelde procedure 
6 Minderheidsgroepen kunnen zich politiek organiseren en invloedrijk worden met als gevolg dat politieke gewoonten en besluiten ontstaan die niet stroken of strijdig zijn met heersende ideeën over integriteit. Klein Stimuleren open politiek debat waarbij ook  geldende normen en waarden aan bod komen.
7 Via financiering van verkiezingscampagnes door private donateurs ontstaan mogelijk onwenselijke afhankelijkheids-relaties of beïnvloeding tussen politieke en commerciële partijen. Klein Stimuleren open politiek debat  Elkaar aanspreken 
8 Beïnvloeding van de lokale politiek door de georganiseerde misdaad Klein Stimuleren open politiek debat  Elkaar aanspreken 
9 Door gebrek aan functiescheiding ontstaat het gevaar van risico's op het gebied van organisatorische integriteit. Klein Afleggen ambtseed  Bij aannemen van personeel worden de  geldende normen en waarden door de leidinggevende meegedeeld Personeelsbeleid gericht op professionaliteit  Stimuleren open organisatie, waarin we  elkaar aanspreken op gedrag Toepassen gedragscode  Zorgen voor functiescheiding 


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 510000.0 255000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 70.0 1700000.0 1190000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (open einde regelingen) 50.0 1190000.0 595000.0
Overig Kapitaalgoederen (openbare ruimte) 50.0 510000.0 255000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 90.0 1190000.0 1071000.0
Overig Bedrijfsvoering (inclusief projecten) 90.0 1190000.0 1071000.0
Overig Externe factoren (prijzen/rente/calamiteiten) 30.0 255000.0 76500.0
GR / Verbonden partijen Herindeling None None None
Overig Gaswinning 30.0 1700000.0 510000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Belasting OZB None None None

0 1 2 3 4
0 Bij begroting ultimo jaar Bedragen x € 1.000 Rek 2017 2018 2019
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) € 23.605 € 27.370 € 25.143
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) € 5.674 € 5.674 € 5.674
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) € 4.257 € 4.257 € 4.257
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) € 2.389 € 2.389 € 2.389
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) € 1.569 € 1.569 € 1.569
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) € 375 € 770 € 494
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) € 5.202 5.202 € 5.202
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) € 32.852 € 30.091 € 29.990
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 73 74 85


0 1 2
0 estanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Algemene Reserve X
2 Bestemmingsreserves X
3 Onvoorzien incidenteel X
4 Vrije ruimte meerjarenraming X
5 Stille reserves X
6 Onbenutte belastingcapaciteit BX


0 1 2
0 Categorie Kans dat risico zich voordoet Weging
1 1 1 keer per 10 jaar of minder vaak 10%
2 2 1 keer per 5 tot 10 jaar 30%
3 3 1 keer per 2 tot 5 jaar 50%
4 4 1 keer per 1 tot 2 jaar 70%
5 5 1 keer per jaar of vaker 90%


0 1 2 3
0 ategorie Bandbreedte Bandbreedte (absoluut) Risicobedrag (bandbreedte midden)
1 A Tussen 0% en 0,2% Tussen € 0 en € 58.000 € 29.000
2 B Tussen 0,2% en 0,5% Tussen € 58.000 en € 145.000 € 101.500
3 C Tussen 0,5% en 1,0% Tussen € 145.000 en € 290.000 € 217.500
4 D Tussen 1% en 2% Tussen € 290.000 en € 580.000 € 435.000
5 E Tussen 2% en 5% Tussen € 580.000 en € 1.450.000 € 1.015.000
6 F Groter dan 5% Groter dan € 1.450.000 C€ 1.450.000


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen (norm) Niveau (beoordeling)
1 Groter dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Bestanddeel Saldo begroting 2019 (bedragen x 1.000 euro)
1 Algemene Reserve € 2.922
2 Vrije bestemmingsreserves € 3.118
3 Onvoorzien incidenteel € 28
4 Stille reserves € 0
5 Totale incidentele weerstandscapaciteit € 6.068


0 1 2 3 4 5
0 isico Korte omschrijving van het Kans* Weging (tabel 2) Risicobedrag (tabel 3) Claim op weerstandscapaciteit risico (weging * risicobedrag)
1 Algemene Uitkering Een lager dan verwachte Algemene Uitkering 1 keer per 2 tot 5 jaar 50% € 510.000 € 255.000
2 Verbonden partijen Hoger dan verwachte bijdragen 1 keer per 1 tot 2 jaar 70% € 1.700.000 € 1.190.000
3 Sociaal Domein (open einde regelingen) Extra kosten door een groter dan verwacht gebruik van diverse regelingen 1 keer per 2 tot 5 jaar 50% € 1.190.000 € 595.000
4 Kapitaalgoederen (openbare ruimte) De kosten voor het onderhoud zijn hoger dan verwacht 1 keer per 2 tot 5 jaar 50% € 510.000 € 255.000
5 Grondexploitaties Tegenvallende kavelverkopen 1 keer per jaar of vaker 90% € 1.190.000 € 1.071.000
6 Bedrijfsvoering (inclusief projecten) Ziekte, langer dan verwachte doorlooptijden 1 keer per jaar of vaker 90% € 1.190.000 € 1.071.000
7 Externe factoren (prijzen/rente/calamiteiten) Hoger dan verwachte inflatie of rentekosten, rampen, Niet Gesprongen Explosieven 1 keer per 5 tot 10 jaar 30% € 255.000 € 76.500
8 Herindeling Toekomstige herindeling, is nog lastig in te schatten. Maar hier dient in de toekomst rekening mee te worden gehouden.
9 Gaswinning De versterkingsopgave heeft ook voor het gemeentelijk vastgoed grote gevolgen. Er is een risico op budgetoverschrijding. Verder kunnen door de NAM of NCG toegezegde middelen lager uitvallen of uitblijven 1 keer per 5 tot 10 jaar 30% € 1.700.000 € 510.000


0 1 2 3 4 5
0 Vennootschapsbelasting Sinds 2016 is de gemeente vennootschapsbelasting plichtig. Dit kan betekenen dat de gemeente in de toekomst belasting dient te betalen over ondernemersactiviteiten. Verwacht wordt dat dit de komende jaren zich niet voordoet n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1 OZB De gemeente Oldambt en Midden Groningen versus de NAM voeren een rechtszaak over de waarde berekening van NAM locaties welke onderdeel zijn van de OZB opbrengst niet woningen. De uitkomst hiervan heeft indirect ook gevolgen voor de berekening van de waarden van de NAM locaties in de gemeente Loppersum. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.
2 Benodigde € 5.023.500 weerstandscapaciteit


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming ultimo jaar Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) € 22.955 € 20.813 € 18.844
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) € 5.674 € 5.674 € 5.674
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) € 4.257 € 4.257 € 4.257
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) € 2.389 € 2.389 € 2.389
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) € 1.569 € 1.569 1.569
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) € 389 € 522 € 753
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) € 5.202 € 5.202 € 5.202
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) € 29.805 € 29.814 € 29.946
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 68 69 61


0 1 2 3 4
0 Bij begroting ultimo jaar Bedragen x € 1.000 Rek 2017 2018 2019
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) € 23.605 € 27.370 € 25.143
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) € 5.674 € 5.674 € 5.674
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) € 4.257 € 4.257 € 4.257
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f) € 2.389 € 2.389 € 2.389
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) € 1.569 € 1.569 € 1.569
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) € 375 € 770 € 494
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) € 5.202 € 5.202 € 5.202
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) € 32.852 € 30.091 € 29.990
9 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 73 74 85 leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%


0 1 2 3 4
0 Bij meerjarenraming ultimo jaar Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) € 22.955 € 20.813 € 18.844
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) € 5.674 € 5.674 € 5.674
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) € 4.257 € 4.257 € 4.257
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) € 2.389 € 2.389 € 2.389
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) € 1.569 € 1.569 € 1.569
6 F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) € 389 € 522 € 753
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) € 5.202 € 5.202 € 5.202
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) € 29.805 € 29.814 € 29.946
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 68 69 61