Naam Zutphen
Code 301
Provincie Gelderland
Inwonertal 47537

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein Participatie: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Stijging in het aantal bijstandsdossiers door statushouders, verhoging AOW-leeftijd, beleidswijzigingen SW en Wajong. Nog onvoldoende uitstroom naar regulier werk. Toename armoedeproblematiek 80.0 4000000.0 3200000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Jeugdzorg: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken dan budgetten. Het transformatieproces is in 2017 op gang gekomen. 60.0 3000000.0 1800000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opleggen van belasting (precariorecht) voor voorwerpen onder gemeentegrond zoals pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit kan mogelijk rechtszaken tot gevolg hebben. 25.0 2500000.0 625000.0
Sociaal domein Sociaal Domein WMO: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken. Met name de ontwikkeling van algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld wil dit in de toekomst een afname van (duurdere) specialistische zorg tot gevolg hebben. 40.0 1250000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade aan kabels en leidingen in de grond door graafwerkzaamheden bij archeologisch onderzoek. Onder meer stroomuitval en gevolgen die daaruit voortvloeien. 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Kunstwerken (schilderijen) die scheuren door een nog niet optimaal werkende klimaatregeling in het museum. 90.0 250000.0 225000.0
Personeel Overschrijding loonsom door extra inhuur om taken goed uit te kunnen voeren. 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid De Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete op of er moet een voorziening worden gevormd omdat niet vastgesteld wordt dat voldaan is aan de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot beveiliging van de systemen en privacygevoelige gegevens. 30.0 810000.0 243000.0
GR / Verbonden partijen Door nieuwe vliegroutes over vliegveld Teuge kan faillissement dreigen voor het vliegveld waardoor de aandelen op termijn afgewaardeerd moeten worden. 80.0 225000.0 180000.0
Calamiteiten, rampen In aanraking komen met of inademen van gevaarlijke stoffen door medewerkers. 30.0 500000.0 150000.0

0 1 2 3 4
0 Nr. Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 1 Sociaal Domein Participatie: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Stijging in het aantal bijstandsdossiers door statushouders, verhoging AOWleeftijd, beleidswijzigingen SW en Wajong. Nog onvoldoende uitstroom naar regulier werk. Toename armoedeproblematiek. 80% max. € 4.000.000 35.75%
2 2 Sociaal Domein Jeugdzorg: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken dan budgetten. Het transformatieproces is in 2017 op gang gekomen. 60% max. € 3.000.000 20.31%
3 3 Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opleggen van belasting (precariorecht) voor voorwerpen onder gemeentegrond zoals pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit kan mogelijk rechtszaken tot gevolg hebben. 25% max. € 2.500.000 7.04%


0 1 2 3 4
0 4 Sociaal Domein WMO: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken. Met name de ontwikkeling van algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld wil dit in de toekomst een afname van (duurdere) specialistische zorg tot gevolg hebben. 40% max. € 1.250.000 5.60%
1 5 Schade aan kabels en leidingen in de grond door graafwerkzaamheden bij archeologisch onderzoek. Onder meer stroomuitval en gevolgen die daaruit voortvloeien. 50% max. € 500.000 4.21%
2 6 Kunstwerken (schilderijen) die scheuren door een nog niet optimaal werkende klimaatregeling in het museum. 90% max. € 250.000 3.01%
3 7 Overschrijding loonsom door extra inhuur om taken goed uit te kunnen voeren. 50% max. € 500.000 2.81%
4 8 De Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete op of er moet een voorziening worden gevormd omdat niet vastgesteld wordt dat voldaan is aan de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot beveiliging van de systemen en privacygevoelige gegevens. 30% max. € 810.000 2.72%
5 9 Door nieuwe vliegroutes over vliegveld Teuge kan faillissement dreigen voor het vliegveld waardoor de aandelen op termijn afgewaardeerd moeten worden. 80% max. € 225.000 2.01%
6 10 In aanraking komen met of inademen van gevaarlijke stoffen door medewerkers. 30% max. € 500.000 1.68%


0
0 Omschrijving Bedrag
1 Algemene reserve (niet geblokkeerd deel)* € 14.537.000 Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) € 2.794.000 Raming voor onvoorzien € 141.000 Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd € 0,00 deel)** Totaal beschikbare weerstandscapaciteit € 17.472.000


0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 Uitstekend B 1.4-2.0 ruim voldoende C 1.0-1.4 Voldoende D 0.8-1.0 Matig E 0.6-0.8 onvoldoende F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7
0 R2015 R2016 B2017 B2018 MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021
1 Ratio van het Weerstandsvermogen 2,0 2,7 1,8 2,5 2,0 1,7 1,7


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Het risico bestaat dat het totale pakket van bezuinigingsmaatregelen niet wordt doorgevoerd. 50.0 3000000.0 1500000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Jeugd: onvoldoende sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger worden dan de beschikbare budgetten onder andere door een mogelijke toename van de zorgvraag en de complexiteit daarvan. 60.0 2000000.0 1200000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Participatie: beperkte sturingsmogelijkheden op de kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er een beroep op zal worden gedaan. Nog onvoldoende uitstroom naar regulier werk door bijvoorbeeld statushouders. Stijging in het aantal bijstandsdossiers door verhoging AOW-leeftijd, beleidswijzigingen SW en Wajong. 50.0 1500000.0 750000.0
Sociaal domein Sociaal Domein WMO: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. De beweging van het duurdere maatwerk naar algemene oplossingen (waar dat kan) moet worden doorontwikkeld. 80.0 700000.0 560000.0
Personeel Overschrijding loonsom door extra inhuur om taken goed uit te kunnen voeren. 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Schade aan de rijbaan, straatmeubilair, weggebruikers en materieel door graafwerkzaamheden bij archeologisch onderzoek. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Door nieuwe vliegroutes over vliegveld Teuge kan faillissement dreigen voor het vliegveld waardoor de aandelen op termijn afgewaardeerd moeten worden. 40.0 225000.0 90000.0
Belasting Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opleggen van belasting (precariorecht) voor voorwerpen onder gemeentegrond zoals pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit kan mogelijk rechtszaken tot gevolg hebben. 10.0 1500000.0 150000.0
Bodemsanering XTC-afval dumpen in de openbare ruimte en daardoor dure opruimmaatregelen conform milieuwetgeving. 50.0 250000.0 125000.0
ICT algemeen Bestaande ICT-leveranciers kunnen overgenomen worden door concurrenten waardoor het risico bestaat dat de prijzen van lopende contracten significant stijgen. 50.0 250000.0 125000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein WMO: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. De beweging van het duurdere maatwerk naar algemene oplossingen (waar dat kan) moet worden doorontwikkeld. Invoering van het abonnementstarief. 70.0 2200000.0 1540000.0
Overig Het risico bestaat dat niet het totale pakket van bezuinigingsmaatregelen wordt doorgevoerd. 50.0 1500000.0 750000.0
Informatieveiligheid Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke regels met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging. 60.0 2000000.0 1200000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een mogelijke toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan en de beperkte invloed op externe verwijzers naar Jeugdzorg. 50.0 1100000.0 550000.0
Sociaal domein Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er een beroep op zal worden gedaan. Het eigen risico Vangnetuitkering is gestegen van 5% naar 7,5%. Extra kosten voor het oplossen van knelpunten binnen de stichting Gelrewerkt!. 80.0 500000.0 400000.0
Kapitaalgoederen Extra kosten voor niet uitstelbare reparaties en onderhoud van Theater en Congrescentrum Hanzehof in afwachting van een definitief besluit over de toekomst van het gebouw. 70.0 500000.0 350000.0
Projecten Programma Rivier in de Stad (RIDS): onvoorziene technische problemen bij de uitvoering van het project. 30.0 750000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen Extra kosten voor sportaccommodaties als gevolg van keuringen door sportbonden. 50.0 350000.0 175000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opleggen van belasting (precariorecht) voor voorwerpen onder gemeentegrond zoals pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit kan mogelijk rechtszaken tot gevolg hebben. 10.0 1500000.0 150000.0
Personeel Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers op grond van de Werkloosheidswet (WW) omdat de gemeente verplicht eigenrisicodrager is voor de WW. 50.0 250000.0 125000.0