Naam Oldebroek
Code 269
Provincie Gelderland
Inwonertal 23504

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting 50.0 2950000.0 1475000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling op de voorfinanciering van de afrit A-28 90.0 750000.0 675000.0
Sociaal domein Sociaal Domein 50.0 750000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Opheffen GR RNV 90.0 414000.0 372600.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling 70.0 258000.0 180600.0
Grondexploitatie Risicoanalysegrondbedrijf algemeen 90.0 2700000.0 2430000.0

0 1 2 3
0 5 (= > € 500.000,-) 4 1 2 0 1
1 4 (= / > € 100.000,- < € 500.0000,1 2 2 2 1
2 3 (= / > € 50.000,- < € 100.000,-) 1 1 3 0 0
3 2 (= / > € 25.000,- < € 50.000,-) 0 0 0 0 1 0 0
4 1 (< € 25.000,-) 0 0 0 1
5 Geen geldgevolgen 0 0 0 0


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting Het niet kunnen heffen van precariobelasting op het electriciteitsnetwerk en op het waterleidingnetwerk. 50.0 2350000.0 1175000.0
Overig Garantstelling op de voorfinanciering van de afrit A28 Door elk van de drie gemeenten (Heerde, Hattem en Oldebroek) is voor een bedrag van € 13 miljoen aan garantstelling ten opzichte van financiers verleend. Het risicobedrag is 10% van deze € 13 miljoen. Door elk van de drie gemeenten is voor een bedrag van € 1 miljoen garantstelling verleend voor (de dekking van) een deel van de financiering van het nieuwe op en afrittenstelsel. Voor een bijdrage in de kosten van de afslag is in de resultaatbestemming 2017 een bestemmingsreserve gevormd van € 430.000,-. Het restant van € 1.000.000,- min bestemmingsreserve € 430.000,- = € 570.000,- wordt meegenomen als risico 50.0 570000.0 285000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Hoewel de meerjarenbegroting Jeugd is geactualiseerd op basis van de realisatie 2017, kunnen we niet uitsluiten dat de zorgkosten nog verder doorstijgen en ook het nieuwe budget onvoldoende blijkt. Daar staat tegenover dat we momenteel maatregelen nemen om de kosten terug te dringen. Per saldo lijkt het reëel om rekening te houden met een maximaal risico van circa € 0,5 miljoen. De kans van overschrijden wordt op 50% geschat. 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Verhoging verbrandingsbelasting De regering is voornemens om de verbrandingsbelasting per 1-1- 2019 op huishoudelijk restafval te verdubbelen. Op dit moment is het tarief € 13,21. In de begroting 2019 wordt gerekend met 5.300 ton huishoudelijk restafval. 90.0 70000.0 63000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting 90.0 500000.0 450000.0
Sociaal domein Sociaal Domein 70.0 500000.0 350000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 70.0 300000.0 210000.0
Overig Uitvoeringsovereenkomst provincie illegale bedrijfslocaties 50.0 500000.0 250000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 70.0 300000.0 210000.0
Grondexploitatie Risicoanalyse grondbedrijf algemeen 90.0 500000.0 450000.0

0 1 2
0 Nr Onderwerp Mutatiebedrag
1 1 Precariobelasting 2 Sociaal Domein 4 Planschades 5 Onderwijshuisvesting 3 Prov. Subsidie uitvoeringsovk. Illegale bedrijfslocaties -595.000 270.000 206.500 68.500 200.000
2 Totaal 150.000


0 1 2 3 4 5
0 2. Solvabiliteitsratio Rekening 2018 Jaarschijf 2020 (primair) Jaarschijf 2021 (primair) Jaarschijf 2022 (primair) Jaarschijf 2023 (primair)
1 Eigen vermogen € 38.794 € 34.561 € 34.797 € 33.121 € 30.457
2 Balanstotaal € 65.856 € 79.226 € 79.249 € 79.039 € 77.436
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 59% 44% 44% 42% 39%
4


0 1 2 3 4 5
0 Impact (financieel gevolg) Kans 1 (120%) Kans 2 (2140%) Kans 3 (4160%) Kans 4 (6180%) Kans 5 (81100%)
1 5 (= > € 500.000) 4 0 1 1 1
2 4 (= / > € 100.000 < € 500.000) 0 1 0 2 0
3 3 (= / > € 50.000 < € 100.000) 1 1 0 0 0
4 2 (= /> € 25.000 < € 50.000) 0 0 0 0 1
5 1 (< € 25.000) 0 0 0 0 1
6 Geen geldgevolgen 0 0 0 0 0


0 1 2 3 4 5 6
0 Benodigde Kans op Financieel Kans x weerstands- Nr. Onderwerp Risicobeschrijving capaciteit (x optreden gevolg gevolg € 1000)
1 1 Precariobelasting Het niet kunnen heffen van precariobelasting op het elektriciteitsnetwerk en op het waterleidingnetwerk. We verwachten geen gelijk te krijgen in een rechtszaak met Vitens. Dit betekent dat we geen precario mogen heffen. Aan de andere kant hoeven we onze geraamde compensatie aan inwoners ook niet te verstrekken. Per saldo blijft er nog € 500.000 5 5 25 495


0 1 2 3 4 5 6
0 over die we als waarschijnlijk risico hebben benoemd.
1 2 Sociaal Domein We schatten de jeugduitgaven 2020 ruim € 600.000 lager in dan onze gastheer gemeente Ermelo dit doet. Dit is uitvoerig besproken in het traject over verdienen- en besparen en dit risico lopen we bewust. Daarnaast zijn er in brede zin risico's in het sociaal domein die we maximaal inschatten op € 500.000. Per saldo schatten we in dat de kans 70% is dat het risico zich voordoet. 4 5 20 770
2 3 Planschade Betreft een situatie, waarvan we het risico naar boven hebben bijgesteld en waarvan de kans tot uitbetaling groter is geworden 4 4 16 196


0 1 2 3 4 5 6
0 4 Uitvoeringsovereenkomst provincie illegale bedrijfslocaties Begin 2014 is de uitvoeringsovereenkomst (UOK) opgesteld voor een totaaloplossing van de (illegale) bedrijfslocaties in de gemeente Oldebroek. Onderdeel van die overeenkomst is de inzet van ruim € 1 miljoen subsidie van de Provincie Gelderland. De subsidiebesteding dient voor 1 januari 2020 plaats te vinden en tijdig verantwoord te worden. De subsidie moet in 2020 worden verantwoord. Onzeker is of die termijn wordt gehaald en/of de Provincie bereid is die termijn te verlengen. 3 5 15 347
1 5 Onderwijshuisvesting De markt voor scholenbouw is fors aangetrokken. Op basis van recente aanbestedingen kan dit er toe leiden dat ook voor IKC de Rank (Wezep Noord) en De Regenboog de reeds beschikbaar gestelde kredieten ontoereikend zijn. 4 4 16 350
2 Totaal risico's rood gearceerde deel 2.158
3 Overige risico's algemene dienst 2.314
4 Totaal risico's algemene dienst 4.472


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Onderwerp Risico-beschrijving Kans op optreden Financieel gevolg Kans x gevolg Benodigde weerstandscapaciteit (x € 1000)
1 5 Risicoanalyse grondbedrijf algemeen Tegenvallende opbrengsten en kosten van grondexploitaties 5 5 25 1.332
2 Totaal risico's 5.804


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit (x € 1.000) 01-01-2020 01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023
1 Algemene reserve 12.845 13.100 13.305 13.306
2 Vrij aanwendbare bestemmingsreserves 925 925 925 925
3 Reserve grondexploitatie 2.639 3.013 3.451 3.452
4 Totaal 16.409 17.038 17.681 17.683
5 Weerstandsratio 2,83 2,94 3,05 3,05


0
0 Economische Stille reserves Aantal Boekwaarde Nominale waarde participaties Participatie aandelen per aandeel waarde (geschat) (geschat)
1 Alliander 269.681 30,18 1.348.405 8.140.013 6.791.608 BNG 9.750 76,44 24.375 745.290 720.915 Vitens 18.693 92,26 18.693 1.724.588 1.705.895 Afvalsturing Friesland 58 13.170 26.100 763.845 737.745
2 Totaal 1.417.573 11.373.737 9.956.164


0 1 2 3 4 5
0 1a. Netto schuldquote Rekening 2018 Jaarschijf 2020 (primair) Jaarschijf 2021 (primair) Jaarschijf 2022 (primair) Jaarschijf 2023 (primair)
1 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer € 6.075 € 22.256 € 21.273 € 20.380 € 19.615
2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < een jaar € 4.671 € 4.671 € 4.671 € 4.671 € 4.671
3 Overlopende passiva € 5.322 € 5.321 € 5.321 € 5.321 € 5.321
4 Financiële vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar € 11.385
6 Liquide middelen € 3 € 1.534 € 3 € 3 € 3
7 Overlopende activa € 4.171 € 4.172 € 4.172 € 4.172 € 4.172
8 Totale baten € 73.023 € 67.038 € 65.303 € 67.591 € 63.893
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 1% 40% 41% 39% 40%


0 1 2 3 4 5
0 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Rekening 2018 Jaarschijf 2020 (primair) Jaarschijf 2021 (primair) Jaarschijf 2022 (primair) Jaarschijf 2023 (primair)
1 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer € 6.075 € 22.256 € 21.273 € 20.380 € 19.615
2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < een jaar € 4.671 € 4.671 € 4.671 € 4.671 € 4.671
3 Overlopende passiva € 5.322 € 5.321 € 5.321 € 5.321 € 5.321
4 Financiële vaste activa € 5.366 € 8.475 € 8.335 € 8.278 € 8.222
5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar € 11.385


0 1 2 3 4 5
0 Liquide middelen € 3 € 1.534 € 3 € 3 € 3
1 Overlopende activa € 4.171 € 4.172 € 4.172 € 4.172 € 4.172
2 Totale baten € 73.023 € 67.038 € 65.303 € 67.591 € 63.893
3 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -7% 27% 29% 27% 27%


0 1 2 3 4 5
0 3. Kengetal grondexploitatie Rekening 2018 Jaarschijf 2020 (primair) Jaarschijf 2021 (primair) Jaarschijf 2022 (primair) Jaarschijf 2023 (primair)
1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden € - € - € - € - € -
2 Bouwgronden in exploitatie € 4.015 € 1.926 € 938 € 1.051 € 366
3 Totale baten € 73.023 € 67.038 € 65.303 € 67.591 € 63.893
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 5% 3% 1% 2% 1%


0 1 2 3 4 5
0 4. Structurele exploitatieruimte Rekening 2018 Jaarschijf 2020 (primair) Jaarschijf 2021 (primair) Jaarschijf 2022 (primair) Jaarschijf 2023 (primair)
1 Totale structurele lasten € 74.278 € 67.343 € 65.074 € 63.245 € 63.789
2 Totale structurele baten € 72.029 € 65.849 € 63.238 € 61.556 € 62.751


0 1 2 3 4 5
0 Totale structurele toevoegingen aan de reserves € 7.924 € 2.639 € 2.194 € 2.194 € 1.182
1 Totale structurele onttrekkingen aan de reserves € 10.190 € 3.074 € 3.479 € 3.869 € 2.702
2 Totale baten € 73.023 € 70.101 € 65.452 € 61.681 € 63.932
3 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% 0% -2% -1% 0% 1%


0 1 2 3 4 5
0 5. Woonlasten meerpersoonshuishouden Rekening 2018 Jaarschijf 2020 (primair) Jaarschijf 2021 (primair) Jaarschijf 2022 (primair) Jaarschijf 2023 (primair)
1 OZB lasten voor gem WOZ waarden € 264 € 298 € 298 € 298 € 298
2 Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ waarde € 149 € 149 € 149 € 149 € 149
3 Afvalstoffenheffing voor een gezin € 262 € 288 € 288 € 288 € 288
4 Eventuele heffingskorting voor een gezin
5 Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ waarde € 675 € 735 € 735 € 735 € 735
6 Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar € 723 € 740 € 740 € 740 € 740
7 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 93% 99% 99% 99% 99%