Naam Appingedam
Code 3
Provincie Groningen
Inwonertal 11801

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Bezuinigingen 15.0 95000.0 14250.0
Sociaal domein Kabinetsbeleid; decentralisaties 12.5 10500000.0 1312500.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 210800.0 105400.0
Overig Demografische ontwikkelingen / Economische ontwikkelingen 5.0 3241000.0 162050.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 70.0 45000.0 31500.0
Dividend/Rente Dividend 10.0 27000.0 2700.0
Dividend/Rente Rentekosten 10.0 254000.0 25400.0
Kapitaalgoederen Walbeschoeiing 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 3000000.0 300000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 350000.0 175000.0
Personeel Ziekte / inhuur personeel 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Voorziening gehandicapten / Wmo 15.0 64000.0 9600.0
Kapitaalgoederen Eigendommen gemeente 20.0 113000.0 22600.0
Aanbesteding Inkoop- en aanbestedingsbeleid 5.0 1000000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Achtervangfunctie NHG None None None
GR / Verbonden partijen Leningen / garantieverstrekkingen 5.0 2030000.0 101500.0
Overig Onbekende risico's 100.0 100000.0 100000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein 0.0 1050000.0 0.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 210800.0 105400.0
Overig Demografische ontwikk. / Economische ontwikkelingen 5.0 3240700.0 162035.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 70.0 45000.0 31500.0
Dividend/Rente Dividend 10.0 27000.0 2700.0
Dividend/Rente Rentekosten 10.0 254000.0 25400.0
Overig Walbeschoeiing 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 3000000.0 300000.0
Overig Bezuinigingen 15.0 10000.0 1500.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 350000.0 175000.0
Overig Ziekte / inhuur personeel 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Voorziening gehandicapten / WMO 15.0 64000.0 9600.0
Kapitaalgoederen Eigendommen gemeente 20.0 113000.0 22650.0
Aanbesteding Inkoop- en aanbestedingsbeleid 5.0 1000000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Achtervangfunctie NHG 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Leningen / garantieverstrekkingen 5.0 4030000.0 201500.0
Overig Essentaksterfte 50.0 100000.0 50000.0
Overig Onbekende risicos 100.0 100000.0 100000.0

0 1 2 3 4
0 Kans Geschat fin. Reëel fin. Risico naar categorie (%) gevolg Opmerking gevolg (=kans x fin. gevolg)
1 Sociaal domein 0 10.500.000 € 0 De gelden voor het sociaal domein werden tot en met 2018 budgettair neutraal geraamd. Met ingang van 2019 vervallen de integratie-uitkeringen sociaal domein en gaan deze gelden over naar de algemene uitkering. De gemeente heeft een reserve gevormd die is opgebouwd uit overschotten op het sociaal domein de afgelopen jaren. Deze reserve bedraagt eind 2018 € 1,3 miljoen en wordt voldoende geacht om de mogelijke risicos op het sociaal domein mee op te vangen.
2 Algemene Uitkering 50 € 210.800 € 105.400 De berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor Appingedam is gebaseerd op een groot aantal factoren, die jaarlijks kunnen fluctueren. Daarnaast is de totale omvang van het Gemeentefonds gekoppeld aan de Rijksuitgaven Netto (RUN). Als het Rijk meer uitgeeft groeit het Gemeentefonds in verhouding mee. Als het Rijk minder uitgeeft krimpt het Gemeentefonds. Bezuinigingen van het Rijk werken dus deels door in het Gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds kan daardoor dalen, dan wel achterblijven bij de ontwikkeling van lonen en prijzen. De gevolgen van het groot onderhoud gemeentefonds waren fors voor de gemeente Appingedan. Mede hierdoor is er een nieuwe bezuinigingsoperatie vastgesteld in juni 2016, onder de noemer Over de Grenzen, ronde 1. Op basis van de mei-circulaire 2018 ontvangen de gemeenten de komende jaren meer geld.
3 Demografische ontwikk. / Economische ontwikkelingen 5 € 3.240.700 € 162.035 De gemeente Appingedam is gelegen in een gebied waarvan de bevolking krimpt en vergrijst. Daarnaast is de economische crisis nog niet voorbij. Door de krimp zullen inkomsten uit de algemene uitkering en de OZB dalen. Ook zullen nieuwbouwplannen lastiger blijken te verkopen. Door de vergrijzing zal de behoefte aan hulpmiddelen naar verwachting toenemen. In de periode 2016-2020 ontvangt de regio Eemsdelta (waar ook de gemeente Appingedam onder valt) een (nieuwe) tranche van krimpgelden. Appingedam ontvangt€ 78.000.
4 Dubieuze debiteuren 70 € 45.000 € 31.500 Het gaat hierbij voornamelijk over particulieren die niet (op tijd) betalen. Bij bedrijven gaat het voornamelijk over procedures ten aanzien van de betaling. Jaarlijks wordt een lijst met dubieuze debiteureri gemaakt.