Naam Nijkerk
Code 267
Provincie Gelderland
Inwonertal 42307

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen FLO Brandweer None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Bestuurlijke ontvlechting Muziekschool Noordwest Veluwe None None 230000.0
Personeel Veranderplan, frictiekosten None None 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Corlaer College None None -500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingleningen None None 1400000.0

0
0
1
2
3
4


0 1 2 3
0 Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Rekening 2016 Begroting 2018
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 20.400 23.500 15.900
2 Gewogen risico’s 9.065 5.835 4.935
3 Overschot (+) / tekort (-) weerstandscapaciteit 11.335 17.665 10.965
4 Ratio weerstandsvermogen * 2,3 4,0 3,2


0 1 2 3
0 Reserve Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Rekening 2016 Begroting 2018
1 Algemene reserve (saldo t+4) 11.800 17.800 10.800
2 Reserve bouwgrondexploitatie (saldo t) 8.600 5.700 5.100
3 Totaal weerstandscapaciteit 20.400 23.500 15.900


0 1 2 3
0 Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Rekening 2016 Begroting 2018
1 Risico’s vermogen 1.605 1.605 1.605
2 Gewogen risico’s grondexploitatie* 7.460 4.230 3.330
3 Totaal risico’s 9.065 5.835 4.935


0 1 2 3
0 Gewogen risico’s - incidenteel Bedragen x € 1.000, -/- = voordeel Begroting 2017 Rekening 2016 Begroting 2018
1 FLO Brandweer Op verzoek van de gemeente Nijkerk voert de VGGM de FLO-overgangsregeling uit. De onzekerheid van de hoogte wordt veroorzaakt door individuele keuzemogelijkheden die de regeling biedt met betrekking tot de omvang van nonactiviteitsverlof. 225 225 225
2 Bestuurlijke ontvlechting Muziekschool Noordwest Veluwe Door het faillissement van de Stichting Muziekschool Noordwest Veluwe (2013) en het faillissement van Studio 155 (2014) is het onduidelijk hoeveel medewerkers een eventueel beroep op de garantstelling gaan/willen doen. Daarnaast is het onduidelijk of de garantstellingovereenkomst wel van toepassing is omdat er in de overeenkomst niets opgenomen is over een faillissement. 230 230 230
3 Grote Kans (GK) = 75% risico 455 455 455
4
5 Veranderplan, frictiekosten Voor de frictiekosten als gevolg van de veranderende organisatie is een bedrag gereserveerd van € 3,5 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de aanpassing AOW-leeftijd in pensioenregelingen en de aanpassing van de arbeidsvoorwaardenregeling. 250 250 250
6 Corlaer College In 2015 heeft de Hoge Raad (HR) uitspraak gedaan inzake cassatie gemeente Nijkerk Corlaer 1 college. Corlaer 1 is financieel afgewikkeld in 2016. De uitspraak van de HR biedt nog perspectief voor de later gerealiseerde uitbreiding van Corlaer (Corlaer 2). De procedure om de btw van Corlaer 2 bij de fiscus terug te vorderen is opgestart. De mogelijkheid dat we de btw van Corlaer 2 terugkrijgen van de fiscus benoemen we hier als positief risico (kans). -500 -500 -500
7 Middelgrote Kans (MK) = 50% risico -250 -250 -250
8
9 Garantstellingleningen 1.400 1.400 1.400
10 Kleine Kans (KK) = 25% risico 1.400 1.400 1.400


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen 2018 x € 1.000 2019 x € 1.000 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000
1 Onbenutte budgettaire capaciteit -41 519 642 590
2 Onbenutte belastingcapaciteit 5.100 5.100 5.100 5.100
3 Exploitatierisico’s -515 -515 -515 -515
4 Totaal 4.544 5.104 5.227 5.175


0 1 2 3 4
0 Onbenutte budgettaire capaciteit 2018 x € 1.000 2019 x € 1.000 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000
1 Onvoorzien 24 24 24 24
2 Saldo programmabegroting 2018-2021 -65 495 618 566
3 Totaal -41 519 642 590


0 1 2 3 4
0 Gewogen risico’s - structureel -/- = voordeel 2018 x € 1.000 2019 x € 1.000 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000
1 Instandhouding sportaccommodaties Het budgettaire effect van de instandhouding van de sportaccommodaties is in de Voorjaarsnota 2016 budgettair verwerkt middels een ingroeivariant. Dit maakt dat de komende jaren het 0 0 0 p.m.


0 1 2 3 4
0 Gewogen risico’s - structureel -/- = voordeel 2018 x € 1.000 2019 x € 1.000 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000
1 budget nog moet oplopen met iedere nieuwe jaarschijf die aan het meerjarenperspectief wordt toegevoegd. Dit laatste geven we weer als p.m. De jaarschijf 2021 is in de begroting 2018, conform de ingroeivariant, opgehoogd met € 40.000.
2 Grote Kans (GK) = 75% risico 0 0 0 p.m.
3
4 Niet van toepassing 0 0 0 0
5 Middelgrote Kans (MK) = 50% risico 0 0 0 0
6
7 Instandhouding maatschappelijk vastgoed Het onderhoud van openbare gebouwen is thans structureel budgettair geregeld via een beheerplan. Voor normaal jaarlijks onderhoud en voor groot onderhoud zijn dan budgetten beschikbaar. Voor renovatie c.q. totale vervanging ligt dat anders. Indien de keuze wordt gemaakt om zoveel mogelijk openbare gebouwen en/of gemeentelijke eigendommen af te stoten dan vervalt de plicht tot instandhouding daarvan en blijft deze beperkt tot gemeentelijke gebouwen waarin eigen diensten zijn ondergebracht aangevuld met een enkel bijzonder gebouw (zoals monument gemeentetoren). Investeringen in de onderwijs-accommodaties zijn voorzien via het IHP. Nog niet voor alle gemeentelijke gebouwen is voldoende in beeld of er genoeg herinvesteringsruimte binnen de gemeentelijke begroting zit voor nieuwbouw/renovatie. Voor het onderhoud is er wel voldoende beschikbaar in het beheerplan gemeentelijke gebouwen. Het risico van € 550.000 wordt ingeschat op kleine kans. 140 140 140 140
8 3D's Met betrekking tot de 3D’s zijn er veel onzekerheden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het open-eind-karakter van de diverse regelingen, de toekomst van de sociale werkvoorziening, de toename van het aantal statushouders, en de grilligheid van de hoogte van de rijksbijdragen. Deze onzekerheden zijn moeilijk te kwantificeren. Voorshands zijn wij uitgegaan van 10% van de omvang van het deelfonds sociaal domein, met een gewogen kleine kans. 350 350 350 350
9 Renterisico Het renteniveau ligt op een historisch laag punt. Voor de komende tijd ligt een rentestijging dan ook meer voor de hand dan een verdere daling. Een stijging van de rente heeft uiteraard ook effect op onze rentelast. Een stijging van 1,00% kost ons ± € 100.000. 25 25 25 25
10 BTW samenwerkingsverbanden Onder andere om de taken op het gebied van de decentralisaties jeugd, participatie en zorg te kunnen uitvoeren, worden gemeenten genoodzaakt tot samenwerken. Samenwerken brengt onvermijdelijk btw-gevolgen met zich mee. Macro gezien kan het ingevoerde BCF plafond nog leiden tot een landelijk nadeel voor alle gemeenten. Voor de samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Leusden, Putten en Nijkerk geldt naar huidig inzicht, dat bij de organisatievorm, gastheermodel, er een btw risico is. Ditzelfde geldt voor de Vennootschaps-plicht (vpb) per 1-1-2016. De fiscus heeft inmiddels aangegeven dat het risico marginaal is. 0 0 0 0
11 Kleine Kans (KK) = 25% risico 515 515 515 515
12 Vennootschapsbelasting Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten de in verband met de grondexploitatie verschuldigde Vennootschapsbelasting te dekken uit het resultaat van de grondexploitatie dan wel uit de reserve grondexploitatie. Het ziet er nu niet naar uit dat de Vennootschapsbelastingplicht per 2016 budgettaire consequenties heeft buiten de grondexploitaties. p.m. p.m. p.m. p.m.
13 Risico’s exploitatie 515 515 515 515


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote zondercorrectie doorgeleende gelden met correctie doorgeleende gelden Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit “Woonlasten meerpersoonshuishouden” < 90% < 90% >50% >0% <20% <95% 90-130% 90-130% 20-50% =0% 20-35% 95-105% >130% >130% <20% <0% >35% >105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving JR 2016 BGR 2017 BGR 2018 54% 53% 40% 0% 26% 83% MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
1 Netto schuldquote 32% 52% 40% 34% 37%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 27% 51% 40% 34% 37%
3 Solvabiliteitsratio 44% 41% 45% 48% 46%
4 Structurele exploitatieruimte 3,3% 0% 0% 0% 1%
5 Grondexploitatie 30% 30% 16% 14% 12%
6 Belastingcapaciteit “Woonlasten meerpersoonshuishouden” 77% 85% 83% 83% 83%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig FLO Brandweer 75.0 225000.0 168750.0
Personeel Veranderplan, frictiekosten 50.0 None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijke huisvesting 50.0 None None
Onderwijs Corlaer College 50.0 -500000.0 -250000.0
GR / Verbonden partijen Bestuurlijke ontvlechting Muziekschool Noordwest Veluwe 25.0 725000.0 181250.0

0 1 2 3
0 Begroting2018 Rekening2017 Begroting2019
1 1.605 1.605 525
2 3.330 3.750 3.780
3 4.935 5.355 4.305


0 1
0 Verloop ratio weerstandsvermogen7,06,05,04,03,02,01,00,0
1
2
3
4 Ratio
5 Streefratio
6
7
8 BGR16JR15BGR17JR16BGR18JR17BGR19


0 1 2 3
0 Begroting2018 Rekening2017 Begroting2019
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 15.900 22.070 25.300
2 4.935 5.355 4.305
3 Overschot (+) / tekort (-) weerstandscapaciteit 10.965 16.715 20.995
4 Ratio weerstandsvermogen * 3,2 4,1 5,9


0 1 2 3
0 Reserve Begroting2018 Rekening2017 Begroting2019
1 Algemene reserve (saldo t+4) 10.800 11.900 8.600
2 Reserve bouwgrondexploitatie (saldo t) 5.100 10.170 16.700
3 Totaal weerstandscapaciteit 15.900 22.070 25.300


0 1 2 3
0 - incidenteel-/- = voordeel Begroting2018 Rekening2017 Begroting2019
1 FLO BrandweerOp verzoek van de gemeente Nijkerk voert de VGGM de FLO-overgangsregelinguit. De onzekerheid van de hoogte wordt veroorzaakt door individuelekeuzemogelijkheden die de regeling biedt met betrekking tot de omvang van non-activiteitsverlof. 225 225 225
2 Grote Kans (GK) = 75% risico 225 225 225
3
4 Veranderplan, frictiekostenVoor de frictiekosten als gevolg van de veranderende organisatie is een bedragJaarstukken 2018 komen wij terug op deopgenomen voor wachtgeldverplichtingen van de organisatie, daarom kan dit 250 250 0
5 Gemeentelijke huisvestingIn afwachting van de besluitvorming over het nieuwe Huis van de Stad zijn ermogelijk enkele aanpassingen nodig om aan de arbo-wetgeving te kunnen blijvenvoldoen. Momenteel wordt de omvang van dit risico onderzocht. Daarom ramenwij dit risico voorlopig nog p.m. Daarnaast lopen wij het zelfde risico bij het loketHoevelaken. De omvang van het financiële risico is beperkt. 0 0 p.m.
6 Corlaer CollegeIn 2015 heeft de Hoge Raad (HR) uitspraak gedaan inzake cassatie gemeenteNijkerk Corlaer 1 college. Corlaer 1 is financieel afgewikkeld in 2016. De uitspraakvan de HR biedt nog perspectief voor de later gerealiseerde uitbreiding vanCorlaer (Corlaer 2). De procedure om de btw van Corlaer 2 bij de fiscus terug tevorderen is opgestart. De mogelijkheid dat we de btw van Corlaer 2 terugkrijgenvan de fiscus benoemen we hier als positief risico (kans). -500 -500 -500
7 Middelgrote Kans (MK) = 50% risico -250 -250 -500
8
9 Bestuurlijke ontvlechting Muziekschool Noordwest VeluweDoor het faillissement van de Stichting Muziekschool Noordwest Veluwe (2013) enhet faillissement van Studio 155 (2014) is het onduidelijk hoeveelmedewerkers een eventueel beroep op de garantstelling gaan/willen doen.Daarnaast is het onduidelijk of de garantstellingovereenkomst wel van toepassingis omdat er in de overeenkomst niets opgenomen is over een faillissement. 230 230 75
10 Garantstellingleningen 1.400 1.400 725
11 Kleine Kans (KK) = 25% risico 1.630 1.630 800


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen 2019.000 20201.00 2021.000 2022.000
1 Onbenutte budgettaire capaciteit 512.000 965.00 643.000 458.000
2 Onbenutte belastingcapaciteit 5.000 5.00 5.000 5.000
3 -1.270 -695.00 -120.000 -120.000
4 Totaal 4.242 5.27 5.523 5.338


0 1 2 3 4
0 Onbenutte budgettaire capaciteit 2019 2020 2021 2022
1 Onvoorzien -24 -24 -24 -24
2 Saldo programmabegroting 2019-2022 -488 -941 -619 -434
3 Totaal -512 -965 -643 -458


0 1 2 3 4
0 - structureel-/- = voordeel 2018 2019 2020 2021
1 Niet van toepassing 0 0 0 0.
2 Grote Kans (GK) = 75% risico 0 0 0 0
3
4 Sociaal domeinHet open-eind-karakter van de diverse regelingen waaronder metname de uitgaven Jeugdhulp staan onder druk. Daarnaast zorgt detoekomst van de sociale werkvoorziening, de toename van het aantalstatushouders en de grilligheid van de hoogte van de rijksbijdragenvoor onzekerheid. Door middel van beheersmaatregelen (volume-ontwikkelingen) loopt het risico af. 1.150 575 0 0
5 RenterisicoHet renteniveau ligt op een historisch laag punt. Voor de komende tijdligt een rentestijging dan ook meer voor de hand dan een verderedaling. Een stijging van de rente heeft uiteraard ook effect op onze100.000. 50 50 50 50
6 WachtgeldverplichtingenDe afgelopen jaren hebben wij regelmatig medewerkers uit hun functieontheven. Dit brengt het risico van wachtgeldverplichtingen met zichmee. 70 70 70 70
7 Middelgrote Kans (MK) = 50% risico 1.270 695 120 120
8
9 Instandhouding maatschappelijk vastgoedHet onderhoud van openbare gebouwen is structureel budgettairgeregeld via een beheerplan. Voor normaal jaarlijks onderhoud envoor groot onderhoud zijn budgetten beschikbaar. Voor renovatie c.q.totale vervanging ligt dat anders. Op ons huidige maatschappelijkvastgoed lopen we niet veel risico. De meeste gebouwen worden in de(nabije) toekomst gekapitaliseerd, waarmee vervanging is geregeld.Het risico schatten we in op marginaal. 0 0 0 0
10 BTW samenwerkingsverbandenOnder andere om de taken op het gebied van de decentralisatiesjeugd, participatie en zorg te kunnen uitvoeren, worden gemeentengenoodzaakt tot samenwerken. Samenwerken brengt onvermijdelijkbtw-gevolgen met zich mee. Macro gezien kan het ingevoerde BCFplafond nog leiden tot een landelijk nadeel voor alle gemeenten.Voor de samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Leusden,Putten en Nijkerk geldt naar huidig inzicht, dat bij deorganisatievorm, gastheermodel, er een btw risico is. Ditzelfde geldtvoor de Vennootschaps-plicht (vpb) per 1-1-2016. De fiscus heeftinmiddels aangegeven dat het risico marginaal is. 0 0 0 0
11 Kleine Kans (KK) = 25% risico 0 0 0 0
12 Verruiming van het sportbesluitDoor de verruiming van het sportbesluit per 1-1-2019 is de btw nietmeer aftrekbaar indien de exploitatie van de buitensport in eigenbeheer wordt gedaan c.q. blijft. Dit betekent dat de btw op de kostenvan het geven van gelegenheid tot sportbeoefening voor gemeenteneen kostenpost wordt. De eerste vier jaar wordt dit nadeel gecom-penseerd middels een specifieke uitkering van het Rijk. De omvangvan het risico is afhankelijk van de sportinvesteringen die we zelf (alsniet winst beogende instelling) doen de komende jaren. p.m. p.m. p.m. p.m.
13 VennootschapsbelastingBij de Voorjaarsnota 2016 is besloten de in verband met degrondexploitatie verschuldigde Vennootschapsbelasting te dekkenuit het resultaat van de grondexploitatie dan wel uit de reservegrondexploitatie. De Belastingdienst zijn de aangiftes 2016 aan hetbeoordelen. Uit een landelijke eerste reactie blijkt dat activiteiten diebetrekking hebben op afvalbeheer en beheer openbare ruimte ,indien winstgevend, mogelijk ook vpb-belast worden. Hierbij dient p.m. p.m. p.m. p.m.


0 1 2 3 4
0 - structureel-/- = voordeel 2018 2019 2020 2021
1 gedacht te worden aan reclame-uitingen aan lantaarnpalen,bushokjes en opbrengst van afval, zoals plastic, oud papier, ijzer.Inonze aangifte hebben ook wij deze sub-activiteiten geclusterd metde hoofdactiviteit. Landelijk vindt hierover discussie met deBelastingdienst plaats. Afhankelijk van de uitkomst kan dit nog een(beperkt)effect, ook voor onze gemeente hebben.
2 exploitatie 1.270 695 120 120


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquotezondercorrectie doorgeleende geldenmet correctie doorgeleende geldenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatie < 90%< 90%>50%>0%<20%<95% 90-130%90-130%20-50%=0%20-35%95-105% >130%>130%<20%<0%>35%>105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving JR2017 BGR2018 BGR201942%42%52%0%28%82% MJB2020 MJB2021 MJB2022
1 Netto schuldquote 12% 54% 40% 38% 35%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 10% 53% 40% 38% 35%
3 Solvabiliteitsratio 50% 40% 53% 53% 55%
4 Structurele exploitatieruimte 1,4% 0% 1% 1% 1%
5 Grondexploitatie 12% 26% 25% 19% 18%
6 75% 83% 82% 82% 82%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Omgevingswet Uitspraak RVS inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 75.0 200000.0 150000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijke huisvesting (klimaat) 75.0 375000.0 281250.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijke huisvesting None 0.0 None
GR / Verbonden partijen FLO Brandweer 75.0 225000.0 168750.0

0 1 2 3 4
0 Onbenutte budgettaire capaciteit 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000 2022 x € 1.000 2023 x € 1.000
1 Onvoorzien 24 24 24 24
2 Saldo programmabegroting 2020-2023 -231 -450 -844 11
3 Totaal -207 -426 -820 35


0 1 2 3 4
0 Gewogen risico’s - structureel -/- = voordeel 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000 2022 x € 1.000 2023 x € 1.000
1 Sociaal domein Het open-eind-karakter van de diverse regelingen waaronder met name de uitgaven jeugdhulp staan onder druk. Daarnaast zorgt de grilligheid van de hoogte van de rijksbijdragen voor onzekerheid. Doormiddel van de nog te nemen beheermaatregelen (in 2019 is de taskforce sociaal domein ingesteld), die gericht zijn op de volume ontwikkeling, loopt naar verwachting het risico af. 750 750 750 750
2 Grote Kans (GK) = 75% risico 750 750 750 750
3
4
5 Renterisico Het renteniveau ligt op een historisch laag punt. Voor de komende tijd ligt een rentestijging dan ook meer voor de hand dan een verdere daling. Een stijging van de rente heeft uiteraard ook effect op onze rentelast. Een stijging van 1,00% kost ons ± € 100.000. 50 50 50 50
6 Wachtgeldverplichtingen De afgelopen jaren hebben wij van een aantal mensen afscheid genomen. Dit brengt het risico van wachtgeldverplichtingen met zich mee. 70 70 70 70
7 Middelgrote Kans (MK) = 50% risico 120 120 120 120
8
9 Instandhouding maatschappelijk vastgoed Het onderhoud van openbare gebouwen is structureel budgettair geregeld via een beheerplan. Voor normaal jaarlijks onderhoud en voor groot onderhoud zijn budgetten beschikbaar. Voor renovatie c.q. totale vervanging ligt dat anders. Op ons huidige maatschappelijk vastgoed lopen we niet veel risico. De meeste gebouwen worden in de (nabije) toekomst gekapitaliseerd, waarmee vervanging is geregeld. Het risico schatten we in op marginaal. 0 0 0 0
10 Planontwikkeling Havenkom In 2018 is een voorbereidingskrediet van € 500.000 aangevraagd voor de ontwikkeling rondom de havenkom. Er kunnen mogelijk juridische procedures worden opgestart die niet geraamd zijn . 0 100 100 100
11 BTW samenwerkingsverbanden Onder andere om de taken op het gebied van de decentralisaties jeugd, participatie en zorg te kunnen uitvoeren, worden gemeenten genoodzaakt tot samenwerken. Samenwerken brengt onvermijdelijk btw-gevolgen met zich mee. Macro gezien kan het ingevoerde BCF plafond nog leiden tot een landelijk nadeel voor alle gemeenten. Voor de samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten geldt naar huidig inzicht, dat bij de organisatievorm, gastheermodel, er een btw risico is. Ditzelfde geldt voor de Vennootschaps-plicht (vpb) per 1-1-2016. De fiscus heeft inmiddels aangegeven dat het risico marginaal is. 0 0 0 0
12 Kleine Kans (KK) = 25% risico 0 100 100 100
13 Verruiming van het sportbesluit Door de verruiming van het sportbesluit per 1-1-2019 is de btw niet meer aftrekbaar indien de exploitatie van de buitensport in eigen p.m. p.m. p.m. p.m.


0 1 2 3
0 Bedragen x € 1.000 Begroting 2019 Rekening 2018 Begroting 2020
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 25.300 32.685 23.318
2 Gewogen risico’s 4.305 3.252 3.503


0 1 2 3
0 Reserve Bedragen x € 1.000 Begroting 2019 Rekening 2018 Begrotin g 2020
1 Algemene reserve (saldo t+4) 8.600 11.494 12.035
2 Reserve bouwgrondexploitatie (saldo t) 16.700 21.190 11.283
3 Totaal weerstandscapaciteit 25.300 32.685 23.318


0 1 2 3
0 Bedragen x € 1.000 Begroting 2019 Rekening 2018 Begroting 2020
1 Risico’s vermogen 525 1.325 1.575
2 Gewogen risico’s grondexploitatie* 3.780 1.927 1.928
3 Totaal risico’s 4.305 3.252 3.503


0 1 2 3
0 Gewogen risico’s - incidenteel Begroting Rekening Begroting 2019 2020 Bedragen x € 1.000, -/- = voordeel 2018
1 FLO Brandweer Op verzoek van de gemeente Nijkerk voert de VGGM de FLOovergangsregeling uit. De onzekerheid van de hoogte wordt veroorzaakt door individuele keuzemogelijkheden die de regeling biedt met betrekking tot de omvang van non-activiteitsverlof. 225 225 225
2 Uitspraak RVS inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) Met betrekking tot de grondexploitatie zijn er risico’s, maar kunnen deze worden opgevangen binnen de bestaande risico buffer. Voor particuliere initiatieven worden de risico’s in principe afgedekt door de betreffende initiatiefnemer. Echter er zal naar verwachting wel meer ambtelijke capaciteit mee gemoeid zijn, die niet is geraamd. 0 0 200
3 Gemeentelijke huisvesting (klimaat) Kantoorgebouwen moeten vanaf 1-1-2023 minimaal label C hebben om gebruikt te mogen worden. Het huidige stadhuis voldoet hier niet aan. Zolang er geen besluit genomen is over de definitieve huisvesting, bestaat een risico dat het stadhuis moet worden aangepast. Totale kosten geschatte kosten € 500.000 0 0 375
4 Grote Kans (GK) = 75% risico 225 225 800
5
6
7 Gemeentelijke huisvesting In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe Huis van de Stad zijn er mogelijk enkele aanpassingen nodig om aan de arbo-wetgeving te kunnen blijven voldoen. Momenteel wordt de omvang van dit risico onderzocht. Daarom ramen wij dit risico voorlopig nog p.m. Daarnaast lopen wij het zelfde risico bij het loket Hoevelaken. De omvang van het financiële risico is beperkt. 0 0 0.
8
9 Middelgrote Kans (MK) = 50% risico 0 0 0
10
11


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000 2022 x € 1.000 2023 x € 1.000
1 Onbenutte budgettaire capaciteit -207 -426 -820 35
2 Onbenutte belastingcapaciteit 3.800 3.600 3.400 3.200
3 Exploitatierisico’s -870 -970 -970 -970
4 Totaal 2.723 2.204 1.610 2.265


0 1 2 3 4
0 Gewogen risico’s - structureel -/- = voordeel 2020 x € 1.000 2021 x € 1.000 2022 x € 1.000 2023 x € 1.000
1 beheer wordt gedaan c.q. blijft. Dit betekent dat de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening voor gemeenten een kostenpost wordt. De eerste 4 jaar wordt dit nadeel gecompenseerd middels een specifieke uitkering van het rijk. Het sportbesluit mag vanaf 1-1-2019 alleen nog toegepast worden door winst beogende instellingen. De betreffende sportbedrijven hebben aangegeven winst beogend te zijn. Dit wordt door de belastingdienst betwist omdat deze bedrijven afhankelijk zijn van een gemeentelijke bijdrage. Nijkerk heeft eind december 2018 dit punt voorgelegd aan de belastingdienst, maar deze verwijst naar een landelijke uitspraak die hierover moet komen
2 Capaciteit Er is op vele terreinen een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarnaast zijn de kosten van inhuur sterk gestegen en zit het eigen beleid van Nijkerk rond inhuur om mensen wat langer aan ons te binden ons in de weg. p.m. p.m. p.m. p.m.
3 Vennootschapsbelasting Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten de in verband met de grondexploitatie verschuldigde Vennootschapsbelasting te dekken uit het resultaat van de grondexploitatie dan wel uit de reserve grondexploitatie. De Belastingdienst zijn de aangiftes 2016 aan het beoordelen. Uit een landelijke eerste reactie blijkt dat activiteiten die betrekking hebben op afvalbeheer en beheer openbare ruimte , indien winstgevend, mogelijk ook vpb-belast worden. Hierbij dient gedacht te worden aan reclame-uitingen aan lantaarnpalen, bushokjes en opbrengst van afval, zoals plastic, oud papier, ijzer. In onze aangifte hebben ook wij deze sub-activiteiten geclusterd met de hoofdactiviteit. Landelijk vindt hierover discussie met de Belastingdienst plaats. Afhankelijk van de uitkomst kan dit nog een (beperkt)effect, ook voor onze gemeente hebben. p.m. p.m. p.m. p.m.
4 Risico’s exploitatie 870 970 970 970


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote zondercorrectie doorgeleende gelden met correctie doorgeleende gelden Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit “Woonlasten meerpersoonshuishouden” < 90% < 90% >50% >0% <20% <95% 90-130% 90-130% 20-50% =0% 20-35% 95-105% >130% >130% <20% <0% >35% >105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving JR 2018 BGR 2019 BGR 2020 25% 12% MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
1 Netto schuldquote 24% 42% 35% 37% 30%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 21% 42% 35% 37% 30%


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving JR 2018 BGR 2019 BGR 2020 41% 0% 29% 79% MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
1 Solvabiliteitsratio 50% 52% 41% 42% 42%
2 Structurele exploitatieruimte 0,6% 0% 0% 0% 0%
3 Grondexploitatie 22% 28% 26% 21% 19%
4 Belastingcapaciteit “Woonlasten meerpersoonshuishouden” 81% 82% 79% 79% 79%