Naam Heumen
Code 252
Provincie Gelderland
Inwonertal 16462

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Bezuinigingen 2014-2017 80.0 20000.0 16000.0
Belasting Leges Wabo 80.0 24000.0 19200.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren WWB c.a. 80.0 27000.0 21600.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 40.0 65000.0 26000.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 20.0 None None
Belasting OZB 80.0 5000.0 4000.0
Belasting Afvalstoffenheffing 80.0 10000.0 8000.0
Dividend/Rente Dividend 40.0 10000.0 4000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gebouwen 20.0 165000.0 33000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud wegen 20.0 665500.0 133100.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen 20.0 129000.0 25800.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen aan derden 20.0 65000.0 13000.0
GR / Verbonden partijen MGR 80.0 106000.0 84800.0
GR / Verbonden partijen MARN None None None
GR / Verbonden partijen Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid 20.0 47282.0 9456.4
GR / Verbonden partijen DAR 20.0 196000.0 39200.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen 20.0 2500.0 500.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Regio Nijmegen(ODRN) None None None
GR / Verbonden partijen Munitax 40.0 27000.0 10800.0
GR / Verbonden partijen Vereniging van Eigenaren Maldensteijn None None None
GR / Verbonden partijen Gemeensch. Gezondheidsdienst regio Nijmegen 80.0 59500.0 47600.0
GR / Verbonden partijen Gemeensch. Gezondheidsdienst regio Nijmegen (Veilig Thuis) 20.0 72000.0 14400.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 20.0 1800000.0 360000.0
Personeel Verzekerde risico's 40.0 55000.0 22000.0
Personeel Ziekteverzuim personeel 40.0 15000.0 6000.0
Personeel Werkprocessen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imagorisico’s None None None
Personeel Organisatierisico’s None None None
Personeel Loonkosten 80.0 134000.0 107200.0
Personeel Wachtgelden wethouders 80.0 162500.0 130000.0
Personeel Pensioenen wethouders 40.0 50000.0 20000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 40.0 50000.0 20000.0
Projecten Bouw sportcentrum Malden 100.0 172000.0 172000.0
Grondexploitatie Dorpshart Malden. 60.0 75000.0 45000.0
BUIG Participatiewet inkomensdeel 80.0 330000.0 264000.0
Sociaal domein WMO 40.0 80000.0 32000.0
Sociaal domein Decentralisatie sociaal domein 20.0 50000.0 10000.0
BUIG Participatiebudget 40.0 150000.0 60000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 80.0 30000.0 24000.0
Sociaal domein Minimabeleid 40.0 17500.0 7000.0
Sociaal domein Statushouders. 80.0 10000.0 8000.0
Sociaal domein Sociaal culturele accommodaties 20.0 156000.0 31200.0
Overig Binnensportaccommodaties 40.0 50000.0 20000.0
Overig Buitensportaccommodaties 20.0 70000.0 14000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 80.0 15000.0 12000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade (lopende projecten) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften en andere procedures 40.0 100000.0 40000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling, schatkistbankieren 100.0 20000.0 20000.0
Aanbesteding Ontwikkeling prijspeil 20.0 60000.0 12000.0

0 1 2
0 Waarderingstabel weerstandsvermogen Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kengetallen Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Geld. Gem. Cat. A Cat. B Cat. C
2 Netto schuldquote 32 % 50 % 44% 55% 38% 33% 65% <90% 90-130% >130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -11 % 5 % 6% 17% 4% 0,3% 53% <90% 90-130% >130%
4 Solvabiliteitsratio * 26 % 28 % 31% 32% 40% 40% 33% >50% 20-50% <20%
5 Structurele exploitatieruimte ** 3 % 0 % 2% 4% 5% 6% 0,6% Begr en MJR>0 % Begr of MJR>0% Begr en MJR<0%
6 Grondexploitatie 9 % 17 % 1,7% 3% -1.7% -1,7% 18% <20% 20-35% >35%
7 Belastingcapaciteit 110 % 118 % 118% 118% 118% 118% 99% <95% 95-105% >105%


0 1
0 Object WOZ-waarde 2017.
1 Gemeentehuis, Kerkplein 6, Malden 3.270.000
2 Gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 10, Malden 490.000
3 Parkeergarage Maldensteijn, Kerkplein 8a 390.000
4 Pachtgronden2 4.920.0003
5 Natuurgronden 2.600.0004
6 Totaal 11.670.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 40.0 100500.0 40200.0
Gemeentefonds BCF 40.0 100000.0 40000.0
Dividend/Rente Dividend 40.0 50000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en gewaarborgde leningen 20.0 110000.0 22000.0
GR / Verbonden partijen Aan derden verstrekte leningen 20.0 51000.0 10200.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 60.0 500000.0 300000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 20.0 2800000.0 560000.0
Personeel Loonkosten 80.0 176000.0 140800.0
Personeel Wethouders 20.0 230000.0 46000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 40.0 50000.0 20000.0
Projecten Bouw Sportcentrum Malden 100.0 65000.0 65000.0
Grondexploitatie Centrumplan Malden 80.0 75000.0 60000.0
BUIG Participatiewet inkomensdeel 80.0 340000.0 272000.0
Sociaal domein WMO 40.0 80000.0 32000.0
Sociaal domein Decentralisatie sociaal domein 20.0 45000.0 9000.0
Sociaal domein Participatiebudget 40.0 150000.0 60000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 80.0 30000.0 24000.0
Sociaal domein Minimabeleid 80.0 17500.0 14000.0
Sociaal domein Statushouders 80.0 10000.0 8000.0
Sociaal domein Sociaal-culturele accommodaties 20.0 156000.0 31200.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 80.0 15000.0 12000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften en andere procedures 40.0 1000000.0 400000.0

0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit Prognose 2019
1 1-jan 31-dec
2 Algemene reserve per 31 dec 2017 Verwacht resultaat 2018 Exploitatie Verwacht resultaat 2018 Grondexploitatie Verwacht resultaat 2019 Exploitatie Verwacht resultaat 2019 Grondexploitatie € 6.592.000 € 582.000 € 59.000
3 Totaal € 7.174.000 € 7.233.000


0 1 2
0 Benodigde weerstandscapaciteit Prognose 2019
1 1-jan 31-dec
2 Reservering voor risico’s van toekomstige exploitatietekorten Reservering voor vermogensrisico’s (zie tabel risico-inventarisatie) € 1.800.000 € 2.177.000 € 1.800.000 € 2.177.000
3 Totaal € 3.977.000 € 3.977.000


0 1
0 Object WOZ-waarde 2018
1 Gemeentehuis, Kerkplein 6, Malden € 3.230.000
2 Gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 10, Malden € 405.000
3 Parkeergarage Maldensteijn, Kerkplein 8a € 390.000
4 Pachtgronden* € 4.920.000
5 Natuurgronden** € 2.600.000
6 Totaal € 11.545.000


0 1
0 Weerstandsvermogen Prognose 2019
1 1-jan 31-dec
2 Exclusief stille reserves 1,84 1,85
3 Inclusief stille reserves 4,83 4,81


0 1 2
0 Waarderingstabel weerstandsvermogen Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kengetallen Rek. 2017 Begr 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr 2021 Begr 2022 Geld Gem Cat. A Cat. B Cat. C
2 Netto schuldquote 33 % 44% 55% 45% 42% 42% 65% <90% 90-130% >130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -7 % 6% 22% 18% 17% 18% 53% <90% 90-130% >130%
4 Solvabiliteits-ratio * 29 % 31% 35% 35% 36% 38% 33% >50% 20-50% <20%
5 Structurele exploitatie-ruimte 0 % 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 0,6% Begr en MJR>0% Begr of MJR>0% Begr en MJR<0%
6 Grondexploitatie 8 % 1,7% 2,1% 0,3% 0,8% 0,9% 18% <20% 20-35% >35%
7 Belastingcapa-citeit 118% 118% 112% 112% 112% 112% 99% <95% 95-105% >105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Overschrijding exploitatiebudgetten None None None
Grondexploitatie Onvoorziene risico's grondexploitaties None None None
GR / Verbonden partijen Borg- en garantiestellingen voor derde partijen None None None
Gemeentefonds Onvoorziene mutaties algemene uitkering None None None
Sociaal domein Open einde-regelingen None None None
Projecten Grote projecten None None None
GR / Verbonden partijen (exploitatie)tekorten verbonden partijen None None None

0 1
0 Weerstandsvermogen Prognose 2020
1 1-jan 31-dec
2 Exclusief stille reserves 2,07 2,17
3 Inclusief stille reserves 4,99 4,66


0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit Prognose 2020
1 1-jan 31-dec
2 Algemene reserve per 31 december 2019 Verwacht resultaat 2020 Exploitatie Totaal € 8.272.000 € 422.000 € 8.272.000 € 8.694.000


0 1 2
0 Benodigde weerstandscapaciteit Prognose 2020
1 1-jan 31-dec
2 Reservering voor risico’s van toekomstige exploitatietekorten Reservering voor vermogensrisico’s (zie tabel risico-inventarisatie) € 1.800.000 € 2.199.900 € 1.800.000 € 2.199.900
3 Totaal € 3.999.900 € 3.999.900


0 1
0 Object WOZ-waarde 2019
1 Gemeentehuis, Kerkplein 6, Malden € 3.260.000
2 Gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 10, Malden € 414.000
3 Parkeergarage Maldensteijn, Kerkplein 8a € 390.000
4 Pachtgronden* € 3.300.000
5 Natuurgronden** € 2.600.000
6 Totaal € 9.964.000


0 1 2
0 Waarderingstabel weerstandsvermogen Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kengetallen Rek. 2018 Begr 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr 2022 Begr 2023 Geld Gem Cat. A Cat. B Cat. C
2 Netto schuldquote 33 % 55% 43% 40% 37% 33% 65% <90% 90130% >130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 5 % 22% 18% 16% 14% 10% 53% <90% 90130% >130%
4 Solvabiliteitsratio 36% 35% 27% 27% 27% 27% 33% >50% 20-50% <20%
5 Structurele exploitatieruimte 2,6% 1,6% 0,2% 0,4% 0,0% 0,5% 0,6% Begr en MJR> 0% Begr of MJR>0 % Begr en MJR<0 %
6 Grondexploitatie 6,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18% <20% 20-35% >35%
7 Belastingcapaciteit 115% 112% 114% 114% 114% 114% 99% <95% 95105% >105%