Naam Putten
Code 273
Provincie Gelderland
Inwonertal 24313

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Risico op dalende algemene uitkering (sociaal domein, rijks bezuinigingen, herverdelingen) 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Demografische ontwikkelingen zorgen voor een groter beroep op voorzieningen (vooral vergrijzing) 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Budgetoverschrijding op Jeugdzorg, Participatie en Wmo als gevolg grote op budgetten i.c.m. met een hoog ambitieniveau en open-einde regelingen. 70.0 1500000.0 1050000.0
Sociaal domein Minder draagkracht inwoners waardoor beroep op sociale voorzieningen toeneemt (WWB, bijstand, schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen) 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende (financiële) grip op verbonden partijen. - Risico op faillissementen van partijen met (indirecte) financiële gevolgen voor gemeente - Toenemende begrotingen van samenwerkingsverbanden (RNV, ODNV, VNOG) waarop wij als gemeente beperkte invloed hebben 70.0 500000.0 350000.0
Informatieveiligheid 1. Manipulatie van gegevens 2. Virussen en verstoring bedrijfsvoering 3. Onbevoegde toegang van buitenaf/digitale inbraak 4. Verlies van gegevens 5. Geen goed beheer/controle van gegevens in de cloud 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op onvoorziene planschades 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Deskundigheid en capaciteit om de taak uit te voeren en prestaties te monitoren schieten tekort 70.0 100000.0 70000.0
Sociaal domein Het beperken van regels en meer vrijheid geven aan zorgprofessionals (als onderdeel van de transformatie) verzwakt de management en control-functie vanuit gemeentelijke perspectief. 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein De aangenomen opbrengst van de participatiemaatschappij valt ondanks investeringen tegen, zowel financieel als maatschappelijk. 62.5 200000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Er worden toezeggingen gedaan door het college aan de raad die voor de ambtelijke organisatie niet haalbaar zijn. Risico op het niet halen van de tijdsplanning of doen van concessies aan de geleverde kwaliteit. 50.0 100000.0 50000.0
Overig Risico op het niet realiseren van de bezuinigingsopgave op inkoop vanwege de aantrekkende marktprijzen 50.0 100000.0 50000.0
Overig Er is onvoldoende koppeling tussen de te leveren kwaliteit volgens beleidskaders, de daadwerkelijke geleverde kwaliteit en het daaraan gekoppelde budget. 70.0 200000.0 140000.0
Overig Onvoldoende sturing op managementinformatie over voortgang beleid, budgetten en projecten i.c.m. beperkte formatie op financieel beleid/financiële control 50.0 500000.0 250000.0
Dividend/Rente Risico op afwaardering financiële vaste activa (beleggingen/deposito's) als gevolg van financiele verslaggevingsregels i.c.m. lagere rentestanden. Betreft boekhoudkundige afwaarderingen, want onderpanden zijn wel gegarandeerd 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische onjuiste besluiten met tijdrovende procedures en eventuele claims tot gevolg. 50.0 100000.0 50000.0
Dividend/Rente Het Besluit Begroting en Verantwoording qua toerekening van de rente op de tarieven moet wellicht vervangen worden door belasting toegevoegde waarde. 50.0 600000.0 300000.0
Belasting Door invoering van Wet Vennootschapsbelasting (Vpb) moet er belasting betaald worden over commerciële winstgevende activiteiten. Dit kan betrekking op hebben structurele activiteiten, maar waarschijnlijk vooral op incidentele transacties. 70.0 100000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bepaalde taken worden over het hoofd gezien, niet uitgevoerd of niet tijdig op geanticipeerd. Risico's dienstverlening onvoldoende, imagoschade, boetes, mislopen inkomsten. 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Leeftijdsopbouw eigen organisatie niet evenwichtig. Door vergrijzing gaat kennis op termijn verloren. 70.0 100000.0 70000.0
Onderwijs Vraag en aanbod van scholen sluiten niet op elkaar aan, waardoor onderwijs(huisvesting) minder efficiënt en effectief wordt. 30.0 200000.0 60000.0
Belasting Minder inkomsten uit leges bouwvergunningen. Er bestaat een risico dat we kosten onvoldoende kunnen verlagen om dalende inkomsten op te vangen. 70.0 200000.0 140000.0
Grondexploitatie Onvoorziene negatieve resultaten uit grondexploitaties (Bijsteren en Da Costa). 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente staat garant voor diverse maatschappelijk partijen, waaronder de Woningbouwvereniging en het Bosbad.. Totale garantstelling per 31 december 2016 is € 63,1 mln. Risico op effectuering van de garantstellingen schatten wij in op maximaal 10% zijnde € 6,3 mln. 31.7460317460317 6300000.0 2000000.0
Overig Bestuur wordt onvoldoende ondersteund door ambtelijke organisatie. Als gemeente kunnen we niet voldoen aan verwachtingen burger. None None None
Personeel Door beperkte personeelsformatie i.c.m. steeds hogere eisen en toename van taken ontstaat een groter risico op uitval van medewerkers. 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Onjuist beleid door verkeerde beslissingen en/of ad hoc beleid als gevolg van beperkte formatie op sleutelposities met vereiste 'denkkracht' 50.0 200000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Risico op nevenschade bij rampen zoals grote brand, explosies, gifstoffen, wateroverlast. Risico's zijn financieel, imago en bestuurlijk van aard. 10.0 500000.0 50000.0
Bodemsanering Vertraging en financieel nadeel door archeologische vondsten en bodemverontreiniging bij bestemmingsplan procedure 30.0 150000.0 45000.0
Informatieveiligheid 1. Manipulatie van gegevens 2. Virussen en verstoring bedrijfsvoering 3. Onbevoegde toegang van buiten af/digitale inbraak 4. Verlies van gegevens 5. Geen goed beheer/controle van gegevens in de cloud 30.0 200000.0 60000.0
Personeel Bevoegdheden (mandaten en systeemrechten) worden onvoldoende aangepast op functiewijzigingen en/of uit-diensttredingen met ongeoorloofd gebruik tot gevolg. 10.0 50000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op fraude bij falende AO/IC. Bijvoorbeeld: betalingen, inkoop en samenspanning met bevriende aannemers, etc. 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burgers ‘claimen’ steeds meer rechten. Voor sociaal domein betekent dit concreet meer beroep op voorzieningen 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims tegen a.g.v. juridisch onjuiste besluitvorming 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Communicatie over gemeentelijke taak voldoet niet aan de verwachtingen van de burger. 60.0 5000.0 3000.0
Sociaal domein De nieuwe taken in het sociaal domein worden niet financieel rechtmatig uitgevoerd door de complexe veranderingen, het aantal betrokken partners en de beperkte beschikbare tijd. Dit leidt mogelijk tot hogere kosten en/of opmerkingen van de accountant bij de jaarrekening. 52.0 25000.0 13000.0
GR / Verbonden partijen Risico op te grote politieke 'beheersdrang' op Rijks-, provinciaal en lokaal niveau, waardoor flexibiliteit en daadkracht afneemt. 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Er worden niet haalbare toezeggingen gedaan door de politiek (college, raad) aan externe partijen en burgers. 30.0 100000.0 30000.0
Informatieveiligheid Diefstal en/of onbevoegde inzage in gevoelige informatie 32.0 25000.0 8000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op diefstal waardevolle zaken 30.0 50000.0 15000.0
Personeel Risico op onveilige situaties personeel door toegankelijkheid gemeentehuis 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Vraag naar woningen zowel kwalitatief als kwantitatief sluit niet aan bij aanbod 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Vraag en aanbod sportvoorzieningen sluiten niet op elkaar aan. 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Partners/aannemers gaan failliet, waardoor projecten stagneren en duurder uitvallen 30.0 100000.0 30000.0
Projecten Vertraging en financieel nadeel door archeologische vondsten en bodemverontreiniging bij in uitvoering zijnde projecten 30.0 50000.0 15000.0

0 1 2 3
0 Berekening weerstandsvermogen 2018 Begroting 2016 Begroting 2017
1 Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) 41.741 6.390 44.666 6.644 41.017 6.150
2 Totaal weerstandsvermogen 35.351 42.191 38.022


0 1 2 3
0 Ratio weerstandsvermogen Waarderingsklasse Ratio Betekenis
1 41.741.000 6.390.000 = 6,53 A B C D E F >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0,6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Nr. Omschrijving kengetal Begroting 2018 Gelders gemiddelde (o.b.v. begroting 2017) Rekening 2016
1 1a 1b 2 3 4 5 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit -34% -59% 72% 0% 1% 82% 65% 53% 33% 18% 0,60% 99% -40% -62% 65% -2% 1% 0%


0 1 2 3 4
0 Beschikbare weerstandscapaciteit Toelichting 2018 Begroting 2015 Rekening 2017
1 Weerstandscapaciteit in exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Stelpost onvoorziene uitgaven 1 2 2.893 56 2.771 26 2.893 56
2 Totaal 2.949 2.797 2.949
3 Weerstandscapaciteit in vermogenssfeer Saldo begroting/rekening Algemene reserve Vrij deel bestemmingsreserves Reserves grondexploitatie Stille reserves aandelenbezit Stille reserves gebouwen en voorzieningen 3 4 5 6 7 8 35 1.877 30.512 5.356 1.012 p.m. -168 1.974 33.628 9.139 1.012 p.m. 272 748 30.512 6.424 1.012 p.m.
4 Totaal 38.792 45.585 38.968
5
6 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 41.741 48.382 41.917


0 1 2
0 Totaaloverzicht risico's Maximaal financieel gevolg Financieel gevolg na weging
1 Categorie 'rood' 3.500 2.300
2 Categorie 'oranje' Categorie 'groen' Totaal bedrag risico's 11.500 1.055 16.055 4.430 322 7.053


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Risico op dalende algemene uitkering (sociaal domein, rijksbezuinigingen, herverdelingen) 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Demografische ontwikkelingen zorgen voor een groter beroep op voorzieningen (vooral vergrijzing) 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Budgetoverschrijding op Jeugdzorg, Participatie en WMO als gevolg van het niet realiseren van de taakstelling,overschrijdingen op budgetten i.c.m. met een hoog ambitieniveau en open-einde regelingen. 70.0 2500000.0 1750000.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende (financiële) grip op verbonden partijen. - Toenemende begrotingen van samenwerkingsverbanden (SNV, ODNV, VNOG, BLNP) waarop wij als gemeente beperkte invloed hebben - Risico op nadelen of tekorten vanuit subsidierelaties met financieel gevolg voor de gemeente 50.0 500000.0 250000.0
Aanbesteding Risico op onrechtmatige aanbestedingen, met mogelijk gevolgen voor de controleverklaring bij de jaarrekening. Daarnaast mogelijk een claimrisico van marktpartijen bij een onrechtmatige aanbesteding. 50.0 250000.0 125000.0
Informatieveiligheid 1. Manipulatie van gegevens 2. Virussen en verstoring bedrijfsvoering 3. Onbevoegde toegang van buiten af/digitale inbraak 70.0 200000.0 140000.0
Informatieveiligheid Het risico bestaat dat informatie onvoldoende beveiligd is. Daarnaast risico dat een datalek onjuist gemeld wordt. Dit betreft Europese wet- en regelgeving toegespitst op een overheid die aantoonbaar betrouwbaar omgaat met gevoelige gegevens. Hierop geldt een streng sanctiebeleid. 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op onvoorziene planschades 50.0 200000.0 100000.0
Overig Er worden toezeggingen gedaan door het college aan de raad die voor de ambtelijke organisatie niet haalbaar zijn. Risico op het niet halen van de tijdsplanning of doen van concessies aan de geleverde kwaliteit. 50.0 100000.0 50000.0
Overig Onvoldoende sturing op managementinformatie over voortgang beleid, budgetten en projecten i.c.m. beperkte formatie op financieel beleid / financiële control 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Risico op afwaardering financiële vaste activa als gevolg van het niet na kunnen komen van de verplichtingen. 30.0 500000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische onjuiste besluiten met tijdrovende procedures en eventuele claims tot gevolg. 33.3333333333333 150000.0 50000.0
Bodemsanering Vertraging en financieel nadeel door archeologische vondsten en bodemverontreiniging bij in uitvoering zijnde projecten 50.0 100000.0 50000.0
Belasting Door invoering van Wet Vennootschapsbelasting (Vpb) moet er belasting betaald worden over commerciële winstgevende activiteiten. Dit kan betrekking op hebben structurele activiteiten, maar waarschijnlijk vooral op incidentele transacties 70.0 100000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bepaalde taken worden over het hoofd gezien, niet uitgevoerd of niet tijdig op geanticipeerd. Risico's dienstverlening onvoldoende, imagoschade, boetes, mislopen inkomsten. 70.0 200000.0 140000.0
Onderwijs Vraag en aanbod van scholen sluiten niet op elkaar aan, waardoor onderwijs(huisvesting) minder efficiënt en effectief wordt. 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Onvoorziene negatieve resultaten uit vastgoed en grondtransacties 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente staat garant voor diverse maatschappelijk partijen, waaronder de Woningbouwvereniging en het Bosbad. Totale garantstelling per 31 december 2017 is € 60,8 mln. Risico op effectuering van de garantstellingen schatten wij in op maximaal 5% zijnde € 3,0 mln. 50.0 3040000.0 1520000.0
Sociaal domein Risico bestaat dat de leeftijdsopbouw van de eigen organisatie niet evenwichtig is. Door vergrijzing gaat kennis op termijn verloren. 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Door beperkte personeelsformatie / niet voldoende gekwalificeerd personeel i.c.m. steeds hogere eisen en toename van taken ontstaat een groter risico op uitval van medewerkers. 50.0 250000.0 125000.0
Personeel Onjuist beleid door verkeerde beslissingen en/of ad hoc beleid als gevolg van beperkte formatie op sleutelposities met vereiste 'denkkracht'. 50.0 200000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Risico op nevenschade bij rampen zoals grote brand, explosies, gifstoffen, wateroverlast. Risico's zijn financieel, imago en bestuurlijk van aard. 30.0 500000.0 150000.0
Bodemsanering Vertraging en financieel nadeel door archeologische vondsten en bodemverontreiniging bij bestemmingsplan procedure 50.0 150000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bevoegdheden (mandaten en systeemrechten) worden onvoldoende aangepast op functiewijzigingen en/of uitdiensttredingen met ongeoorloofd gebruik tot gevolg. 30.0 50000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op fraude bij falende AO/IC. Bijvoorbeeld: betalingen, inkoop en samenspanning met bevriende aannemers, etc. 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burgers 'claimen' steeds meer rechten. Voor sociaal domein betekent dit concreet meer beroep op voorzieningen. 30.0 50000.0 15000.0
Overig Er worden niet haalbare toezeggingen gedaan door politiek (college, raad) aan externe partijen en burgers. 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op diefstal waardevolle zaken 10.0 50000.0 5000.0
Personeel Risico op onveilige situaties personeel door toegankelijkheid gemeentehuis 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Vraag naar woningen zowel kwalitatief als kwantitatief sluit niet aan bij aanbod 0.05 100000.0 50.0
Sociaal domein Vraag en aanbod sportvoorzieningen sluiten niet op elkaar aan. 10.0 100000.0 10000.0

0 1 2 3
0 Omschrijving kengetal Toelichting Begroting 2019 Gelders gemiddelde (o.b.v. Begroting 2018) Jaarrekening 2017
1 Netto schuldquote 1a Netto schuldquote gecorrigeerd 1b Solvabiliteitsratio 2 Kengetal grondexploitatie 3 Structurele exploitatieruimte 4 Belastingcapaciteit 5 5% -15% 69% 10% -1,2% 75% 64% 54% 34% 16% 0,61% 100% -20% -42% 67% 16% -1,5% 79%


0 1 2 3
0 Ratio weerstandsvermogen Waarderingsklasse Ratio Betekenis
1 39.051 5.810 = 6,72 A B C D E F >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0,6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 eschikbare weerstandscapaciteit Toelichting Begroting 2019 Begroting 2018 Jaarrekening 2017
1 Weerstandscapaciteit in exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit 1 Stelpost onvoorziene uitgaven 2 3.185 66 2.893 56 3.224 56
2 Totaal 3.251 2.949 3.280
3 Weerstandscapaciteit in vermogensfeer Saldo begroting/rekening 3 Algemene reserve incl. reserve kapitaallasten 4 Vrij deel bestemmingsreserves 5 Reserves bouwgrondexploitatie 6 Stille reserves aandelenbezit 7 Stille reserves gebouwen en voorzieningen 8 38 213 26.837 6.350 2.362 p.m. 35 1.877 30.512 5.356 1.012 p.m. 169 147 30.663 7.371 1.012 p.m.
4 Totaal 35.800 38.792 39.361
5
6 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 39.051 41.741 B42.642


0
0 Totaaloverzicht risico's Maximaal financieel gevolg Financieel gevolg na weging
1 Risico's categorie 'rood' 4.250 2.625 Risico's categorie 'oranje' 7.490 3.645 Risico's categorie 'groen' 650 185
2 Totaal bedrag risico's 12.390 6.455


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Risico op dalende algemene uitkering (sociaal do-mein, Rijksbezuinigingen, herverdelingen) 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Demografische ontwikkelingen zorgen voor een groter beroep op voorzieningen (vooral vergrijzing) 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Budgetoverschrijding op Jeugdzorg, Participatie en Wmo als gevolg van het niet realiseren van de taakstelling,overschrijdingen op budgetten i.c.m. met een hoog ambitieniveau en open-einde regelingen. 70.0 2500000.0 1750000.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende (financiële) grip op verbonden par-tijen. - Toenemende begrotingen van samenwerkings-verbanden (SNV, ODNV, VNOG, BLNP) waarop wij als gemeente beperkte invloed hebben - Risico op nadelen of tekorten vanuit subsidierelaties met financieel gevolg voor de gemeente 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Maatregelen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State vanwege stikstofcompensatie in relatie tot uitbreidingsplannen en civiele werken en bedrijfsterreinen. 50.0 500000.0 250000.0
Aanbesteding Risico op onrechtmatige aanbestedingen, met mogelijk gevolgen voor de controleverklaring bij de jaarrekening. Daarnaast mogelijk een claimrisico van marktpartijen bij een onrechtmatige aanbesteding. 50.0 250000.0 125000.0
ICT algemeen 1. Manipulatie van gegevens 2. Virussen en verstoring bedrijfsvoering 3. Onbevoegde toegang van buiten af/digitale inbraak 70.0 200000.0 140000.0
Informatieveiligheid Het risico bestaat dat informatie onvoldoende beveiligd is. Daarnaast risico dat een datalek onjuist gemeld wordt. Dit betreft Europese wet- en regelgeving toegespitst op een overheid die aantoonbaar betrouwbaar omgaat met gevoelige gegevens. Hierop geldt een streng sanctiebeleid. 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico op onvoorziene planschades 50.0 200000.0 100000.0
Overig Er worden toezeggingen gedaan door het col-lege aan de raad die voor de ambtelijke organisatie niet haalbaar zijn. Risico op het niet halen van de tijdsplanning of doen van concessies aan de geleverde kwaliteit. 0.05 100000.0 50.0
Overig Onvoldoende sturing op managementinformatie over voortgang beleid, budgetten en projecten i.c.m. beperkte formatie op financieel beleid / financiële control 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Risico op afwaardering financiële vaste activa als gevolg van het niet na kunnen komen van de verplichtingen. 30.0 500000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische onjuiste besluiten met tijdrovende procedures en eventuele claims tot gevolg. 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Vertraging en financieel nadeel door archeolo-gische vondsten en bodemverontreiniging bij in uitvoering zijnde projecten 50.0 100000.0 50000.0
Belasting Door invoering van Wet Vennootschapsbelasting (Vpb) moet er belasting betaald worden over commerciële winstgevende activiteiten. Dit kan betrekking op hebben structurele activiteiten, maar waarschijnlijk vooral op incidentele transacties. 70.0 100000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bepaalde taken worden over het hoofd gezien, niet uitgevoerd of niet tijdig op geanticipeerd. Risico's dienstverlening onvoldoende, imagoschade, boetes, mislopen inkomsten. 70.0 200000.0 140000.0
Onderwijs Vraag en aanbod van scholen sluiten niet op el-kaar aan, waardoor onderwijs(huisvesting) min-der efficiënt en effectief wordt. 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Onvoorziene negatieve resultaten uit vastgoed en grondtransacties 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente staat garant voor diverse maat-schappelijk partijen, waaronder de Woning-bouwvereniging en het Bosbad. Totale garantstelling per 31 december 2017 is € 60,8 mln. Risico op effectuering van de garantstellin-gen schatten wij in op maximaal 5% zijnde € 3,0 mln. 50.0 3040000.0 1520000.0
Personeel Risico bestaat dat de leeftijdsopbouw van de ei-gen organisatie niet evenwichtig is. Door ver-grijzing gaat kennis op termijn verloren. 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Door beperkte personeelsformatie / niet vol-doende gekwalificeerd personeel i.c.m. steeds hogere eisen en toename van taken ontstaat een groter risico op uitval van medewerkers 50.0 250000.0 125000.0
Personeel Onjuist beleid door verkeerde beslissingen en/of ad hoc beleid als gevolg van beperkte formatie op sleutelposities met vereiste 'denkkracht'. 50.0 200000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Risico op nevenschade bij rampen zoals grote brand, explosies, gifstoffen, wateroverlast. Risico's zijn financieel, imago en bestuurlijk van aard. 30.0 500000.0 150000.0
Bodemsanering Vertraging en financieel nadeel door archeologische vondsten en bodemverontreiniging bij bestemmingsplan procedure 50.0 150000.0 75000.0
Overig Bevoegdheden (mandaten en systeemrechten) worden onvoldoende aangepast op functiewijzigingen en/of uitdiensttredingen met ongeoorloofd gebruik tot gevolg. 30.0 50000.0 15000.0
Overig Risico op fraude bij falende AO/IC. Bijvoorbeeld: betalingen, inkoop en samenspanning met bevriende aannemers, etc. 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burgers 'claimen' steeds meer rechten. Voor sociaal domein betekent dit concreet meer beroep op voorzieningen. 30.0 50000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Er worden niet haalbare toezeggingen gedaan door politiek (college, raad) aan externe partijen en burgers 30.0 100000.0 30000.0
Overig Risico op diefstal waardevolle zaken 10.0 50000.0 5000.0
Overig Risico op onveilige situaties personeel door toegankelijkheid gemeentehuis 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Vraag naar woningen zowel kwalitatief als kwantitatief sluit niet aan bij aanbod 50.0 100000.0 50000.0
Overig Vraag en aanbod sportvoorzieningen sluiten niet op elkaar aan. 10.0 100000.0 10000.0

0 1 2 3
0 Omschrijving kengetal Toelichting Begroting 2020 Gelders gemiddelde (o.b.v. begroting 2019) Jaarrekening 2018
1 Netto schuldquote 1a Netto schuldquote gecorrigeerd 1b Solvabiliteitsratio 2 Kengetal grondexploitatie 3 Structurele exploitatieruimte 4 Belastingcapaciteit 5 19% 7% 55% -2% 0,4% 81% 63% 52% 34% 11% 0,17% 101% -11% -31% 68% 9% -4,8% 75%


0 1 2 3
0 Ratio weerstandsvermogen Waarderingsklasse Ratio Betekenis
1 34.483 6.035 = 5,71 A B C D E F >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0,6 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Beschikbare weerstandscapaciteit Toelichting Weerstandscapaciteit in exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit 1 Stelpost onvoorziene uitgaven 2 Begroting 2020 2.796 66 Begroting 2019 3.185 66 Jaarrekening 2018 3.185 55
1 Totaal 2.862 3.251 3.240
2 Weerstandscapaciteit in vermogensfeer Saldo begroting/rekening 3 Algemene reserve incl. reserve kapitaallasten 4 Vrij deel bestemmingsreserves 5 Reserves bouwgrondexploitatie 6 Stille reserves aandelenbezit 7 Stille reserves gebouwen en voorzieningen 8 51 1.047 22.150 6.012 2.362 p.m. 38 213 26.837 6.350 2.362 p.m. 351 438 26.075 7.038 2.362 p.m.
3 Totaal 31.621 35.800 36.264
4
5 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 34.483 39.051 39.504


0
0 Totaaloverzicht risico's Maximaal financieel gevolg Financieel gevolg na weging
1 Risico's categorie 'rood' € 4.750 € 1.875 Risico's categorie 'oranje' € 7.490 € 3.645 Risico's categorie 'groen' € 650 € 185
2 Totaal bedrag risico's € 12.890 € 6.705