Naam Westervoort
Code 293
Provincie Gelderland
Inwonertal 15015

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Frictiekosten Presikhaaf 90.0 500000.0 450000.0
Sociaal domein Open einde financiering Jeugdwet 70.0 500000.0 350000.0
Grondexploitatie Plan de Schans 70.0 500000.0 350000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ontoereikend werkbudget ambtelijke fusie 90.0 250000.0 225000.0
Personeel Inhuur van externen 90.0 250000.0 225000.0
Personeel Onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand (vergrijzing) 90.0 250000.0 225000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Open einde regeling Participatiewet 70.0 100000.0 70000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatietekort werkvoorziening Presikhaaf bedrijven 50.0 250000.0 125000.0
Informatieveiligheid Databeveiliging 90.0 100000.0 90000.0

0 1 2 3 4 5
0 Risic onum mer Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed
1 R274 Frictiekosten Presikhaaf Financieel - 90% max.€ 500.000 13.98%
2 R268 Open einde financiering Jeugdwet Financieel - De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste (jeugd)zorg. Bepalend voor het feit welke gemeente de zorgkosten moet betalen is het woonplaatsbeginsel. Inwoners die veel dure zorg nodig hebben kan voor de gemeente een forse onkostenpost opleveren.. 70% max.€ 500.000 11.90%
3 R194 Plan de Schans Financieel - Het plan sluit met verlies 70% max.€ 500.000 10.88%
4 R261 Ontoereikend werkbudget ambtelijke fusie Financieel - , Imago - Uitgangspunten van efficiency die niet gehaald worden. 90% max.€ 250.000 8.39%
5 R85 Inhuur van externen Financieel - Hogere kosten dan nodig en/of begroot, Imago - Geen binding met de organisatie 90% max.€ 250.000 6.99%
6 R84 Onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand (vergrijzing) Financieel - Kennisverlies en stagnatie in dienstverlening 90% max.€ 250.000 6.93%
7 R65 Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager Financieel - (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak 70% max.€ 250.000 5.42%


0 1 2 3 4 5
0 uit dan geraamd tot bezuinigingen
1 R242 Open einde regeling Participatiewet Financieel - Overschrijding komt tot 5% volledig voor rekening gemeente. Tussen 5 en 7,5% komt voor de helft voor rekening gemeente. En de overschrijding boven de 7,5% komt volledig voor rekening rijk. 70% max.€ 100.000 4.35%
2 R167 Exploitatietekort werkvoorziening Presikhaaf bedrijven Financieel - Gemeente draait op voor de financiele tekorten 50% max.€ 250.000 3.90%
3 R218 Databeveiliging Financieel - Verdwijnen van informatie, schade 90% max.€ 100.000 2.80%


0 1 2
0
1
2


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 1.025.875
3 10% € 1.144.964
4 15% € 1.229.471
5 20% € 1.296.835


0 1
0 5% € 1.356.393
1 30% € 1.410.531
2 35% € 1.460.167
3 40% € 1.508.047
4 45% € 1.554.431
5 50% € 1.600.566
6 55% € 1.646.730
7 60% € 1.694.968
8 65% € 1.745.099
9 70% € 1.798.240
10 75% € 1.854.784
11 80% € 1.917.056
12 85% € 1.992.456
13 90% € 2.085.745
14 95% € 2.225.410


0 1
0 Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand
2 Algemene reserve € 4.932.000
3 Bestemmingsreserves € 0
4 Stille reserves € 0
5 Onbenutte belastingcapaciteit € 177.000
6 Onvoorzien € 25.000
7 Totale weerstandscapaciteit € 5.134.000


0
0 Weerstandscapaciteit : Algemene reserve Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien


0
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product


0 1 2
0 eerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 W ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Rek.2016 Begr.2017 Begr.2018
1 Kengetallen 60% 60% 27% 1,56% 2% 102%
2 netto schuldquote 47% 59%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 48% 59%
4 solvabiliteitsatio 27% 18%
5 structurele exploitatieruimte 2,92% 0,70%
6 grondexploitatie 2% 4%
7 belastingcapaciteit 105% 103%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open einde financiering Jeugdwet 70.0 500000.0 350000.0
Projecten Plan de Schans 70.0 500000.0 350000.0
Personeel Inhuur van externen 90.0 250000.0 225000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 70.0 250000.0 175000.0
BUIG Open einde regeling Participatiewet 70.0 100000.0 70000.0
Overig Medewerker wordt geconfronteerd met agressief gedrag 90.0 100000.0 90000.0
Informatieveiligheid Databeveiliging 90.0 100000.0 90000.0
Sociaal domein Open einde financiering van het armoedebeleid 70.0 100000.0 70000.0
Personeel Aftreden bestuurders 30.0 250000.0 75000.0
Sociaal domein Open einderegeling Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 70.0 100000.0 70000.0

0 1 2 3
0 Afvalinzameling en verwerking 1.217.755
1 Salariskosten 125.669
2 Overhead 175.488
3 Totale lasten 1.539.320
4 Opbrengst belastingen (excl kwijtsch) 1.304.572
5 Overige inkomsten 234.824
6 Totale baten 1.539.396
7 Dekking 100%


0 1 2 3
0 Vegen van wegen (33%) 20.407
1 Rioolgemalen 118.993
2 Riolering 265.934
3 Salariskosten 172.782
4 Overhead 241.277
5 Bijdrage aan voorziening 44.362
6 Totale lasten 1.510.758
7 Baten rioolheffing 1.510.758
8 Totale baten 1.510.758
9 Dekking 100%


0 1 2 3
0 Begraafplaatsen 76.934
1 Salariskosten 41.228
2 Totale lasten 118.162
3 Totale baten 64.549
4 Dekking 54%


0 1 2 3
0 Kosten markten 13.590
1 Totale lasten 13.590
2 Opbrengst marktgelden 12.493
3 Totale baten 12.493
4 Dekking 92%


0 1 2 3 4
0 2017 2018 2019 Ontwikkeling t.o.v2018
1 Afvalstoffenheffing 217 208 213 2,4%
2 Totaal 217 208 213 2,4%


0 1 2 3 4
0 2017 2018 2019 Ontwikkeling t.o.v2018
1 OZB-eigenaar 319 319 327 2,4%
2 Afvalstoffenheffing 217 208 213 2,4%
3 Rioolheffing 208 213 218 2,4%
4 Totaal 744 740 758 2,4%


0 1 2
0 Lastendruk per inwoner 2017 2018
1 Gemeente Westervoort 340 349
2 Gemeente Duiven 387 400
3 Gemeente Zevenaar 385 389
4 Gemeente Arnhem 537 541


0 1 2 3 4 5
0 Nr. Risico Gevolgen Kans Fin. gevolg Invloed
1 R268 Open eindefinancieringJeugdwet Financieel - De gemeente isverantwoordelijk voor het leveren vande juiste (jeugd)zorg. Bepalend voorhet feit welke gemeente de zorgkostenmoet betalen is het woonplaatsbeginsel.Inwoners die veel dure zorg nodighebben kan voor de gemeente een forseonkostenpost opleveren. 70% max.€ 500.000 17.85%
2 R194 Plan de Schans Financieel - Het plan sluit met verlies 70% max.€ 500.000 16.26%
3 R85 Inhuur vanexternen Financieel - Hogere kosten dan nodigen/of begroot, Imago - Geen binding metde organisatie 90% max.€ 250.000 10.46%
4 R65 Algemene UitkeringGemeentefondsvalt lager uit dangeraamd Financieel - (Structurele)begrotingstekorten en noodzaak totbezuinigingen 70% max.€ 250.000 8.15%
5 R242 Open einderegelingParticipatiewet Financieel - Overschrijding komt tot5% volledig voor rekening gemeente.Tussen 5 en 7,5% komt voor dehelft voor rekening gemeente. En deoverschrijding boven de 7,5% komtvolledig voor rekening rijk. 70% max.€ 100.000 6.54%
6 R273 Medewerker wordtgeconfronteerd metagressief gedrag Financieel - Extra kosten bij schade 90% max.€ 100.000 4.20%
7 R218 Databeveiliging Financieel - Verdwijnen van informatie,schade 90% max.€ 100.000 4.17%


0 1 2 3 4 5
0 R266 Open eindefinanciering van hetarmoedebeleid Financieel - De gemeente Westervoortheeft een ruimhartig (120%)armoedebeleid en wijst inwoners actiefop de bestaande rechten. 70% max.€ 100.000 3.56%
1 R89 Aftredenbestuurders Financieel - Uitbetalen van (langdurige)wachtgeldverplichting 30% max.€ 250.000 3.50%
2 R271 Open einderegeling WetMaatschappelijkeondersteuning(Wmo) Financieel - Gemeente isverantwoordelijk voor aanvulling vantekorten op het Wmo budget. 70% max.€ 100.000 3.27%


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bijverschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 600.064
3 10% € 690.829
4 15% € 757.629
5 20% € 812.811
6 25% € 861.657
7 30% € 907.441
8 35% € 948.982
9 40% € 989.180
10 45% € 1.028.574
11 50% € 1.066.872
12 55% € 1.106.660
13 60% € 1.145.491
14 65% € 1.186.378
15 70% € 1.229.724
16 75% € 1.276.701
17 80% € 1.329.541
18 85% € 1.391.994
19 90% € 1.468.654
20 95% € 1.584.348


0
0
1


0 1
0 Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand
2 Algemene reserve € 4.948.000
3 Bestemmingsreserves € 0
4 Stille reserves € 0
5 Onbenutte belastingcapaciteit € 175.000
6 Onvoorzien € 25.000
7 Totale weerstandscapaciteit € 5.148.000


0
0


0
0