Naam Renkum
Code 274
Provincie Gelderland
Inwonertal 31338

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Lokale inkomsten None None 105000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None 324000.0
Overig Financiering None None 42000.0
Personeel Bedrijfsvoering None None 87000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 81000.0
Grondexploitatie Grondbeleid None None 2000.0
GR / Verbonden partijen Subsidies None None None

0 1 2 3 4 5 6
0 W eerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
1 Structurele capaciteit
2 Onbenutte belastingcapaciteit 2.649 2.649
3 Begrotingsruimte
4 Kostenreductie
5 Totaal structureel 0 2.649 0 0 0 2.649
6
7 Incidentele capaciteit
8 Post onvoorzien 5 165 165 165 165 665
9 Weerstandsreserve 1.057 1.057


0 1 2 3 4 5 6
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
1 Onbenutte belastingcapaciteit
2 Stille reserves
3 Begrotingsruimte
4 Buffer
5 Kostenreductie
6 Totaal incidenteel 1.062 165 165 165 165 1.722
7 Totaal weerstandscapaciteit 1.062 2.814 165 165 165 4.371


0 1 2
0 K lasse Kans (waarschijnlijkheid) Procentueel
1 1 Zeer klein 1-20 %
2 2 Klein 21-40 %
3 3 Gemiddeld 41-60 %
4 4 Groot 61-80 %
5 5 Zeer groot 81-100 %
6


0 1
0 K lasse Bandbreedte financieel gevolg in euro’s
1 1 0-25.000
2 2 25.001-50.000
3 3 50.001-100.000
4 4 100.001-250.000
5 5 Meer dan 250.001
6


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 R isico’s Bedragen x € 1.000 2017 Inc 2017 Str 2018 Inc 2018 Str 2019 Inc 2019 Str 2020 Inc 2020 Str 2021 Inc 2021 Str
1 Lokale inkomsten 38 88 105 0 0 0 0 0 0 0
2 Onderhoud kapitaalgoederen 488 0 324 0 174 0 262 0 61 0
3 Financiering 50 0 42 0 33 0 28 0 24 0
4 Bedrijfsvoering 499 23 87 0 52 0 50 0 50 0
5 Verbonden partijen 39 0 81 0 99 0 117 0 117 0
6 Grondbeleid 496 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Totaal 1.608 110 641 0 357 0 457 0 252 0


0 1
0 W eerstandsvermogen Beoordeling
1 > 100 % Uitstekend
2 80 % - 100 % Ruim voldoende
3 60 % - 80 % Voldoende
4 40 % - 60 % Matig
5 < 40 % Slecht
6


0 1
0 Statisch weerstandsvermogen
1 Risico’s ten opzichte van incidentele weerstandscapaciteit
2 Incidentele risico’s 2017 t/m 2021 3.316
3 Structurele risico’s 2017 110
4 Totaal 3.426
5
6 Aanwezige incidentele weerstandscapaciteit 2017 t/m 2021 1.722
7
8 Percentage 50 %


0 1
0 D ynamisch weerstandsvermogen
1 Risico’s ten opzichte van structurele weerstandscapaciteit
2 Structurele risico’s 2017 t/m 2021 110
3 Totaal 110
4
5 Aanwezige structurele weerstandscapaciteit 2017 t/m 2021 2.649
6
7 Percentage 2.409 %


0 1 2 3 4 5 6
0 F inanciële kengetallen Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1 Netto schuldquote *) 19 % 20 % 23 % 39 % 42 % 39 %
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen *) 14 % 15 % 16 % 33 % 35 % 33 %
3 Solvabiliteitsratio 32 % 32 % 29 % 20 % 18 % 20 %
4 Grondexploitatie 5 % 6 % 3 % 1 % 0 % 0 %
5 Structurele exploitatieruimte 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %
6 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar 118 % 116 % 120% nb nb nb
7


0 1 2 3
0 K engetallen Categorie A Categorie B Categorie C
1 Solvabiliteitsratio > 50 % 20 - 50 % < 20 %
2 Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 %
3 Structurele exploitatieruimte Begr. en MJB > 0 % Begr. of MJB > 0 % Begr. en MJB < 0 %
4 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar < 95 % 95 - 105 % > 105 %
5 Weerstandsvermogen > 100 % 80 - 100 % < 100 %
6


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WGA None None 250000.0
Informatieveiligheid AVG. Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming None None 88000.0
ICT algemeen Connectie. Risico dat de verwachte kostenbesparing, met name op ICT, niet wordt gerealiseerd. None None 88000.0
Grondexploitatie Gemeentelijke gebouwen. Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt per object aangevraagd. Taakstelling vastgoed bedraagt 84.000 / jaar. None None 53000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering. Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. Risico van een uitname uit het gemeentefonds voor stijgende declaraties binnen het Btw-compensatiefonds. None None 82000.0
Gemeentefonds Loon- en prijsstijgingen. Risico dat gereserveerd bedrag voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitkering en belastingen onvoldoende is om inflatie te compenseren. None None 75000.0
Belasting Verruiming Btw-sportvrijstelling. Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. None None 30000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen Rek.2017 Begr. 2018 Begr.2019 Begr.2020 Begr. 2021 Begr.2022
1 Netto schuldquote 31% 32% 44% 65% 66% 64%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 25% 26% 38% 59% 60% 58%
3 Solvabiliteitsratio 27% 27% 22% 15% 15% 14%
4 Grondexploitatie 3% 3% 2% 1% 0% 0%
5 Structurele exploitatieruimte 2% 1% 0% -1% -1% 0%
6 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar 116% 120% 127% nb nb nb
7


0 1 2 3 4 5 6
0 Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal
1 Structurele capaciteit
2 Onbenutte belastingcapaciteit 2.196 2.196
3 Begrotingsruimte
4 Kostenreductie
5 Totaal structureel 0 2.196 0 0 0 2.196
6 Incidentele capaciteit
7 Post onvoorzien 165 165 165 165 165 825
8 Weerstandsreserve 954 954
9 Onbenutte belastingcapaciteit
10 Stille reserves
11 Begrotingsruimte
12 Kostenreductie
13 Totaal incidenteel 1.119 165 165 165 165 1.779
14 Totaal weerstandscapaciteit 1.119 2.361 165 165 165 3.975


0 1 2 3
0 Kengetallen Categorie A Categorie B Categorie C
1 Solvabiliteitsratio > 50 % 20 - 50 % < 20 %
2 Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 %
3 Structurele exploitatieruimte Begr. en MJB > 0 % Begr. of MJB > 0 % Begr. en MJB < 0 %
4 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar < 95 % 95 - 105 % > 105 %
5 Weerstandsvermogen > 100 % 80 - 100 % < 80 %
6


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwik-keling Bedrag 2019
1 1 Onderwijshuis-vesting Bouwkosten liggen hoger dan de normbedragen in het huisvestingsplan (IHP). Begrote opbrengsten kunnen niet worden gerealiseerd, ook in relatie tot fiscale afwikkeling. I 5 5 25 + 360.000
2 1 Wmo en jeugdwet Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie. Taakstelling Sociaal domein kan niet worden gerealiseerd. I 5 5 25 = 0, risico tlv reserve SD
3 1 Inkomensvoorzie-ning Voor 2019 houden we rekening met een daling van het rijksbudget. Deze daling valt pas te kwantificeren bij het verschijnen van de september circulaire. De lasten van bijstand worden begroot op het toegekende rijksbudget plus het maximale eigen risico voor de gemeente. In 2019 bedraagt het eigen risico 10%. Voor zover het tekort de 10% overstijgt, kan de gemeente een vangnetuitkering bij het Rijk aanvragen. Risico is dat we niet voldoen aan de voorwaarde voor deze vangnetuitkering. Dit risico zal de komende jaren toenemen door aanscherping van de voorwaarden voor de vangnetuitkering en het blijven stijgen van de uitgaven voor bijstand. Wanneer het rijksbudget stijgt, stijgt ook het eigen risico mee. In de komende 5 jaar daalt het budget per instromer voor arbeidsparticipatie. Wanneer S 3 5 15 + 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwik-keling Bedrag 2019
1 de gemeente onvoldoende resultaten boekt op uitstroom, heeft dit gevolgen voor de bijstand en de vangnetuitkering. Daarnaast houden wij rekening met een negatieve bestandsontwikkeling door aangekondigde wetswijzigingen en afvlakken van de huidige hoogconjunctuur.
2 2 Verkeer (Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de budgetten onder druk. S 2 5 10 + 25.000
3 2 Boom-beheer Verhoogd veiligheidsrisico en schade door achterstallig onderhoud, risico van takbreuk door boomziektes. Geld beschikbaar vanuit reserve. I 5 5 25 -/- 0
4 2 Wegen-onder-houd Risico op kapitaalsvernietiging door onderhoud onder het vastgestelde kwaliteitsniveau. en 2020 een kleiner risico door extra beschikbare middelen. S 3 5 15 -/- 450.000
5 2 Openbare verlich-ting Innovatieve aanbesteding moet leiden tot een aanbod waarbij innovatie ertoe leidt dat we stroomgebruik, onderhoud en vervanging binnen de beschikbare budgetten realiseren. Tot definitieve afronding van de aanbesteding bestaat het risico dat dit niet lukt. S 2 5 10 -/- 75.000
6 2 Land-schap Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw. I 5 4 20 = 158.000
7 3 Uitkering Eigen risico over WGA I 3 5 15 = 125.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwik-keling Bedrag 2019
1 WGA uitkering en re-integratie van personeel.
2 3 AVG Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming I 3 5 15 = 250.000
3 3 Connectie Risico dat de verwachte kostenbesparing, met name op ICT, niet wordt gerealiseerd. I 3 4 12 = 88.000
4 3 Gemeentelijke gebou-wen Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt per object aangevraagd. Taakstelling vastgoed bedraagt 84.000 / jaar. I 4 3 12 + 53.000
5 F Algemene uitkering Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. Risico van een uitname uit het gemeentefonds voor stijgende declaraties binnen het Btw-compensatiefonds. S 3 5 15 + 82.000
6 F Loon- en prijs-stijgingen Risico dat gereserveerd bedrag voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitkering en belastingen onvoldoende is om inflatie te compenseren. I 2 5 10 + 75.000
7 F Verrui-ming Btw-sport-vrijstel-ling Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. S 2 5 10 + 30.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Risico’s Bedragen x € 1.000 2018 Inc 2018 Str 2019 Inc 2019 Str 2020 Inc 2020 Str 2021 Inc 2021 Str 2022 Inc 2022 Str
1 1. Samenleving 23 0 336 19 212 0 11 0 0 0
2 2. Omgeving 48 0 300 100 45 0 45 450 45 0
3 3. Organisatie 468 0 145 0 130 0 130 0 130 0
4 Financiën 66 30 115 93 28 0 22 0 18 0
5 Totaal 604 30 896 212 416 0 209 450 193 0


0 1
0 Weerstandsvermogen Beoordeling
1 > 100 % Uitstekend
2 80 % - 100 % Ruim voldoende
3 60 % - 80 % Voldoende
4 40 % - 60 % Matig
5 < 40 % Slecht
6


0 1
0 Statisch weerstandsvermogen
1 Risico’s ten opzichte van incidentele weerstandscapaciteit
2 Incidentele risico’s 2018 t/m 2022 2.318
3 Structurele risico’s 2018 en 2019 242
4 Totaal 2.559
5 Aanwezige incidentele weerstandscapaciteit 2018 t/m 2022 1.779
6 Percentage 70 %


0 1
0 Dynamisch weerstandsvermogen
1 Risico’s ten opzichte van structurele weerstandscapaciteit
2 Structurele risico’s 2018 t/m 2022 692
3 Totaal 692
4 Aanwezige structurele weerstandscapaciteit 2018 t/m 2022 2.196
5 Percentage 318 %


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Wmo en jeugdwet None None 247000.0
GR / Verbonden partijen Inkomensvoorziening None None 82000.0
Kapitaalgoederen Verkeer None None 25000.0
Overig Afvalverwijdering en -verwerking None None 150000.0
Overig Boombeheer None None 0.0
Overig Openbare verlichting None None 0.0
Overig Landschap None None 158000.0
Personeel Uitkering WGA None None 125000.0
Informatieveiligheid AVG None None 250000.0
Overig Taakstellingen None None 125000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 350000.0
Belasting Verruiming BTW sportvrijstelling None None 30000.0
ICT algemeen Connectie None None 0.0
Grondexploitatie Gemeentelijke gebouwen None None 225000.0
Gemeentefonds Loon- en prijsstijgingen None None 203000.0

0 1 2 3
0 K engetallen Minst risicovol Neutraal Meest risicovol
1 Solvabiliteitsratio > 50 % 20 - 50 % < 20 %
2 Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 %
3 Structurele exploitatieruimte Begr. en MJB > 0 % Begr. of MJB > 0 % Begr. en MJB < 0 %
4 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar < 95 % 95 - 105 % > 105 %
5 Weerstandsvermogen > 100 % 80 - 100 % < 80 %
6


0 1 2 3 4 5 6
0 W eerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal
1 Structurele capaciteit
2 Onbenutte belastingcapaciteit 2.023 2.023
3 Begrotingsruimte 0
4 Kostenreductie 0
5 Totaal structureel 0 2.023 0 0 0 2.023
6 Incidentele capaciteit
7 Post onvoorzien 95 95 95 95 380
8 Weerstandsreserve 1.734 1.734
9 Restant reserve Sociaal domein 1.602 1.602
10 Stille reserves 0
11 Begrotingsruimte 383 114 385 434 1.316
12 Reservering accres sept.circulaire 306 432 251 989
13 Kostenreductie 0
14 Totaal incidenteel 3.336 784 641 731 529 6.021
15 Totaal weerstandscapaciteit 3.336 2.807 641 731 529 8.044


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwi kkelin g Bedrag 2020
1 1 Wmo en jeugdwet Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie. Taakstelling Sociaal domein kan niet worden gerealiseerd. I 5 5 25 = 247.000
2 1 Inkomensvoorziening Bij de vaststelling van het voorlopige macrobudget voor 2019 heeft het Rijk besloten ten gunste van gemeenten af te wijken van de CPB ramingen t.a.v. beleindseffecten. Het macrobudget was voor 2019 voorlopig hoger vastgesteld maar is eind april 2019 naar beneden bijgesteld op basis van conjunctuurinvloed en realisatie 2018. Voor Renkum betekende dit een daling van de voorlopige Rijksbijdrage van € 274.000. De verwachting is dat zowel de definitieve Rijksbijdrage 2019 en de voorlopige Rijksbijdrage 2020 een verdere daling laten zien. Hoe het macrobudget 2020 zich in de loop van het jaar gaat ontwikkelen hangt af van de landelijke realisatie over 2019, de economische verwachtingen en de ontwikkeling van de werkloosheid. De lasten van bijstand worden begroot op het toegekende rijksbudget plus het maximale eigen risico voor de gemeente. Vanaf 2019 bedraagt het drempelpercentage voor het eigen risico 7,5%. Voor zover het tekort de 7,5% overstijgt, kan de gemeente een vangnetuitkering bij het Rijk aanvragen. Een tekort tussen de 7,5% en 12,5% komt voor I 2 5 10 + 82.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwi kkelin g Bedrag 2020
1 50% voor eigen risico van de gemeente. Dat deel van een tekort dat de 12,5% overstijgt komt volledig voor de vangnetuitkering in aanmerking. Daarnaast houden wij meerjaars rekening met een negatieve bestandsontwikkeling door een verwacht afvlakken van de huidige hoogconjunctuur vanaf 2020.
2 2 Verkeer (Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de budgetten onder druk. S 2 5 10 = 25.000
3 2 Afvalverwijdering en – verwerking Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin inwoners afval scheiden. Daarnaast kunnen de verwerkingstarieven van sommige afvalstromen gedurende het kalenderjaar wijzigen. Wanneer dit afwijkt van de prognoses, komt dit ten laste / gunste van de voorziening. S 5 4 20 + 150.000 tlv voorzien ing afvalstof fenheffi ng
4 2 Boombeheer Verhoogd veiligheidsrisico en schade door achterstallig onderhoud, risico van takbreuk door boomziektes. Geld beschikbaar vanuit reserve. I 5 5 25 -/- 0
5 2 Openbare verlichting Additionele inkomsten zorgen voor een kostendekkende businesscase. Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van reële aannamen en terughoudende berekeningen. Echter het blijft niet geheel te voorspellen welke effecten toekomstige ontwikkelingen daadwerkelijk hebben op de S 2 5 10 = 0 (risico ontstaat vanaf 2024)


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwi kkelin g Bedrag 2020
1 hoeveelheid additionele inkomsten.
2 2 Landschap Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, Reuzenbereklauw en plaagsoorten als eikenprocessierups. I 5 4 20 = 158.000
3 3 Uitkering WGA Eigen risico over WGA uitkering en re-integratie van personeel. I 3 5 15 = 125.000
4 3 AVG Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming I 3 5 15 = 250.000
5 3 Connectie Risico dat taken niet worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. I 2 5 10 -/- 0
6 3 Gemeente lijke gebouwe n Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt per object aangevraagd. I 5 5 25 + 225.000
7 3 Taakstellingen Risico dat taakstelling niet tijdig worden gerealiseerd I 3 5 15 + 125.000
8 F Algemene uitkering Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. Risico van een uitname uit het gemeentefonds voor stijgende declaraties binnen het Btwcompensatiefonds. Risico dat extra middelen voor jeugd niet structureel worden toegekend. I 3 5 15 + 350.000
9 F Loon- en prijsstijgingen Risico dat gereserveerd bedrag voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitkering en belastingen voor 2020 onvoldoende is om inflatie te compenseren. I 3 5 15 + 203.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 P Risico Omschrijving I/S Kans Omvang Score Ontwi kkelin g Bedrag 2020
1 F Verruiming Btwsportvrijstelling Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. S 2 5 10 = 30.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 R isico’s Bedragen x € 1.000 2019 Inc 2019 Str 2020 Inc 2020 Str 2021 Inc 2021 Str 2022 Inc 2022 Str 2023 Inc 2023 Str
1 Samenleving 236 0 428 45 658 0 840 0 989 0
2 Omgeving 49 0 306 78 34 0 34 0 34 0
3 Organisatie 5 0 639 0 71 0 82 0 148 0
4 Financiën 34 0 405 244 412 0 242 221 12 0
5 Totaal 323 0 1.778 367 1.175 0 1.197 221 1.182 0


0 1
0 W eerstandsvermogen Beoordeling
1 > 100 % Uitstekend
2 80 % - 100 % Ruim voldoende
3 60 % - 80 % Voldoende
4 40 % - 60 % Matig
5 < 40 % Slecht
6


0 1
0 Statisch weerstandsvermogen
1 Risico’s ten opzichte van incidentele weerstandscapaciteit
2 Incidentele risico’s 2019 t/m 2023 5.654
3 Structurele risico’s 2019 en 2020 367
4 Totaal 6.021
5 Aanwezige incidentele weerstandscapaciteit 2019 t/m 2023 6.021
6 Percentage 100 %


0 1
0 D ynamisch weerstandsvermogen
1 Risico’s ten opzichte van structurele weerstandscapaciteit
2 Structurele risico’s 2019 t/m 2023 588
3 Totaal 588
4 Aanwezige structurele weerstandscapaciteit 2019 t/m 2023 2.023
5 Percentage 344 %


0 1 2 3 4 5 6
0 F inanciële kengetallen Rek. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
1 Netto schuldquote 34% 35% 45% 49% 54% 53%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 28% 29% 39% 43% 48% 48%
3 Solvabiliteitsratio 27% 27% 22% 19% 19% 19%
4 Grondexploitatie 1% 1% 1% 0% 0% 0%
5 Structurele exploitatieruimte 1% 0% -5% 1% 1% 2%
6 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorgaand jaar 116% 127% 135% nb nb nb
7