Naam Winterswijk
Code 294
Provincie Gelderland
Inwonertal 28987

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
BUIG Verstrekken van uitkeringen levensonderhoud, verloop klantenbestand en verloop inkomensdeel, fraudepreventie, terugvordering en verhaal. None None None
GR / Verbonden partijen Hameland None None None
GR / Verbonden partijen SDOA None None None
Sociaal domein Transformatie sociale domein None None None
Personeel Bezuiniging op de organisatie None None None

0 1 2
0 Jaar: 2018 1 januari* 31 december
1 Algemene voorziening € 3,9 mln € 3,7 mln
2 Egalisatievoorziening € 2,3 mln € 2,3 mln
3 Onderhoudsvoorziening € 1,2 mln € 1,1 mln
4 Totaal € 7,4 mln € 7,1 mln


0 1 2 3 4 5 6
0 2016 2017 2018 jaarrekening 2e prognose begroting 100,40% M V V 96,60% 88,20% V V
1 1. Netto schuldquote 92,86% 84,49%
2 2.Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 89,20% V
3 3.Solvabiliteit 36,10% M 33,10% M 33,30% M
4 4.Structurele exploitatieruimte 7,09% V 1,76% V 1,43% V
5 5.Grondexploitatie 9,40% 8,60% 8,90%
6 6.Belastingcapaciteit 107,80% 107,50% 107,50%


0 1
0 Voldoende (V) hoger dan 0,6% (van algemene uitkering en belastingcapaciteit)
1 Matig (M) Tussen 0% en 0,6% (van algemene uitkering en belastingcapaciteit)
2 Onvoldoende (O) Kleiner dan 0% (van algemene uitkering en belastingcapaciteit)


0 1 2
0 Pr. Risico Korte omschrijving risico
1 1 Informatiebeveiliging I Het risico is dat we niet voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van informatiebeveiliging en dus dat de informatie niet goed is beveiligd en gegevens worden misbruikt. Als gevolg hiervan kan de privacy van burgers, bedrijven en instellingen niet worden gegarandeerd. nmiddels zijn het beveiligingsbeleid, de ISMS (Information Security Management System) en diverse beheersmaatregelen ingevoerd. Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf J Informatiemanagement.
2 7 Verstrekken van uitkeringen levensonderhoud, verloop klantenbestand en verloop inkomensdeel, fraudepreventie, terugvordering en verhaal. D e gemeente ontvangt jaarlijks vooraf een uitkering van het Rijk voor het betalen van bijstandsuitkeringen levensonderhoud. Het Rijk heeft een Vangnetregeling om forse overschrijdingen van het budget op te vangen. Deze vangnetregeling compenseert een deel van een eventueel tekort. De voorwaarden om voor de vangnetregeling in aanmerking te komen wisselen jaarlijks, in de regel is een tekort tot 5% in elk geval voor eigen rekening. De voorwaarden voor 2018 zijn nog niet bekend. Het risico is dat de aanvullende bijdrage niet wordt toegekend, omdat we niet aan de voorwaarden hebben voldaan.
3 7 Hameland De daling van de Rijkssubsidie voor uitvoering Wsw (uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken) zet in elk geval door tot 2019. Het verschil tussen het CAO loon en de Rijkssubsidie komt ten laste van de gemeente. Dit wijzigt niet na de liquidatie van Hameland (in 2018)
4 7 SDOA In de begroting van SDOA geeft zij aan dat de uitvoeringskosten vanaf 2017 met € 1,1 mln. zullen stijgen. N.a.v. deze stijging hebben wij besloten dat er een onderzoek moet komen naar de efficiency van de bedrijfsvoering van SDOA. Wij verwachten dat er een efficiencyslag gemaakt kan worden bij SDOA waardoor de bedrijfsvoeringskosten zullen dalen. In onze MJB 2018-2021 hebben wij daarom de door SDOA aangegeven structurele verhoging van de uitvoeringskosten niet volledig opgenomen. Wij verwachten dat de uitvoeringskosten in 2020 weer terug zijn op het niveau van 2016.


0 1 2
0 10 Transformatie sociale domein De gemeente is vanaf 2015 geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal domein. Op korte termijn (2018) lijkt het budget voldoende. Het is echter onduidelijk hoeveel nieuwe klanten zich in de toekomst zullen melden en hoe het Rijksbudget zich ontwikkelt. Het is dus onduidelijk of de toegekende Rijksbudgetten voldoende zijn.
1 14 Bezuiniging op de organisatie Met betrekking tot de nog te realiseren bezuiniging loopt de organisatie de volgende twee risico's: Risico op teveel verlies van kennis en kunde om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. Risico op teveel verlies van capaciteit om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. In principe is er afgesproken dat er evenveel taken komen te vervallen als er formatie verdwijnt.


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None None
Informatieveiligheid Tekortschietende Informatiebeveiliging None None None
Informatieveiligheid Logging en controle zaaksysteem ontbreekt None None None
ICT algemeen Aanschaf / migratie naar nieuw zaaksysteem None None None
Informatieveiligheid Informatiebeleid en informatieplan worden niet uitgevoerd None None None
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voldoet niet aan de financiële taakstelling 2020 None None None
Sociaal domein Budget overschrijding sociaal domein None None None
Sociaal domein Wijzigen Eigen Bijdrage regeling Wmo None None None
Kapitaalgoederen Vergoeding schade aan het dak van het Gerrit Komrij College None None None
GR / Verbonden partijen Investeringen De Storm None None None
Grondexploitatie Weinig tot geen belangstelling voor de locatie Weurden None None None
BUIG Overschrijding inkomensbudget Participatiewet None None None
GR / Verbonden partijen Uitvoeringskosten SDOA niet reëel begroot None None None
Sociaal domein Overschrijding Participatiebudget/Wsw deel None None None
Personeel Verlies van kennis, kunde en capaciteit door bezuiniging op organisatie None None None

0 1 2
0 Jaar: 2019 1 januari* 31 december
1 Algemene voorziening € 3,9 mln. € 3,8 mln.
2 Egalisatievoorziening € 2,3 mln. € 2,4 mln.
3 Onderhoudsvoorziening € 1,3 mln. € 1,3 mln.
4 Totaal € 7,5 mln. € 7,5 mln.


0 1 2 3 4 5
0 2017 2018 2e jaarrekening prognose 74,10% M 92,10% 83,10% V V 2019 begroting 96,90% 88,00%
1 1. Netto schuldquote
2 2.Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 83,10% V
3 3.Solvabiliteit 38,10% M 34,80% M 33,00%
4 4.Structurele exploitatieruimte 3,69% V 2,05% V 0,02%
5 5.Grondexploitatie 6,90% 6,90 % 7,10 %
6 6.Belastingcapaciteit 109,00% 107,50% 110,90%


0 1 2
0 Pr. Risico Korte omschrijving risico
1 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De AVG-regelgeving is op 25 mei 2018 ingegaan. Belangrijk is het ‘aantoonbaar’ in control zijn op het gebied van privacy. Evenals vele andere gemeenten kunnen wij nog niet voldoen aan alle voorschriften van de AVG. Op basis van risicoanalyse wordt bepaald met welke prioritering we aan de AVG regelgeving gaan voldoen. Niet voldoen aan de regelgeving geeft een groot risico op boetes en imagoschade.
2 1 Tekortschietende Informatiebeveiliging Als gemeente hebben wij ons voorbereid op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) die in 2018 operationeel dient te zijn. Hier hebben we nog de nodige stappen te ondernemen. Bewustwording en naleving van de BIG zien wij als grootste risico’s.
3 1 Logging en controle zaaksysteem ontbreekt De nieuwe versie van het zaaksysteem, waarin de logging van gegevens is opgenomen is vertraagd. Wel zijn extra maatregelen genomen om het risico op datalekken vanuit het zaaksysteem tegen te gaan.


0 1 2 3 4 5
0 1 Aanschaf / migratie naar nieuw zaaksysteem Besloten is om in 2018 te starten met het bepalen van de koers voor de keuze van een nieuw zaaksysteem. In 2019 wordt deze koers verder uitgewerkt.
1 1 Informatiebeleid en informatieplan worden niet uitgevoerd Niet voldoen aan wettelijke doelstellingen. Het geldende informatiebeleid en informatieplan zijn stapsgewijs in 2017 uitgevoerd. Door de beperkte personele capaciteit lopen we het risico om niet in zijn geheel te voldoen aan de wettelijke doelstellingen zoals genoemd in de programma’s “Digitaal 2017” en “Overheid 2020”.
2 2 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voldoet niet aan de financiële taakstelling 2020 De VNOG heeft voor de begroting 2020 een forse financiële taakstelling te realiseren om te voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage structureel gaat stijgen met meer dan de gebruikelijke indexering. Het behalen van die taakstelling wordt lastig doordat de VNOG niet alleen geconfronteerd wordt met diverse ongunstige financiële ontwikkelingen met betrekking tot het bestaande beleid maar daarnaast ook nog invulling wenst te geven aan de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen die opgenomen zijn op de strategische agenda. Mocht de VNOG niet slagen in de taakstelling dan wordt ingeschat dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verhoogd zal worden met een bedrag tussen de € 50.000 en € 200.000.
3 4 Budget overschrijding sociaal domein De gemeente is vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ. Verder is in 2015 de Participatiewet ingevoerd, deze vervangt de Wet werk en bijstand, de Wsw en onderdelen van de Wajong voor zover het mensen betreft met arbeidscapaciteit. Vanuit het Rijk krijgen wij een budget om deze taken uit te voeren. We weten echter nog niet of het budget toereikend is. Dit komt door het loslaten van het principe Rijksbudget = Uitgaven. De begroting is nu gebaseerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren en verwachte ontwikkelingen.
4 4 Wijzigen Eigen Bijdrage regeling Wmo Door het wijzigen van de Eigen Bijdrageregeling (abonnementstarief in plaats van een eigen bijdrage gebaseerd op het inkomen en vermogen) bij alle Wmo-voorzieningen (uitgezonderd rolstoelen) is de kans groot dat de vraag naar zorg toeneemt.
5 5 Vergoeding schade aan het dak van het Gerrit Komrij College Het Gerrit Komrij College heeft een bijdrage in de herstelkosten van de schade aan het dak aan de gemeente gevraagd. Dit verzoek wordt naar verwachting in 2018 afgehandeld.
6 7 Investeringen De Storm De Storm moet de komende periode fors investeren. Het uitgangspunt is dat de Storm zelf zorgdraagt voor de financiële middelen. De kans is aanwezig dat er een beroep op de gemeente gedaan wordt.
7 8 Weinig tot geen belangstelling voor de locatie Weurden In het raadsadvies over de aankoop van de panden van de voormalige Aldi en Expert, is reeds aangegeven dat herontwikkeling van het Weurden, zonder subsidie, een tekort oplevert van circa € 1.000.000 tot € 1.200.000 De panden worden nu tijdelijk verhuurd en de ontwikkelpartner start medio 2018 met de haalbaarheidsstudie. Bij het gereedkomen van deze studie worden de financiële consequenties meer duidelijk. Bij goedkeuring van de


0 1 2
0 haalbaarheidsstudie door de gemeenteraad maakt de ontwikkelpartner een ontwikkelplan. Wanneer ook dit plan (in 2019) door de gemeenteraad wordt goedgekeurd wordt duidelijk of slopen en afboeken van de panden noodzakelijk is. Zo ja, dan kunnen de financiële consequenties in de begroting worden verwerkt. Dit conform de geldende boekhoudregels.
1 9 Overschrijding inkomensbudget Participatiewet De gemeente ontvangt jaarlijks vooraf een uitkering van het Rijk voor het betalen van bijstandsuitkeringen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet. Het Rijk heeft een Vangnetregeling om forse overschrijdingen van het budget op te vangen. De Vangnetregeling compenseert, onder voorwaarden, een deel van een eventueel tekort.
2 9 Uitvoeringskosten SDOA niet reëel begroot In de begroting van SDOA geeft zij aan dat de uitvoeringskosten vanaf 2017 met € 1.000.000 zullen stijgen. Er is besloten dat er een onderzoek moet komen naar de efficiency van de bedrijfsvoering van SDOA. De verwachting is dat er een efficiencyslag gemaakt kan worden bij SDOA waardoor de bedrijfsvoeringskosten zullen dalen. In onze meerjarenbegroting 2018-2021 is daarom de door SDOA aangegeven structurele verhoging van de uitvoeringskosten niet volledig opgenomen. Verwacht wordt dat de uitvoeringskosten in 2020 weer terug zijn op het niveau van 2016.
3 9 Overschrijding Participatiebudget/Wsw deel De daling van de Rijkssubsidie voor uitvoering Wsw (uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken) zet in elk geval door tot het jaar 2019. Het verschil tussen het cao-loon en de Rijkssubsidie komt ten laste van de gemeente.
4 13 Verlies van kennis, kunde en capaciteit door bezuiniging op organisatie Bezuiniging op het personeel levert onder andere de volgende risico's op: - te veel verlies van kennis en kunde om alle taken te kunnen blijven uitvoeren; - te veel verlies van capaciteit om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. In principe is er afgesproken dat er evenveel taken komen te vervallen als dat er formatie verdwijnt.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None None
Informatieveiligheid Logging en controle zaaksysteem ontbreekt None None None
Sociaal domein Budget overschrijding sociaal domein None None None
Sociaal domein Wijzigen Eigen Bijdrage regeling Wmo None None None
GR / Verbonden partijen Investeringen De Storm None None None
Grondexploitatie Weinig tot geen belangstelling voor de locatie Weurden None None None
GR / Verbonden partijen Uitvoeringskosten SDOA niet reëel begroot None None None
Sociaal domein Overschrijding Participatiebudget/Wsw deel None None None
Personeel Verlies van kennis, kunde en capaciteit door bezuiniging op organisatie None None None

0 1 2
0 Jaar: 2020 1 januari 31 december
1 Algemene voorziening € 3,9 mln € 3,7 mln
2 Egalisatievoorziening € 3,1 mln € 3,4 mln
3 Onderhoudsvoorziening € 1,4 mln € 1,5 mln
4 Totaal € 8,4 mln € 8,5 mln


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 jaarrekening Begroting begroting begroting begroting begroting V V 79,60% 67,00% V V 98,29% 93,99% V V 99,15% 81,06% V V 97,41% 78,17% V V 94,25% 75,08% V V
1 1. Netto schuldquote 77,90% 74,10%
2 2.Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
3 3.Solvabiliteit 38,00% M 39,50% M 33,90% M 33,00% M 33,00% M 33,30% M
4 4.Structurele exploitatieruimte 1,37% V 0,94% V 0,41% M 0,00% O 0,00% O 0,00% M
5 5.Grondexploitatie 8,80% 9,60% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80%
6 6.Belastingcapaciteit 109,00% 110,50% 110,50% 110,50% 110,50% 110,50%


0 1
0 Voldoende (V) hoger dan 0,6% (van algemene uitkering en belastingcapaciteit)
1 Matig (M) Tussen 0% en 0,6% (van algemene uitkering en belastingcapaciteit)
2 Onvoldoende (O) Kleiner dan 0% (van algemene uitkering en belastingcapaciteit)


0 1 2 3 4 5
0 P r. Risico Korte omschrijving risico
1 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De AVG-regelgeving is op 25 mei 2018 ingegaan. Belangrijk is het ‘aantoonbaar’ in control zijn op het gebied van privacy. Net als vele andere gemeenten kunnen wij nog niet voldoen aan alle voorschriften van de AVG. Op basis van risicoanalyse bepalen we met welke prioritering we aan de AVG- regelgeving gaan voldoen. Niet voldoen aan de regelgeving geeft een groot risico op boetes en imagoschade.
2 1 Logging en controle zaaksysteem ontbreekt Er loopt een aanbesteding van een zaaksysteem. In het programma van eisen besteden we veel aandacht aan privacy en informatiebeveiliging. De huidige leverancier heeft op ons verzoek extra maatregelen genomen om informatiebeveiligingsrisico’s tegen te gaan.
3 4 Budget overschrijding sociaal domein De gemeente is vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ. Verder is in 2015 de Participatiewet ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wsw en onderdelen van de Wajong voor zover het mensen betreft met arbeidscapaciteit. Vanuit het Rijk krijgen wij een budget om deze taken uit te voeren. We weten echter nog niet of het budget toereikend is. Dit komt door het loslaten van het principe Rijksbudget = Uitgaven. De begroting is nu gebaseerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren en verwachte ontwikkelingen.
4 4 Wijzigen Eigen Bijdrage regeling Wmo Door het wijzigen van de Eigen Bijdrageregeling (abonnementstarief in plaats van een eigen bijdrage gebaseerd op het inkomen en vermogen) bij alle Wmo-voorzieningen (uitgezonderd rolstoelen) is de kans groot dat de vraag naar zorg toeneemt.


0 1 2
0 7 Investeringen De Storm De Storm moet de komende periode fors investeren. Het uitgangspunt is dat de Storm zelf zorgdraagt voor de financiële middelen. De kans is aanwezig dat er een beroep op de gemeente gedaan wordt.
1 8 Weinig tot geen belangstelling voor de locatie Weurden In het raadsadvies over de aankoop van de panden van de voormalige Aldi en Expert, is aangegeven dat herontwikkeling van het Weurden, zonder subsidie, een tekort oplevert van circa € 1.000.000 tot € 1.200.000. De panden zijn na aankoop verhuurd en de geselecteerde ontwikkelpartner, Explorius, heeft in 2018 een haalbaarheidsstudie naar herontwikkeling van het gehele plangebied (inclusief huidige muziekschool en openbaar parkeerterrein) afgerond. De haalbaarheidsstudie laat een indicatief tekort in de grondexploitatie zien van € 1.000.000. Hierbij zijn de inbrengwaarde van de muziekschool en het pand van VastNed nog niet meegenomen. In deze fase van het project kunnen we hier nog geen grote conclusies aan verbinden. Februari 2019 is de studie goedgekeurd door de gemeenteraad en hierna is Explorius gestart met het Ontwikkelplan. Doelstelling is onder andere om te komen tot een sluitende grond- en vastgoedexploitatie. Wanneer de gemeenteraad ook dit plan (in 2019 of 2020) goedkeurt, wordt duidelijk of slopen en afboeken van de panden noodzakelijk is. Zo ja, dan kunnen we de financiële consequenties in de begroting verwerken.
2 9 Uitvoeringskosten SDOA niet reëel begroot SDOA geeft in de begroting aan dat de uitvoeringskosten vanaf 2017 met € 1.000.000 stijgen. Er is besloten dat er een onderzoek moet komen naar de efficiency van de bedrijfsvoering van SDOA. De verwachting is dat er een efficiencyslag mogelijk is waardoor de bedrijfsvoeringskosten zullen dalen. In 2019 is er een onderzoek geweest naar de positie van SDOA in het sociaal domein. De resultaten van dit onderzoek worden uitgewerkt in 2020 en zullen dienen als basis voor een nieuwe kostenverdeling tussen de gemeenten.
3 9 Overschrijding Participatiebudget/Wsw deel De daling van de Rijkssubsidie voor uitvoering Wsw (uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken) zet nog door. Het verschil tussen het cao-loon en de Rijkssubsidie komt ten laste van de gemeente.
4 13 Verlies van kennis, kunde en capaciteit door bezuiniging op organisatie Bezuiniging op het personeel levert onder andere de volgende risico's op: - te veel verlies van kennis en kunde om alle taken te kunnen blijven uitvoeren; - te veel verlies van capaciteit om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. In principe is er afgesproken dat er evenveel taken komen te vervallen als dat er formatie verdwijnt.