Naam Lochem
Code 262
Provincie Gelderland
Inwonertal 33574

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Toerekening uren investeringen en grondexploitatie 30.0 755000.0 226500.0
Sociaal domein WMO 30.0 500000.0 150000.0
Omgevingswet Omgevingswet 10.0 370000.0 37000.0
Dividend/Rente Renterisico 10.0 150000.0 15000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 30.0 5428000.0 1628400.0
Sociaal domein Budget Jeugdhulp Zorg in Natura 70.0 2143000.0 1500100.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Delta 70.0 1000000.0 700000.0
BUIG Participatiewet-Inkomen 30.0 2167000.0 650100.0
GR / Verbonden partijen Gasfabriekterrein 30.0 1350000.0 405000.0
GR / Verbonden partijen Garanties 50.0 570000.0 285000.0
Grondexploitatie Etalage naar de Toekomst 10.0 1815000.0 181500.0
Kapitaalgoederen Rondweg Lochem 70.0 190000.0 133000.0
Projecten Afhandeling nieuwbouw gemeentehuis 30.0 400000.0 120000.0
Kapitaalgoederen Basismobiliteit 90.0 56000.0 50400.0
Kapitaalgoederen Lochemsebrug 10.0 460000.0 46000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit begroting 2018 Bedrag
1 Onvoorzien 50.000
2 Onbenutte belastingcapaciteit* 5.540.000
3 Totaal structureel 5.590.000


0 1
0 Weerstandscapaciteit begroting 2018 Bedrag
1 Algemene reserve* 9.689.000
2 Totaal incidenteel 9.689.000


0 1
0 5 - 8 - 9 6 - 7 1 - 2 - 10 - 11 10 - 13
1 12


0
0
1 14


0 1 2 3 4 5
0 ID Omschrijving Risico Beheersmaatregel Bruto Kans Netto bedrag bedrag
1 1 B Toerekening uren investeringen en grondexploitatie ij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties worden interne uren ingezet. Dit houdt in dat de voorgenomen investeringen inclusief de benodigde interne uren worden geraamd, waardoor er minder lasten op de reguliere begroting drukken. Voorwaardelijk is dat er continuïteit van projecten is. Vanwege de economische omstandigheden bestaat het risico dat er minder projecten in uitvoering worden genomen. In Op basis van de tijdregistratie wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken van deze interne uren. 755.000 Mogelijk 20-40% 226.500


0 1 2 3 4 5
0 2016 was dit het geval waarbij er een tekort is ontstaan van € 223.000.
1 2 H WMO et aantal cliënten dat aanspraak maakt op de Wmo is afhankelijk van de bevolkingssamenstelling. Het betreft een open-einde regeling. Of er voldoende middelen zijn is dus op voorhand niet volledig te voorspellen. De wijze waarop de nieuwe wetten die in januari 2015 zijn ingevoerd feitelijk uitwerken, kan pas na verloop van tijd vastgesteld worden. Ook jurisprudentie is van invloed op de uitwerking van de wetten en kan gevolgen hebben voor de financiële verplichtingen. In het huidige beleid is ruimte gecreëerd voor nieuwe oplossingen die ook van invloed zullen zijn op de middelen die nodig zijn. Vanwege landelijke aandacht bestaat de kans dat het rijk wil bijsturen in de toegekende budgetten. Dit kan wringen met de keuzes die op lokaal niveau worden gemaakt. De komende periode vraagt om voortdurend monitoren en analyseren (bevolkingssamenstelling en demografische voorspellingen) met mogelijk bijstelling van beleid tot gevolg. Hiertoe wordt jurisprudentie gevolgd en doorvertaald naar lokaal beleid. 500.000 Mogelijk 20-40% 150.000
2 3 H Omgevingswet et betreft een fundamentele herziening van het omgevingsrecht met grote gevolgen voor de werkwijze van de overheid. Overheden werken samen onder leiding van RWS, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen om de invoering van de wet voor te bereiden. Parallel loopt het wetgevingsproces van het Rijk. Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot minimaal 1-7-2020. Afhankelijk van de uitkomsten van het wetgevingsproces en de lokale gemeentelijke keuzes is een substantiële vermindering van de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen mogelijk, omdat er bijvoorbeeld meer bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zullen zijn. Dit nadeel komt voor rekening van de gemeente. Volgens de huidige inzichten kunnen gemeenten binnen de Omgevingswet zelf in hoge mate bepalen welke activiteiten vergunningsvrij worden. Daarnaast zijn serviceformules in voorbereiding om klantprocessen te stroomlijnen en zodoende de kosten te kunnen afwegen. Door het uitstel van de invoeringsdatum speelt het risico pas in 2020. 370.000 Onwaarschijnlijk 0-20% 37.000
3 4 H Renterisico et renteniveau voor langlopende leningen (langer Periodiek rente ontwikkeling nauwlettend volgen voor de kort- en langlopende leningen en 150.000 Onwaarschijnlijk 0-20% 15.000


0 1 2 3 4 5
0 dan 366 dagen) begeeft zich al enkele jaren op een laag niveau. Het ligt in de lijn der verwachting dat het rentepercentage weer zal toenemen in de komende jaren. Voor het jaar 2017 is er (nog) geen renterisico omdat er tijdig is voorzien in de financieringsbehoefte op basis van de werkelijke rentekosten van de bestaande leningen. Voor 2018 en verder is er een (beperkt) renterisico aanwezig. periodiek de liquiditeitsbehoefte berekenen
1 Totaal 428.500


0 1 2 3 4 5
0 ID Omschrijving Risico Beheersmaatregel Bruto Kans Netto bedrag bedrag
1 5 G Grondexploitaties rondexploitaties brengen risico’s met zich mee. Zowel de voordelen als de nadelen komen ten gunste/laste van de algemene middelen. Als uitgangspunt wordt genomen dat de afzet van de woningbouwkavels in de uitbreidingsplannen gestaag doorgaan met enkele bouwkavels per jaar. De grondexploitatieberekeningen zijn geactualiseerd in augustus 2017 met peildatum 1 januari 2017. De geraamde resultaten zijn een zo goed mogelijke inschatting op basis van de uitgangspunten. Hoe langer de looptijd van een plan, hoe lastiger deze ontwikkelingen zijn in te schatten. Daar waar nodig vindt overleg plaats met de gemeenteraad over programmawijzigingen en de financiële aspecten daarvan. De ontwikkelingen op de woningmarkt en de risico’s die daaraan kleven, worden in de gaten gehouden. 5.428.000 Mogelijk 20-40% 1.628.400
2 6 V Budget Jeugdhulp Zorg in Natura oor de Lochemse jeugd wordt meer en duurdere hulp ingezet. Verwijsgedrag van artsen, die voor de helft van de toewijzingen verantwoordelijk zijn, speelt een sterke rol. Daarnaast speelt het woonplaatsbeginsel een rol. Alle hulp voor kinderen met voogdij die bij Intermetzo en Pactum verblijven, moet door Lochem worden betaald. Dit aantal kinderen en de daarmee gemoeide kosten zijn gestegen. De gemeente kan deze ontwikkeling beïnvloeden met preventie, vroeg ambulante hulp, proactief monitoren i.o.m. de voogdijinstelling en casusregie. Met de productieverantwoordingen van zorgaanbieders en aangepaste rapportage van WMO-support over het jaar 2016, ontstaat een beter beeld wat de daadwerkelijke jeugdhulpvraag is in Lochem. We willen de pilots met gezinscoaches op de scholen en de thuiscoach jeugd 2.143.000 Waarschijnlijk 60-80% 1.500.000


0 1 2 3 4 5
0 I voortzetten. We zijn in 2017 gestart met een pilot vroeg ambulante hulp in de huisartspraktijk en met casusregie bij intensieve hulpvormen om de vraag naar zware hulpvormen te beïnvloeden naar minder zware hulp. Begin 2018 volgen voorstellen voor andere preventieve activiteiten. Net als in 2017 zal voor voogdij en 18+ de Compensatieregeling worden aangevraagd, waarvan we nu nog niet weten of deze in het budget voor 2018 wordt toegekend (volgensT-2 principe, in dit geval gebaseerd op uitgaven in 2016). In 2018 weten we of in de Jeugdwet het woonplaatsbeginsel wordt aangepast, dat zal op zijn vroegst in 2019 ingaan. n de (financiële) trendanalyse is ingegaan op de verwachte ontwikkelingen van de komende jaren. De verwachting is dat de overschrijding binnen budget Jeugd per 2018 vervalt. Dit is echter wel omgeven met het nodige voorbehoud en risico’s. Financiële vertaling van dit risico is lastig, vooralsnog gaan we uit van een bedrag van ca. € 500.000 voor de jaren 2018 – 2020. De afspraak is dat primair de bestemmingsreserve Sociaal Domein als dekking dient voor de tekorten. Vanwege het tekort in 2017 resteert er geen saldo in de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Dit betekent dat eventuele tekorten ten laste van de Algemene Reserve komen.
1 7 D Gemeenschappelijke regeling Delta e gemeente Bronckhorst heeft eind 2016 aangegeven te willen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Delta. Ook de gemeente Zutphen overweegt een dergelijke optie. Momenteel wordt onderzocht wat de (financiële) gevolgen zijn van Een beheersmaatregel is tijdige besluitvorming in relatie tot een toekomstplan. Door de teruglopende rijksvergoedingen en het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom hebben SWbedrijven het moeilijk om de begroting sluitend te krijgen. Dit betekent dat het belangrijk is om tijdig gedegen keuzes te maken voor de toekomst 1.000.000 Waarschijnlijk 60-80% 700.000


0 1 2 3 4 5
0 D dergelijke keuzes. Het gaat daarbij om het in beeld brengen van de transitiekosten. Dit zijn frictiekosten (afbouw personeel, onroerende goed, ontbinden contracten) en eenmalige kosten (projectmatige kosten uitvoering besluit). Zowel de kosten voor uittreden als totale ontmanteling (als alle gemeenten daarmee akkoord gaan) worden in beeld gebracht om het totale palet aan keuzemogelijkheden in beeld te krijgen en de financiële gevolgen die daarmee samenhangen. De maximale transitiekosten worden in eerste berekeningen geschat op € 6 miljoen. Voor de gemeente Lochem gaat het dan om ruim € 1 miljoen. e financiële gevolgen hangen in belangrijke mate samen met keuzes die elke Deltagemeente maakt voor de toekomstige uitvoering. Ook wij als gemeente Lochem denken na over de toekomstige uitvoering van de Participatiewet waar de GR Delta (alsook de GR Het Plein) nu onderdeel van uitmaakt. Tegelijkertijd verkennen we samen met de gemeente Bronckhorst en Voorst eventuele mogelijkheden voor continuering van de samenwerking. De uitkomsten van deze verkenningen zullen richting geven voor de ontwikkelrichting en de bijbehorende kosten en financiering en zo oplopende tekorten in de Wsw te beperken. Maar deze keuzes zijn afhankelijk van het toekomstplan. Dit toekomstplan wordt op dit moment uitgewerkt via de herijkte visie op participatie en de uitvoeringsscenario’s.
1 8 D Participatiewet-Inkomen e wijze waarop het aantal uitkeringsgerechtigden zich in 2018 zal ontwikkelen kent een bepaalde mate van onzekerheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal statushouders met een uitkering. Omdat het een open-einde regeling is wordt aan iedereen die daar recht op heeft ook een uitkering verstrekt. Daarnaast volgt het budget dat we van het rijk krijgen voor de financiering van de uitkeringen niet de ontwikkeling van het aantal uitkeringen. Deze wordt bepaald op basis van enkele In 2016 en 2017 is gewerkt aan de zogenaamde vangnetmaatregelen die het te verwachten tekort over het jaar 2017 moet beperken. Het gaat dan vooral om de extra maatregelen om de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de komende jaren. Via de landelijke vangnetregeling kan onder voorwaarden compensatie worden aangevraagd voor een deel van het tekort. Mogelijk doen wij in 2018 een beroep op deze regeling. 2.167.000 Mogelijk 20-40% 650.000


0 1 2 3 4 5
0 objectieve criteria. Dit zou kunnen betekenen dat de vergoeding van het rijk niet voldoende is voor de financiering van alle uitkeringen. Van Het plein ontvingen we een ‘winstwaarschuwing’ met betrekking tot de kostenontwikkeling. Op het moment van opstellen van de begroting is het in beeld brengen van de financiële consequenties nog onderhanden.
1 9 V Gasfabriekterrein oor het ontwikkelen van het gasfabriekterrein is een verkoopovereenkomst gesloten met Ten Brinke voor de ontwikkeling van een Lidl. Levering vindt plaats na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Deze procedure start in het derde kwartaal 2017. Mocht een andere invulling van het gebied nodig zijn, dan betekent dit een afwaardering van de balanswaarde. Dit is afhankelijk van de programma/invulling van het plan. Er is een uitgangspuntennotitie in voorbereiding voor de planinvulling. De wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid en uitgevoerd. 1.350.000 Mogelijk 20-40% 405.000
2 10 D Garanties oor de gemeente is in het kader van de maatschappelijke taak garantie verleend aan verenigingen, stichtingen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een totaalbedrag van € 53,3 miljoen. De grootste component betreft het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met € 52,7 miljoen, maar hier loopt de gemeente nauwelijks risico op basis van de achtervangpositie bij het WSW. Totaalbedrag van de garanties waarover de gemeente risico loopt bedraagt € 0,6 miljoen. Het WSW heeft conceptraamafspraken gemaakt met de VNG en het ministerie van BZK over o.a. de informatievoorziening aan gemeenten vanuit de corporaties en het WSW over de gemeentelijke achtervangpositie binnen het WSW. De VNG werkt samen met een werkgroep van ambtelijk specialisten uit gemeenten aan de verdere uitwerking van de afspraken. Voor de overige garanties geldt dat de gemeente afhankelijk is van de bedrijfsvoering en (financiële) resultaten van de derden aan wie de garanties zijn verstrekt. Het periodiek monitoren is hier van belang. 570.000 Aannemelijk 40-60% 285.000
3 11 S Etalage naar de Toekomst inds 2008 zijn we bezig met de Etalage naar de toekomst. De projecten Beleef de Berkel en deelplan 2 zijn klaar. In de zone tussen de supermarkt, het bestaande pand van Te Koppele en de Berkel De woningbouw in Lochem trekt aan, waardoor voor wonen met lichte vorm van werken een zeer duidelijke markt is ontstaan. 1.815.000 Onwaarschijnlijk 0-20% 181.500


0 1 2 3 4 5
0 ontwikkelt de gemeente woon(werk)kavels in combinatie met particuliere ontwikkeling van de blauwe loods c.a.. Dit plan is in voorbereiding en in grote lijnen is overeenstemming met de grondeigenaren over zelfrealisatie. Voor deelgebied 1 (Kop van Oost) heeft de raad in juni 2017 ingestemd met de ontwikkeling van het gebied tot woonwijk met 125 woningen. Bij dit raadsbesluit is tevens ingestemd met een aanvullende gemeentelijke bijdrage van maximaal € 2,7 miljoen als tekort ten einde de ontwikkeling van de Kop van Oost mogelijk te maken. Voor deelgebied 5 worden op dit moment 24 woonwerkkavels ontwikkeld. De bouwkavels zijn ter ontwikkeling verkocht aan Kreunen Bouw. Op dit moment wordt het bestemmingsplan voorbereid. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Dit betekent dat er enige risico op de uitvoering zit.
1 12 I U O D Rondweg Lochem n 2017 was het vaststellen van het inpassingsplan noordelijke rondweg Lochem voorzien en de start van de realisatie van de aanleg met het voorbereiden van de aanbesteding. De provincie Gelderland geeft aan de planning uitloopt en de weg niet voor eind 2022 gereed zal zijn in plaats van 2019 zoals was voorzien. itloop van de planning heeft direct gevolgen voor twee zaken: nderhoud verharding Kwinkweerd eze nu nog gemeentelijke weg is in 2016-2017 op een dermate manier hersteld dat deze wegverharding naar verwachting tot na de winter van 2017/2018 redelijk berijdbaar zal zijn. Daarna is het einde levensduur en niet meer te repareren. Het herstel, om de weg berijdbaar te houden, zal daarna bestaan uit het vernieuwen van de deklaag en de belijning. De kosten Uitvoeren reparatie Kwinkweerd en langer in stand houden tijdelijke VRI op de Lochemse brug. 190.000 Waarschijnlijk 60-80% 133.000


0 1 2 3 4 5
0 O hiervoor zijn geraamd op € 115.000 in 2018. Verlengen tijdelijke verkeersregelinstallatie op de Lochemse brug mdat de Lochemsebrug volgens Rijkswaterstaat niet voldoende draagkracht heeft moet die of verstevigd worden, zwaar verkeer geweerd worden of het verkeer er per richting overheen laten. De kosten voor het nog 5,5 jaar in standhouden van de tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI) bedragen circa € 75.000. Nu deze vertraging bekend is moet worden bezien of een investering in de brug toch gerechtvaardigd is, of dat de VRI beter gekocht kan worden.
1 13 D Afhandeling nieuwbouw gemeentehuis e gemeenteraad is op de hoogte van de gebreken met het tripleglas en het isolatieglas met geïntegreerde lamellen. De werkelijke afhandeling van de nieuwbouw is nog niet afgerond, omdat er een gerechtelijke procedure wordt gevoerd over de gebreken met het glas. Het risico blijft bestaan dat de gemeente in de procedure in het ongelijk wordt gesteld en zelf de kosten van herstel van de problemen met het glas moet betalen. Een bedrag van € 400.000 is bij de jaarrekening 2015 toegevoegd aan de algemene reserve om daarmee het risico van deze gerechtelijke procedure af te dekken. Het volgen van de gerechtelijke procedure. Wij laten ons bijstaan door externe deskundigen en juristen. 400.000 Mogelijk 20-40% 120.000
2 14 2 Basismobiliteit 017 is een opstartjaar voor PlusOV waarin verschillende vervoersstromen worden uitgevoerd. De opstart brengt meer kosten met zich mee. Met name personele inzet. Na het jaar 2017 ontstaat meer duidelijkheid over de mate van overschrijding en in welke mate deze structureel is. Voor de planning van het vervoer zijn extra planners aangenomen. Vervoerders doen hun best om zo snel mogelijk in de vraag te voorzien. Omdat dit niet altijd lukt zijn ook andere vervoerders ingezet door PlusOV. Na de opstartfase is de verwachting dat deze extra inzet van personeel en vervoerders kan verminderen. Ook wordt er regionaal gewerkt aan een onderzoeksopdracht voor een extern onderzoeksbureau dat duidelijk moet maken hoe 56.000 Zeer waarschijnlijk 80-100% 50.000


0 1 2 3 4 5
0 de problemen ontstaan zijn en welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat problemen in de toekomst voorkomen worden.
1 15 O Lochemsebrug p 12 oktober 2015 heeft de gemeenteraad besloten om niet bij te dragen in de versterking van de Lochemsebrug. Inmiddels is er gesproken met het Ministerie, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland. Er zijn een aantal voorstellen gedaan hoe de brug tegen lagere kosten in bedrijf te houden is totdat de rondweg N346 Lochem geopend is. Op deze gemeentelijke voorstellen is nog niet gereageerd. De Provincie gaat na welke ontwikkelingen er spelen rondom de Lochemsebrug en wil deze samenbrengen in een toekomstbeeld voor de brug. Uit dit toekomstbeeld kan de restlevensduur bepaald worden waaraan eventuele investeringen gerelateerd kunnen worden. Het Ministerie beschikt, o.b.v. haar standpunt voor de raadsvergadering van oktober 2015, nu niet meer over middelen om dekking te geven aan de helft van de versterkingskosten. Een eventuele versterking zou nu volledig ten laste moeten komen voor de gemeente Lochem. De gesprekken tussen partijen zijn constructief van aard. Het ligt momenteel niet in de verwachting dat de gemeente gesommeerd wordt de oorspronkelijke versterking te bekostigen. De opgenomen risico´s gaan wel van deze mogelijkheid uit. 460.000 Onwaarschijnlijk 0-20% 46.000
2 Totaal 5.698.900


0 1 2
0 Beoordelingstabel weerstandsvermogen
1 Schaal Ratio weerstandsvermogen Betekenis
2 A > 2,0 Uitstekend
3 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
5 D 0,8 < x < 1,0 Matig
6 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
7 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen: Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meejarenbegroting 2019 2020 2021
1 netto schuldquote 38% 29% 44% 42% 44% 32%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 33% 25% 39% 37% 38% 27%
3 solvabiliteitsratio 45% 53% 40% 40% 39% 43%
4 structurele exploitatieruimte 1% 0% -1% 1% 1% 1%
5 grondexploitatie 20% 10% 4% -1% -6% -8%
6 belastingcapaciteit 105% 100% 105% * * *


0 1 2 3
0 Kengetallen: Provincie Gelderland 7-10-2015 Signaleringswaarden stresstest 100.000+ gemeenten
1 Categorie A minst risicovol Categorie B Categorie C meest risicovol
2 netto schuldquote < 90% 90 - 130% > 130%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90 - 130% > 130%
4 solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20%
5 structurele exploitatieruimte Begr én MJR > 0% Begr of MJR > 0% Begr én MJR < 0%
6 grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35%
7 belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties worden interne uren ingezet. Dit houdt in dat de voorgenomen investeringen inclusief de benodigde interne uren worden geraamd, waardoor er minder lasten op de reguliere begroting drukken. Voorwaardelijk is dat er continuïteit van projecten is. Vanwege de economische omstandigheden bestaat het risico dat er minder projecten in uitvoering worden genomen. 30.0 675000.0 202500.0
Belasting Onbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Jeugdhulp Zorg in Natura 70.0 168000.0 117600.0
Omgevingswet Omgevingswet Afhankelijk van de uitkomsten van het wetgevingsproces en de lokale gemeentelijke keuzes is een substantiële vermindering van de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen mogelijk, omdat er bijvoorbeeld meer bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zullen zijn. 10.0 370000.0 37000.0
GR / Verbonden partijen Plus OV, deelnemende gemeenten Het is een algemeen geldend risico voor gemeenschappelijke regelingen dat het uittreden van deelnemers nadelige gevolgen heeft. Welke dit zijn en in welke mate deze zich voor kunnen doen is per regeling verschillend. 81 Vanwege de opstartproblemen bij PlusOV in combinatie met het evaluatiemoment is daar het risico van uittreding momenteel iets nadrukkelijker aanwezig. Wanneer één of meerdere gemeenten besluiten om de DVO met PlusOV niet te verlengen, nemen de kosten voor de overige gemeenten toe. 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Toename kosten meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. 90.0 30000.0 27000.0
Dividend/Rente Renterisico 10.0 50000.0 5000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 30.0 3884000.0 1165200.0
Personeel Het Plein overname personeel 70.0 560000.0 392000.0
Grondexploitatie Gasfabriekterrein Voor het ontwikkelen van het gasfabriekterrein is een verkoopovereenkomst gesloten met Ten Brinke voor de ontwikkeling van een Lidl. Levering vindt plaats na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. 30.0 1094000.0 328200.0
GR / Verbonden partijen Garanties Door de gemeente is in het kader van haar maatschappelijke taak garanties verleend aan verenigingen, stichtingen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 50.0 452000.0 226000.0
Grondexploitatie Etalage naar de Toekomst De bouwkavels zijn ter ontwikkeling verkocht aan Kreunen Bouw. Het bestemmingsplan is door de raad gewijzigd vastgesteld. Het is afwachten hoe de markt reageert op deze gewijzigde vaststelling en welke gevolgen dit heeft voor de ontwikkeling. 10.0 1805000.0 180500.0
Kapitaalgoederen Rondweg Lochem 70.0 175000.0 122500.0
Kapitaalgoederen Afhandeling nieuwbouw gemeentehuis Er zijn gebreken aan het tripleglas en het isolatieglas met geïntegreerde lamellen. De afhandeling van de nieuwbouw is nog niet afgerond. 30.0 400000.0 120000.0
Sociaal domein Participatiewet-Inkomen 10.0 680000.0 68000.0
Kapitaalgoederen Lochemsebrug 10.0 460000.0 46000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit begroting 2019 Bedrag
1 Onvoorzien 50.000
2 Onbenutte belastingcapaciteit* 6.202.000
3 Totaal structureel 6.252.000


0 1
0 Weerstandscapaciteit begroting 2019 Bedrag
1 Algemene reserve* 15.722.000
2 Totaal incidenteel 15.722.000


0 1 2
0 1 Omschrijving Risico BToerekening uren investeringen en grondexploitaties ij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties worden interne uren ingezet. Dit houdt in dat de voorgenomen investeringen inclusief de benodigde interne uren worden geraamd, waardoor er minder lasten op de reguliere begroting drukken. Voorwaardelijk is dat er continuïteit van projecten is. Vanwege de economische omstandigheden bestaat het risico dat er minder projecten in uitvoering worden genomen. In 2017 was dit het geval waarbij er een tekort is ontstaan van € 410.000. Bij de Kaderbrief 2019 is de taakstelling daarom verlaagd van € 755.000 naar € 675.000.
1 Beheers-maatregel Op basis van de tijdregistratie wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken van deze interne uren. Met Circulus Berkel is overleg over het sturen op de taakstelling.
2 Bruto bedrag € 675.000
3 Kans Mogelijk 20 – 40%
4 Nettobedrag € 202.500


0 1 2
0 Omschrijving Risico IOnbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds n de meicirculaire Gemeentefonds 2018 heeft het rijk de systematiek met betrekking tot de verrekening van de ruimte binnen het BTW-compensatiefonds gewijzigd. De reden hiervoor is dat (de ruimte onder) het plafond BCF momenteel al vanaf januari (in de circulaire) wordt bevoorschot terwijl het geld pas later dat jaar door het Ministerie van Financiën bij de Miljoenennota in de begroting van het gemeentefonds beschikbaar wordt gesteld. De wijziging levert een structureel financieel nadeel op voor de gemeenten in de


0 1 2
0 begroting. Omdat er nu verrekening achteraf plaatsvindt valt een ingeschat voordeel weg. De provincie als toezichthouder staat gemeenten toe om onder voorwaarden het budgettaire voordeel weer op te nemen in de begroting. Wij hebben dit structureel toegepast in de Begroting 2019. Dit standpunt van de provincie is in eerste instantie van toepassing voor de begroting 2019 inclusief meerjarenraming. Het Ministerie van BZK komt naar verwachting in 2019 met meer duidelijkheid over hoe kan worden om gegaan met deze wijziging van systematiek.
1 Beheers-maatregel Wij nemen, conform het advies van de provincie, een behoedzame raming op in de begroting. Voor 2019 het volledige voordeel van € 794.000 en meerjarig daar 50% van, is afgerond € 400.000 structureel.
2 Bruto bedrag € 400.000
3 Kans Aannemelijk 40 – 60%
4 Nettobedrag € 200.000


0 1 2
0 Omschrijving Risico IJeugdhulp Zorg in Natura n 2020 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Om de impact van het Woonplaatsbeginsel te kunnen bepalen, is zowel inzicht in verschuivingen aan de budget- als aan de kostenkant noodzakelijk. Met het oog op het kunnen verwerken van wijzigingen in de inkoopcontracten, is het streven van de VNG om begin 2019 helderheid te kunnen bieden over de financiële effecten die de wijziging van het woonplaatsbeginsel met zich mee brengt.
1 Beheers-maatregel Na helderheid vanuit ministerie en VNG zal vanaf begin 2019 worden uitgewerkt wat de gevolgen zijn van deze verandering. Inhoudelijk wordt geanalyseerd wat het effect is van de wijziging woonplaatsbeginsel op de omvang van de totale jeugdhulpvraag en hoe regie gevoerd kan worden op de resterende eigen Lochemse jeugdbeschermingszaken en 18+ jeugdigen. Financieel wordt geduid wat de gevolgen zijn voor het budget. Uiterlijk Q-3 2019 worden conclusies aan het college voorgelegd.
2 Bruto bedrag € 168.000
3 Kans Waarschijnlijk 60 – 80%
4 Nettobedrag € 117.600


0 1 2
0 Omschrijving Risico HOmgevingswet et betreft een fundamentele herziening van het omgevingsrecht met grote gevolgen voor de werkwijze van de overheid. Overheden werken samen onder leiding van RWS, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen om de invoering van de wet voor te bereiden. Parallel loopt het wetgevingsproces van het Rijk. Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021. Afhankelijk van de uitkomsten van het wetgevingsproces en de lokale gemeentelijke keuzes is een substantiële vermindering van de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen mogelijk, omdat er bijvoorbeeld meer bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zullen zijn. Dit nadeel komt voor rekening van de gemeente.
1 Beheers-maatregel Volgens de huidige inzichten kunnen gemeenten binnen de Omgevingswet zelf in hoge mate bepalen welke activiteiten vergunningsvrij worden. Daarnaast zijn serviceformules in voorbereiding om klantprocessen te stroomlijnen en zodoende de kosten te kunnen afwegen. Door het uitstel van de invoeringsdatum speelt het risico pas in 2021.
2 Bruto bedrag € 370.000
3 Kans Onwaarschijnlijk 0 – 20%
4 Nettobedrag € 37.000


0 1 2
0 Omschrijving Risico HPlus OV, deelnemende gemeenten et is een algemeen geldend risico voor gemeenschappelijke regelingen dat het uittreden van deelnemers nadelige gevolgen heeft. Welke dit zijn en in welke mate deze zich voor kunnen doen is per regeling verschillend.