Naam Nunspeet
Code 302
Provincie Gelderland
Inwonertal 27114

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dwangsom 10.0 7500.0 750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Proceskosten 50.0 7000.0 3500.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden 30.0 20000.0 6000.0
Overig Heroverwegingen None None None
Dividend/Rente Rente None None None
Dividend/Rente Omslagrente None None None
Gemeentefonds Gemeentefondsuitkering None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties None None None
Belasting Precariobelasting 10.0 1500000.0 150000.0
Personeel Kosten vrijwillige brandweer 10.0 350000.0 35000.0
Grondexploitatie Molenbeek 30.0 12131000.0 3639300.0
Grondexploitatie Voorziening Molenbeek None None -1000000.0
Grondexploitatie Weversweg 30.0 1662000.0 498600.0
Grondexploitatie De Kolk 30.0 7169000.0 2150700.0
Grondexploitatie Vrijkomende MFA locaties 10.0 100000.0 10000.0
Grondexploitatie Stationslaan 30.0 35000.0 10500.0
Grondexploitatie Voorziening Stationslaan None None -240000.0
Grondexploitatie Elspeet Noord West 30.0 2308000.0 692400.0
Bodemsanering Milieu en bodemverontreiniging 10.0 300000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten 10.0 310688.0 31068.8
GR / Verbonden partijen NV Alliander 10.0 245265.0 24526.5
GR / Verbonden partijen NV Vitens 10.0 74035.0 7403.5
GR / Verbonden partijen NV Afvalsturing Friesland 10.0 27000.0 2700.0
GR / Verbonden partijen Streekarchivaat Noordwest Veluwe 10.0 119000.0 11900.0
GR / Verbonden partijen Regio Noord Veluwe 10.0 273000.0 27300.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Noord Veluwe 10.0 450000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Leisurelands (Recreatiegemeentschap Veluwe) 10.0 None None
GR / Verbonden partijen Coöperatie Gastvrije randmeren 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe 50.0 74000.0 37000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland 10.0 1409000.0 140900.0
GR / Verbonden partijen Inclusief Groep 50.0 1552000.0 776000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen GGD Gelre-IJssel 10.0 377000.0 37700.0
Sociaal domein WWB 10.0 300000.0 30000.0
Sociaal domein WMO 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein Participatiewet 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Jeugdwet 70.0 1300000.0 910000.0
Belasting Btw compensatiefonds None None None
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 150000.0 15000.0
Overig Tegenvallende subsidieverwachtingen None None None
Bodemsanering Asbestsanering schoolgebouwen None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijke gebouwen 10.0 20000.0 2000.0

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 56.2 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 20.2 miljoen
Verwacht resultaat 2018 € 1.2 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 4.2 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 11.8 miljoen
Verwacht resultaat 2018 nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 2.8 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 3.6 miljoen
Verwacht resultaat 2018 Nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 1.4 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 32.9 miljoen
Verwacht resultaat 2018 Nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 9.7 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 18.3 miljoen
Verwacht resultaat 2018 € 0.6 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 44 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 180 miljoen
Verwacht resultaat 2018 € 1 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 1.7 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 janurai/31 december 2018 € 3.8 miljoen
Verwacht resultaat 2018 Nihil


tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)

   

Soort reserve

 

 

 

bedrag

Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

     

850.644

Egalisatiereserve bouwleges

     

12.750

Egalisatie tarieven rioolrecht

     

475.177

Reserve automatisering

     

128.877

Reserve restauratie gem monumenten

     

300.739

Reserve bodemverontreiniging

     

1.104.380

Reserve onderhoud graven Nunspeet West

     

3.731

Reserve afkoop onderhoud graven Elspeet

     

18.201

Reserve IRTV

     

47.301

Reserve bosexploitatie

     

883.701

Reserve grondexploitatie

     

1.018.899

Reserve wachtgeldverplichtingen

     

685.916

Reserve sociaal domein

     

2.621.281

Reserve stimulering goedkope woningbouw

     

18.756

Reserve BWS gelden

     

22.632

 

     

8.192.985

 

 

 

 

      

 WOZ-waarde

 

 

 

1-1-2017

Woonruimten

 

 

2.775.496.700

Niet-woonruimten, eigenaar

 

 

458.887.405

Niet-woonruimten, gebruiker

 

 

418.010.000

Totaal

 

 

3.652.394.105

       

Maximale opbrengst volgens de uitzendpunten artikel 12 van de FVW

7.129.473

Begrote opbrengst 2018 OZB (inclusief dekkingsvoorstel)

4.171.705

Onbenut (uitgaande van netto opbrengsten)

 

2.957.768         

onderdeel weerstandscapaciteit

 

 

 

bedrag

 

 

 

 

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

 

1. Onvoorzien structureel

     

26.000

2. Onbenutte belastingcapaciteit

     

2.957.768

 

     

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

2.983.768

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

 

3. Vrije deel algemene reserve

     

1.038.273

3. Vrije deel bestemmingsreserves

     

8.192.985

4. Stille reserves

     

0

5. Onvoorzien incidenteel

     

64.000

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

9.295.258

 

     

 

Totale weerstandscapaciteit

     

12.279.026

 

 

 

 

 Klasse

Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet

Kans

1

< 1 x per 10 jaar

10%

2

1 x per 5 – 10 jaar

30%

3

1 x per 2 – 5 jaar

50%

4

1 x per 1 – 2 jaar

70%

5

1 x per jaar of <

90%Klasse

Bandbreedte

Financieel gevolg

0

Geen gevolgen

Geen

1

€ 0 < € 5.000

Zeer laag

2

€ 5.000 < € 25.000

Laag

3

€ 25.000 < € 75.000

Midden

4

€ 75.000 < € 250.000

Hoog

5

>€ 250.000

Zeer hoogtabel juridische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

S of I

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Dwangsom

I

10%

7.500

750

Proceskosten

I

50%

7.000

3.500

Inkoop en aanbesteding

I

10%

100.000

10.000

Claims van derden

I

30%

20.000

6.000

Totaal juridische risico's

   

 

20.250

 

 

 

 

 tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Heroverwegingen

S

0%

0

0

Rente

S

0%

0

0

Omslagrente

S

0%

0

0

Gemeentefondsuitkering

S

0%

0

0

Verstrekte garanties

S

0%

0

0

Precariobelasting

S

10%

1.500.000

150.000

Totaal financiële risico's

   

 

150.000

 

 

 

 

 tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Kosten vrijwillige brandweer

I

10%

350.000

35.000

Totaal personele/organisatorische risico's

   

 

35.000

 

 

 

 

 Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Molenbeek

I

30%

12.131.000

3.639.300

Voorziening Molenbeek

     

-1.000.000

Weversweg

I

30%

1.662.000

498.600

De Kolk

I

30%

7.169.000

2.150.700

Vrijkomend MFA locaties

 

10%

100.000

10.000

Stationslaan

I

30%

35.000

10.500

Voorziening Stationslaan

I

   

-240.000

Elspeet Noord West

I

30%

2.308.000

692.400

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

   

 

5.761.500

 

 

 

 

 Verwacht eigen vermogen per 1 januari 2018 € 3.3 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2018 € 20.5 miljoen
Verwacht resultaat 2018 Nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 9 duizend
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 870 duizend
Verwacht resultaat 2018 Nihil


tabel milieu en bodemverontreiniging risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Milieu en bodemverontreiniging

I

10%

300.000

30.000

Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's

 

 

30.000

 

 

 

 

 tabel risico's verbonden partijen

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

NV Bank Nederlandse Gemeenten

I

10%

310.688

31.069

NV Alliander

I

10%

245.265

24.527

NV Vitens

I

10%

74.035

7.404

NV Afvalsturing Friesland

I

10%

27.000

2.700

Streekarchivaat Noordwest Veluwe

I

10%

119.000

11.900

Regio Noord Veluwe

I

10%

273.000

27.300

Omgevingsdienst Noord Veluwe

I

10%

450.000

45.000

Leisurelands (Recreatiegemeentschap Veluwe)

I

10%

0

0

Coöperatie Gastvrije randmeren

I

10%

10.000

1.000

Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe

I

50%

74.000

37.000

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

I

10%

1.409.000

140.900

Inclusief Groep

I

50%

1.552.000

776.000

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe

I

50%

200.000

100.000

GGD Gelre-IJssel

I

10%

377.000

37.700

Totaal  risico's verbonden partijen

   

 

1.242.499

 

 

 

 

 tabel  risico's sociaal domein

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

WWB

S

10%

300.000

30.000

WMO

S

10%

100.000

10.000

Participatiewet

S

50%

50.000

25.000

Jeugdwet

S

70%

1.300.000

910.000

Totaal risico's sociaal domein

   

 

975.000

 

 

 

 

 tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Btw compensatiefonds

I

0%

0

0

Vennootschapsbelasting

I

10%

150.000

15.000

Tegenvallende subsidieverwachtingen

I

0%

0

0

Asbestsanering schoolgebouwen

I

0%

0

0

Gemeentelijke gebouwen

I

10%

20.000

2.000

Totaal reguliere risico's

   

 

17.000

 

 

 

 

 Tabel totalen incidentele en structurele risico's

     

Risico

 

 

 

Reëel financieel gevolg

Structurele risico's:

 

 

 

 

Financiële risico's

     

0

Personele risico's

     

35.000

Sociaal domein

     

975.000

Totaal structureel

     

1.010.000

 

     

 

Incidentele risico's

     

 

Juridische risico's

     

20.250

Financiële risico's

     

150.000

Personele risico's

     

35.000

Grondexploitaties

     

5.761.500

Milieu en bodemverontreiniging

     

30.000

Verbonden partijen

     

1.242.499

Reguliere risico's

     

17.000

Totaal incidenteel

     

7.256.249

 

     

 

Totaal  risico's

     

8.266.249

 

 

 

 

 Ratio

Betekenis

< 2,0

Uitstekend

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

1,0 tot 1,4

Voldoende

0,8 tot 1,0

Matig

0,6 tot 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoenderatio weerstandsvermogen

 

12.279.026 / 8.183.049

 =

1,5Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen

   

 

 

weerstands capaciteit

Risico's

weerstands vermogen

 

     

 

Incidenteel

 

9.295.258

7.164.049

2.131.209

 

     

 

Structureel

 

2.983.768

1.019.000

1.964.768

 

     

 

Totaal

 

12.279.026

8.183.049

4.095.977Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's

     

Risico

 

financieel gevolg

 

 

2018

2019

2020

2021

Structurele risico's

       

 

Financiële risico's

 

0

9.000

9.000

9.000

Personele risico's

 

35.000

35.000

35.000

35.000

Sociaal domein

 

975.000

425.000

425.000

425.000

 

       

 

Totaal structurele risico's

 

1.010.000

469.000

469.000

469.000

 

       

 

Incidentele risico's

       

 

Juridische risico's

 

20.250

36.000

36.000

36.000

Financiële risico's

 

150.000

159.000

159.000

159.000

Personele risico's

 

35.000

35.000

35.000

35.000

Grondexploitaties

 

5.761.500

5.660.300

5.660.300

5.660.300

Milieu en bodemverontreiniging

 

30.000

30.000

30.000

30.000

Verbonden partijen

 

1.242.499

1.242.499

1.242.499

1.242.499

Reguliere risico's

 

17.000

17.000

17.000

17.000

Totaal incidenteel

       

 

 

       

 

Totaal  risico's verbonden partijen

 

7.256.249

7.179.799

7.179.799

7.179.799

 

       

 

Totaal reëel financieel gevolg

 

8.266.249

7.648.799

7.648.799

7.648.799

 

 

 

 

 

 Begroting jaar 2018

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

jaarrek 2016

begr. 2017

begr. 2018

Netto schuldquote

33,4%

39,9%

38,0%

Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen

29,7%

39,1%

38,0%

Solvabiliteitsratiorisico

61,1%

58,2%

59,0%

Structurele exploitatieruimte

4,1%

1,2%

-3,6%

Grondexploitatie

50,3%

56,7%

39,7%

Belastingcapaciteit

          563,22

              572,10

               577,82RENTESCHEMA

 

 

 

 

 

 

a.

Externe rentelasten korte en lange financiering

 

600.266

b.

Externe rentebaten

 

0

 

 

 

 

c.

Totaal door te berekenen externe rente

 

600.266

 

Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend

nvt

 

 

Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

nvt 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

d1.

Saldo door te rekenen externe rente

 

600.266

 

Rente over het eigen vermogen

 

0

d2.

Rente voorzieningen( waardering op contante waarde)

19.047

 

(voorziening pens.aanspr. weth. 1.904.662 * 1,00%)

 

 

 

 

 

 

 

De aan taakvelden toe te rekenen rente

 

619.313

 

 

 

 

e.

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

 

-786.171

 

(incl. overhead)

 

 

 

 

 

 

f.

renteresultaat taakveld Treasury

 

-166.858Renterisico per 2018 (x € 1.000)

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1.

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

2.

Te betalen aflossingen

2.436

2.044

2.065

1.981

3.

Renterisico op vaste schuld (1+2)

2.436

2.044

2.065

         1.981

4.

Renterisiconorm

11.865

11.627

11.570

11.484

5.

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)

 

9.429

9.583

9.505

9.503

 

Berekening renterisiconorm

 

 

 

 

4a.

Begrotingstotaal lasten (2018)

59.323

58.135

57.849

57.420

4b.

Percentage

20%

20%

            20%

20%

4.

Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2016 (4ax4b)

11.865

11.627

11.570

11.484Mutaties in leningenportefeuille

Bedrag in € 1.000,--

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2018

18.253

3,46%

Nieuwe leningen

1.500

 

Reguliere aflossingen

-2.436

 

Vervroegde aflossingen

0

 

Stand per 31 december 2018

17.317

  

 

 

 

 

 

Kasgeldlimiet 2018 (x € 1.000)

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrotingstotaal

59.323

58.135

57.849

57.420

Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag)

 

 

 

 

Toegestaan kasgeldlimiet

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag

5.042

4.941

4.917

4.881

 

 

 

 

 

 

 

 Omschrijving subsidie

Subsidieplafond

Verdeling bij bereiken subsidieplafond

Eenmalige subsidie cultuur

€ 2.650,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen

€ 10.300,--

Naar rato

Eenmalige subsidie sport

€ 10.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Restauratie monumenten

€ 124.400,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Afkoppelen verhard oppervlak

€ 50.250,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Bevorderen verkeersveiligheid

€ 30.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Gewoon Gemak

€ 20.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

€ 60.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid

€ 25.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerstVerwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 4.486 miljoen
Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 149.483 miljoen
Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2018 € 31 miljoen
Verwacht resultaat 2018 € 365 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2018 €3.864 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2018 € 3.871 miljoen
Verwacht resultaat 2018 € 280 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari 2018 € 526.3 miljoen
Verwacht eigen vermogen per 31 december 2018 €525.7 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2018 €1223.8 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 31 december 2018 € 1233.9 miljoen
Verwacht resultaat 2018 € 13 miljoen


 

Panning 2018

Weversweg

 

Hoek- en rijwoningen tussen €181.000 en €270.000

2

Tweekappers en vrijstaand €270.000 en €370.000

6

Elspeet NoordWest

 

Tweekappers en vrijstaand €270.000 en €370.000

6

Molenbeek

 

Tweekappers en vrijstaand €270.000 en €370.000

31

   

Totaal

45Tarievenontwikkeling ozb

2017

2016

2015

2014

Eigenaarsgedeelte woning

0,09 % van de WOZ-waarde

0,088 %

0,0878 %

0,083 %

Eigenaarsgedeelte niet-woning

0,163 % van de WOZ-waarde

0,161 %

0,158 %

0,15 %

Gebruikersgedeelte niet-woning

0,133 % van de WOZ-waarde

0,13 %

0,128 %

0,12 %

Tarievenontwikkeling

rioolheffing

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

Per woning

€ 153,00

€ 133,30

€ 133,30

€ 140,00

Per niet-woning

€ 253,00

€ 232,50

€ 232,50

€ 242,50Tarievenontwikkeling

afvalstoffenheffing

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

Eenpersoonshuishouden

€ 149,40

€ 159,36

€ 162,00

€ 166,20

Tweepersoonshuishouden

€ 174,00

€ 184,30

€ 186,12

€ 195,00

Drie- of meerpersoonshuishouden

 

€ 195,00

 

€ 205,92

 

€ 211,92

 

€ 224,40

Recreatief gebruik

€ 149,40

€ 159,36

€ 162,00

€ 166,20 

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

2.046.965

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

-452.946

Netto kosten taakveld

 

 

 

Toe te rekenen kosten:

1.594.019

Overhead incl. (omslag)rente

49.451

BTW

386.241

Totale kosten

2.092.711

Opbrengst heffingen

2.092.711

 

 

Dekking

100% 

 

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

1.654.817

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

-

Netto kosten taakveld

1.654.817

 

 

Toe te rekenen kosten:

 

Overhead incl. (omslag)rente

120.007

BTW

138.819

Totale kosten

1.913.643

Opbrengst heffingen

1.913.643

 

 

Dekking

100%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dwangsom 10.0 7500.0 750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Proceskosten 50.0 7000.0 3500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Inkoop- en aanbesteding 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden 30.0 20000.0 6000.0
Belasting Precariobelasting 0.0 1500000.0 0.0
Personeel Kosten vrijwillige brandweer 10.0 150000.0 15000.0
Grondexploitatie Molenbeek 30.0 11012000.0 3303600.0
Grondexploitatie Weversweg 30.0 1442000.0 432600.0
Grondexploitatie De Kolk 10.0 12026000.0 1202600.0
Grondexploitatie Vrijkomend MFA locaties 10.0 100000.0 10000.0
Grondexploitatie Elspeet Noord West 30.0 1017000.0 305100.0
Bodemsanering Milieu en bodemverontreiniging 10.0 150000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten 10.0 378000.0 37800.0
GR / Verbonden partijen NV Alliander 10.0 345000.0 34500.0
GR / Verbonden partijen NV Vitens 10.0 85000.0 8500.0
GR / Verbonden partijen NV Afvalsturing Friesland 10.0 28000.0 2800.0
GR / Verbonden partijen Streekarchivaat Noordwest Veluwe 10.0 158000.0 15800.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Noord Veluwe 10.0 478000.0 47800.0
GR / Verbonden partijen Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) 10.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Coöperatie Gastvrije randmeren 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe 50.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland 10.0 1396000.0 139600.0
GR / Verbonden partijen Inclusief Groep 50.0 1552000.0 776000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe 10.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen GGD Gelre-IJssel 10.0 388000.0 38800.0
Sociaal domein WWB 10.0 300000.0 30000.0
Sociaal domein Jeugdwet 70.0 1300000.0 910000.0
Overig Btw compensatiefonds 10.0 225000.0 22500.0
Overig Vennootschapsbelasting 10.0 150000.0 15000.0
Overig Tegenvallende subsidieverwachtingen 0.0 0.0 0.0
Overig Gemeentelijke gebouwen 10.0 20000.0 2000.0

Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's        
Risico   financieel gevolg
    2019 2020 2021 2022
Structurele risico's          
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   0 0 0 0
Sociaal domein   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Totaal structurele risico's   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Incidentele risico's          
Juridische risico's   20.250 20.250 20.250 20.250
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   15.000 10.000 7.500 5.000
Grondexploitaties   3.870.200           3.870.200          3.870.200          3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging   15.000 10.000 10.000 10.000
Verbonden partijen   1.102.600 1.102.600 1.102.600 1.102.600
Reguliere risico's   39.500 39.500 39.500 39.500
Totaal incidenteel          
           
Totaal  risico's verbonden partijen   5.062.550 5.052.550 5.050.050 5.047.550
           
Totaal reëel financieel gevolg   6.002.550 5.992.550 5.990.050 5.987.550
           


Tarief artikel 12 Fvw 0,1905%    
      7.257.419
     WOZ-waarde  1-1-2018  
Woonruimten                                          2.872.381.000  
Niet-woonruimten, eigenaar                                            468.644.000 Opbrengsten
Niet-woonruimten, gebruiker                                            468.644.000 Begr. 2019
TOTAAL                                          3.809.669.000 4.248.281
       
    Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) 3.009.138


tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)  
Soort reserve bedrag
Egalisatiereserve bouwleges 21.750
Reserve automatisering 133.133
Reserve restauratie gem monumenten 199.210
Reserve bodemverontreiniging 969.380
Reserve bosexploitatie 594.183
Reserve grondexploitatie 1.356.384
Reserve wachtgeldverplichtingen 688.870
Reserve sociaal domein 2.460.076
Reserve stimulering goedkope woningbouw 3.756
Reserve BWS gelden 22.816
  6.449.558


onderdeel weerstandscapaciteit

 

 

 

bedrag

 

 

 

 

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

 

1. Onvoorzien structureel

     

25.500

2. Onbenutte belastingcapaciteit

     

3.009.138

 

     

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

3.034.638

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

 

3. Vrije deel algemene reserve

     

1.394.287

3. Vrije deel bestemmingsreserves

     

6.449.558

4. Stille reserves

     

0

5. Onvoorzien incidenteel

     

64.000

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

7.907.845

 

     

 

Totale weerstandscapaciteit

     

10.942.483

 

 

 

 

 Klasse

Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet

Kans

1

< 1 x per 10 jaar

10%

2

1 x per 5 – 10 jaar

30%

3

1 x per 2 – 5 jaar

50%

4

1 x per 1 – 2 jaar

70%

5

1 x per jaar of <

90%Klasse

Bandbreedte

Financieel gevolg

0

Geen gevolgen

Geen

1

€ 0 < € 5.000

Zeer laag

2

€ 5.000 < € 25.000

Laag

3

€ 25.000 < € 75.000

Midden

4

€ 75.000 < € 250.000

Hoog

5

>€ 250.000

Zeer hoogtabel juridische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

S of I

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Dwangsom

I

10%

7.500

750

Proceskosten

I

50%

7.000

3.500

Inkoop en aanbesteding

I

10%

100.000

10.000

Claims van derden

I

30%

20.000

6.000

Totaal juridische risico's

   

 

20.250

 

 

 

 

 tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Rente

S

0%

0

0

Omslagrente

S

0%

0

0

Gemeentefondsuitkering

S

0%

0

0

Verstrekte garanties

S

0%

0

0

Precariobelasting

S

0%

1.500.000

0

Totaal financiële risico's

   

 

0

 

 

 

 

 tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Kosten vrijwillige brandweer

I

10%

150.000

15.000

Totaal personele/organisatorische risico's

   

 

15.000

 

 

 

 

 Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Molenbeek

I

30%

11.012.000

3.304.000

Weversweg

I

30%

1.442.000

443.000

De Kolk

I

10%

12.026.000

1.203.000

Vrijkomend MFA locaties

I

10%

100.000

10.000

Elspeet Noord West

I

30%

1.017.000

305.000

Voorziening risico's grondexploitatie voor

Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg

 

I

 

 

-1.246.000

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

   

 

4.019.000

 

 

 

 

 tabel milieu en bodemverontreiniging risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Milieu en bodemverontreiniging

I

10%

150.000

15.000

Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's

 

 

15.000

 

 

 

 

 tabel risico's verbonden partijen

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

NV Bank Nederlandse Gemeenten

I

10%

378.000

37.800

NV Alliander

I

10%

345.000

34.500

NV Vitens

I

10%

85.000

8.500

NV Afvalsturing Friesland

I

10%

28.000

2.800

Streekarchivaat Noordwest Veluwe

I

10%

158.000

15.800

Omgevingsdienst Noord Veluwe

I

10%

478.000

47.800

Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)

I

10%

0

0

Coöperatie Gastvrije randmeren

I

10%

10.000

1.000

Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe

I

50%

0

0

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

I

10%

1.396.000

139.600

Inclusief Groep

I

50%

1.552.000

776.000

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe

I

10%

0

0

GGD Gelre-IJssel

I

10%

388.000

38.800

Totaal  risico's verbonden partijen

   

 

1.102.600tabel  risico's sociaal domein

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

WWB

S

10%

300.000

30.000

Jeugdwet

S

70%

1.300.000

910.000

Totaal risico's sociaal domein

   

 

940.000

 

 

 

 

 tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Btw compensatiefonds

I

10%

225.000

22.500

Vennootschapsbelasting

I

10%

150.000

15.000

Tegenvallende subsidieverwachtingen

I

0%

0

0

Gemeentelijke gebouwen

I

10%

20.000

2.000

Totaal reguliere risico's

   

 

39.500

 

 

 

 

 Tabel totalen incidentele en structurele risico's        
Risico       Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:        
Financiële risico's       0
Personele risico's       0
Sociaal domein       940.000
Totaal structureel       940.000
         
Incidentele risico's        
Juridische risico's       20.250
Financiële risico's       0
Personele risico's       15.000
Grondexploitaties       3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging       15.000
Verbonden partijen       1.102.600
Reguliere risico's       39.500
Totaal incidenteel       5.062.550
         
Totaal  risico's       6.002.550
         


Ratio

Betekenis

< 2,0

Uitstekend

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

1,0 tot 1,4

Voldoende

0,8 tot 1,0

Matig

0,6 tot 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendeTabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen      
    weerstands capaciteit Risico's weerstands vermogen
         
Incidenteel   7.907.845 5.062.550 2.845.295
         
Structureel   3.034.638 940.000 2.094.638
         
Totaal   10.942.483 6.002.550 4.939.933


Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's        
Risico   financieel gevolg
    2019 2020 2021 2022
Structurele risico's          
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   0 0 0 0
Sociaal domein   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Totaal structurele risico's   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Incidentele risico's          
Juridische risico's   20.250 20.250 20.250 20.250
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   15.000 10.000 7.500 5.000
Grondexploitaties   3.870.200           3.870.200          3.870.200          3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging   15.000 10.000 10.000 10.000
Verbonden partijen   1.102.600 1.102.600 1.102.600 1.102.600
Reguliere risico's   39.500 39.500 39.500 39.500
Totaal incidenteel          
           
Totaal  risico's verbonden partijen   5.062.550 5.052.550 5.050.050 5.047.550
           
Totaal reëel financieel gevolg   6.002.550 5.992.550 5.990.050 5.987.550
           


Begroting jaar 2019 Verloop van de kengetallen
Kengetallen: jaarrek 2017 begr. 2018 begr. 2019
Netto schuldquote 19,0% 33,2% 26,0%
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen 19,0% 33,2% 26,0%
Solvabiliteitsratiorisico 64,1% 62,1% 67,4%
Structurele exploitatieruimte -0,4% -3,6% -2,7%
Grondexploitatie 39,9% 39,7% 24,2%
Belastingcapaciteit           572,10               577,82                586,49


Ratio

Betekenis

< 2,0

Uitstekend

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

1,0 tot 1,4

Voldoende

0,8 tot 1,0

Matig

0,6 tot 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendeTarief artikel 12 Fvw 0,1905%    
      7.257.419
     WOZ-waarde  1-1-2018  
Woonruimten                                          2.872.381.000  
Niet-woonruimten, eigenaar                                            468.644.000 Opbrengsten
Niet-woonruimten, gebruiker                                            468.644.000 Begr. 2019
TOTAAL                                          3.809.669.000 4.248.281
       
    Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) 3.009.138


tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)  
Soort reserve bedrag
Egalisatiereserve bouwleges 21.750
Reserve automatisering 133.133
Reserve restauratie gem monumenten 199.210
Reserve bodemverontreiniging 969.380
Reserve bosexploitatie 594.183
Reserve grondexploitatie 1.356.384
Reserve wachtgeldverplichtingen 688.870
Reserve sociaal domein 2.460.076
Reserve stimulering goedkope woningbouw 3.756
Reserve BWS gelden 22.816
  6.449.558


onderdeel weerstandscapaciteit

 

 

 

bedrag

 

 

 

 

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

 

1. Onvoorzien structureel

     

25.500

2. Onbenutte belastingcapaciteit

     

3.009.138

 

     

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

3.034.638

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

 

3. Vrije deel algemene reserve

     

1.394.287

3. Vrije deel bestemmingsreserves

     

6.449.558

4. Stille reserves

     

0

5. Onvoorzien incidenteel

     

64.000

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

7.907.845

 

     

 

Totale weerstandscapaciteit

     

10.942.483

 

 

 

 

 Klasse

Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet

Kans

1

< 1 x per 10 jaar

10%

2

1 x per 5 – 10 jaar

30%

3

1 x per 2 – 5 jaar

50%

4

1 x per 1 – 2 jaar

70%

5

1 x per jaar of <

90%Klasse

Bandbreedte

Financieel gevolg

0

Geen gevolgen

Geen

1

€ 0 < € 5.000

Zeer laag

2

€ 5.000 < € 25.000

Laag

3

€ 25.000 < € 75.000

Midden

4

€ 75.000 < € 250.000

Hoog

5

>€ 250.000

Zeer hoogtabel juridische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

S of I

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Dwangsom

I

10%

7.500

750

Proceskosten

I

50%

7.000

3.500

Inkoop en aanbesteding

I

10%

100.000

10.000

Claims van derden

I

30%

20.000

6.000

Totaal juridische risico's

   

 

20.250

 

 

 

 

 tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Rente

S

0%

0

0

Omslagrente

S

0%

0

0

Gemeentefondsuitkering

S

0%

0

0

Verstrekte garanties

S

0%

0

0

Precariobelasting

S

0%

1.500.000

0

Totaal financiële risico's

   

 

0

 

 

 

 

 tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Kosten vrijwillige brandweer

I

10%

150.000

15.000

Totaal personele/organisatorische risico's

   

 

15.000

 

 

 

 

 Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Molenbeek

I

30%

11.012.000

3.304.000

Weversweg

I

30%

1.442.000

443.000

De Kolk

I

10%

12.026.000

1.203.000

Vrijkomend MFA locaties

I

10%

100.000

10.000

Elspeet Noord West

I

30%

1.017.000

305.000

Voorziening risico's grondexploitatie voor

Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg

 

I

 

 

-1.246.000

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

   

 

4.019.000

 

 

 

 

 tabel milieu en bodemverontreiniging risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Milieu en bodemverontreiniging

I

10%

150.000

15.000

Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's

 

 

15.000

 

 

 

 

 tabel risico's verbonden partijen

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

NV Bank Nederlandse Gemeenten

I

10%

378.000

37.800

NV Alliander

I

10%

345.000

34.500

NV Vitens

I

10%

85.000

8.500

NV Afvalsturing Friesland

I

10%

28.000

2.800

Streekarchivaat Noordwest Veluwe

I

10%

158.000

15.800

Omgevingsdienst Noord Veluwe

I

10%

478.000

47.800

Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)

I

10%

0

0

Coöperatie Gastvrije randmeren

I

10%

10.000

1.000

Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe

I

50%

0

0

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

I

10%

1.396.000

139.600

Inclusief Groep

I

50%

1.552.000

776.000

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe

I

10%

0

0

GGD Gelre-IJssel

I

10%

388.000

38.800

Totaal  risico's verbonden partijen

   

 

1.102.600tabel  risico's sociaal domein

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

WWB

S

10%

300.000

30.000

Jeugdwet

S

70%

1.300.000

910.000

Totaal risico's sociaal domein

   

 

940.000

 

 

 

 

 tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Btw compensatiefonds

I

10%

225.000

22.500

Vennootschapsbelasting

I

10%

150.000

15.000

Tegenvallende subsidieverwachtingen

I

0%

0

0

Gemeentelijke gebouwen

I

10%

20.000

2.000

Totaal reguliere risico's

   

 

39.500

 

 

 

 

 Tabel totalen incidentele en structurele risico's        
Risico       Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:        
Financiële risico's       0
Personele risico's       0
Sociaal domein       940.000
Totaal structureel       940.000
         
Incidentele risico's        
Juridische risico's       20.250
Financiële risico's       0
Personele risico's       15.000
Grondexploitaties       3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging       15.000
Verbonden partijen       1.102.600
Reguliere risico's       39.500
Totaal incidenteel       5.062.550
         
Totaal  risico's       6.002.550
         


Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen      
    weerstands capaciteit Risico's weerstands vermogen
         
Incidenteel   7.907.845 5.062.550 2.845.295
         
Structureel   3.034.638 940.000 2.094.638
         
Totaal   10.942.483 6.002.550 4.939.933


Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's        
Risico   financieel gevolg
    2019 2020 2021 2022
Structurele risico's          
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   0 0 0 0
Sociaal domein   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Totaal structurele risico's   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Incidentele risico's          
Juridische risico's   20.250 20.250 20.250 20.250
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   15.000 10.000 7.500 5.000
Grondexploitaties   3.870.200           3.870.200          3.870.200          3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging   15.000 10.000 10.000 10.000
Verbonden partijen   1.102.600 1.102.600 1.102.600 1.102.600
Reguliere risico's   39.500 39.500 39.500 39.500
Totaal incidenteel          
           
Totaal  risico's verbonden partijen   5.062.550 5.052.550 5.050.050 5.047.550
           
Totaal reëel financieel gevolg   6.002.550 5.992.550 5.990.050 5.987.550
           


Begroting jaar 2019 Verloop van de kengetallen
Kengetallen: jaarrek 2017 begr. 2018 begr. 2019
Netto schuldquote 19,0% 33,2% 26,0%
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen 19,0% 33,2% 26,0%
Solvabiliteitsratiorisico 64,1% 62,1% 67,4%
Structurele exploitatieruimte -0,4% -3,6% -2,7%
Grondexploitatie 39,9% 39,7% 24,2%
Belastingcapaciteit           572,10               577,82                586,49


Tarief artikel 12 Fvw 0,1905%    
      7.257.419
     WOZ-waarde  1-1-2018  
Woonruimten                                          2.872.381.000  
Niet-woonruimten, eigenaar                                            468.644.000 Opbrengsten
Niet-woonruimten, gebruiker                                            468.644.000 Begr. 2019
TOTAAL                                          3.809.669.000 4.248.281
       
    Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) 3.009.138


tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)  
Soort reserve bedrag
Egalisatiereserve bouwleges 21.750
Reserve automatisering 133.133
Reserve restauratie gem monumenten 199.210
Reserve bodemverontreiniging 969.380
Reserve bosexploitatie 594.183
Reserve grondexploitatie 1.356.384
Reserve wachtgeldverplichtingen 688.870
Reserve sociaal domein 2.460.076
Reserve stimulering goedkope woningbouw 3.756
Reserve BWS gelden 22.816
  6.449.558


onderdeel weerstandscapaciteit

 

 

 

bedrag

 

 

 

 

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

 

1. Onvoorzien structureel

     

25.500

2. Onbenutte belastingcapaciteit

     

3.009.138

 

     

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

3.034.638

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

 

3. Vrije deel algemene reserve

     

1.394.287

3. Vrije deel bestemmingsreserves

     

6.449.558

4. Stille reserves

     

0

5. Onvoorzien incidenteel

     

64.000

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

7.907.845

 

     

 

Totale weerstandscapaciteit

     

10.942.483

 

 

 

 

 Klasse

Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet

Kans

1

< 1 x per 10 jaar

10%

2

1 x per 5 – 10 jaar

30%

3

1 x per 2 – 5 jaar

50%

4

1 x per 1 – 2 jaar

70%

5

1 x per jaar of <

90%Klasse

Bandbreedte

Financieel gevolg

0

Geen gevolgen

Geen

1

€ 0 < € 5.000

Zeer laag

2

€ 5.000 < € 25.000

Laag

3

€ 25.000 < € 75.000

Midden

4

€ 75.000 < € 250.000

Hoog

5

>€ 250.000

Zeer hoogtabel  risico's sociaal domein

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

WWB

S

10%

300.000

30.000

Jeugdwet

S

70%

1.300.000

910.000

Totaal risico's sociaal domein

   

 

940.000

 

 

 

 

 tabel juridische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

S of I

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Dwangsom

I

10%

7.500

750

Proceskosten

I

50%

7.000

3.500

Inkoop en aanbesteding

I

10%

100.000

10.000

Claims van derden

I

30%

20.000

6.000

Totaal juridische risico's

   

 

20.250

 

 

 

 

 tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Rente

S

0%

0

0

Omslagrente

S

0%

0

0

Gemeentefondsuitkering

S

0%

0

0

Verstrekte garanties

S

0%

0

0

Precariobelasting

S

0%

1.500.000

0

Totaal financiële risico's

   

 

0

 

 

 

 

 tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Kosten vrijwillige brandweer

I

10%

150.000

15.000

Totaal personele/organisatorische risico's

   

 

15.000

 

 

 

 

 Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Molenbeek

I

30%

11.012.000

3.304.000

Weversweg

I

30%

1.442.000

443.000

De Kolk

I

10%

12.026.000

1.203.000

Vrijkomend MFA locaties

I

10%

100.000

10.000

Elspeet Noord West

I

30%

1.017.000

305.000

Voorziening risico's grondexploitatie voor

Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg

 

I

 

 

-1.246.000

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

   

 

4.019.000

 

 

 

 

 tabel milieu en bodemverontreiniging risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Milieu en bodemverontreiniging

I

10%

150.000

15.000

Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's

 

 

15.000

 

 

 

 

 tabel risico's verbonden partijen

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

NV Bank Nederlandse Gemeenten

I

10%

378.000

37.800

NV Alliander

I

10%

345.000

34.500

NV Vitens

I

10%

85.000

8.500

NV Afvalsturing Friesland

I

10%

28.000

2.800

Streekarchivaat Noordwest Veluwe

I

10%

158.000

15.800

Omgevingsdienst Noord Veluwe

I

10%

478.000

47.800

Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)

I

10%

0

0

Coöperatie Gastvrije randmeren

I

10%

10.000

1.000

Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe

I

50%

0

0

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

I

10%

1.396.000

139.600

Inclusief Groep

I

50%

1.552.000

776.000

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe

I

10%

0

0

GGD Gelre-IJssel

I

10%

388.000

38.800

Totaal  risico's verbonden partijen

   

 

1.102.600Ratio

Betekenis

< 2,0

Uitstekend

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

1,0 tot 1,4

Voldoende

0,8 tot 1,0

Matig

0,6 tot 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendetabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Btw compensatiefonds

I

10%

225.000

22.500

Vennootschapsbelasting

I

10%

150.000

15.000

Tegenvallende subsidieverwachtingen

I

0%

0

0

Gemeentelijke gebouwen

I

10%

20.000

2.000

Totaal reguliere risico's

   

 

39.500

 

 

 

 

 Tabel totalen incidentele en structurele risico's        
Risico       Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:        
Financiële risico's       0
Personele risico's       0
Sociaal domein       940.000
Totaal structureel       940.000
         
Incidentele risico's        
Juridische risico's       20.250
Financiële risico's       0
Personele risico's       15.000
Grondexploitaties       3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging       15.000
Verbonden partijen       1.102.600
Reguliere risico's       39.500
Totaal incidenteel       5.062.550
         
Totaal  risico's       6.002.550
         


Ratio

Betekenis

< 2,0

Uitstekend

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

1,0 tot 1,4

Voldoende

0,8 tot 1,0

Matig

0,6 tot 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendeTabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen      
    weerstands capaciteit Risico's weerstands vermogen
         
Incidenteel   7.907.845 5.062.550 2.845.295
         
Structureel   3.034.638 940.000 2.094.638
         
Totaal   10.942.483 6.002.550 4.939.933


Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's        
Risico   financieel gevolg
    2019 2020 2021 2022
Structurele risico's          
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   0 0 0 0
Sociaal domein   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Totaal structurele risico's   940.000 940.000 940.000 940.000
           
Incidentele risico's          
Juridische risico's   20.250 20.250 20.250 20.250
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   15.000 10.000 7.500 5.000
Grondexploitaties   3.870.200           3.870.200          3.870.200          3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging   15.000 10.000 10.000 10.000
Verbonden partijen   1.102.600 1.102.600 1.102.600 1.102.600
Reguliere risico's   39.500 39.500 39.500 39.500
Totaal incidenteel          
           
Totaal  risico's verbonden partijen   5.062.550 5.052.550 5.050.050 5.047.550
           
Totaal reëel financieel gevolg   6.002.550 5.992.550 5.990.050 5.987.550
           


Begroting jaar 2019 Verloop van de kengetallen
Kengetallen: jaarrek 2017 begr. 2018 begr. 2019
Netto schuldquote 19,0% 33,2% 26,0%
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen 19,0% 33,2% 26,0%
Solvabiliteitsratiorisico 64,1% 62,1% 67,4%
Structurele exploitatieruimte -0,4% -3,6% -2,7%
Grondexploitatie 39,9% 39,7% 24,2%
Belastingcapaciteit           572,10               577,82                586,49


Tarief artikel 12 Fvw 0,1905%    
      7.257.419
     WOZ-waarde  1-1-2018  
Woonruimten                                          2.872.381.000  
Niet-woonruimten, eigenaar                                            468.644.000 Opbrengsten
Niet-woonruimten, gebruiker                                            468.644.000 Begr. 2019
TOTAAL                                          3.809.669.000 4.248.281
       
    Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) 3.009.138


tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)  
Soort reserve bedrag
Egalisatiereserve bouwleges 21.750
Reserve automatisering 133.133
Reserve restauratie gem monumenten 199.210
Reserve bodemverontreiniging 969.380
Reserve bosexploitatie 594.183
Reserve grondexploitatie 1.356.384
Reserve wachtgeldverplichtingen 688.870
Reserve sociaal domein 2.460.076
Reserve stimulering goedkope woningbouw 3.756
Reserve BWS gelden 22.816
  6.449.558


onderdeel weerstandscapaciteit

 

 

 

bedrag

 

 

 

 

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

 

1. Onvoorzien structureel

     

25.500

2. Onbenutte belastingcapaciteit

     

3.009.138

 

     

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

3.034.638

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

 

3. Vrije deel algemene reserve

     

1.394.287

3. Vrije deel bestemmingsreserves

     

6.449.558

4. Stille reserves

     

0

5. Onvoorzien incidenteel

     

64.000

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

7.907.845

 

     

 

Totale weerstandscapaciteit

     

10.942.483

 

 

 

 

 Klasse

Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet

Kans

1

< 1 x per 10 jaar

10%

2

1 x per 5 – 10 jaar

30%

3

1 x per 2 – 5 jaar

50%

4

1 x per 1 – 2 jaar

70%

5

1 x per jaar of <

90%Klasse

Bandbreedte

Financieel gevolg

0

Geen gevolgen

Geen

1

€ 0 < € 5.000

Zeer laag

2

€ 5.000 < € 25.000

Laag

3

€ 25.000 < € 75.000

Midden

4

€ 75.000 < € 250.000

Hoog

5

>€ 250.000

Zeer hoogtabel juridische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

S of I

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Dwangsom

I

10%

7.500

750

Proceskosten

I

50%

7.000

3.500

Inkoop en aanbesteding

I

10%

100.000

10.000

Claims van derden

I

30%

20.000

6.000

Totaal juridische risico's

   

 

20.250

 

 

 

 

 tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Rente

S

0%

0

0

Omslagrente

S

0%

0

0

Gemeentefondsuitkering

S

0%

0

0

Verstrekte garanties

S

0%

0

0

Precariobelasting

S

0%

1.500.000

0

Totaal financiële risico's

   

 

0

 

 

 

 

 tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Kosten vrijwillige brandweer

I

10%

150.000

15.000

Totaal personele/organisatorische risico's

   

 

15.000

 

 

 

 

 Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen      
    weerstands capaciteit Risico's weerstands vermogen
         
Incidenteel   7.907.845 5.062.550 2.845.295
         
Structureel   3.034.638 940.000 2.094.638
         
Totaal   10.942.483 6.002.550 4.939.933


Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Molenbeek

I

30%

11.012.000

3.304.000

Weversweg

I

30%

1.442.000

443.000

De Kolk

I

10%

12.026.000

1.203.000

Vrijkomend MFA locaties

I

10%

100.000

10.000

Elspeet Noord West

I

30%

1.017.000

305.000

Voorziening risico's grondexploitatie voor

Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg

 

I

 

 

-1.246.000

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

   

 

4.019.000

 

 

 

 

 tabel milieu en bodemverontreiniging risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Milieu en bodemverontreiniging

I

10%

150.000

15.000

Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's

 

 

15.000

 

 

 

 

 tabel risico's verbonden partijen

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

NV Bank Nederlandse Gemeenten

I

10%

378.000

37.800

NV Alliander

I

10%

345.000

34.500

NV Vitens

I

10%

85.000

8.500

NV Afvalsturing Friesland

I

10%

28.000

2.800

Streekarchivaat Noordwest Veluwe

I

10%

158.000

15.800

Omgevingsdienst Noord Veluwe

I

10%

478.000

47.800

Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)

I

10%

0

0

Coöperatie Gastvrije randmeren

I

10%

10.000

1.000

Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe

I

50%

0

0

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

I

10%

1.396.000

139.600

Inclusief Groep

I

50%

1.552.000

776.000

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe

I

10%

0

0

GGD Gelre-IJssel

I

10%

388.000

38.800

Totaal  risico's verbonden partijen

   

 

1.102.600tabel  risico's sociaal domein

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

WWB

S

10%

300.000

30.000

Jeugdwet

S

70%

1.300.000

910.000

Totaal risico's sociaal domein

   

 

940.000

 

 

 

 

 tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Btw compensatiefonds

I

10%

225.000

22.500

Vennootschapsbelasting

I

10%

150.000

15.000

Tegenvallende subsidieverwachtingen

I

0%

0

0

Gemeentelijke gebouwen

I

10%

20.000

2.000

Totaal reguliere risico's

   

 

39.500

 

 

 

 

 Tabel totalen incidentele en structurele risico's        
Risico       Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:        
Financiële risico's       0
Personele risico's       0
Sociaal domein       940.000
Totaal structureel       940.000
         
Incidentele risico's        
Juridische risico's       20.250
Financiële risico's       0
Personele risico's       15.000
Grondexploitaties       3.870.200
Milieu en bodemverontreiniging       15.000
Verbonden partijen       1.102.600
Reguliere risico's       39.500
Totaal incidenteel       5.062.550
         
Totaal  risico's       6.002.550
         


Begroting jaar 2019 Verloop van de kengetallen
Kengetallen: jaarrek 2017 begr. 2018 begr. 2019
Netto schuldquote 19,0% 33,2% 26,0%
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen 19,0% 33,2% 26,0%
Solvabiliteitsratiorisico 64,1% 62,1% 67,4%
Structurele exploitatieruimte -0,4% -3,6% -2,7%
Grondexploitatie 39,9% 39,7% 24,2%
Belastingcapaciteit           572,10               577,82                586,49


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Rente 0.0 0.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dwangsom 10.0 7500.0 750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Proceskosten 50.0 7000.0 3500.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden 30.0 20000.0 6000.0
Dividend/Rente Omslagrente 0.0 0.0 0.0
Aanbesteding Gemeentefondsuitkering 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties 0.0 0.0 0.0
Belasting Precariobelasting 0.0 0.0 0.0
Personeel Personele / organisatorische risico's 0.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Molenbeek 30.0 6973000.0 2091900.0
Grondexploitatie Weversweg 10.0 320000.0 32000.0
Grondexploitatie De Kolk 10.0 6839000.0 683900.0
Grondexploitatie Vrijkomend MFA locaties 10.0 100000.0 10000.0
Grondexploitatie Elspeet Noord West 10.0 None None
Grondexploitatie Voorziening risico's grondexploitatie voor Molenbeek, Elspeet Noord West en Weversweg None -1266000.0 None
Bodemsanering Milieu en bodemverontreiniging 10.0 150000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten 10.0 402000.0 40200.0
GR / Verbonden partijen NV Alliander 10.0 406000.0 40600.0
GR / Verbonden partijen NV Vitens 10.0 26000.0 2600.0
GR / Verbonden partijen NV Afvalsturing Friesland 10.0 28000.0 2800.0
GR / Verbonden partijen Inclusief Groep 50.0 417000.0 208500.0
GR / Verbonden partijen Streekarchivaat Noordwest Veluwe 10.0 170000.0 17000.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Noord Veluwe 10.0 485000.0 48500.0
GR / Verbonden partijen Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe) 10.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Coöperatie Gastvrije randmeren 10.0 15000.0 1500.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland 10.0 1548000.0 154800.0
GR / Verbonden partijen Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe 10.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen GGD Gelre-IJssel 10.0 433000.0 43300.0
Sociaal domein WWB 10.0 380000.0 38000.0
Sociaal domein Jeugdwet 70.0 1400000.0 980000.0
Belasting BTW compensatiefonds 10.0 225000.0 22500.0
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 150000.0 15000.0
Gemeentefonds Tegenvallende subsidieverwachtingen 0.0 0.0 0.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijke gebouwen 10.0 20000.0 2000.0

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 2,0 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 3,3 miljoen
Verwacht resultaat 2020 € 175.000


Onroerende zaakbelastingen    
     
Tarief artikel 12 Fvw 0,1853%  
    7.397.117
   WOZ-waarde  1-1-2019  
Woonruimten                                        3.060.418.000  
Niet-woonruimten, eigenaar                                          465.775.000 Opbrengsten
Niet-woonruimten, gebruiker                                          465.775.000 Begr. 2020
TOTAAL                                        3.991.968.000 4.559.800
     
  Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst) 2.837.317


tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)
Soort reserve bedrag
Egalisatiereserve bouwleges 46.750
Reserve restauratie gem monumenten 199.210
Reserve bodemverontreiniging 969.380
Reserve bosexploitatie 57.604
Reserve grondexploitatie 3.262.418
Reserve wachtgeldverplichtingen 793.989
Reserve sociaal domein 250.124
Reserve stimulering goedkope woningbouw 49.417
Reserve BWS gelden 22.197
  5.651.089
   


onderdeel weerstandscapaciteit

 

 

 

bedrag

 

 

 

 

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

 

1. Onvoorzien structureel

     

26.000

2. Onbenutte belastingcapaciteit

     

2.837.317

 

     

 

Structurele weerstandscapaciteit

     

2.863.317

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

 

3. Vrije deel algemene reserve

     

251.645

3. Vrije deel bestemmingsreserves

     

5.651.089

4. Stille reserves

     

0

5. Onvoorzien incidenteel

     

64.000

 

     

 

Incidentele weerstandscapaciteit

     

5.966.734

 

     

 

Totale weerstandscapaciteit

     

8.830.051

 

 

 

 

 Klasse

Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet

Kans

1

< 1 x per 10 jaar

10%

2

1 x per 5 – 10 jaar

30%

3

1 x per 2 – 5 jaar

50%

4

1 x per 1 – 2 jaar

70%

5

1 x per jaar of <

90%Klasse

Bandbreedte

Financieel gevolg

0

Geen gevolgen

Geen

1

€ 0 < € 5.000

Zeer laag

2

€ 5.000 < € 25.000

Laag

3

€ 25.000 < € 75.000

Midden

4

€ 75.000 < € 250.000

Hoog

5

>€ 250.000

Zeer hoogtabel juridische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

S of I

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Dwangsom

I

10%

7.500

0

Proceskosten

I

50%

7.000

3.500

Inkoop en aanbesteding

I

10%

100.000

10.000

Claims van derden

I

30%

20.000

6.000

Totaal juridische risico's

   

 

19.500

 

 

 

 

 tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Rente

S

0%

0

0

Omslagrente

S

0%

0

0

Gemeentefondsuitkering

S

0%

0

0

Verstrekte garanties

S

0%

0

0

Precariobelasting

S

0%

0

0

Totaal financiële risico's

   

 

0

 

 

 

 

 tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Personele / organisatorische risico's

I

0%

0

0

Totaal personele/organisatorische risico's

   

 

0

 

 

 

 

 Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Molenbeek

I

30%

6.973.000

2.091.900

Weversweg

I

10%

320.000

32.000

De Kolk

I

10%

6.839.000

683.900

Vrijkomend MFA locaties

I

10%

100.000

10.000

Elspeet Noord West

I

10%

-

-

Voorziening risico's grondexploitatie voor

Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg

 

I

 

 

-1.266.000

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

   

 

1.551.800

 

 

 

 

 tabel milieu en bodemverontreiniging risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Milieu en bodemverontreiniging

I

10%

150.000

15.000

Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's

 

 

15.000

 

 

 

 

 tabel risico's verbonden partijen

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

NV Bank Nederlandse Gemeenten

I

10%

402.000

40.200

NV Alliander

I

10%

406.000

40.600

NV Vitens

I

10%

26.000

2.600

NV Afvalsturing Friesland

I

10%

28.000

2.800

Inclusief Groep

I

50%

417.000

208.500

Streekarchivaat Noordwest Veluwe

I

10%

170.000

17.000

Omgevingsdienst Noord Veluwe

I

10%

485.000

48.500

Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)

I

10%

0

0

Coöperatie Gastvrije randmeren

I

10%

15.000

1.500

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

I

10%

1.548.000

154.800

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe

I

10%

0

0

GGD Gelre-IJssel

I

10%

433.000

43.300

Totaal  risico's verbonden partijen

   

 

559.800tabel  risico's sociaal domein

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

WWB

S

10%

380.000

38.000

Jeugdwet

S

70%

1.400.000

980.000

Totaal risico's sociaal domein

   

 

1.018.000

 

 

 

 

 tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

 

Risico

 

Kans van optreden

Financieel gevolg

Reëel financieel gevolg

Btw compensatiefonds

I

10%

225.000

22.500

Vennootschapsbelasting

I

10%

150.000

15.000

Tegenvallende subsidieverwachtingen

I

0%

0

0

Gemeentelijke gebouwen

I

10%

20.000

2.000

Totaal reguliere risico's

   

 

39.500

 

 

 

 

 Tabel totalen incidentele en structurele risico's        
Risico       Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:        
Financiële risico's       0
Personele risico's       0
Sociaal domein       1.018.000
Totaal structureel       1.018.000
         
Incidentele risico's        
Juridische risico's       19.500
Financiële risico's       0
Personele risico's       0
Grondexploitaties       1.551.800
Milieu en bodemverontreiniging       15.000
Verbonden partijen       559.800
Reguliere risico's       39.500
Totaal incidenteel       2.185.600
         
Totaal  risico's       3.203.600
         


Ratio

Betekenis

< 2,0

Uitstekend

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

1,0 tot 1,4

Voldoende

0,8 tot 1,0

Matig

0,6 tot 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendeTabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen      
    weerstands capaciteit Risico's weerstands vermogen
         
Incidenteel   5.966.734 2.185.600 3.781.134
         
Structureel   2.863.317 1.018.000 1.845.317
         
Totaal   8.830.051 3.203.600 5.626.451


Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's        
Risico   financieel gevolg
    2020 2021 2022 2023
Structurele risico's          
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   0 0 0 0
Sociaal domein   1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000
           
Totaal structurele risico's   1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000
           
Incidentele risico's          
Juridische risico's   19.500 19.500 19.500 19.500
Financiële risico's   0 0 0 0
Personele risico's   0 0 0 0
Grondexploitaties   1.551.800 1.551.800 1.551.800 1.551.800
Milieu en bodemverontreiniging   15.000 15.000 15.000 15.000
Verbonden partijen   559.800 559.800 559.800 559.800
Reguliere risico's   39.500 39.500 39.500 39.500
Totaal incidenteel          
           
Totaal  risico's verbonden partijen   2.185.600 2.185.600 2.185.600 2.185.600
           
Totaal reëel financieel gevolg   3.203.600 3.203.600 3.203.600 3.203.600
           


Begroting jaar 2020 Verloop van de kengetallen
Kengetallen: jaarrek 2018 begr. 2019 begr. 2020
Netto schuldquote 17,6% 26,0% 42,2%
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen 17,6% 26,0% 42,2%
Solvabiliteitsratiorisico 60,7% 67,4% 50,8%
Structurele exploitatieruimte -2,2% -2,6% -2,0%
Grondexploitatie 22,3% 24,2% 9,2%
Belastingcapaciteit           572,10               577,82                586,49


RENTESCHEMA

 

 

 

 

 

 

a.

Externe rentelasten korte en lange financiering

 

471.166

b.

Externe rentebaten

 

0

 

 

 

 

c.

Totaal door te berekenen externe rente

 

471.166

 

Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend

nvt

 

 

Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

nvt 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

d1.

Saldo door te rekenen externe rente

 

471.166

 

Rente over het eigen vermogen

 

0

d2.

Rente voorzieningen( waardering op contante waarde)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aan taakvelden toe te rekenen rente

 

471.166

 

 

 

 

e.

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

 

-779.435

 

(incl. overhead)

 

 

 

 

 

 

f.

renteresultaat taakveld Treasury

 

-308.269Renterisico per 2019 (x € 1.000)

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

1.

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

2.

Te betalen aflossingen

1.869

1.890

1.906

2.056

3.

Renterisico op vaste schuld (1+2)

1.869

1.890

1.906

         2.056

4.

Renterisiconorm

12.453

12.421

12.273

11.958

5.

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)

 

10.584

10.531

10.367

9.902

 

Berekening renterisiconorm

 

 

 

 

4a.

Begrotingstotaal lasten (2019)

62.267

62.106

61.363

59.790

4b.

Percentage

20%

20%

            20%

20%

4.

Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2019 (4ax4b)

12.453

12.421

12.273

11.958Mutaties in leningenportefeuille

Bedrag in € 1.000,--

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2019

13.992

3,46%

Nieuwe leningen

2.500

 

Reguliere aflossingen

-1.869

 

Vervroegde aflossingen

0

 

Stand per 31 december 2019

14.623

  

 

 

 

 

 

Kasgeldlimiet 2019 (x € 1.000)

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrotingstotaal

62.267

62.106

62.363

59.790

Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag)

 

 

 

 

Toegestaan kasgeldlimiet

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag

5.293

5.279

5.301

5.082

 

 

 

 

 

 

 

 Omschrijving subsidie

Subsidieplafond

Verdeling bij bereiken subsidieplafond

Eenmalige subsidie cultuur

€ 2.650,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen

€ 10.300,--

Naar rato

Eenmalige subsidie sport

€ 10.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Restauratie monumenten

€ 124.400,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Afkoppelen verhard oppervlak

€ 50.250,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Bevorderen verkeersveiligheid

€ 30.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Gewoon Gemak

€ 20.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

€ 60.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid

€ 25.000,--

Wie het eerst komt, ontvangt het eerstVerwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 4.990 miljoen
Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 132.500 miljoen
Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2020 € 32 miljoen
Verwacht resultaat 2020 € 340 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 4.130 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 4.210 miljoen
Verwacht resultaat 2020 € 250 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 530 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 1.250 miljoen
Verwacht resultaat 2020

€ 13 miljoenVerwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 51 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 152 miljoen
Verwacht resultaat 2020 € 2 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 11,0 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 10,9 miljoen
Verwacht resultaat 2020 € 0,4 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 432 duizend
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 489 duizend
Verwacht resultaat 2020 Nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 56 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 22 miljoen
Verwacht resultaat 2020 € 1,3 miljoen


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 14,1 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 140.000
Verwacht resultaat 2020 nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 2,7 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 2,6 miljoen
Verwacht resultaat 2020 Nihil


Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 1,8 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020 € 61,7 miljoen
Verwacht resultaat 2020 Nihil


 

Planning 2020

Molenbeek

 

hoek- en rijwoningen boven liberalisatiegrens

 

5

rijwoningen tot € 181.000

23

hoek- en rijwoningen tussen € 181.000 en € 270.000

22

Tweekappers en vrijstaand

17

   

Totaal

67Tarievenontwikkeling ozb

 

2019

 

2018

2017

2016

Eigenaarsgedeelte woning                      

 0,0906% van de WOZ-waarde

0,091%                    

0,09 %                 

0,088 %              

Eigenaarsgedeelte niet-woning

0,171% van de WOZ-waarde

0,167 %

0,163 %

0,161 %

Gebruikersgedeelte niet-woning

0,139% van de WOZ-waarde

0,136%

0,133 %

0,13 %
     

Tarievenontwikkeling

rioolheffing                                                      

 

 

2019

 

 

2018               

 

2017            

 

2016            

Per woning

€ 147,00

€ 148,00

€ 153,00

€ 133,30

Per niet-woning

€ 255,00

€ 250,00

€ 253,00

€ 232,50Tarievenontwikkeling

afvalstoffenheffing                                        

2019

 2018           

   2017

                2016

Eenpersoonshuishouden

€ 150,00

€ 150,00

€ 149,40

€ 159,36

Tweepersoonshuishouden

€ 174,60

€ 174,60

€ 174,00

€ 184,30

Drie- of meerpersoonshuishouden

€ 195,60

€ 195,60

€ 195,00

€ 205,92

Recreatief gebruik

€ 150,00

€ 150,00

€ 149,40

€ 159,36Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

2.042.070

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

468.930

Netto kosten taakveld

1.573.140

 

 

Toe te rekenen kosten:

 

Overhead incl. (omslag)rente

45.680

BTW

392.040

Totale kosten

2.010.860

Opbrengst heffingen

2.010.860

 

 

Dekking

100%Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente 1.665.750
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen 0
Netto kosten taakveld 1.665.750
   
Toe te rekenen kosten:  
Overhead incl. (omslag)rente 130.460
BTW 127.290
Totale kosten 1.923.500
Opbrengst heffingen 1.923.500
   
Dekking 100%


Kosten markt 36.450
Overhead 23.560
Marktgelden 60.010
   
Dekking 100%