Naam Rheden
Code 275
Provincie Gelderland
Inwonertal 43527

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt. 50.0 1000000.0 500000.0
BUIG Het betreft hier een standaard risico met betrekking tot de Participatie-wet: 1. Hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden sterker stijgt van verwacht. 2. Tegenvallende inkomsten van het Rijk. 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement van grote gesubsidieerde instellingen en aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. 30.0 1500000.0 450000.0
Sociaal domein Er treedt een boeggolf van uitvoeringskosten op in de eerste jaren m.b.t. de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties).Het vergt naar schatting nog zeker een jaar om ook de uitvoeringskosten voor Wmo en Jeugd op orde brengen. Wij hebben in de VJN 2017 een goede basis voor de personeelsformatie in het sociale domein van de komende jaren gelegd. Toch kan het zo zijn dat we meer moeten uitgeven dan we hebben begroot. 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Mogelijke (incidentele) effecten van de samenwerking (De Connectie). Verwachte besparingen worden niet gerealiseerd. 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen Huidige ICT ondersteunt onvoldoende het klantproces in het sociale domein. 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Ontslag van ambtenaren en bestuurders wat leidt tot wachtgeldverplichting. 90.0 200000.0 180000.0
Personeel Door economische crisis, nieuwe taken, meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. 40.0 300000.0 120000.0
Sociaal domein In kader van decentralisatie AWBZ-functie Begeleiding naar gemeente wordt 25% bezuinigd. Dergelijke bezuiniging kan maar deels tlv marktpartijen gebracht worden. Vergt naar schatting nog zeker een jaar om naar een stabiele begroting voor Wmo en Jeugd toe te werken. Toch kan het zijn dat de uitgaven hoger zijn dan begroot omdat het open einde regelingen betreft. 10.0 1200000.0 120000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Er worden toezeggingen gedaan door bestuurders die wettelijk niet na te komen zijn. 30.0 200000.0 60000.0

0 1 2 3 4
0 nr. Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 1 Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt. 50% € 1.000.000 15.55%
2 2 Het betreft hier een standaard risico met betrekking tot de Participatie-wet: 1. Hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden sterker stijgt van verwacht. 2. Tegenvallende inkomsten van het Rijk. 50% € 1.000.000 14.61%
3 3 Faillissement van grote gesubsidieerde instellingen en aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. 30% € 1.500.000 13.94%
4 4 Er treedt een boeggolf van uitvoeringskosten op in de eerste jaren m.b.t. de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties).Het vergt naar schatting nog zeker een jaar om ook de uitvoeringskosten voor Wmo en Jeugd op orde brengen. Wij hebben in de VJN 2017 een goede basis voor de personeelsformatie in het sociale domein van de komende jaren gelegd. Toch kan het zo zijn dat we meer moeten uitgeven dan we hebben begroot. 70% € 500.000 10.81%
5 5 Mogelijke (incidentele) effecten van de samenwerking (De Connectie). Verwachte besparingen worden niet gerealiseerd. 50% € 500.000 7.69%
6 6 Huidige ICT ondersteunt onvoldoende het klantproces in het sociale domein. 50% € 500.000 7.68%
7 7 Ontslag van ambtenaren en bestuurders wat leidt tot wachtgeldverplichting. 90% € 200.000 5.59%
8 8 Door economische crisis, nieuwe taken, meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. 40% € 300.000 3.75%
9 9 In kader van decentralisatie AWBZ-functie Begeleiding naar gemeente wordt 25% bezuinigd. Dergelijke bezuiniging kan maar deels tlv marktpartijen gebracht worden. Vergt naar schatting nog zeker een jaar om naar een stabiele begroting voor Wmo en Jeugd toe te werken. Toch kan het zijn dat de uitgaven hoger zijn dan begroot omdat het open einde regelingen betreft. 10% € 1.200.000 3.68%


0 1
0 nr. Maatregelen
1 1 Actiever bedrijfspercelen verkopen om de voorraad voor 2020 te laten dalen. Eventueel een andere invulling (met waarde) vinden voor de af te boeken percelen.
2 2 Extra inspanningen om instroom te beperken en uitstroom te verhogen.
3 3 Uittreding en afwikkeling Presikhaaf. Tijdens het proces van de vervolgstappen op het Bresdorapport scherp de belangen van de gemeente volgen en bij de voorbereiding op definitieve besluitvorming de financiële consequenties mede leidend laten zijn.
4 4 Met het verder uitvoeren van het project "Regie in de Toegang" streven we naar een compacte, efficiënte en effectieve uitvoering in de SGT's (inclusief Schulddienstverlening) en het stabiliseren van de personeelsformatie in de teams S&O, BB en Uitvoering.
5 5 Continue monitoring van de dienstverlening van de Connectie. Regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg om knelpunten te verhelpen. Scherpe controle op uitgaven van de Connectie.
6 6 Project ondersteuning klantproces Sociaal Domein met ICT starten en afronden.
7 7 De effecten van een rechtspositioneel besluit zullen in samenspraak met de betrokkene actief worden besproken en er wordt ingezet op een (vroegtijdige) re-integratie en begeleiding van werk naar werk.
8 8 Gelden beschikbaar stellen uit andere stelposten in de begroting.
9 9 1.Investeren in het klantcontact met de burger via methodiek van Het Gesprek zodat naar een maatwerkarrangement gezocht kan worden waarin het aandeel dure zorg mogelijk verminderd kan worden.2. Via scherpe inkoop de prijsstijgingen van de zorg zelf onder controle houden.
10 10 Ambtelijke ondersteuning voor bestuurders optimaliseren.


0 1
0 Omschrijving Percentage
1 < 1 keer per 10 jaar 10%
2 1 keer per 5–10 jaar 30%
3 1 keer per 2-5 jaar 50%
4 1 keer per 1-2 jaar 70%
5 > 1 keer per jaar 90%


0 1
0 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 50% € 1.525.011
3 55% € 1.618.174
4 60% € 1.714.913
5 65% € 1.816.737
6 70% € 1.926.604
7 75% € 2.051.071
8 80% € 2.193.934
9 85% € 2.363.504
10 90% € 2.578.372
11 95% € 2.904.312


0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Dekkingen Omvang
2 Risicoreserve (JR 2016) € 5.788.390
3 Toevoeging aan risicoreserve (bij JR 2016) € 1.867.741
4 Incidentele begrotingsruimte (2018) € 50.000
5 Onbenutte belastingcapaciteit* € 160.000
6 Totale weerstandscapaciteit € 4.798.337


0 1 2
0 Beschikbare Weerstandscapaciteit: Risicoreserve (deel algemene reserve) Incidentele begrotingsruimte Post onvoorzien
1


0 1 2
0 Benodigde weerstandscapaciteit Resultaat van simulatie van de gekwantificeerde risico's.
1


0 1 2
0 Figuur 4: Weerstand velden
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 Uitstekend
3 B 1.4-2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 Voldoende
5 D 0.8-1.0 Matig
6 E 0.6-0.8 Onvoldoende
7 F <0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 Netto schuldquote 50% 59% 64% 65% 66% 64%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 52% 61% 66% 67% 67% 65%
3 Solvabiliteitsratio 40% 33% 29% 28% 27% 28%
4 Structurele -0,50% 1,59% -0.58% -1.14% -0,67% 0.18%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Het betreft hier een standaard risico met betrekking tot de Participatie-wet:1. Hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden sterker stijgt van verwacht. 2. Tegenvallende inkomsten van het Rijk 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen i.v.m. negatieve exploitatie 30.0 15000000.0 4500000.0
Sociaal domein De uitvoeringskosten op de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties) blijven stijgen door toenemende vraag 70.0 500000.0 350000.0
ICT algemeen Huidige ICT ondersteunt onvoldoende het klantproces in het sociale domein 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Met de invoering van het abonnementstarief komen de eigen bijdragen voor voorzieningen te vervallen. Het risico bestaat dat er daar van een aanzuigende werking uitgaat en er aanvragen komen. Dit leidt tot extra kosten voor de voorzieningen maar ook tot extra uitvoeringslasten 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Ontslag van ambtenaren en bestuurders wat leidt tot wachtgeldverplichting 90.0 200000.0 180000.0
Personeel Door economische crisis, nieuwe taken, meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. 40.0 300000.0 120000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit: Begroting 2019:
1 Benodigde weerstandscapaciteit: € 2.508.171
2 Beschikbare weerstandscapaciteit: € 4.770.720
3 Verschil: € 2.262.549
4 Weerstandsfactor: 1,9


0 1 2 3 4
0 Top 8 risico's
1 nr. Risico Kans Financieel gevolg Invloed
2 1 Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt. 50% € 1.000.000 15.55%
3 2 Het betreft hier een standaard risico met betrekking tot de Participatie-wet:1. Hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden sterker stijgt van verwacht. 2. Tegenvallende inkomsten van het Rijk. 50% € 1.000.000 14.61%
4 3 Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen i.v.m. negatieve exploitatie 30% € 1.500.000 13.94%
5 4 De uitvoeringskosten op de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties) blijven stijgen door toenemende vraag. 70% €500.000 10.81%
6 5 Huidige ICT ondersteunt onvoldoende het klantproces in het sociale domein 50% €500.000 8.06%
7 6 Met de invoering van het abonnementstarief komen de eigen bijdragen voor voorzieningen te vervallen. Het risico bestaat dat er daar van een aanzuigende werking uitgaat en er aanvragen komen. Dit leidt tot extra kosten voor de voorzieningen maar ook tot extra uitvoeringslasten 50% €500.000 8.06%


0 1 2
0 7 Ontslag van ambtenaren en bestuurders wat leidt tot 90% wachtgeldverplichting €200.000 5.82%
1 8 Door economische crisis, nieuwe taken, meer flexibele 40% taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. €300.000 3.91%
2


0 1
0 Omschrijving Percentage
1 < 1 keer per 10 jaar 10%
2 1 keer per 5–10 jaar 30%
3 1 keer per 2-5 jaar 50%
4 1 keer per 1-2 jaar 70%
5 > 1 keer per jaar 90%


0 1
0 Beheersmaatregelen
1 nr. Maatregelen
2 1 Actiever bedrijfspercelen verkopen om de voorraad voor 2020 te laten dalen. Eventueel een anderen invulling (met waarde) vinden voor de af te boeken percelen.
3 2 Extra inspanningen om instroom te beperken en uitstroom te verhogen.
4 3 Zorgen voor een realistische begroting en tijdige tussentijdse rapportages. Continue monitoring van de dienstverlening om knelpunten tijdig te signaleren en op te lossen.
5 4 Met het verder uitvoeren van het project "Regie in de Toegang" streven we naar een compacte, efficiënte en effectieve uitvoering in de sociale gebiedsteams (inclusief Schulddienstverlening) en het stabiliseren van de personeelsformatie.
6 5 Project ondersteuning klantproces Sociaal Domein met ICT starten en afronden.
7 6 Goed monitoren van de ontwikkelingen en eventueel beleid bijstellen.
8 7 De effecten van een rechtspositioneel besluit zullen in samenspraak met de betrokkene actief worden besproken en er wordt ingezet op een (vroegtijdige) re-integratie en begeleiding van werk naar werk.
9 8 Gelden beschikbaar stellen uit andere stelposten in de begroting, prioritering van taken.
10


0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Dekkingen Omvang
2 Risicoreserve (JR 2017) € 3.388.337
3 Toevoeging aan risicoreserve (bij JR 2017) € 1.172.383
4 Incidentele begrotingsruimte (2019) € 50.000
5 Onbenutte belastingcapaciteit € 160.000
6 Totale weerstandscapaciteit € 4.770.720
7


0 1 2
0 Verloop van de kengetallen
1 Meerjaren-Meerjaren-Meerjaren-Jaarreke-Begroting Begroting raming raming raming Kengetallen: ning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Categorie
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit A 62% 73% 86% 87% 81% 80% A 60% 71% 84% 85% 79% 77% B 33% 25% 23% 20% 22% 22% B -6.77% -3.24% -4.43% -0.28% 0.72% 1.38% A 1.4% 1.0 % 0.43% A 90.73% 86% 90%
3


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Wegvallen extra middelen Jeugd vanaf 2022. 100.0 1600000.0 1600000.0
Overig Gezien de hoeveelheid bezuinigingsmaatregelen bestaat het risico dat alle bezuinigingen (tijdig) worden gerealiseerd. 20.0 1400000.0 280000.0
GR / Verbonden partijen Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (diverse oorzaken) 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein De uitvoeringskosten op de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties) blijven stijgen door een toenemende vraag. 70.0 700000.0 490000.0
Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt. 50.0 500000.0 250000.0
BUIG Participatiewet. Enerzijds kan er sprake zijn van hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden minder had daalt dan het landelijke gemiddelde, anderzijds kunnen de inkomsten van het Rijk lager uitvallen 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Door economische stagnatie, nieuwe taken, meer flexibele taken is de huidige personele inzet vaak niet voldoende. 40.0 120000.0 48000.0
Personeel Onzorgvuldige ontslagprocedure. 30.0 60000.0 18000.0

0 1 2 3 4
0 Risico Kans Financieel Invloed Nr. gevolg
1 1 Wegvallen extra middelen Jeugd vanaf 2022. 100% € 1.600.000 26%
2 2 Gezien de hoeveelheid bezuinigingsmaatregelen bestaat het risico dat niet alle bezuinigingen (tijdig) worden gerealiseerd 20% € 1.400.000 23%
3 3 Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (diverse oorzaken*) 50% € 750.000 12%
4 4 De uitvoeringskosten op de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties) blijven stijgen door een toenemende vraag. 70% € 700.000 12%
5 5 Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt. 50% € 500.000 8%
6 6 Participatiewet. Enerzijds kan er sprake zijn van hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden minder hard daalt dan het landelijke gemiddelde, anderzijds kunnen de inkomsten van het Rijk lager uitvallen. 50% € 500.000 8%
7 7 Door economische stagnatie, nieuwe taken, meer flexibele taken, is de huidige personele inzet vaak niet voldoende. 40% € 120.000 2%
8 8 Onzorgvuldige ontslagprocedure. 30% € 60.000 1%
9 Risicoprofiel €5.630.000 92%
10


0 1
0 Omschrijving Percentage
1 < 1 keer per 10 jaar 10%
2 1 keer per 5–10 jaar 30%
3 1 keer per 2-5 jaar 50%
4 1 keer per 1-2 jaar 70%
5 > 1 keer per jaar 90%
6


0 1
0 Beheersmaatregelen Nr. Maatregelen
1 1 Feitelijk geen beheersmaatregel voor aanwezig omdat hier inkomsten uit het gemeentefonds betreft, deze zijn niet beïnvloedbaar.
2 2 Bij de definitieve afweging over de bezuinigingen vooral inzetten op "relatief makkelijke" maatregelen en bij maatregelen in bijvoorbeeld werkwijzen actief monitoren op de (financiële) effecten.
3 3 Zorgen voor een realistische begroting en tijdige tussentijdse rapportages. Continue monitoring van de dienstverlening om knelpunten tijdig te signaleren en op tegen.
4 4 Met het Transformatieplan 2.0 "Begrenzen van de zorg" streven we naar een compacte, efficiënte en effectieve uitvoering in het zorgdomein en het stabiliseren van de personeelsformatie. Er is een Taskforce ingesteld en er wordt o.a. een systeem van budgetplafonds ingevoerd om de beheersbaarheid van de uitgaven te vergroten.
5 5 Actiever bedrijfspercelen verkopen om de voorraad voor 2020 te laten dalen. Eventueel een anderen invulling (met waarde) vinden voor de af te boeken percelen.
6 6 Aanvullende inspanningen om de instroom te beperken en uitstroom te verhogen.
7 7 Gelden beschikbaar stellen uit andere stelposten in de begroting, prioritering van taken.
8 8 De effecten van een rechtspositioneel besluit zullen in samenspraak met de betrokkene actief worden besproken en er wordt ingezet op een (vroegtijdige) re-integratie en begeleiding van werk naar werk.
9


0
0 B eschikbare weerstandscapaciteit
1 Dekkingen Omvang
2 Risicoreserve (stand jaarrekening 2018) € 4.560.720
3 Algemene reserve (stand zomernota 2019) € 10.087.288
4 Incidentele begrotingsruimte (2020) € 25.000
5 Totale weerstandscapaciteit € 14.673.008
6


0
0 W eerstandsratio Begroting 2020
1 A Totale weerstandscapaciteit € 14.673.008
2 B Risicoprofiel € 5.630.000
3 Weerstandsratio 2,6
4


0 1
0 Weerstandsratio Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,4 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende
7


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen Gewijzigde Rekening begroting Begroting MJB MJB MJB Kengetallen: 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 69% 68% 27% -4,62% 1,01% 86% 81% 79% 20% -3,43% 0,55% 90% 91% 89% 14% 0,00% 90% 93% 91% 10% -3.39% -3.63% -4,28% -4,39% 97% 95% 6% 100% 98% 2%
2


0
0 Ontwikkeling financiële positie Categorie A (minst Categorie C Handreiking beoordeling risicovol) Categorie B (meest risicovol)
1 Netto schuldquote < 90 % 90 - 130 % > 130 % Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90 % 90 - 130 % > 130 % Solvabiliteitsratio > 50 % 20 - 50 % < 20 % Structurele exploitatieruimte BEGR en MJB > 0 % BEGR of MJB > 0 % BEGR én MJB < 0 % Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 % Belastingcapaciteit < 95 % 95 - 105 % > 105 %
2