Naam Voorst
Code 285
Provincie Gelderland
Inwonertal 24310

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: minder opbrengsten binnen de complexen 50.0 750000.0 375000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: tegenvallers op grondcomplexen door verandering wet-/regelgeving 30.0 750000.0 225000.0
Aanbesteding Afwijken van de aanbestedingsprocedure of foutief aanbesteden 60.0 250000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Opheffen regionale samenwerkingsverbanden 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Verzuim vaststellen en bekendmaken van subsidieplafonds bij open einde regeling 35.0 250000.0 87500.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Open einde regeling voor participatiewet, waardoor inzicht ontbreekt in het verwachte hoeveelheid burgers welke aanspraak (gaan) maken op de uitkering 80.0 500000.0 400000.0
Sociaal domein Open einde regeling: voorzieningen voor gehandicapten en huishoudelijke verzorging (Wmo) 75.0 400000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verlenen verkeerde vergunningen 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aanspraak maken op de garantie van de lening 10.0 2500000.0 250000.0
Energietransitie Beschikbaar budget voor verduurzaming gebouwen en installaties niet afdoende 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen 90.0 250000.0 225000.0
Informatieveiligheid Ontstaan datalek bij de gemeente door inbreuk op beveiliging 10.0 820000.0 82000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Veiligheidsvoorschriften worden niet nagekomen 70.0 100000.0 70000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lager 40.0 500000.0 200000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: minder opbrengsten binnen de complexen 30.0 750000.0 225000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: stijgende bouwkosten door verandering wet-/regelgeving, bijvoorbeeld verplichting gasloos bouwen 30.0 750000.0 225000.0
Aanbesteding Afwijken van de aanbestedingsprocedure of foutief aanbesteden 60.0 300000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Door uitstappen van één of meerdere partijen in regionale samenwerkingsverbanden blijven de overige partijen met hoge kosten achter 80.0 400000.0 320000.0
Sociaal domein Verzuim vaststellen en bekendmaken van subsidieplafonds bij open einde regeling 30.0 250000.0 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om zorgaanbod te realiseren 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Onbeheersbaarheid jeugdgezondheidszorg door nieuwe wetgeving in 2020 30.0 450000.0 135000.0
Sociaal domein Open einde regeling: voorzieningen voor gehandicapten en huishoudelijke verzorging (WMO) 50.0 800000.0 400000.0
Sociaal domein De eigen bijdrage van de gemeente met betrekking tot de participatiewet is moeilijk in te schatten door de open einde regeling. Het inzicht ontbreekt in de hoeveelheid borgers welke gebruik (gaan) maken van een uitkering. 80.0 500000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Er worden foutieve vergunningsbesluiten genomen 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aanspraak maken op de garantie van de lening 20.0 3000000.0 600000.0
Energietransitie Beschikbaar budget voor verduurzaming gebouwen en installaties niet afdoende 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen 80.0 500000.0 400000.0
Informatieveiligheid Ontstaan van een datalek bij de gemeente 10.0 1000000.0 100000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lager 40.0 600000.0 240000.0

0 1 2 3 4
0 Incidenteel/RisicoGevolgenKansFinancieel gevolgstructureel
1 Programma 1: Bouwend Voorst
2 Grondexploitatie algemeen:minder opbrengsten binnen decomplexen Het lager uitvallen van degeraamde opbrengsten omdat wede grondprijzen moeten bijstellen 30% max. 750.000 Incidenteel
3 Grondexploitatie algemeen:stijgende bouwkosten doorverandering wet-/regelgeving,bijvoorbeeld verplichtinggasloos bouwen Tegenvallende resultaten 30% max. 750.000 Incidenteel
4 Programma 2: Mooi Voorst
5 Afwijken van deTijdsverlies door tijdelijk stopzetten60%max. 300.000Incidenteelaanbestedingsprocedure ofaanbestedingsprocedure enfoutief aanbestedengeldverlies doordat er eenrechtszaak wordt aangespannen
6 Programma 3: Bedrijvig Voorst
7 Door uitstappen van één ofmeerdere partijen in regionalesamenwerkingsverbandenblijven de overige partijen methoge kosten achter Hoge onvoorziene kosten vooroverige partijen, waaronder degemeente 80% max. 400.000 Incidenteel
8 Programma 4: Gezond Voorst
9 Verzuim vaststellenen bekendmaken vansubsidieplafonds bij openeinde regeling Onbeheersbare overschrijding vanbudgetten 30% max. 250.000 Structureel
10 Onvoldoende budget omzorgaanbod te realiseren Hogere uitgaven 50% max. 500.000 Structureel
11 Onbeheersbaarheidjeugdgezondheidszorg doornieuwe wetgeving in 2020 Bijdrage gemeente voorrestcategorie welke niet onder hetwoonplaatsbeginsel geplaatst kanworden 30% max. 450.000 Structureel
12 Programma 5: Sociaal Voorst
13 Open einde regeling:voorzieningen voorgehandicapten enhuishoudelijke verzorging(WMO) Nieuwe inkoopafspraken, hogereinkoopprijzen maar een max.eigen bijdrage waardoor hetresultaat onzeker is 50% max. 800.000 Structureel
14 De eigen bijdrage van degemeente met betrekking totde participatiewet is moeilijk inte schatten door de open einderegeling. Het inzicht ontbreektin de hoeveelheid borgerswelke gebruik (gaan) makenvan een uitkering. Een hoge eigen bijdrage van degemeente 80% max. 500.000 Structureel
15 Programma 6: Veilig Voorst
16 Er worden foutieveVertraging in het proces en claims50%max .250.000Incidenteelvergunningsbesluiten genomen
17 Programma 7: Dienstverlenend Voorst
18 Aanspraak maken op deFinancieel verlies20%max. 3.000.000Incidenteelgarantie van de lening


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Incidenteel/structureel
1 Beschikbaar budget voorverduurzaming gebouwen eninstallatier niet afdoende Meer budget dan is begroot moetter beschikking worden gesteld 50% max. 500.000 Incidenteel
2 Begrotingstekorten ingemeenschappelijkeregelingen Financieel bijspringendoor de gemeente aangemeenschappelijke regelingen 80% max. 500.000 Incidenteel
3 Ontstaan van een datalek bijde gemeente Boete opgelegd krijgen of extrakosten door onderzoek / reparerendatalek in systeem 10% max. 1.000.000 Incidenteel
4 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen
5 Algemene UitkeringTekort aan inkomsten40%max. 600.000Structureelgemeentefonds wordt lager


0 1
0 Weerstand Startcapaciteit
1 Algemene reserves 11.438.956
2 Onbenutte belastingcapaciteit * 3.951.408
3 Onvoorzien incidenteel 25.000
4 Totale weerstandscapaciteit 15.415.364


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel kengetal Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Mjr 2020 Mjr 2021 Mjr 2022
1 Netto schuldquote 64% 73% 60% 55% 70% 70%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alleverstrekte leningen 62% 70% 58% 53% 68% 69%
3 Solvabiliteitsratio 25% 26% 27% 28% 25% 25%
4 Structurele exploitatieruimte -3,76% -1,79% -0,37% 0,99% 2,11% 2,50%
5 Grondexploitatie 18% 16% 9% 3% 4% 2%
6 Belastingcapaciteit 100% 103% 103% 103% 103% 103%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen:minder opbrengsten binnen de complexen 30.0 750000.0 225000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen: stijgende bouwkosten door verandering wet-/regelgeving, bijvoorbeeld verplichting gasloos bouwen 30.0 750000.0 225000.0
Aanbesteding Afwijken van de aanbestedingsprocedure of foutief aanbesteden 60.0 300000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Door uitstappen van één of meerdere partijen in regionale samenwerkingsverbanden blijven de overige partijen met hoge kosten achter 80.0 400000.0 320000.0
Sociaal domein Verzuim vaststellen en bekendmaken van subsidieplafonds bij open einde regeling 30.0 250000.0 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om zorgaanbod te realiseren 80.0 600000.0 480000.0
Sociaal domein Onbeheersbaarheid jeugdgezondheidszorg door nieuwe wetgeving in 2021 30.0 450000.0 135000.0
Sociaal domein Open einde regeling: voorzieningen voor gehandicapten en huishoudelijke verzorging (WMO) 50.0 800000.0 400000.0
Sociaal domein De eigen bijdrage van de gemeente met betrekking tot de participatiewet is moeilijk in te schatten door de open einde regeling. Het inzicht ontbreekt in de hoeveelheid burgers welke gebruik (gaan) maken van een uitkering. 50.0 300000.0 150000.0
Overig Er worden foutieve vergunningsbesluiten genomen 50.0 250000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Aanspraak maken op de garantie van de lening 20.0 3000000.0 600000.0
Overig Beschikbaar budget voor verduurzaming gebouwen en installaties niet afdoende 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen 80.0 500000.0 400000.0
Informatieveiligheid Ontstaan van een datalek bij de gemeente 10.0 1000000.0 100000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lager 50.0 600000.0 300000.0

0 1 2 3 4
0 Incidenteel/ Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg structureel
1 Programma 1: Bouwend Voorst
2 Grondexploitatie algemeen: minder opbrengsten binnen de complexen Het lager uitvallen van de geraamde opbrengsten omdat we de grondprijzen moeten bijstellen 30% max. 750.000 Incidenteel
3 Grondexploitatie algemeen: stijgende bouwkosten door verandering wet-/regelgeving, bijvoorbeeld verplichting gasloos bouwen Tegenvallende resultaten 30% max. 750.000 Incidenteel
4 Programma 2: Mooi Voorst
5 Afwijken van de Tijdsverlies door tijdelijk stopzetten 60% max. 300.000 Incidenteel aanbestedingsprocedure of aanbestedingsprocedure en foutief aanbesteden geldverlies doordat er een rechtszaak wordt aangespannen
6 Programma 3: Bedrijvig Voorst
7 Door uitstappen van één of meerdere partijen in regionale samenwerkingsverbanden blijven de overige partijen met hoge kosten achter Hoge onvoorziene kosten voor overige partijen, waaronder de gemeente 80% max. 400.000 Incidenteel


0 1 2 3 4
0 Incidenteel/ Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg structureel
1 Programma 4: Gezond Voorst
2 Verzuim vaststellen en bekendmaken van subsidieplafonds bij open einde regeling Onbeheersbare overschrijding van budgetten 30% max. 250.000 Structureel
3 Onvoldoende budget om zorgaanbod te realiseren Hogere uitgaven 80% max. 600.000 Structureel
4 Onbeheersbaarheid jeugdgezondheidszorg door nieuwe wetgeving in 2021 Bijdrage gemeente voor restcategorie welke niet onder het woonplaatsbeginsel geplaatst kan worden 30% max. 450.000 Structureel
5 Programma 5: Sociaal Voorst
6 Open einde regeling: voorzieningen voor gehandicapten en huishoudelijke verzorging (WMO) Nieuwe inkoopafspraken, hogere inkoopprijzen maar een max. eigen bijdrage waardoor het resultaat onzeker is 50% max. 800.000 Structureel
7 De eigen bijdrage van de gemeente met betrekking tot de participatiewet is moeilijk in te schatten door de open einde regeling. Het inzicht ontbreekt in de hoeveelheid burgers welke gebruik (gaan) maken van een uitkering. Een hoge eigen bijdrage van de gemeente 50% max. 300.000 Structureel
8 Programma 6: Veilig Voorst
9 Er worden foutieve Vertraging in het proces en claims 50% max .250.000 Incidenteel vergunningsbesluiten genomen
10 Programma 7: Dienstverlenend Voorst
11 Aanspraak maken op de garantie van de lening Financieel verlies 20% max. 3.000.000 Incidenteel
12 Beschikbaar budget voor verduurzaming gebouwen en installaties niet afdoende Meer budget dan is begroot moet ter beschikking worden gesteld 50% max. 500.000 Incidenteel
13 Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen Financieel bijspringen door de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen 80% max. 500.000 Incidenteel
14 Ontstaan van een datalek bij de gemeente Boete opgelegd krijgen of extra kosten door onderzoek / repareren datalek in systeem 10% max. 1.000.000 Incidenteel
15 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen
16 Algemene Uitkering Tekort aan inkomsten 50% max. 600.000 Structureel gemeentefonds wordt lager


0 1
0 Weerstand Startcapaciteit
1 Algemene reserves 9.816.300
2 Onbenutte belastingcapaciteit * 2.454.200
3 Onvoorzien incidenteel 25.000
4 Totale weerstandscapaciteit 12.295.500


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel kengetal Rek. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Mjr 2021 Mjr 2022 Mjr 2023
1 Netto schuldquote 59% 60% 63% 72% 73% 69%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 56% 58% 60% 70% 71% 68%
3 Solvabiliteitsratio 24% 27% 22% 20% 20% 20%
4 Structurele exploitatieruimte -5,76% -0,37% -1,61% -0,31% 0,54% 0,62%
5 Grondexploitatie 9% 9% 4% 3% 2% 1%
6 Belastingcapaciteit 103% 103% 102% 102% 102% 102%