Naam Wageningen
Code 289
Provincie Gelderland
Inwonertal 38412

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 500000.0
Aanbesteding Aanbestedingen None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen None None 953000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 323000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De Vlinder None None None
Sociaal domein Wsw None None 100000.0
Sociaal domein Openeinderegelingen None None 1000000.0
Belasting Precario None None 200000.0

0 1
0 Onderdeel Begroting 2018
1 Post onvoorzien 20
2 Reserves:
3 - Onbestemde reserve 4.062
4 - Reserves grondexploitatie 2.005
5 - Batige saldi grondexploitaties 690
6 - Overige bestemmingsreserves 612
7 TOTAAL 7.389


0 1
0 Risicoprofiel Incidentele risico's
1 Omschrijving Geschat bedrag (x € 1.000)
2 Algemene uitkering 500
3 Aanbestedingen 50
4 Gewaarborgde leningen 953
5 Grondexploitaties 323
6 De Vlinder p.m.
7 Wsw 100
8 Openeinderegelingen 1.000
9 Precario 200
10 TOTAAL 3.126


0 1
0 Onderdeel Begroting 2018
1 Weerstandscapaciteit
2 Onvoorzien 20
3 Onbestemde reserve 4.062
4 Reserve grondexploitatie 2.005
5 Batige saldi grondexploitatie 25% 690
6 Overige bestemmingsreserves 612
7 Totaal weerstandscapaciteit 7.389
8 Totaal risico’s 3.126
9 Ratio weerstandsvermogen 2,36


0 1 2 3 4 5 6
0 (Alle getallen zijn percentages) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 55,00 70,28 64,49 64,08 58,78 55,55
2 Netto schuldquote gecorrigeerd 49,35 64,08 58,78 58,18 53,03 49,85
3 Solvabiliteitsratio 33,91 28,04 30,54 32,21 34,58 35,89
4 Structurele exploitatieruimte -3,45 0,08 1,10 2,31 2,76 2,72
5 Grondexploitatie 0,92 0,90 0,63 0,44 0,43 0,43
6 Belastingcapaciteit 104 105 105 105 105 105


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen None None 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 688000.0
Sociaal domein Wsw lokale opbouw None None 175000.0
Sociaal domein Openeinderegelingen None None 1000000.0
Belasting Precario None None 200000.0

0 1 2 3 4
0 Onderdeel Begroting Begroting2Begroting Begroting22019 2020 2021 2022
1 Post onvoorzien 20 20 20 20
2 Onbestemde reserve 642 642 642 642
3 Kapitaal zonder bestemming 5.227 5.247 5.267 5.287
4 Reserves grondexploitatie 4.005 3.961 3.917 3.873
5 25% van de batige saldi grondexploitaties 462 462 462 462
6 Overige bestemmingsreserves 429 429 429 429
7 TOTAAL 10.785 10.761 10.737 10.713


0
0 Risicoprofiel Incidentele risico’s Omschrijving Geschat bedrag (x€ 1.000)
1 Algemene uitkering 1.000 Gewaarborgde leningen 1.000 Grondexploitaties 688 Wsw lokale opbouw 175 Openeinderegelingen 1.000 Precario 200
2 Totaal 4.063


0 1 2 3 4
0 Onderdeel Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022
1 Beschikbare weerstandscapaciteit:
2 Post onvoorzien 20 20 20 20
3 Onbestemde reserve 642 642 642 642
4 Kapitaal zonder bestemming 5.227 5.247 5.267 5.287
5 Reserves grondexploitatie 4.005 3.961 3.917 3.873
6 Batige saldi grondexploitaties 25% 462 462 462 462
7 Overige bestemmingsreserves 429 429 429 429
8 Doorwerking tekort 2018 in algemene reserves Tekort 2019 t.l.v. onbestemde reserve -/- 1.233 -/- 85 -/- 1.233 -/- 292 -/- 1.233 -/- 292 -/- 1.233 -/- 292
9 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 9.467 9.236 9.212 9.188
10 Totale risico’s 4.063 4.063 4.063 4.063
11
12 Benodigde weerstandscapaciteit 8,5% 8.460 8.382 8.497 8.541
13 Gewenste weerstandscapaciteit 10% 9.953 9.861 9.996 10.048
14 Werkelijke weerstandscapaciteit 9,5% 9,4% 9,2% 9,1%


0 1
0 RESERVE OF VOORZIENING VOOR
1 Algemene reserve grondexploitaties Opvang van winsten, verliezen en risico’s grondexploitaties
2 Reserve transities Opvang van exploitatietekorten die voortvloeien uit de uitvoering van de drie decentralisaties en de BUIG
3 Egalisatiereserve afval Primaire doel is de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet schoksgewijs te laten verlopen, maar een eventueel tekort op afval in een jaar kan er ook mee worden opgevangen.
4 Voorziening riolering Een evenwichtig verloop van de tarieven in relatie tot de te plegen investeringen. Een eventueel tekort op afval in een jaar kan er ook mee worden opgevangen.
5 Reserve parkeergelden Egaliseren van exploitatieresultaten van parkeren
6 Reserve wachtgeld huidige bestuurders Opvang van eventuele wachtgeldverplichting bij het vertrek van de huidige bestuurders
7 Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Dekken van wachtgelduitkeringen aan voormalige bestuurders
8 Voorziening wachtgeld in verband met bezuiniging Dekken van wachtgelden naar aanleiding van reorganisatie / bezuiniging
9 Voorziening ’t Venster Voorziening i.v.m. faillissement ’t venster
10 Voorziening liquidatie Permar Opvang van het Wageningse aandeel in de liquidatiekosten van Permar


0 1 2 3 4 5 6
0 (Alle getallen zijn percentages) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 51,40 64,49 57,00 50,56 44,36 39,92
2 Netto schuldquote gecorrigeerd 47,34 58,78 52,89 46,44 40,31 35,89
3 Solvabiliteitsratio 33,08 30,54 30,64 34,19 36,99 38,93
4 Structurele exploitatieruimte 0,57 1,10 -1,00 -0,08 0,23 0,92
5 Grondexploitatie 0,31 0,63 0,92 0,92 0,91 0,91
6 Belastingcapaciteit 106 105 105 105 105 105
7 Kapitaallastenratio 8,31 10,29 7,82 7,82 7,44 7,18


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 1000000.0
Sociaal domein Stelpost compensatie Jeugdhulp None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen None None 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 261000.0
Sociaal domein Wsw None None 175000.0
Sociaal domein Openeinderegelingen None None 1100000.0
Belasting Precario None None 200000.0

0 1 2 3 4
0 Begroting Raming Raming Raming Onderdeel 2020 2021 2022 2023
1 Post onvoorzien 20 20 20 20
2 Onbestemde reserve 187 187 187 187
3 Kapitaal zonder bestemming 5.250 5.270 5.290 5.310
4 Reserves grondexploitatie 4.206 4.117 4.027 3.939
5 25% van de batige saldi grondexploitaties 369 369 369 369
6 Overige bestemmingsreserves 521 521 521 521
7 TOTAAL 10.554 10.484 10.415 10.346


0 1
0 RISICOPROFIEL INCIDENTELE RISICO'S
1 Omschrijving Geschat bedrag (x € 1.000)
2 Algemene uitkering 1.000
3 Stelpost compensatie Jeugdhulp PM
4 Gewaarborgde leningen 1.000
5 Grondexploitaties 261
6 Wsw 175
7 Openeinderegelingen 1.100
8 Precario 200
9 TOTAAL 3.736


0 1
0 RESERVE OF VOORZIENING VOOR
1 Algemene reserve grondexploitaties Opvang van winsten, verliezen en risico’s grondexploitaties
2 Egalisatiereserve afval Primaire doel is de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet schoksgewijs te laten verlopen, maar een eventueel tekort op afval in een jaar kan er ook mee worden opgevangen.
3 Voorziening riolering Een evenwichtig verloop van de tarieven in relatie tot de te plegen investeringen.
4 Reserve parkeergelden Egaliseren van exploitatieresultaten van parkeren
5 Reserve wachtgeld huidige bestuurders Opvang van eventuele wachtgeldverplichting bij het vertrek van de huidige bestuurders
6 Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Dekken van wachtgelduitkeringen aan voormalige bestuurders
7 Voorziening frictiekosten personeel Opvang van personele knelpunten
8 Voorziening wachtgeld in verband met bezuiniging Dekken van wachtgelden naar aanleiding van reorganisatie / bezuiniging
9 Voorziening ’t Venster Voorziening i.v.m. faillissement ’t venster
10 Voorziening liquidatie Permar Opvang van het Wageningse aandeel in de liquidatiekosten van Permar


0 1 2 3 4
0 Onderdeel (bedragen x € 1.000) Begroting Raming Raming Raming 2020 2021 2022 2023
1 Beschikbare weerstandscapaciteit:
2 Post onvoorzien 20 20 20 20
3 Onbestemde reserve 187 187 187 187
4 Kapitaal zonder bestemming 5.250 5.270 5.290 5.310
5 Reserves grondexploitatie 4.206 4.117 4.027 3.939
6 Batige saldi grondexploitaties 25% 369 369 369 369
7 Overige bestemmingsreserves 521 521 521 521
8 Doorwerking tekort 2019 in reserves Tekorten v.a. 2020 t.l.v. reserves -/- 2.703 -/- 402 -/- 2.703 -/- 426 -/- 2.703 -/- 4 -/- 2.703 1018
9 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.449 7.355 7.708 8.662
10 Totale risico’s 3.736 3.736 4.236 4.236
11
12 Benodigde weerstandscapaciteit 8,5% 8.891 8.779 8.795 8.734
13 Gewenste weerstandscapaciteit 10% 10.460 10.328 10.347 10.275
14 Werkelijke weerstandscapaciteit 7,1% 7,1% 7,4% 8,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming (Alle getallen zijn percentages) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 50,73 56,39 55,71 54,15 55,35 51,96
2 Netto schuldquote gecorrigeerd 46,81 52,32 51,82 50,27 51,49 48,17
3 Solvabiliteitsratio 34,08 30,64 33,78 34,84 34,08 35,15
4 Structurele exploitatieruimte -2,04 -1,00 -0,36 0,75 -0,20 0,75
5 Grondexploitatie 0,62 0,91 0,79 0,79 0,79 0,78
6 Belastingcapaciteit 106,38 105,00 113,68 113,68 113,68 113,68
7 Kapitaallastenratio 8,31 7,31 7,26 7,27 7,06 6,88