Naam Tiel
Code 281
Provincie Gelderland
Inwonertal 41465

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Groter beroep op voorziening jeugdwet. 70.0 1000000.0 700000.0
Grondexploitatie Rio-Vahstal: Noodzakelijke programmawijziging door ontbreken markt voor huidig programma 50.0 1100000.0 550000.0
Sociaal domein Niet voldoen aan de criteria voor de vangnetregeling WWB 50.0 1000000.0 500000.0
Belasting BTW wetgeving parkeren 75.0 500000.0 375000.0
Gemeentefonds De algemene uitkering is lager dan begroot. 50.0 750000.0 375000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vergoeding voor storten grond op Vijverberg wordt niet betaald 50.0 680000.0 340000.0
Grondexploitatie Lagere grondprijs binnen plan Slokker 50.0 533000.0 266500.0
Overig Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Tekort op budget uitvoering taken Wmo 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Minder uren dan begroot worden toegeschreven aan grondexploitatie en investeringen 70.0 500000.0 350000.0

0 1 2 3 4
0 Tabel 1: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand Startcapaciteit Bijboekingen Afboekingen/ oormerkingen Huidige capaciteit
2 A lgemene weerstandsreserve 8.977.250 1.415.121 7.562.129
3 Algemene reserve grondexploitatie 4.284.091 2.500.000 1.784.091
4 Reserve sociaal domein 1.204.242 1.204.242
5 T otale weerstandscapaciteit 14.465.583 3.915.121 10.550.462


0 1
0 otaal grote risico's € 11.935.000
1 Overige risico's € 13.858.000
2 Totaal alle risico's T € 25.793.000


0 1 2
0 Tabel 2: Weerstand velden
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 Uitstekend
3 B 1.4-2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 Voldoende
5 D 0.8-1.0 Matig
6 E 0.6-0.8 Onvoldoende
7 F <0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4
0 2018 2019 2020 2021
1 Totale lasten excl. reserves 118.316.000 117.433.000 117.170.000 117.275.000
2 af: incidentele lasten 2.435.000 59.000 0 0
3 Saldo A 115.881.000 117.374.000 117.170.000 117.275.000
4 Totale baten excl. reserves 120.327.000 119.305.000 119.329.000 118.984.000
5 af: incidentele baten 1.946.000 0 0 0
6 Saldo B 118.381.000 119.305.000 119.329.000 118.984.000
7 C: Structurele toevoeging reserves 1.830.679 1.830.679 1.830.679 1.830.679
8 D: Structurele onttrekkingen reserves 1.207.715 1.207.715 1.207.715 1.207.715
9 (B-A)+(D-C) 1.877.036 1.308.036 1.536.036 1.086.036
10 E: Saldo baten excl. reserves 120.327.000 119.305.000 119.329.000 118.984.000
11 Structurele exploitatieruimte 1,56% 1,10% 1,29% 0,91%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Tabel 5 Top 10 van de risico's per 1 september 2017 (begroting 2018)
1 Rang- schik- king Risico Toelichting Gevolgen Kans Financieel gevolg Beheersmaatregele n Invloed op weerstand
2 1 Groter beroep op voorziening jeugdwet. In deze begroting is het budget geraamd dat via de algemene uitkering beschikbaar is gesteld. Er is nog onvoldoende inzicht in de te verwachten uitgaven. Tekort op het budget 70% Maximaal 10% van het budget, ofwel € 1.000.000 structureel In de financiële beschouwingen hebben we beschreven hoe we de tekorten binnen sociaal domein willen oplossen. 19,33%
3 2 Rio-Vahstal: Noodzakelijke programmawijzigi ng door ontbreken markt voor huidig programma Als het programma gewijzigd dient te worden naar grondgebonden woningen verslechtert het resultaat met € 1,1 miljoen en is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Slechter resultaat 50% € 1.100.000 6,10%
4 3 Niet voldoen aan de criteria voor de vangnetregeling WWB Een gemeente die een tekort heeft op de rijksmiddelen voor de verstrekking van bijstanduitkeringen kan onder voorwaarden een Geen aanvullende bijdrage op basis van de vangnetregeling 50% € 1.000.000 Processen zodanig inrichten dat aan de voorwaarden wordt voldaan 5,47%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 beroep doen op een vangnetregeling. In Tiel doen we dat en zijn de inkomsten hiervan in de begroting geraamd.
1 4 BTW wetgeving parkeren Over de parkeeropbrengsten van onder andere de parkeergarage moet wellicht BTW worden afgedragen Missen van inkomsten 75% € 500.000 structureel, op te vangen binnen parkeerfonds 4,13%
2 5 De algemene uitkering is lager dan begroot. In de meerjarenraming is gewerkt met bepaalde veronderstellingen m.b.t. het accres, de inflatie e.d. In de praktijk blijkt dat deze meestal anders uitpakken dan wordt voorzien. Dat kan zowel een positief als een negatief effect hebben. Tekort op de begroting of de jaarrekening. 50% Maximaal € 750.000 gebaseerd op ervaring in eerdere jaren. Tijdig nadenken over het opvangen van dit tekort door middel van bezuinigingen of anderszins. 4,10%
3 6 Vergoeding voor storten grond op Vijverberg wordt niet betaald Vanuit het project Vijverterrein deelgebied 1 en 2 is een vordering van € 680.670 overgedragen naar project Fluvia Tiel. Het betreft een vergoeding voor het storten van verontreinigde gronden op de Vijverberg. Overeengekomen is dat betaling plaatsvindt zodra deelgebied 3 in Tekort in project Fluvia Tiel 50% Maximaal € 680.000 3,75%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 ontwikkeling gaat. Het risico is aanwezig, dat wegens omstandigheden , dat dit verschuldigde bedrag niet wordt vergoed.
1 7 Lagere grondprijs binnen plan Slokker Minder opbrengsten 50% € 533.000 3,57%
2 8 Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd In het verleden hebben we bij uitbesteding van taken gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. Vanuit de in- en uitbestedingen in de afgelopen jaren staan nog taakstellingen open. Door de stapeling van taakstellingen wordt het steeds moeilijker deze verantwoord te realiseren. Er is minder dekking aanwezig voor de overheadkosten 70% € 250.000 structureel Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere manier door te belasten. Inkomsten genereren door werkzaamheden voor de nieuwe of andere organisaties te verrichten 3,45%
3 9 Tekort op budget uitvoering taken Wmo In deze begroting is het budget geraamd dat via de algemene uitkering beschikbaar is gesteld. Er is nog onvoldoende inzicht in de te verwachten uitgaven. Tekort op het budget 30% Maximaal 10% van het budget, ofwel € 1.000.000 structureel In de financiële beschouwingen hebben we beschreven hoe we de tekorten binnen sociaal domein willen oplossen. 3,09%
4 10 Minder uren dan begroot worden toegeschreven aan grondexploitatie en investeringen Uren die in de begroting ten laste van de grondexploitatie en investeringen worden gebracht komen dan ten laste van de exploitatie Hogere exploitatielasten 70% Maximaal € 500.000 Goede planning van projecten en op basis daarvan de verhouding tussen vast en flexibel personeel vaststellen 2,89%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precarioheffing op elektriciteitsleidingen wordt niet gerealiseerd 40.0 9645000.0 3858000.0
GR / Verbonden partijen Hogere kosten Sociale Werkvoorziening dan geraamd 50.0 600000.0 300000.0
Overig Tekortschietende budgetten voor bouwwerken 70.0 1000000.0 700000.0
BUIG Niet voldoen aan criteria die gelden voor de vangnetregeling 50.0 1000000.0 500000.0
Projecten Rio-Vahstal: noodzakelijke programmawijziging door ontbreken markt voor huidig programma 50.0 610000.0 305000.0
Gemeentefonds De algemene uitkering is lager dan begroot. 50.0 750000.0 375000.0
Grondexploitatie Ontwikkeling Bleekveld: lagere grondopbrengst door lagere prijs per m2 50.0 470000.0 235000.0
Overig Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Tekort op budget uitvoering taken Wmo 30.0 500000.0 150000.0
Overig Bezuinigingen worden niet volledig gerealiseerd 50.0 750000.0 375000.0

InleidingBerekening weerstandsratioRisico's:

Bedrijfsproces (effectief/efficiënt)
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / aansprakelijkheid
Letsel / veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / arbo
Product

Weerstandscapaciteit :

Algemene weerstandsreserve

i

i

WeerstandvermogenRatio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

15.347.573

 = 0,98

Benodigde weerstandcapaciteit

15.636.794 Tabel 2: Weerstand velden

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

Uitstekend

B

1.4-2.0

Ruim voldoende

C

1.0-1.4

Voldoende

D

0.8-1.0

Matig

E

0.6-0.8

Onvoldoende

F

<0.6

Ruim onvoldoendeConclusieBijlage: top 10 risico'sTabel 5                                         Top 10 van de risico's per 1 september 2017 (begroting 2018)

Rang-
schik-
king

Risico

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

Invloed op weer-stand

1

Precarioheffing op elektriciteitsleidingen wordt niet gerealiseerd

In de jaarrekening 2017 is de opbrengst van de precarioheffing 2012-2017 op elektriciteitsleidingen verwerkt en gestort in de algemene weerstandsreserve. Hierover lopen nog rechtszaken, de kans bestaat dat de rechter de het beroep tegen de aanslagen gegrond verklaart.

Opbrengst wordt niet gerealiseerd

40%

€ 9.645.000

De middelen worden niet besteed maar zijn gestort in de algemene weerstandsreserve; t.b.v. de rechtszaken worden we ondersteund door een extern bureau.

48,88%

2

Hogere kosten Sociale Werkvoorziening dan geraamd

Werkzaak Rivierenland raamt in z'n begroting veel lagere kosten voor sociale werkvoorziening dan in eerdere jaren. Over deze raming bestaan de nodige twijfels.

Hogere bijdrage te betalen aan Werkzaak

50%

€ 600.000 structureel

3,82%

3

Tekortschietende budgetten voor bouwwerken

Door krapte op de markt lukt het niet om werken aan te besteden binnen de vastgestelde budgetten

Aanvullende kredieten nodig

70%

€ 1.000.000

Bij raming kredieten grotere marge opnemen voor onvoorzien

3,56%

4

Niet voldoen aan criteria die gelden voor de vangnetregeling

Een gemeente die een tekort heeft op de rijksmiddelen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen kan onder voorwaarden een beroep doen op een vangnetregeling. In Tiel doen we dat en zijn de inkomsten hiervan in de begroting geraamd.

Geen aanvullende bijdrage op basis van de vangnetregeling

50%

€ 1.000.000

3,38%

5

Rio-Vahstal: noodzakelijke programmawijziging door ontbreken markt voor huidig programma

Als het programma gewijzigd dient te worden naar grondgebonden woningen verslechtert het resultaat met € 610.000 en is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen.

Slechter resultaat

50%

€ 610.000

3,09%

6

De algemene uitkering is lager dan begroot.

In de meerjarenraming is gewerkt met bepaalde veronderstellingen m.b.t. het accres, de inflatie, ruimte onder het BCF-plafond e.d. In de praktijk blijkt dat deze meestal anders uitpakken dan wordt voorzien. Dat kan zowel een positief als een negatief effect hebben.

Tekort op de begroting of de jaarrekening.

50%

Maximaal
€ 750.000 gebaseerd op ervaring in eerdere jaren.

Tijdig nadenken over het opvangen van dit tekort door middel van bezuinigingen of anderszins.

2,57%

7

Ontwikkeling Bleekveld: lagere grondopbrengst door lagere prijs per m2

Minder opbrensten

50%

€ 470.000

2,38%

8

Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd

In het verleden hebben we bij uitbesteding van taken gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. Vanuit de in- en uitbestedingen in de afgelopen jaren staan nog taakstellingen open. Door de stapeling van taakstellingen wordt het steeds moeilijker deze verantwoord te realiseren.

Er is minder dekking aanwezig voor de overheadkosten

70%

€ 250.000 structureel

Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere manier door te belasten. Inkomsten genereren door werkzaamheden voor de nieuwe of andere organisaties te verrichten

2,13%

9

Tekort op budget uitvoering taken Wmo

In deze begroting is het budget geraamd dat via de algemene uitkering beschikbaar is gesteld. De kosten fluctueren jaarlijks.

Tekort op het budget

30%

€ 500.000 structureel

In de financiële beschouwingen hebben we beschreven hoe we de tekorten binnen sociaal domein willen oplossen.

1,90%

10

Bezuinigingen worden niet volledig gerealiseerd

Betreft de bezuinigingen van de begrotingen 2018 en 2019. Risico's zitten met name bij handhaving AVRI, verkoop eigendommen en hogere raming inkomsten

Tekort op jaarrekening

50%

Maximaal € 750.000

Goede monitoring van genomen maatregelen

1,90%De beschikbare weerstandscapaciteitTabel 1: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand

Startcapaciteit

Bijboekingen

Afboekingen/  oormerkingen

Huidige capaciteit

Algemene weerstandsreserve

14.604.282

14.604.282

Algemene reserve grondexploitatie

743.291

743.291

Reserve sociaal domein

0

0

Totale weerstandscapaciteit

15.347.573

15.347.573De benodigde weerstandscapaciteitTotaal grote risico's

€ 17.575.000

Overige risico's

€ 16.420.000

Totaal alle risico's

€ 33.995.000Financiële kengetallenbedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Totale lasten excl. reserves

119.437

120.853

120.264

119.923

af: incidentele lasten

908

1.927

200

200

Saldo A

118.529

118.926

120.064

119.723

Totale baten excl. reserves

119.056

120.778

120.264

119.672

af: incidentele baten

1.917

2.747

1.455

0

Saldo B

117.139

118.031

118.809

119.672

C: Structurele toevoeging reserves

1.360

1.360

1.360

1.360

D: Structurele onttrekkingen reserves

1.425

1.425

1.425

1.425

(B-A)+(D-C)

-1.325

-830

-1.190

14

E: Saldo baten excl. reserves

119.056

120.778

120.264

119.672

Structurele exploitatieruimte

-1,11%

-0,69%

-0,99%

0,01%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Tekorten uitvoering Participatiewet (Werkzaak) 70.0 1700000.0 1190000.0
Grondexploitatie Planwijzigingen grondexploitatieprojecten 50.0 1600000.0 800000.0
Gemeentefonds De algemene uitkering is lager dan begroot 70.0 1000000.0 700000.0
Grondexploitatie Tekortschietende budgetten voor bouwwerken 70.0 1000000.0 700000.0
Overig Bezuinigingen worden niet volledig gerealiseerd 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Structurele middelen tekorten Jeugdzorg worden niet toegekend 50.0 827000.0 413500.0
Kapitaalgoederen Nieuwe besluiten die voortvloeien uit planwijzigingen 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Uitkeringslasten cultuurbedrijf Zinder 50.0 460000.0 230000.0
Personeel Geen of onvoldoende opbouw van personeelsdossiers om een exit-traject te realiseren 50.0 500000.0 250000.0
Overig Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd 70.0 200000.0 140000.0