Naam Rozendaal
Code 277
Provincie Gelderland
Inwonertal 1575

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB 25.0 15000.0 3750.0
Sociaal domein WMO 25.0 15000.0 3750.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 40000.0 10000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 20000.0 5000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 100000.0 25000.0
Dividend/Rente Renterisico (uitgaven) None None None
Dividend/Rente Renterisico (inkomsten) None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 25.0 50000.0 12500.0
Personeel Kortleven pensioen wethouders 0.0 50000.0 0.0
Personeel Wachtgeldverplichting en bestuurders 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 100.0 30000.0 30000.0
Personeel Personeel 25.0 25000.0 6250.0
Grondexploitatie Opbrengst De Del 50.0 1000000.0 500000.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 50.0 60000.0 30000.0
Grondexploitatie Bouw nieuwe basisschool: omgevingsvergunning None None None
GR / Verbonden partijen Bouw nieuwe basisschool: faillissement hoofdaannemer 50.0 250000.0 125000.0
Projecten Bouw nieuwe basisschool: vertraging 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schades 50.0 30000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 50000.0 25000.0

0 1
0 F inancieel gevolg Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 4.000 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 4.000 en € 20.000) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 20.000) 3


0 1
0 R anking Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft worden die geacht binnen de reguliere bedrijfsvoering gedragen te kunnen worden.


0 1 2 3
0 Omschrijving Boekwaarde 31-12-2016 Economische waarde Stille reserve
1 Kerklaan 1 en 3 Dorpsschool Torckschool Werf Obligaties Totaal 0 720 0 0 142.941 1.489.000 595.000 120.000 149.000 214.111 1.489.000 594.280 120.000 149.000 71.170
2 2.423.450


0
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit 0 Onvoorzien (gemiddeld obv meerjarenbegroting) 10.000 subtotaal structureel 10.000
2
3 Incidenteel
4 Algemene reserve 4.407.372 Totale weerstandscapaciteit 4.417.372


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Risico Bedrag score % Bedrag K I Beheersmaatregel Risico/oorzaak Onderwerp
1 Open einde regelingen
2
3 WWB Meer aanvragen Geen, conjunctuurgevoelig 3 2 15.000 6 25% 3.750
4 WMO Meer aanvragen Geen, wel optie om beleid aan te passen 3 2 15.000 6 25% 3.750
5 Jeugdzorg Meer aanvragen Geen, wel optie om beleid (gedeeltelijk) aan te passen 3 3 40.000 9 25% 10.000
6 Leerlingenvervoer Meer aanvragen Geen 3 3 20.000 6 25% 5.000
7 Overige risico's met structureel effect
8 Algemene uitkering Samen trap af Geen 3 3 100.000 9 25% 25.000
9 Renterisico (uitgaven) Schommelingen op de geld- en kapitaalmarkt Op dit moment geen lening en anders wordt dit risico afgedekt via de renterisiconorm 1 1 0 1 0% 0
10 Renterisico (inkomsten) Daling van rentevergoeding over uitgezette eigen middelen Feitelijk geen gezien de verplichting tot schatkastbankieren. Momenteel lage rentevergoeding 1 1 0 1 0% 0
11 Kapitaalgoederen Onvoorzien en onverwacht onderhoud aan gebouwen of wegen Actuele beheerplannen en periodiek inspectie 3 3 50.000 9 25% 12.500
12 Kortleven pensioen wethouders Het vroegtijdig overlijden van een (ex) bestuurder kan financiele consequenties hebben (verzekerbaar) Verzekeren danwel opvangen binnen weerstandsvermogen 1 3 50.000 3 0% 0
13 Wachtgeldverplichting en bestuurders Bij mutaties in het college kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan Verzekeren danwel opvangen binnen weerstandsvermogen 2 3 50.000 6 25% 12.500
14 Gemeenschappelijke regelingen Het algemeen bestuur kan besluiten nemen met financiele consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is Feitelijk niet aanwezig 3 5 30.000 15 100% 30.000
15 Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is Aantrekkelijke werkgever blijven 3 2 25.000 6 25% 6.250
16 108.750 subtotaal structureel
17 Risico's met incidenteel effect
18 Opbrengst De Del Dip in de woningmarkt waardoor vraag stagneert, dan wel een stijging van de kosten in het plan boven de 2% Afweging om prijzen te verlagen danwel uitgifte te vertragen 3 3 1.000.000 9 50% 500.000
19 Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld het ministerie niet volledig gecompenseerd voor de kosten die gemaakt zijn Feitelijk niet aanwezig 1 5 50.000 5 50% 25.000
20 Rechtspositionele consequenties Binnen elk bedrijf kunnen situaties aan de orde zijn waarbij er kosten optreden voor besluiten met rechtspostionele consequnties. De gemeente is hiervoor eigen-risicodrager. Voorziening voor treffen dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 1 5 60.000 5 50% 30.000
21 Bouw nieuwe basisschool Vernietiging omgevingsvergunning cq afbraak nieuw gebouw, kans hierop wordt ingeschat op nihil, wel kans op planschade (hiervoor is een algemene risicopost opgenomen) Proces is zorgvuldig verlopen gezien de uitspraak van de voorzieningenrechter, feitelijk verder geen beheersmaatregel 1 1 0 1 0% 0
22 Faillissement hoofdaannemer waardoor een nieuwe aannemer geselecteerd moet worden In het contract is een bankgarantie opgenomen voor 5%. Gezien de snel aantrekkende economie zou dat bedrag ontoereikend kunnen zijn 3 3 250.000 9 50% 125.000
23 Door overmachtsituaties (bijvoorbeeld stakingen in de bouw) kan vertraging ontstaan, waarbij er een risico bestaat dat de aannemer de hogere kosten claimt bij de opdrachtgever Feitelijk niet aanwezig 3 3 100.000 9 50% 50.000
24 Schades Schade door eigendommen van de gemeente (bijvoorbeeld door bomen) In principe geldt hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, echter er is altijd een risico dat het niet past binnen de voorwaarden, bijvoorbeeld het niet uitvoeren van inspecties 1 5 30.000 5 50% 15.000
25 Planschade Niet binnen de exploitatieovereenkomst af te dekken planschaden Feitelijk niet aanwezig 1 5 50.000 5 50% 25.000
26 770.000 subtotaal incidenteel
27 878.750 Totaal


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A 10.000 B 108.750 Incidenteel C 4.407.372 D 770.000 Totaal E 4.417.372 F 878.750 Structureel (A/B) 0,09 Incidenteel (C/D) 5,72 Totaal (E/F) 5,03
2


0
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 uitstekend
2 1,5 - 2,0 ruim voldoende 1,0 - 1,5 voldoende 0,8 - 1,0 matig 0,6 - 0,8 onvoldoende < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 A. Algemene reserve Mobiel subtotaal A B. Bestemmingsreserves Reserve monumenten Reserve sociaal domein Vervangingsreserve inventaris gemeentehuis Vervangingsreserve tractie openbare werken Reserve schilderwerk Reserve digitalisering Reserve onderwijs algemeen Reserve fietspaden Reserve wegen Reserve begraafplaats Reserve dekking kapitaallasten Reserve Presikhaaf Reserve WWB inkomensdeel subtotaal B C. Voorzieningen Voorziening riolering Voorziening wachtgeld/pensioen wethouders subtotaal C Totaal Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 4.407.372 4.407.372 4.407.372 4.407.372
2 4.407.372 28.455 471.220 106.276 119.960 20.058 144.239 1.080.653 280.961 75.867 72.686 317.747 35.141 226.762 2.980.025 648.000 262.809 4.407.372 28.455 384.256 106.276 59.960 26.744 144.239 1.063.703 280.961 112.088 72.686 324.268 21.141 213.762 2.838.539 720.000 281.069 4.407.372 28.455 272.761 106.276 59.960 33.430 144.239 1.063.703 280.961 107.309 72.686 273.855 7.141 220.762 2.671.538 797.000 299.509 4.407.372 28.455 160.405 106.276 59.960 40.116 144.239 1.063.703 280.961 93.530 72.686 394.153 141 227.762 2.672.387 715.000 318.134
3 910.809 8.298.206 1.001.069 8.246.980 1.096.509 8.175.419 1.033.134 8.112.893


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit -109% -109% 83% -94% -94% 82% 11% -2,0% -166% -166% 85% 4% 0,0%
2 37%
3 0,4%
4 130% 131% 131%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Categorie A Voldoende Categorie B Onvoldoende Categorie C Onvoldoende
1 < 90% < 90% > 50% < 20% Begr en Mrj >0% < 95% 90%-130% 90%-130% 20%-50% 20%-35% Begr of Mrj >0% 95%-105% >130% >130% <20% >35% Begr en Mrj <0% >105%


0 1 2 3 4
0 Kengetal Rekening Begroting Begroting 2016 2017 2018
1 1A Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)
2 A B C D E F G H Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiele activa (cf. art 36 lid d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) 0 642.977 6.230 1.421.884 4.906.149 61.952 350.471 5.610.813 0 625.000 25.000 1.435.994 4.733.936 60.800 470.000 6.413.628 0 625.000 10.000 1.489.994 7.762.007 60.000 470.000 5.502.505
3 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -109% -94% -166%
4
5 2. Solvabiliteitsratio
6 A Eigen vermogen (cf art 42 BBV) 7.763.480 6.658.775 9.080.932 B Balanstotaal 9.321.852 8.133.089 10.717.001
7 Solvabiliteit (A/B) x 100% 83% 82% 85%
8
9 Kengetal grondexploitatie
10 A B C Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art 38 lid a punt 1 BBV) Bouwgronden in exploitatie Totale baten cf art 17 lid c BBV (excl mut.reserves) 0 2.098.381 5.610.813 0 733.240 6.413.628 0 200.000 5.502.505
11 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 37% 11% 4%
12
13 Structurele exploitatieruimte
14 A B C D E Structurele lasten Structurele baten Totale structurele toevoegingen aan reserves Totale structurele onttrekkingen aan reserves Totaal baten 3.669.123 3.662.277 66.737 95.794 5.610.813 3.445.270 3.310.435 56.737 60.242 6.413.628 3.470.865 3.444.421 66.737 95.794 5.502.505
15 Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E x 100% 0,4% -2,0% 0,0%
16
17 Belastingcapaciteit, woonlast meerpersoonshuishouden
18 A B C D E F OZB lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor een gezin Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totaal woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in 2017* 494 212 235 0 941 725 494 216 237 0 947 725 496 212 237 0 945 723
19 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 130% 131% 131%
20 Netto woonlasten* 729 niet bekend niet bekend 101%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB 25.0 15000.0 3750.0
Sociaal domein WMO 25.0 15000.0 3750.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 40000.0 10000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 40000.0 10000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 100000.0 25000.0
Dividend/Rente Renterisico (uitgaven) None None None
Dividend/Rente Renterisico (inkomsten) None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 25.0 50000.0 12500.0
Personeel Kortleven pensioen wethouders 0.0 50000.0 0.0
Personeel Wachtgeldverplichting en bestuurders 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 100.0 30000.0 30000.0
Personeel Personeel 25.0 50000.0 12500.0
Projecten Opbrengst De Del 50.0 100000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 50.0 75000.0 37500.0
Projecten Bouw nieuwe basisschool: Faillissement hoofdaannemer 50.0 250000.0 125000.0
Projecten Bouw nieuwe basisschool: vertraging 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schades 50.0 30000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 50000.0 25000.0

0 1
0 Financieel gevolg Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 5.000 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 5.000 en € 25.000) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 25.000) 3


0 1
0 Ranking Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft worden die geacht binnen de reguliere bedrijfsvoering gedragen te kunnen worden.


0 1 2 3
0 Omschrijving Boekwaarde 31-12-2018 Economische/ woz-waarde Stille reserve
1 Kerklaan 1 en 3 Dorpsschool Torckschool Werf Obligaties Totaal 0 480 0 0 142.941 1.486.000 588.000 120.000 139.000 194.243 1.486.000 587.520 120.000 139.000 51.302
2 2.383.822


0
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit 0 Onvoorzien (gemiddeld obv meerjarenbegroting) 10.000 subtotaal structureel 10.000
2
3 Incidenteel
4 Algemene reserve 4.961.082 Totale weerstandscapaciteit 4.971.082


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 RisicoOnderwerpRisico/oorzaakBeheersmaatregelK IBedragscore %Bedrag
1 Open einde regelingen
2
3 WWB Meer aanvragen Geen, conjunctuurgevoelig 3 2 15.000 6 25% 3.750
4 WMO Meer aanvragen Geen, wel optie om beleid aan te passen 3 2 15.000 6 25% 3.750
5 Jeugdzorg Meer aanvragen Geen, wel optie om beleid (gedeeltelijk) aan te passen 3 3 40.000 9 25% 10.000
6 Leerlingenvervoer Meer aanvragen Geen 3 3 20.000 9 25% 5.000
7 Overige risico's met structureel effect
8 Algemene uitkering Samen trap af Geen 3 3 100.000 9 25% 25.000
9 Renterisico (uitgaven) Schommelingen op de geld- en kapitaalmarkt Op dit moment geen lening en anders wordt dit risico afgedekt via de renterisiconorm 1 1 0 1 0% 0
10 Renterisico (inkomsten) Daling van rentevergoeding over uitgezette eigen middelen Feitelijk geen gezien de verplichting tot schatkistbankieren. Momenteel lage rentevergoeding 1 1 0 1 0% 0
11 Kapitaalgoederen Onvoorzien en onverwacht onderhoud aan gebouwen of wegen Actuele beheerplannen en periodiek inspectie 3 3 50.000 9 25% 12.500
12 Kortleven pensioen wethouders Het vroegtijdig overlijden van een (ex) bestuurder kan financiele consequenties hebben (verzekerbaar) Verzekeren danwel opvangen binnen weerstandsvermogen 1 3 50.000 3 0% 0
13 Wachtgeldverplichtingen bestuurders Bij mutaties in het college kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan Verzekeren danwel opvangen binnen weerstandsvermogen 2 3 50.000 6 25% 12.500
14 Gemeenschappelijke regelingen Het algemeen bestuur kan besluiten nemen met financiele consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is Feitelijk niet aanwezig 5 3 30.000 15 100% 30.000
15 Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is Aantrekkelijke werkgever blijven 3 3 50.000 9 25% 12.500
16 subtotaal structureel115.000
17 Risico's met incidenteel effect
18 Opbrengst De Del Stijging van de kosten in het plan boven de 2% Strak op de planning 3 3 100.000 9 50% 50.000
19 Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld het ministerie niet volledig gecompenseerd voor de kosten die gemaakt zijn Feitelijk niet aanwezig 3 3 50.000 9 50% 25.000
20 Rechtspositionele consequenties Binnen elk bedrijf kunnen situaties aan de orde zijn waarbij er kosten optreden voor besluiten met rechtspostionele consequenties. De gemeente is hiervoor eigen-risico-drager. Voorziening voor treffen dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 3 3 75.000 9 50% 37.500
21 Bouw nieuwe basisschool Faillissement hoofdaannemer waardoor een nieuwe aannemer geselecteerd moet worden In het contract is een bankgarantie opgenomen voor 5%. Gezien de snel aantrekkende economie zou dat bedrag ontoereikend kunnen zijn 3 3 250.000 9 50% 125.000
22 Door overmachtsituaties (bijvoorbeeld stakingen in de bouw) kan vertraging ontstaan, waarbij er een risico bestaat dat de aannemer de hogere kosten claimt bij de opdrachtgever Feitelijk niet aanwezig 3 3 100.000 9 50% 50.000
23 Schades Schade door eigendommen van de gemeente (bijvoorbeeld door bomen) In principe geldt hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, echter er is altijd een risico dat het niet past binnen de voorwaarden, bijvoorbeeld het niet uitvoeren van inspecties 2 3 30.000 6 50% 15.000
24 Planschade Niet binnen de exploitatieovereenkomst af te dekken planschaden Feitelijk niet aanwezig 2 3 50.000 6 50% 25.000
25 subtotaal incidenteel327.500
26 Totaal442.500


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A 10.000 B 115.000 Incidenteel C 4.961.082 D 327.500 Totaal E 4.971.082 F 442.500 Structureel (A/B) 0,09 Incidenteel (C/D) 15,15 Totaal (E/F) 11,23
2


0
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 uitstekend
2 1,5 - 2,0 ruim voldoende 1,0 - 1,5 voldoende 0,8 - 1,0 matig 0,6 - 0,8 onvoldoende < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 A. Algemene reserve Mobiel subtotaal A B. Bestemmingsreserves Reserve monumenten Reserve sociaal domein Vervangingsreserve inventaris gemeentehuis Reserve digitalisering Reserve fietspaden Reserve wegen Reserve begraafplaats Reserve Energietransitie Reserve dekking kapitaallasten subtotaal B C. Voorzieningen Voorziening riolering Voorziening wachtgeld/pensioen wethouders subtotaal C Totaal Begroot 1-1-2019 Begroot 1-1-2020 Begroot 1-1-2021 Begroot 1-1-2022 Begroot 1-1-2023
1 4.961.082 4.961.082 4.961.082 4.961.082 4.961.082
2 4.961.082 25.959 703.671 69.195 72.900 151.211 115.745 67.538 50.000 2.811.540 4.961.082 25.959 703.671 75.881 72.900 151.211 110.966 67.538 0 4.778.467 4.961.082 25.959 703.671 82.567 72.900 151.211 97.187 67.538 0 4.608.663 4.961.082 25.959 703.671 89.253 72.900 151.211 107.408 67.538 0 4.441.841 4.961.082 25.959 703.671 95.939 72.900 151.211 116.129 67.538 0 4.275.019
3 4.067.759 637.000 230.906 5.986.593 716.000 245.906 5.809.696 800.000 260.906 5.659.781 874.000 275.906 5.508.366 944.000 290.906
4 867.906 9.896.747 961.906 11.909.581 1.060.906 11.831.684 1.149.906 11.770.769 1.234.906 11.704.354


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1 Netto schuldquoteNetto schuldquote voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsratioKengetal grondexploitatieStructurele exploitatieruimte -114%-114%83%19%1,6% -166%-166%85%4%0,0% -152%-152%87%0%0,2% -193%-193%86%0%2,2% -195%-195%86%0%1,6% -192%-192%85%0%2,0%
2 Belastingcapaciteit 131% 131% 131% 131% 131% 131%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Categorie A Voldoende Categorie B Matig Categorie C Onvoldoende
1 < 90% < 90% > 50% < 20% Begr en Mrj >0% < 95% 90%-130% 90%-130% 20%-50% 20%-35% Begr of Mrj >0% 95%-105% >130% >130% <20% >35% Begr en Mrj <0% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 KengetalRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting201720182019202020212022
1 1A Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)
2 ABCDEFGH Vaste schulden (cf art 46 BBV)Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV)Overlopende passiva (cf art.49 BBV)Financiele activa (cf. art 36 lid d, e en f)Uitzettingen < 1 jaarLiquide middelen (cf.art 40 BBV)Overlopende activa (cf art. 40a BBV)Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) 01.122.33252.4757.816.898903.46435.2229.3956.670.722 0625.00010.0001.489.9947.762.00760.000470.0005.502.505 0625.00010.0001.598.0005.442.58060.000470.0004.566.560 0625.00010.0001.653.0005.561.88360.000470.0003.691.365 0625.00010.0001.708.0005.661.36860.000470.0003.725.663 0625.00010.0001.763.0005.656.35360.000470.0003.803.078
3 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -114% -166% -152% -193% -195% -192%
4
5 2. Solvabiliteitsratio
6 AEigen vermogen (cf art 42 BBV)9.730.7109.080.93210.947.675BBalanstotaal11.773.42310.717.00112.534.580 10.767.97812.453.883 10.612.46312.387.368 10.455.44812.315.353
7 Solvabiliteit (A/B) x 100%83%85%87% 86% 86% 85%
8
9 Kengetal grondexploitatie
10 ABC Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art 38 lid a punt 1 BBV)Bouwgronden in exploitatieTotale baten cf art 17 lid c BBV (excl mut.reserves) 01.259.2806.670.722 0200.0005.502.505 004.566.560 003.691.365 003.725.663 003.803.078
11 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 19% 4% 0% 0% 0% 0%
12
13 Structurele exploitatieruimte
14 ABCDE Structurele lastenStructurele batenTotale structurele toevoegingen aan reservesTotale structurele onttrekkingen aan reservesTotaal baten 3.317.9613.424.362134.915136.4876.670.722 3.470.8653.444.42166.73795.7945.502.505 3.678.7103.688.314134.915136.4874.566.560 3.735.5153.691.36542.907170.0733.691.365 3.796.0223.725.66342.907172.6043.725.663 3.856.3083.803.07842.907172.4223.803.078
15 Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E x 100% 1,6% 0,0% 0,2% 2,2% 1,6% 2,0%
16
17 Belastingcapaciteit, woonlast meerpersoonshuishouden
18 ABCDEF OZB lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waardeRioolheffing voor een gezinAfvalstoffenheffing voor een gezinEventuele heffingskortingTotaal woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in 2018* 4962162370945723 4962122370945723 4962122370945723 4962122370945723 4962122370945723 4962122370945723
19 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor(E/F) x 100% 131% 131% 131% 131% 131% 131%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB 25.0 15000.0 3750.0
Sociaal domein WMO 25.0 15000.0 3750.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 40000.0 10000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 20000.0 5000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 100000.0 25000.0
Dividend/Rente Renterisico (uitgaven) None None None
Dividend/Rente Renterisico (inkomsten) None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 25.0 50000.0 12500.0
Personeel Kortleven pensioen wethouders None None 50000.0
Personeel Wachtgeldverplichting en bestuurders 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 100.0 30000.0 30000.0
Personeel Personeel 25.0 50000.0 12500.0
Grondexploitatie Opbrengst de Del 50.0 100000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 50.0 75000.0 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schades 50.0 30000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 50000.0 25000.0

0 1 2 3
0 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Categorie A Voldoende Categorie B Matig Categorie C Onvoldoende
1 < 90% < 90% > 50% < 20% Begr en Mrj >0% < 95% 90%-130% 90%-130% 20%-50% 20%-35% Begr of Mrj >0% 95%-105% >130% >130% <20% >35% Begr en Mrj <0% >105%


0 1
0 F inancieel gevolg Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 5.000 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 5.000 en € 25.000) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 25.000) 3


0 1
0 R anking Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft worden die geacht binnen de reguliere bedrijfsvoering gedragen te kunnen worden.


0 1 2 3
0 Omschrijving Boekwaarde 31-12-2019 Economische/ woz-waarde Stille reserve
1 Kerklaan 1 en 3 Torckschool Werf Obligaties Totaal 0 0 0 142.941 1.484.000 119.000 139.000 188.754 1.484.000 119.000 139.000 45.813
2 1.787.813


0
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit 0 Onvoorzien (gemiddeld obv meerjarenbegroting) 10.000 subtotaal structureel 10.000
2
3 Incidenteel
4 Algemene reserve 4.878.673 Totale weerstandscapaciteit 4.888.673


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Risico Onderwerp Risico/oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag score % Bedrag
1 Open einde regelingen
2
3 WWB Meer aanvragen Geen, conjunctuurgevoelig 3 2 15.000 6 25% 3.750
4 WMO Meer aanvragen Geen, wel optie om beleid aan te passen 3 2 15.000 6 25% 3.750
5 Jeugdzorg Meer aanvragen Geen, wel optie om beleid (gedeeltelijk) aan te passen 3 3 40.000 9 25% 10.000
6 Leerlingenvervoer Meer aanvragen Geen 3 3 20.000 9 25% 5.000
7 Overige risico's met structureel effect
8 Algemene uitkering Samen trap af Geen 3 3 100.000 9 25% 25.000
9 Renterisico (uitgaven) Schommelingen op de geld- en kapitaalmarkt Op dit moment geen lening en anders wordt dit risico afgedekt via de renterisiconorm 1 1 0 1 0% 0
10 Renterisico (inkomsten) Daling van rentevergoeding over uitgezette eigen middelen Feitelijk geen gezien de verplichting tot schatkistbankieren. Momenteel lage rentevergoeding 1 1 0 1 0% 0
11 Kapitaalgoederen Onvoorzien en onverwacht onderhoud aan gebouwen of wegen Actuele beheerplannen en periodiek inspectie 3 3 50.000 9 25% 12.500
12 Kortleven pensioen wethouders Het vroegtijdig overlijden van een (ex) bestuurder kan financiele consequenties hebben (verzekerbaar) Verzekeren danwel opvangen binnen weerstandsvermogen 1 3 50.000 3 0% 0
13 Wachtgeldverplichting en bestuurders Bij mutaties in het college kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan Verzekeren danwel opvangen binnen weerstandsvermogen 2 3 50.000 6 25% 12.500
14 Gemeenschappelijke regelingen Het algemeen bestuur kan besluiten nemen met financiele consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is Feitelijk niet aanwezig 5 3 30.000 15 100% 30.000
15 Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is Aantrekkelijke werkgever blijven 3 3 50.000 9 25% 12.500
16 subtotaal structureel 115.000
17 Risico's met incidenteel effect
18 Opbrengst De Del Stijging van de kosten in het plan boven de 2% Strak op de planning 3 3 100.000 9 50% 50.000
19 Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld het ministerie niet volledig gecompenseerd voor de kosten die gemaakt zijn Feitelijk niet aanwezig 3 3 50.000 9 50% 25.000
20 Rechtspositionele consequenties Binnen elk bedrijf kunnen situaties aan de orde zijn waarbij er kosten optreden voor besluiten met rechtspostionele consequenties. De gemeente is hiervoor eigen-risicodrager. Voorziening voor treffen dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 3 3 75.000 9 50% 37.500
21 Schades Schade door eigendommen van de gemeente (bijvoorbeeld door bomen) In principe geldt hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, echter er is altijd een risico dat het niet past binnen de voorwaarden, bijvoorbeeld het niet uitvoeren van inspecties 2 3 30.000 6 50% 15.000
22 Planschade Niet binnen de exploitatieovereenkomst af te dekken planschaden Feitelijk niet aanwezig 2 3 50.000 6 50% 25.000
23 subtotaal incidenteel 152.500
24 Totaal 267.500